Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 22-12-2011
Aflevering 9
RubriekKort & bondig
TitelBreng aantal pachtkamers terug
CiteertitelAgr.r 2011, p. 353
SamenvattingHet aantal pachtzaken in ons land is de afgelopen jaren drastisch teruggelopen. De oorzaak hiervan is voor een deel gelegen in het feit dat het pachtrecht liberaler van karakter is geworden. In het verleden hadden pachtprocedures vaak betrekking op de verlenging van reguliere pachtovereenkomsten en de indeplaatsstelling van reguliere pachters. Sinds 1995 werd op grote schaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een eenmalige pachtovereenkomst aan te gaan, waarbij noch verlenging, noch indeplaatsstelling mogelijk was. In 2007 werd de eenmalige pacht vervangen door de geliberaliseerde pacht van art. 7:397 BW, als gevolg waarvan het aantal (bewust) gesloten reguliere pachtovereenkomsten alleen maar verder zal afnemen.
Auteur(s)G.M.F. Snijders
Pagina353-353
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelVergunningverlening op grond van art. 19kd van de Natuurbeschermingswet 1998: recente ontwikkelingen
CiteertitelAgr.r 2011, p. 354
SamenvattingSinds 31 maart 2010 is de Crisis- en Herstelwet in Nederland van kracht, waarmee de regeling voor bestaande rechten in de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw) werd ge´ntroduceerd. Het nieuwe art. 19kd Nbw zorgde hiervoor. Op grond van art. 19kd Nbw worden (kort gezegd) de mogelijke negatieve effecten op de voor stikstof gevoelige habitats niet meegenomen in de beoordeling van de aanvraag om natuurbeschermingswetvergunning als geen sprake is van een toename aan stikstofdepositie ten opzichte van 7 december 2004.
Auteur(s)H.J.M. Wingens
Pagina354-358
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelKroniek onteigening 2010
CiteertitelAgr.r 2011, p. 359
SamenvattingVorig jaar werd in dit tijdschrift aandacht besteed aan de meest belangwekkende Koninklijke Besluiten tot (goedkeuring van) onteigening van 2009. Ook in 2010 zijn de nodige Koninklijke Besluiten verschenen die het bespreken waard zijn. Deze zullen hierna de revue passeren. Bij een bespreking van de ontwikkelingen binnen de administratieve onteigeningsprocedure kunnen vanzelfsprekend ook de wijzigingen die de Onteigeningswet in 2010 heeft ondergaan niet onbelicht blijven.
Auteur(s)J. de Roos
Pagina359-367
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelDe vitaliteit van het schadeloosstellingsrecht in onteigeningszaken. Een studie naar theorie en praktijk (dissertatie mr. J.A.M.A. Sluysmans, Universiteit leiden, 2011), Bouwrecht Monografie nr. 32
CiteertitelAgr.r 2011, p. 368
Auteur(s)I.P.A. van Heijst
Pagina368-370
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2011, p. 371
SamenvattingAlgemeen:
Bestuursprocesrecht

Zakelijke rechten:
Geschetst

Beheer landelijk gebied:
Natura 2000

Dieren:
Q-koorts
Dieren in het geding
Duurzame veehouderij
Paarden
Fokkerij
Legbatterijen

Milieurecht:
Vliegspuiten
Mest: compartimentering
Vervoer van mest
Mestbeleid
Engerlingen
CO2 glastuinbouw
Derogatie
Auteur(s)D.W. Bruil
Pagina371-372
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelAankondigingen
CiteertitelAgr.r 2011, p. 373
Pagina373-374
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 29-03-2011, 200.068.333
CiteertitelAgr.r 2011, p. 375
SamenvattingKort geding. Faillissement. Varkensrechten.

(Van Ruler / Vestiens)
Samenvatting (Bron)Kort geding. Vallen varkensrechten die ten tijde van de faillietverklaring van de pachter nog op zijn naam geregistreerd waren in de boedel?
Pagina375-377
UitspraakECLI:NL:GHARN:2011:BQ1260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 19-07-2011, 200.053.918
CiteertitelAgr.r 2011, p. 377
SamenvattingPacht.

Pachtkamer Hof Arnhem 12 april 2011 - BQ3104 (tussenarrest) en 19 juli 2011 - BR3495 (eindarrest), zaaknummer 200.053.918.

(Van Steen / Van Steen)
Samenvatting (Bron)Vervolg van LJN: BQ3104. BW 7:376 lid 1. Na descente oordeelt het hof dat pachter het gepachte ten behoeve van bedrijfsmatige landbouw gebruikt, met uitzondering van een klein gedeelte van het gepachte, ter grootte van 0.04.44 ha. Uit de tweede volzin, aanhef en onder a, van art. 7:376 lid 1 BW in verband met de wetsgeschiedenis van die bepaling volgt dat niet-bedrijfsmatig gebruik van het gepachte een tekortkoming oplevert en dat in zon geval, althans in beginsel, ontbinding van de pachtovereenkomst aangewezen is. Gehele ontbinding van de pachtovereenkomst wordt door de tekortkoming niet gerechtvaardigd, omdat pachter het gepachte immers voor het overgrote deel wel bedrijfsmatig gebruikt, met het gepachte een aanzienlijke omzet en winst genereert en bovendien de rechtsvoorganger van verpachters nooit tegen het bedoelde gebruik heeft geprotesteerd. Gedeeltelijk ontbinding is wel gerechtvaardigd, namelijk wat betreft het hiervoor bedoelde gedeelte ter grootte van circa 0.04.40 ha.
AnnotatorG.M.F. Snijders
Pagina377-382
UitspraakECLI:NL:GHARN:2011:BR3495
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 12-04-2011, 200.037.994
CiteertitelAgr.r 2011, p. 383
SamenvattingPacht. Indeplaatsstelling.

(Arts / Arts)
Samenvatting (Bron)7:363 lid 3 BW Indeplaatsstelling. Erven verweren zich tegen indeplaatsstelling door zoon van pachter, maar vergeefs. De voorgestelde pachter voldoet aan de eisen.
Pagina383-385
UitspraakECLI:NL:GHARN:2011:BR6293
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 19-07-2011, 200.070.545
CiteertitelAgr.r 2011, p. 385
SamenvattingPacht. Melioratierecht.

(Van Ginkel / Hoogeveen)
Samenvatting (Bron)BW 7:350; Pachtwet (oud) 31. Verval van vordering uit hoofde van melioratierecht? Uitleg van dictum van beschikking in verlengingsprocedure. Gezag van gewijsde van beschikking. Vorderingsrecht niet vervallen. Het hof beveelt descente en comparitie van partijen.
Pagina385-388
UitspraakECLI:NL:GHARN:2011:BR3510
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer, GH Arnhem, 19-04-2011, GP 11.640
CiteertitelAgr.r 2011, p. 388
SamenvattingPacht. Hoogst toelaatbare pachtprijs.

(Rijk / Vermue)
Pagina388-390
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 07-09-2011, 201003301/1/R2
CiteertitelAgr.r 2011, p. 390
SamenvattingNatuurbeschermingsvergunning. Uitbreiding bestaande varkenshouderij. Stikstofdepositie.
Samenvatting (Bron)Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 30 maart 2010, hebben [appellanten] beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit door het college op hun bezwaarschrift van 8 mei 2009, gericht tegen het besluit van het college van 6 april 2009, kenmerk 2008-006310, waarbij een vergunning is verleend ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) aan [vergunninghouder] voor de uitbreiding van een varkenshouderij aan de [locatie] (ongenummerd) te [plaats].
Pagina390-394
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR6898
Artikel aanvragenVia Praktizijn