Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 09-12-2011
Aflevering 9
RubriekUit de redactie
TitelProgrammeren, hoe doe je dat?
CiteertitelM en R 2011/9, nr. 166
SamenvattingVoor de Omgevingswet is als belangrijk uitgangspunt 'de programmatische aanpak' gekozen. Bij een programmatische aanpak worden economische ontwikkelingen enerzijds en voor de leefomgeving positieve maatregelen anderzijds, afgewogen. Als gevolg van een programmatische aanpak ontstaat ruimte om binnen de looptijd van het programma 'te schuiven', zodat het mogelijk is om ontwikkelingen toe te staan voordat de effecten zich gerealiseerd hebben van maatregelen om de nadelige gevolgen daarvan te compenseren. Met een programmatische aanpak moeten voorkomen worden dat Nederland 'op slot' gaat als gevolg van knellende Europese kwaliteitseisen.
Auteur(s)R. Uylenburg
Pagina575-575
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAlgemeen geregeld, goed geregeld? - Een analyse van onderzoeken naar de werking van algemene regels in het licht van de doelstellingen voor de vernieuwing van het omgevingsrecht
CiteertitelM en R 2011/9, nr. 167
Samenvatting"Things should be as simple as possible, but not any simpler."
Albert Einstein
Auteur(s)A.P.W. Duijkersloot , A.A.J. de Gier , F.A.G. Groothuijse , H.F.M.W. van Rijswick , R. Uylenburg
Pagina576-585
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelIntensief gewasbeschermingsmiddelengebruik bij open teelten - Zet de Wro in ter bescherming van de gezondheid van omwonenden
CiteertitelM en R 2011/9, nr. 168
SamenvattingIn ons dichtbevolkte land staan van oudsher veel woningen nabij agrarische gronden waarop gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, zoals bij boomgaarden en percelen met bomenteelt. Ook worden regelmatig nieuwe woningen gebouwd in de directe nabijheid van agrarische percelen met open teelten. Met name de drift die vrijkomt bij het bespuiten van de gewassen kan schadelijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. In dit artikel komt aan de orde dat het gezondheidsbelang van omwonenden niet aan gemeenten moeten worden overgelaten. Voorgesteld wordt om dit aspect verder te beschermen via het ruimtelijk spoor, in het bijzonder via algemene regels door het Rijk en de provincie.
Auteur(s)H.H. Harberink
Pagina586-589
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHoge Raad, 25-03-2011, 09/02340
CiteertitelM en R 2011/9, nr. 169
SamenvattingTermijn waarbinnen moet worden onderzocht en geklaagd bij vermoeden van non-conformiteit. Aanvulling toetsingskader van HR 29 juni 2007, NJ 2008/606. Een koper mag in het algemeen afgaan op geruststellende verklaringen omtrent de aan- of afwezigheid van bepaalde eigenschappen. Als hij voor het verkrijgen van informatie afhankelijk is van de medewerking van derden, zal daarmee rekening moeten worden gehouden. Het gebrek aan (tijdige) medewerking van derden komt niet altijd en zonder meer voor zijn rekening. Hierbij is in belangrijke mate mede bepaald in hoeverre de belangen van de verkoper al dan niet zijn geschaad. Als die belangen niet zijn geschaad, zal er niet spoedig voldoende reden zijn de koper een gebrek aan voortvarendheid te verwijten. In dit verband kan de ernst van de tekortkoming meebrengen dat een nalatigheid van de koper hem niet kan worden tegengeworpen. De clausule 'Het verkochte wordt aanvaard in de feitelijke staat, waarin het zich ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst bevond' is geen exoneratiebeding.

(J.G. Ploum / Smeets en Geelen B.V.)
Samenvatting (Bron)Vervolg HR 23 november 2007, LJN BB3733, NJ 2008/552. Koop. Non-conformiteit. Onderzoeks- en klachtplicht. Art. 7:17, 23 BW. Procesrecht; grenzen rechtsstrijd na cassatie en verwijzing. Onderzoeks- en klachtplicht koper afhankelijk van aard gekochte zaak en overige omstandigheden. Vereiste mate voortvarendheid onderzoeksplicht hangt voorts af van ingewikkeldheid onderzoek en eventuele medewerking derden. In belangrijke mate bepalend in hoeverre belangen verkoper al dan niet zijn geschaad. Ernst tekortkoming kan meebrengen dat nalatigheid koper hem niet kan worden toegerekend. Oordeel hof dat koper tijdig heeft geklaagd, gelet op aard en ernst tekortkoming en in aanmerking genomen dat onvoldoende is aangevoerd om aan te nemen dat verkoper in belangen is geschaad, niet onjuist of onbegrijpelijk. Bij voortzetting debat na verwijzing mogen onder omstandigheden nieuwe producties worden overgelegd. Oordeel hof dat met precisering en nadere onderbouwing stellingen met nieuwe producties en correctie onjuiste feitelijke stellingname, geen sprake was van nieuwe dan wel tardieve stellingname of onaanvaardbare koerswijziging, niet onbegrijpelijk. Uitleg hof van transportakte conform juiste maatstaf (Haviltex) en geen miskenning grenzen rechtsstrijd na cassatie en verwijzing.
Annotator Warendorf
Pagina590-594
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BP8991
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Maastricht, 13-07-2011, AWB 10 / 1910 + AWB 10 / 1911 + AWB 10 / 1935
CiteertitelM en R 2011/9, nr. 170
SamenvattingWatervergunning voor warmtekrachtcentrale vernietigd omdat onvoldoende zeker is dat een ecologische doelstellingen voor vismigratie van de Waterwet en de Kaderrichtlijn water kan worden voldaan. Toetsing aan waterplan. Programmatische aanpak. Koppeling kwaliteitseisen en vergunningverlening via waterplan.
Samenvatting (Bron)Het beroep heeft betrekking op een door de minister van Infrastructuur en Milieu verleende vergunning op grond van de Waterwet voor een waterkrachtcentrale aan de linkeroever van de Maas ter hoogte van de stuw bij Borgharen in de gemeente Maastricht. Zowel vergunninghoudster als belangenorganisaties op het gebied van de visstand en de sportvisserij hebben beroep ingesteld. De rechtbank heeft de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing geacht. Op grond van artikel 1.9 van de Chw is een beroepsgrond betreffende de economische haalbaarheid verworpen. Voorts is met toepassing van artikel 1.5 van de Chw het schenden van de mer-beoordelingsplicht gepasseerd. Onder meer de beroepsgronden betreffende de beoordeling of de best beschikbare technieken zijn toegepast, de noodzaak van een tweede inzwemopening, de toepassing van de Beneluxbeschikking, de uitleg van de Kaderrichtlijn water, het toegepaste toetsingskader en de gehanteerde cumulatieve visschadenorm, zijn op inhoudelijke gronden verworpen. De rechtbank heeft evenwel geconstateerd dat de gehanteerde cumulatieve visschadenorm op dit moment reeds wordt overschreden. Onder verwijzing naar het in deze zaak door de Stichting advisering bestuursrechtspraak uitgebrachte rapport is de rechtbank voorts van oordeel dat onvoldoende zeker is dat de cumulatieve norm in 2012 dan wel aan het eind van de planperiode te weten 2015 haalbaar is. Het bestreden besluit wordt daarom vernietigd wegens een motiveringsgebrek. Geen toepassing in dit geval van de bestuurlijke lus.
Annotator van Rijswick
Pagina594-605
UitspraakECLI:NL:RBMAA:2011:BR1582
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam, 20-07-2011, 106511 / HA ZA 98-2938
CiteertitelM en R 2011/9, nr. 171
SamenvattingToepassing van de formule van de Circulaire ouderdomsbepaling om de na 1 januari 1975 veroorzaakte bodemverontreiniging te schatten. De rechtbank acht deze formule geschikt om in deze zaak tot een acceptabele benadering te komen. De formule geeft een neutrale benadering, waarin algemene tendensen zijn meegenomen (de coëfficiënten, die een bewuster milieugedrag na 1 januari 1975 respectievelijk 1980 weergeven) en een mogelijkheid om te corrigeren voor belangrijke wijzigingen in de bedrijfsvoering (door aanpassing van x en y), doch uitsluitend voor de periode na 1975. Zowel uit de toelichting bij de formule als uit de toelichting ter comparitie van de deskundige blijkt dat het stellen van x dan wel y op een ander getal dan 1 voor de toepassing van de formule voor haar eigenlijke doel, subsidieverlening, kwalitatief goed (historisch) materiaal vereist. Ook voor het huidige doel dienen dergelijke eisen gesteld te worden.

