Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Datum 15-10-2004
Aflevering 8
TitelGroeistuipen in het codificatieproces van Boek 8 BW
CiteertitelNTBR 2004/65
Auteur(s)K.F. Haak
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGirale subsitutie
CiteertitelNTBR 2004/66
SamenvattingVorderingen gaan teniet door betaling. Als op een vordering een beperkt recht rust, gaat door betaling in beginsel ook dat beperkte recht teniet (art. 3:81 lid 2 aanhef en onder a BW). In sommige gevallen maakt de wet op dit beginsel een uitzondering door te bepalen dat het beperkte recht dat rustte op de vordering, door middel van substitutie op het geïnde komt te rusten.¹ Dat is het geval bij inning van aan vruchtgebruik onderworpen vorderingen en bij inning van openbaar verpande vorderingen door de pandhouder of door de pandgever die daarvoor een machtiging van de kantonrechter heeft (art. 3:213 lid 1 en 3:246 lid 5 BW).
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVermogensrechten en hun objecten
CiteertitelNTBR 2004/67
Auteur(s)J. Hage
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBaby Kelly en het relativiteitsvereiste
CiteertitelNTBR 2004/68
SamenvattingSinds 1928¹ is hier te lande aanvaard dat voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad moet zijn voldaan aan het zogenaamde relativiteitsvereiste. Intussen is dit vereiste neergelegd in art. 6:162 lid 1 en in art. 6:163 BW. Art. 6:162 lid 1 BW stelt uitdrukkelijk de eis dat de relevante daad jegens de benadeelde onrechtmatig is. Art. 6:163 BW voegt daaraan toe dat geen verplichting tot schadevergoeding bestaat, wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade, zoals de benadeelde die heeft geleden.²
Auteur(s)L.F. Wiggers-Rust
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentral London Property Trust Ltd v. High Trees House Ltd. (1947) KB 130
CiteertitelNTBR 2004/69
Auteur(s)J.M. Smits
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek Algemeen
CiteertitelNTBR 2004/70
Auteur(s)E.H. Hondius
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 06-02-2004, C02/282HR
CiteertitelNTBR 2004/72
SamenvattingDe vernietiging van het Wavingebouw en de beperkingen van het eigendomsrecht.

(Jelles/Gemeente Zwolle).
Samenvatting (Bron)6 februari 2004 Eerste Kamer Nr. C02/282HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: Evert Jelle JELLES, destijds wonende te Smalle Ee, gemeente Smallingerland, EISER tot cassatie, incidenteel verweerder, advocaat: mr. M.W. Scheltema, t e g e n DE GEMEENTE ZWOLLE, gevestigd te Zwolle, VERWEERSTER in cassatie, incidenteel eiseres, advocaat: mr. T. Cohen Jehoram. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorG.E. van Maanen
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AN7830
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 19-12-2003, C02/196HR
CiteertitelNTBR 2004/73
SamenvattingCurator qualitate qua, lever ieder het zijne! Over de aansprakelijkheid van de curator bij het negeren van een eigendomsvoorbehoud.

(Curatoren Mobell/Interplan)
Samenvatting (Bron)19 december 2003 Eerste Kamer Nr. C02/196HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: 1. Mr. Sebastiaan Maarten Marie VAN DOOREN, 2. Mr. Jan Johan DINGEMANS, beiden wonende te Vught, beiden in hun hoedanigheid van curator in het faillissement van Mobell B.V., EISERS tot cassatie, advocaat: mr. H.A. Groen, t e g e n B.V. INTERPLAN IMPORT-EXPORT WOONTEXTIEL, gevestigd te Velp, gemeente Rheden, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. J. Wuisman. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorA.L.M. Keirse , F.M.J. Verstijlen
UitspraakECLI:NL:HR:2003:AN7817
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 18-06-2004, C02/229HR
CiteertitelNTBR 2004/74
SamenvattingNadat de curator de huurovereenkomst ex art. 39 Fw heeft opgezegd, weigert hij het gehuurde te ontruimen. De verhuurder gaat hierop zelf over ontruiming. Vormt de vordering tot vergoeding van de hierbij gemaakte kosten een boedelschuld.

(Van Galen q.q./ Circle Vastgoed BV)
Samenvatting (Bron)18 juni 2004 Eerste Kamer Nr. C02/229HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: Mr. Robert Jan VAN GALEN, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van CIRCLE PLASTICS B.V., kantoorhoudende te Amsterdam, EISER tot cassatie, advocaat: voorheen mr. E.D. Vermeulen, thans mr. K.G.W. van Oven, t e g e n CIRCLE VASTGOED B.V., gevestigd te Monster, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. E. van Staden ten Brink. 1. Het geding in feitelijke instantie...
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AN8170
Artikel aanvragenVia Praktizijn