Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 15-12-2011
Aflevering 12
RubriekArtikelen
TitelDe Wet natuur versnippert
CiteertitelTBR 2011/189, p. 1056-1057
SamenvattingDe Wet natuur staat op stapel. Deze wet integreert de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet, met dien verstande dat het bekende onderscheid tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming blijft bestaan en als zodanig in de systematiek van de wet terugkeert. Een concept van het wetsvoorstel (verder: het concept) is op 6 oktober 2011 ten behoeve van publieke consultatie gepubliceerd (zie http://internetconsultatie.nl/wet-natuur).
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Pagina1056-1057
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen rijksbestemmingsplan voor de Noordzee?
CiteertitelTBR 2011/190, p. 1058-1071
SamenvattingBij brief van 15 juni 2011 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zijn standpunt over de vraag of en rijksbestemmingsplan voor de Noordzee nodig is, aan de Tweede Kamer toegezonden. Met dat standpunt geven de beide staatssecretarissen invulling aan de motie Polderman, waarin de regering verzocht werd te werken aan de borging van planologische claims op de Noordzee via een rijksbestemmingsplan. De staatssecretarissen concluderen dat een rijksbestemmingsplan geen meerwaarde biedt voor het dienen van natuurdoelen of het afwegen van ruimteclaims, nu het bestaande stelsel van wetgeving en beleidsregelgeving voor vergunningverlening voldoende voorziet in mogelijkheden voor ruimtelijke sturing.
Auteur(s)E. Dans , A.A.J. de Gier , G.A. van der Veen
Pagina1058-1071
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDetailhandel in ruimtelijke besluiten: onderzoek en regelgeving in een nieuw daglicht.
CiteertitelTBR 2011/191, p. 1072-1077
SamenvattingDe afgelopen jaren heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een aantal uitspraken gedaan over detailhandel in relatie tot ruimtelijke besluiten, met als centrale vragen: in hoeverre is sprake van duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau en in hoeverre kunnen ruimtelijke besluiten, in het bijzonder bestemmingsplannen, regels bevatten met betrekking tot detailhandelsbranches. [...]

In deze bijdrage zal worden aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot het criterium van duurzame ontwrichting en de mogelijkheid om in bestemmingsplannen detailhandelsbranches vast te leggen.
Auteur(s)F.A. van Doorn , J.H.M. Seerden
Pagina1072-1077
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOver constructieve veiligheid en het belang van interactief communiceren in bouwnetwerken: een bespreking van juridische mogelijkheden daartoe en digitale technieken als alternatief.
CiteertitelTBR 2011/192, p. 1078-1085
SamenvattingOver constructieve veiligheid wordt veel geschreven en gesproken. Aanleiding daarvoor zijn diverse bouwincidenten, zoals recent nog de gedeeltelijke instorting van de Grolsch Veste in Enschede. Uit naar aanleiding daarvan verschenen onderzoeksrapporten blijkt dat één van de voornaamste frictiepunten bij de onderzochte bouwincidenten miscommunicatie tussen bouwactoren is. Gebrekkige gegevensuitwisseling en miscommunicatie zorgen voor 21% van de faalkosten in de bouw en zijn één van de belangrijkste oorzaken van constructiefouten.
Auteur(s)S. van Gulijk
Pagina1078-1085
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRAW 2012: over allocatie van kosten, herziening van verrekenprijzen en manipulatieve inschrijvingen.
CiteertitelTBR 2011/193, p. 1086-1094
SamenvattingOp de valreep van 2010 verscheen de Standaard RAW Bepalingen 2010, de zevende Standaard die het CROW sinds 1985 heeft gepubliceerd.
Hierna zal ik de wijzigingen in het juridische gedeelte van de nieuwe Standaard (de 'algemene en administratieve bepalingen') ten opzichte van de vorige bespreken.
Auteur(s)R.G.T. Bleeker
Pagina1086-1094
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek van het Europese aanbestedingsrecht (2010-2)
CiteertitelTBR 2011/194, p. 1095-1103
SamenvattingDeze kroniek vat een aantal belangrijke uitspraken samen die door het Hof van Justitie van de Europese Unie (het 'Hof') zijn gewezen op het gebied van het aanbestedingsrecht in de tweede helft van 2010.
Auteur(s)B.J.H. Blaisse-Verkooyen , D.C. Orobio de Castro
Pagina1095-1103
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelReactie op E.J. Snijders-Storm, 'Compenseren! En dan?, Borging van mitigerende en compenserende maatregelen in het kader van Natura 2000' (TBR 2011/163, p. 900)
CiteertitelTBR 2011/195, p. 1104-1105
SamenvattingIn het Tijdschrift voor Bouwrecht van oktober 2011 staat een lezenswaardig artikel van mevrouw Snijders-Storm over de borging van mitigerende- en compenserende maatregelen in het kader van Natura 2000. Haar betoog nodigt uit tot het maken van een enkele opmerking.
Auteur(s)R.H.W. Frins
Pagina1104-1105
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelMededeling Raad van Arbitrage voor de Bouw inzake hantering peremptoire termijn vanaf 1 januari 2012.
CiteertitelTBR 2011/196, p. 1106-1106
SamenvattingTot op heden ging de Raad soepel om met het hanteren van de peremptoire termijn. Dit was historisch gegroeid: de Raad werkte niet met lokale procureurs en de posterijen garandeerden niet een postbestelling binnen 24 uur. Inmiddels zijn er voldoende mogelijkheden om stukken tijdig bij de Raad te laten bezorgen. Gelet hierop zal vanaf 1 januari 2012 de peremptoire datum strikt gehandhaafd gaan worden [...].
Pagina1106-1106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 26-10-2011, 201103159/1/H1
CiteertitelTBR 2011/197, p. 1107-1111
SamenvattingToepassingsbereik planologische ontheffing. Kruimelgevallen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 oktober 2010 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Praxis Doe-het-Zelf Center B.V. (hierna: Praxis) omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een bouwmarkt en tuincentrum aan de Hurksestraat 27 te Eindhoven (hierna: het perceel).
AnnotatorB. Rademaker
Pagina1107-1111
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU1640
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 23-11-2011, 201100947/1/H4
CiteertitelTBR 2011/198, p. 1111-1113
SamenvattingToepassingsbereik planologische ontheffing. Kruimelgevallen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 september 2010 heeft het college aan [persoon] ontheffing als bedoeld in artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) verleend voor het wijzigen van het gebruik van een tuinberging in een praktijkruimte op het perceel [locatie] te IJsselmuiden (hierna: het perceel).
AnnotatorB. Rademaker
Pagina1111-1113
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU5434
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 15-03-2011, 105.007.123/01
CiteertitelTBR 2011/200, p. 1115-1122
SamenvattingExtreme staalprijsstijgingen. Prijsvastbeding. Voorwaarden toepassing art. 7:753 BW.
Samenvatting (Bron)Artikel 7:753 BW; geen tijdige waarschuwing na (extreme) staalprijsstijgingen met de kans waarop de hoofdaannemer op het moment van sluiten van de overeenkomst geen rekening hoefde te houden.
AnnotatorM.A.M.C. van den Berg
Pagina1115-1122
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2011:BP7956
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 17-10-2011, 71.572
CiteertitelTBR 2011/201, p. 1122-1127
SamenvattingAfvoer- en stortkosten bermmaaisel. Meerwerk. Bijbetaling. Eindafrekening.
AnnotatorW.J.M. Herber
Pagina1122-1127
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad, 08-07-2011, 09/03160
CiteertitelTBR 2011/202, p. 1128-1136
SamenvattingBevoegdhedenovereenkomst. Uitvoering contract. Wanprestatie. Schadevergoeding. Rechtsmachtverdeling burgerlijke rechter en bestuursrechter. Formele rechtskracht.
Samenvatting (Bron)Koop percelen grond op industrieterrein; uitvoering (bevoegdheden)overeenkomst. Bevoegdheid burgerlijke rechter. Oordeel hof dat vordering tot schadevergoeding wegens wanprestatie afstuit op formele rechtskracht bestemmingsplan en afgegeven bouwvergunningen, onjuist. Bevoegdhedenovereenkomst heeft gemengd (privaatrechtelijk / bestuursrechtelijk) karakter. Wenst wederpartij gemeente nakoming van uit dergelijke overeenkomst voortvloeiende verplichting tot nemen van een besluit, dan dient zij zich, na eventueel bezwaar, tot de bestuursrechter te wenden, als rechter die bevoegd is ten aanzien van het besluit. Dat geldt zowel in geval toegezegde besluit niet genomen wordt, als in geval wederpartij van oordeel is dat besluit niet beantwoordt aan overeenkomst. Ter zake van vordering tot schadevergoeding wegens wanprestatie is burgerlijke rechter evenwel de bevoegde rechter. Wederpartij kan weliswaar bij bestuursrechter vernietiging van besluit vragen wegens strijd met overeenkomst, en in geval beroep gegrond is, tevens schadevergoeding verzoeken op de voet van art. 8:73 Awb dan wel schadebesluit uitlokken. Maar deze mogelijkheid brengt niet mee dat burgerlijke rechter niet langer bevoegd zou zijn kennis te nemen van vordering tot schadevergoeding wegens wanprestatie. Vernietiging door bestuursrechter verplicht alleen tot vergoeding schade die door wederpartij door vernietigde besluit is geleden, niet tot die welke zij door gestelde wanprestatie lijdt. Formele rechtskracht besluit staat niet in de weg aan mogelijkheid dat burgerlijke rechter oordeelt dat besluit niet beantwoordt aan overeenkomst.
AnnotatorP.J. Huisman
Pagina1128-1136
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BP3057
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelTBR 2011/204, p. 1139-1141
SamenvattingSignaleringen van artikelen in andere tijdschriften alsmede boeken op het gebied van het privaat- en publiekrechtelijke bouwrecht.
Pagina1139-1141
Artikel aanvragenVia Praktizijn