Praktisch Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Praktisch Bestuursrecht
Datum 18-11-2011
Aflevering 7
RubriekArtikelen - Procederen
TitelHeeft digitaal procederen de toekomst?
CiteertitelPB 2011/7, 4
SamenvattingHet gebruik van internet als middel om mee te communiceren is niet meer weg te denken. Bijna iedereen gebruikt tegenwoordig e-mail. Sociale media gaan steeds meer onderdeel vormen van het dagelijkse leven. Ministers, kamerleden, burgemeesters en wethouders twitteren erop los. Zonder Facebook of Linkedln tel je niet meer mee. Zelfs je dagelijkse boodschappen regel je achter de computer of met je smartphone. Met de invoering van de Wet Elektronische Bestuurlijk Verkeer (hierna: WEBV) zijn de mogelijkheden om ook officiŽle aangelegenheden elektronisch te regelen gegroeid. Met de WEBV is de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) aangevuld met regels over elektronisch verkeer met bestuursorganen. De kern wordt gevormd door de ingevoegde afdeling 2.3: 'verkeer langs elektronische weg'. De regeling verplicht niet tot het gebruik van de elektronische weg, maar als een bestuursorgaan langs die weg optreedt, dient het zich uiteraard aan de gestelde regels te houden. Na een aarzelende start maken steeds meer mensen gebruik van de mogelijkheid hun belastingaangifte elektronisch te doen. Steeds meer gemeenten stellen de mogelijkheid open om elektronisch te communiceren. Vergunningen kunnen steeds meer elektronisch worden aangevraagd en bezwaarschriften elektronisch ingediend.
Auteur(s)J. Heijsman
Pagina4-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen - Bekendmaking
TitelBekendmaking van besluiten op andere geschikte wijze
CiteertitelPB 2011/7, 9
SamenvattingArtikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat een besluit niet in werking treedt voordat het is bekendgemaakt. Dit voorschrift stelt veilig dat de rechtsgevolgen van een besluit niet kunnen intreden, voordat het besluit aan de betrokkenen is bekendgemaakt. Bekendmaking is dan ook een constitutief vereiste voor het naar buiten toe kunnen werken van een besluit. De wijze waarop besluiten moeten worden bekendgemaakt, is geregeld in de artikelen 3:41 en 3:42 van de Awb. Artikel 3:41 Awb schrijft de wijze van bekendmaking voor van een besluit dat tot een of meer belanghebbenden is gericht. Is een besluit juist niet tot een of meerdere belanghebbende gericht, dan geschiedt de bekendmaking van dat besluit overeenkomstig de regeling in artikel 3:42 Awb.
Auteur(s)M.J. Tunnissen
Pagina9-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 17-08-2011, 201008446/1/H2
CiteertitelPB 2011/7, 13
SamenvattingBelanghebbende en bewijs.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 oktober 2008 heeft de staatssecretaris de aan NOB voor het jaar 2007 verleende subsidie vastgesteld op 14.067.883,00.
AnnotatorM.J.H.M. Verhoeven
Pagina13-13
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR5195
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2011/7, 14
SamenvattingKronieken bestuurlijke organisatie. (NTB 2011, p. 220-230)
Pagina14-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 31-08-2011, 201101471/1/H1
CiteertitelPB 2011/7, 14
SamenvattingNieuw besluit na vernietiging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juni 2009 heeft het college aan [vergunninghouder] ontheffing en bouwvergunning verleend voor het vergroten van de woning aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorA.A.M. Peters
Pagina14-15
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR6322
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 24-08-2011, 201101223/1/H1
CiteertitelPB 2011/7, 15
SamenvattingTerugwerkende kracht intrekking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2008 heeft het college [appellant sub 1A] en [appellant sub 1B] gelast hun bouwactiviteiten op de percelen [locatie 1] en [locatie 2] te Boxtel tot nader order en met onmiddellijke ingang te staken, onder oplegging van een preventieve last onder dwangsom van eenmalig 15.000,00.
AnnotatorH.M.J.G. Neelis
Pagina15-15
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR5674
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2011/7, 15
SamenvattingHet wetsvoorstel nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en de geldschuldenregeling in de Awb. (O&A 2011/64)

Kroniek van het algemeen bestuursrecht. (NJB 7 oktober 2011, afl 34, p. 2280-2288)

Kroniek bestuurshandelingen. (NTB 2011, p. 215-219)
Pagina15-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 14-09-2011, 201102474/1/H1
CiteertitelPB 2011/7, 16
SamenvattingProcesbelang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 maart 2008 heeft het college aan [vergunninghouder] een gedoogbeschikking verleend voor het plaatsen van veertien caravans op het perceel [locatie] te [plaats] ten behoeve van het huisvesten van maximaal twintig seizoenswerkers in dienst bij strandpaviljoen [naam bedrijf] voor de periode van 15 maart 2008 tot en met 31 oktober 2008.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina16-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BS8871
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 14-09-2011, 201102961/1/H2 en 201102964/1/H2
CiteertitelPB 2011/7, 16
SamenvattingAanduiding partijen.
AnnotatorA.A.M. Peters
Pagina16-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 21-09-2011, 201106749/2/H1
CiteertitelPB 2011/7, 17
SamenvattingNieuw besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 maart 2011 heeft het college aan [vergunninghouder] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een steiger met golfbreker in de Kagerplassen, bij het perceel [locatie] te Kaag.
AnnotatorM.A. van Werkhoven
Pagina17-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BT2801
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 31-08-2011, 201012066/1/M1
CiteertitelPB 2011/7, 18
SamenvattingKostenveroordeling bij intrekking beroep.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 28 september 2009, bij het college ingekomen op 6 oktober 2009 heeft [appellant] een aanvraag ingediend voor een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een puinbreekinstallatie bij een grond-, weg- en waterbouwbedrijf op het perceel [locatie] te [plaats].
AnnotatorA.A.M. Peters
Pagina18-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR6307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 31-08-2011, 201010852/1/R1
CiteertitelPB 2011/7, 18
SamenvattingCrisis- en herstelwet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 september 2010, kenmerk 2010/10093 heeft de raad het bestemmingsplan "Nieuwe Sloot" vastgesteld.
AnnotatorA.A.M. Peters
Pagina18-20
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR6316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2011/7, 20
SamenvattingMeer succes met de informele aanpak van bezwaarschriften. (NJB 9 september 2011, afl. 30, p. 2010-2016)

Wet aanpassing bestuursrecht. (NTB 2011, p. 189-214)
Pagina20-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelRaad van State, 07-09-2011, 201003301/1/R2
CiteertitelPB 2011/7, 20
SamenvattingRichtlijn en interpretatie.
Samenvatting (Bron)Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 30 maart 2010, hebben [appellanten] beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit door het college op hun bezwaarschrift van 8 mei 2009, gericht tegen het besluit van het college van 6 april 2009, kenmerk 2008-006310, waarbij een vergunning is verleend ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) aan [vergunninghouder] voor de uitbreiding van een varkenshouderij aan de [locatie] (ongenummerd) te [plaats].
AnnotatorM.J.H.M. Verhoeven
Pagina20-21
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR6898
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2011/7, 21
SamenvattingDe aantasting van stabiele bestuursrechtelijke rechtsvaststellingen in het licht van het unierecht (Recht en pratkijk, Staats- en bestuursrecht, Kluwer 2011)
Pagina21-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn