Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 17-12-2011
Aflevering 7362
RubriekRedactioneel
TitelDeelraden?
CiteertitelGst. 2011, 114
SamenvattingWetsvoorstel 33 017, ingediend op 27 september 2011, voorziet in de afschaffing van de deelgemeenten en deelraden. De regering geeft met dit voorstel uitvoering aan het regeerakkoord. Gedoogpartner PVV toont zich fervent voorstander van afschaffing. De maatregel is mede ingegeven door de noodzaak van bezuiniging. Zij past in de visie van het kabinet om te komen tot een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid met minder belastinggeld, minder ambtenaren, minder regels en minder bestuurders.
Auteur(s)D.E. Bunschoten
Pagina619-619
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelIs het strikte onderscheid tussen subsidie- en opdrachtverlening nog houdbaar?
CiteertitelGst. 2011, 115
SamenvattingSubsidies worden steeds vaker verdeeld door middel van een zogenaamde 'tenderprocedure' waarbij de aanvragen onderling worden gerangschikt. Zo'n procedure lijkt op een aanbestedingsprocedure. In dit artikel worden enkele overeenkomsten en verschillen tussen een subsidie(tender)- en aanbestedingsprocedure beschreven. Daarbij wordt ingegaan op de formele en materiële verschillen tussen subsidie- en opdrachtverlening. Uit deze vergelijking zal blijken dat de overeenkomsten zo groot zijn, dat de vraag gerechtvaardigd is of het strikte onderscheid tussen subsidie- en aanbestedingsrecht nog langer houdbaar is. In het bijzonder wordt ingegaan op de vraag in hoeverre het transparantiebeginsel, dat in acht moet worden genomen bij aanbestedingsprocedures, ook toegepast zou moeten worden op subsidieverlening.
Auteur(s)A. Drahmann
Pagina620-631
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSpontane vernietiging wegens strijd met het algemeen belang - Wanneer is sprake van een algemeen belang dat vernietiging rechtvaardigt?
CiteertitelGst. 2011, 116
SamenvattingHet voorstel voor de Wet revitalisering generiek toezicht is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer. Deze wet betekent een breuk met het aloude (grondwettelijke) beleid van het ultimum remedium karakter van het spontane vernietigingsrecht. Spontane vernietiging moet voortaan sneller en makkelijker kunnen worden toegepast (gerevitaliseerd), ter compensatie van de afschaffing van vormen van specifiek toezicht. De toetsing aan het algemeen belang speelt daarbij een grote rol. En juist de vernietiging op grond van strijd met het algemeen belang hebben de laatste jaren veel aandacht getrokken, denk aan de zaken met betrekking tot de Lelystadse, Oirschotse en Gorinchemse rekenkamerverordeningen, de bomenkap in de Schinveldse bossen, de privatisering van Schiphol en last but not least de Landsbanki-zaken. In dit artikel wordt op de vraag ingegaan wat nu eigenlijk onder strijd met het algemeen belang moet worden verstaan, waarbij dit tevens in het kader van de decentraliseerde eenheidsstaat wordt geplaatst. Of het gebruik van het instrument spontane vernietiging wegens strijd met het algemeen belang er onder de Wet revitalisering generiek toezicht anders uit zal komen te zien, zal afhangen van de wijze waarop de Kroon zal omgaan met de gerevitaliseerde bevoegdheid tot vernietigen wegens strijd met het algemeen belang.
Auteur(s)R.J.M.H. de Greef , C.B.M. van Haaren-Dresens
Pagina632-644
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelJuridische twee-daagse VNG
CiteertitelGst. 2011, 117
SamenvattingVoor de tweede maal organiseerde het Expertisecentrum Gemeenterecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), voor gemeentejuristen een juridische tweedaagse in Ermelo, dit keer op 10 en 11 oktober 2011. Ook dit jaar bood de bijeenkomst aan de honderden deelnemers de gelegenheid om in kortere en langere workshops kennis te nemen van de laatste ontwikkelen en kennis op te frissen. De in totaal 39 sessies behandelde een hoeveelheid aan uiteenlopende onderwerpen waarmee juristen in de gemeentelijke praktijk in aanraking komen zoals Nadeel compenseren of schade vergoeden?, Subsidierecht, Actualiteiten, Gemeentewet, Dienstenrichtlijn en Ruimtelijke Ordening, WOB: maak het bestuur transparant!, Traagheid en stroperigheid bij bestuursorganen, Retorica in 2011, De kunst van het Regelgeven, Actualiteiten Ruimtelijk Bestuursrecht.
Auteur(s)M. Schrijver
Pagina645-645
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEén jaar Wabo - Enige overdenkingen over de verklaring van geen bedenkingen!