(De Staat / Nietoli B.V.)
Pagina605-607
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 21-07-2010, 200807503/1/R2
CiteertitelM en R 2011/9, nr. 172
SamenvattingNbw 1998-vergunning verleend voor het plaatsen van windturbines nabij SBZ Krammer-Volkerak. Gebied tevens aangewezen als beschermd dan wel staatsnatuurmonument vanwege zijn weidsheid en zijn ongereptheid. Deze nationale doelstellingen maken, op grond van art. 15a lid 3 Nbw 1998 onderdeel uit van het toetsingskader van vergunningverlening krachtens art. 19d. Ten onrechte niet aan getoetst. Ingevolge art. 19ia lid 1 Nbw 1998 maken de nationale doelstellingen thans niet langer onderdeel uit van het toetsingskader krachtens art. 19d, maar is het beschermingsregime van art. 16 van overeenkomstige toepassing. Ingevolge art. 16 lid 4, hoeven handelingen buiten het gebied alleen te worden getoetst indien ze zijn vermeld in het besluit tot aanwijzing. Nu het Krammer-Volkerak echter op grond van de Nbw (oud) is aangewezen, geldt op basis van art. 65 Nbw 1998 het beschermingsregime eveneens voor schadelijke handelingen buiten het gebied die niet zijn vermeld in het aanwijzingsbesluit. Toepassing bestuurlijke lus.

(Appellante / GS van Zuid-Holland (verweerder))
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2007, kenmerk PZH-2007-235331, heeft het college een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend aan Agro Wind Moerdijk voor het plaatsen en in werking hebben van drie windturbines in de Sabina-Henrica polder in de nabijheid van het als speciale beschermingszone aangewezen gebied "Krammer-Volkerak".
Annotator Bastmeijer , Verschuuren
Pagina607-613
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN1891
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 30-03-2011, 201003321/1/M2
CiteertitelM en R 2011/9, nr. 173
SamenvattingDe Afdeling is thans van oordeel dat een redelijke wetsuitleg meebrengt dat art. 6.8 lid 1, zoals ook uit de toelichting blijkt, geen toepassing vindt ingeval de inrichting niet aan de desbetreffende voorschriften van een besluit, genoemd in art. 6:43 van het Activiteitenbesluit, of van de vergunning op grond van de Wet milieubeheer voldoet. Hiermee komt de Afdeling terug van haar uitspraak van 13 januari 2010, in zaak nr. 200904570/1/M2.

(Appellante / het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Milieudienst Beek-Nuth-Stein)
Samenvatting (Bron)Bij ongedateerd besluit, verzonden op 31 juli 2009, heeft het dagelijks bestuur het verzoek van [appellant] om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot restaurant "De Conincx" aan de Dorpstraat 28 te Elsloo afgewezen.
AnnotatorK.J. de Graaf
Pagina613-616
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP9592
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 18-05-2011, 201001510/1/R3
CiteertitelM en R 2011/9, nr. 174
SamenvattingBestemmingsplan laat woningbouw toe op een afstand van 25 meter ten opzichte van boomgaardpercelen. Afwijking van de '50-meter-vuistregel', voor de afstand van agrarische activiteiten tot een gevoelige bestemming, vereist deugdelijke motivering. Niet van belang is wat feitelijk aanwezig is, maar wat planologisch mogelijk is. De raad heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom in dit geval een afstand van 25 meter toereikend zou zijn om ter hoogte van de voorziene woningen een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te garanderen.

(Appellant sub 1, appellanten sub 2, appellant sub 3 / de raad van de gemeente Margraten, thans gemeente Eijsden-Margraten)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2009, kenmerk 2009, IV. 3A/XIII, heeft de raad het bestemmingsplan "Kern Noorbeek" vastgesteld.
Annotator Vogelezang-Stoute
Pagina616-619
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ4923
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 01-06-2011, 201007178/1/H1
CiteertitelM en R 2011/9, nr. 175
SamenvattingGelet op de tekst van de wet, gelezen in verbinding met de memorie van toelichting, is in een geval als dit, waarin op of na 1 juli 2009 met bestuursdwang of een dwangsom wordt opgetreden wegens een overtreding die is aangevangen op 1 juli 2009 maar na 30 juni 2009 ononderbroken voortduurt, ter beantwoording van de vraag wanneer de overtreding plaatsvond bepalend het moment waarop het bestuursorgaan het schriftelijke voornemen om handhavend op te treden aan de vermoedelijke overtreder toezendt, om deze de gelegenheid te bieden daarop zijn zienswijzen kenbaar te maken. Deze situatie dient te worden onderscheiden van die waarin een eenmalige overtreding vóór 1 juli 2009 is gepleegd, en die waarin een voortdurende overtreding vóór 1 juli 2009 is beëindigd. Op die situaties is gelet op de tekst van art. IV van de Vierde tranche (wet van 25 juni 2009 tot aanvulling van de Awb, Stb. 2009, 264), het recht van toepassing zoals dit gold tot 1 juli 2009, ook al is de handhavingsprocedure na die datum begonnen.

(Appellant / het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juli 2009 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast het gebruik van een deel van de bedrijfswoning op het perceel [locatie] te Loenen (hierna: het perceel) voor kamerverhuur vóór 1 november 2009 te beëindigen en beëindigd te houden.
AnnotatorV. van 't Lam
Pagina620-623
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ6826
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 15-06-2011, 201101130/1/H1
CiteertitelM en R 2011/9, nr. 176
SamenvattingAfdeling 2 Crisis- en herstelwet niet van toepassing op toestemmingen voor uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van inrichtingsplan van het waterschap dat met toepassing van art. 148 Wsw tot stand is gekomen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 april 2010 heeft het college aan het dagelijks bestuur ontheffing op grond van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro) en bouwvergunning verleend voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden (hierna: het project) ten behoeve van het plan "Dommel door Boxtel" op het perceel kadastraal bekend gemeente Boxtel, sectie K, nr. 2452, plaatselijk bekend Dommel, tussen Raaphof en Zwaanse brug.
Annotator Groothuijse
Pagina623-626
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ7948
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 17-06-2011, 201009548/1/M1
CiteertitelM en R 2011/9, nr. 177
SamenvattingBIBOB; zienswijzen op advies Bureau Bibob / ernstige of minder mate van gevaar.

(Appellante / GS van Zuid-Holland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 augustus 2010 heeft het college aan [appellante] voor een periode van tien jaar een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de op- en overslag van bouw- en sloopafval, bedrijfsafval, (grof) huishoudelijk afval en bulkgoederen alsmede het scheiden en bewerken van gesorteerde en ongesorteerde afvalstromen, en geweigerd voor de acceptatie van asbesthoudend afval en asbesthoudende bulkgoederen op het perceel [locatie] te Vlaardingen. Dit besluit is op 2 september 2010 ter inzage gelegd.
Annotator van Ham
Pagina626-629
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ8817
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 15-07-2011, 201102222/2/M2
CiteertitelM en R 2011/9, nr. 178
SamenvattingIntrekking vergunning o.b.v. (het vervallen) art. 8.25 Wm; conversie naar Wabo; doorzending beroep naar rechtbank.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 januari 2011 heeft het college met toepassing van artikel 8.25, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet milieubeheer de bij besluit van 8 juli 1998 verleende vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor een inrichting voor het houden van 99 vleeskalveren aan de [adres] te [woonplaats], ingetrokken. Dit besluit is op 7 januari 2011 ter inzage gelegd.
Annotator van den Broek
Pagina629-630
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR3355
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 17-08-2011, 201011090/1/H1
CiteertitelM en R 2011/9, nr. 179
SamenvattingSinds de peildatum wijziging in het soort feesten en het geluid dat daarbij wordt geproduceerd door het gebruik van geluidsinstallaties? Dat het aspect geluid en milieuaspect is en in een separate handhavingprocedure op grond van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer aan de orde is geweest, betekent niet dat dit aspect niet kan worden betrokken bij de beantwoording van de vraag of in strijd met het bestemmingsplan wordt gehandeld. Een verandering in de wijze waarop de activiteiten worden uitgeoefend dan wel een verschuiving in het type horeca-activiteit waarop de exploitatie is gericht, kan ertoe leiden dat de strijdigheid met het bestemmingsplan wordt vergroot. Een aan die verandering of verschuiving inherente toename van geluid is in dat verband niet zonder betekenis.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 april 2007 heeft het college geweigerd handhavend op te treden ten aanzien van het gebruik van sportcafé "[]" op het perceel [locatie] te Breda.
Annotator Nijmeijer
Pagina630-633
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR5162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia en Documentatie
CiteertitelM en R 2011/9, nr.
SamenvattingAfval - Bestrijdingsmiddelen - Bestuursrecht - Energie - Exoten - Externe veiligheid - Geluid - Klimaat - Landbouw - Natuur - Steun.
Auteur(s)B. Arentz
Pagina634-638
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2011/9, nr.
Pagina639-640
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededeling
CiteertitelM en R 2011/9, nr.
SamenvattingKluwer's VROM Academy organiseert de volgende studiedagen:

• Praktijkdag: Grondexploitatiewet

• Studiemiddag: Planschade en nadeelcompensatie

• Studiedag: Juridische aspecten van de Wabo

• Tweedaagse cursus: Wabokompas2, verdieping

• Studiemiddag: Naar aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) klimaatverandering

• Studiedag: Beste Beschikbare Technieken, ontwikkeling en toepassing
Pagina641-641
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale milieuwet- en regelgeving
TitelNationale omgevingswetgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2011/9, nr.
SamenvattingStand van zaken 4 november 2011
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina642-642
Artikel aanvragenVia Praktizijn