CiteertitelGst. 2011, 118
SamenvattingOp 1 oktober 2011 vierde de Wabo zijn eerste verjaardag. Wanneer we terugkijken op het afgelopen jaar m moet worden vastgesteld dat er nog relatief weinig rechtspraak is over de Wabo. Kenmerkend in dit geval is dat de twee meest baanbrekende uitspraken op Wabo-terrein zijn gewezen in zaken waarin de Wabo niet van toepassing was. Het feit dat er nog weinig jurisprudentie voorhanden is, valt te verklaren door het feit dat de meeste zaken op grond van het in de Invoeringswet Wabo opgenomen overgangsrecht nog worden afgedaan volgens het oude recht. Tijdens de VNG Juridische tweedaagse bleek het instrument van de 'verklaring van geen bedenkingen' (hierna: vvgb) tot de nodige discussie te leiden. Daarom gaan wij in dit artikel dieper in op dit instrument, waarbij we enkel daar besproken onderwerpen aanstippen.
Auteur(s)R.J.J. Aerts , D.S.P. Roelands-Fransen
Pagina646-649
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRuimtelijk plannen met de Dienstenrichtlijn: een verslag van de VNG Juridische tweedaagse
CiteertitelGst. 2011, 119
SamenvattingOp 28 september 2009 verliep de implementatietermijn van Bolkensteins Dienstenrichtlijn, welke tot doel heeft de Europese interne dienstenmarkt te verbeteren, "door belemmeringen voor het vrije verkeer van diensten en vrije vestiging van dienstverrichters weg te nemen". In Nederland zijn de belangrijkste implementatieregelingen de Dienstenwet (DW) en de Aanpassingswet Dienstenrichtlijn. Daarnaast is wet- en regelgteving geschreend om te bezien in hoeverre deze in lijn is met de niet-geďmplementeerde artikelen uit de Dienstenrichtlijn. Hieronder valt onder meer art. 9 Dienstenrichtlijn, over vergunningstelsels.
Auteur(s)A.M. Klijn , I. Middel
Pagina650-655
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGemeentelijk kostenverhaal bij asbest, olie en ander ongerief
CiteertitelGst. 2011, 120
SamenvattingBij tijd en wijle branden in gemeenten asbesthoudende panden af, met asbestverspreiding als gevolg. Ook wordt wel olie op het wegdek gelekt of ontstaan andere situaties die gemeenten nopen tot ingrijpen. Dat ingrijpen kan soms acuut noodzakelijk zijn en wordt dan doorgaans eerst uit de gemeentekas gefinancierd. De vraag rijst dan, of de gemeente de gemaakte kosten op de veroorzaker kan verhalen. Daarvoor staan de gemeente in beginsel twee wegen open: de publiekrechtelijke weg van bestuursrechtelijk handhaving, gevolg door bestuursrechtelijk kostenverhaal en onder omstandigheden - de privaatrechtelijk weg. Een van de relevante aspecten bij die laatste weg is het bekende Brandweerkostenarrest.
Auteur(s)G.A. van der Veen
Pagina656-659
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 25-05-2011, 201009676/1/H3
CiteertitelGst. 2011, 121
SamenvattingDe Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is geen bestuursorgaan in de zin van art. 1:1 lid 1 aanhef en onderdeel b Awb. Ook is de VNG geen onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling in de zin van art. 3 lid 1 WOB.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 14 april 2009 heeft de VNG, in antwoord op een door De Winter met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) gedaan verzoek om verstrekking van documenten, hem medegedeeld dat documenten over het desbetreffende onderwerp op haar website zijn gepubliceerd en dat zij niet over andere documenten over dat onderwerp beschikt. De VNG heeft hem daarbij tevens medegedeeld dat zij niet onder de werking van de Wob valt.
AnnotatorN. Jak
Pagina660-664
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ5933
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 21-09-2011, 201011051/1/H1
CiteertitelGst. 2011, 122
SamenvattingBouwvergunning met vrijstelling voor schoolgebouw met Kiss and Ride-strook. De in de zaak Brummen neergelegde jurisprudentie.lijn is ook van toepassing op ingevolge art. 6:24 jo. art. 6:19 lid 1 Awb van rechtswege ontstane beroepen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juni 2009 heeft het dagelijks bestuur aan de stichting Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep Amos (hierna: Amos) bouwvergunning en vrijstelling verleend voor het oprichten van een schoolgebouw op het perceel aan de Louis Davidsstraat, plaatselijk bekend als het Funke Küpperterrein, te Amsterdam (hierna: het perceel).
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina665-669
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BT2145
Artikel aanvragenVia Praktizijn