StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 09-12-2011
Aflevering 4
RubriekArtikel
TitelDe Woningwet 1901 en planschade (deel 2)
CiteertitelStAB 2011, nr.
SamenvattingIn het eerste deel van dit artikel - verschenen in StAB 2011, nr. 3 - is geconcludeerd dat de woningwet 1901 voor de planschadepraktijk nog tot zeker 2023 relevant zal blijven. In dat deel is de ontwikkeling van de planologische instrumenten van de Woningwet 1901 beschreven, is de status van deze instrumenten geduid en is bekeken hoe dient te worden omgegaan met komvoorschriften ex artikel 43 van de Woningwet 1901 als oud planologisch regime bij een planologische vergelijking in het kader van planschade. In dit tweede deel wordt bekeken wat van belang is indien het oude planologische regime in een dergelijk geval wordt gevormd door een uitbreidingsplan.
Auteur(s)P. Willems
Pagina7-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRechtbank Almelo, 15-06-2011, Awb 10/1838
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-109
SamenvattingEr is sprake van een lozing in de zin van de Waterwet; nu een voorwaarde waaronder mag worden geloosd wordt overtreden, is terecht een last onder dwangsom opgelegd.

(Minister van V en W, thans staatssecretaris I en M)
Samenvatting (Bron)Last onder dwangsom m.b.t. lozing van bio-ethanol op oppervlaktewater. Nu niet in overeenstemming wordt gehandeld met de lozingsvergunning, bezien in samenhang met de melding, wordt gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 6.2 van de Waterwet. Verwijzing naar uitspraak van de Vz. ABRS van 29 juli 2010 inzake no. 201005918/1/M1 en 201005918/2/M1, MS 2010, 592, LJN: BN3160.
Pagina12-16
UitspraakECLI:NL:RBALM:2011:BR0146
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 13-07-2011, 201011441/1/H3
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-110
SamenvattingBeperking van het luiden van kerkklokken is niet in strijd met de vrijheid van godsdienst; de APV maakt de mogelijkheid tot het belijden van godsdienst niet illusoir.

(Tilburg)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 oktober 2009 heeft het college de pastoor een last onder dwangsom opgelegd, inhoudende dat hij het klokgelui van de kerk dient te staken en gestaakt te houden voor zover dit meer geluid veroorzaakt dan op grond van artikel 109a van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Tilburg 2005 (hierna: de APV) is toegestaan.
Pagina16-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR1448
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 27-07-2011, 201002690/1/R2
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-11
SamenvattingEen rechterlijke uitspraak is geen gewijzigde omstandigheid als bedoeld in artikel 43, lid 2, van de Natuurbeschermingswet 1998; geen intrekking vergunning.

(GS Limburg)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 februari 2010, kenmerk CAS200900015553, heeft het college het verzoek van [appellant] en anderen afgewezen om ingevolge artikel 43, tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) de onherroepelijke vergunning in te trekken die op 17 januari 2008 is verleend aan Aldijk B.V. voor een pluimveehouderij aan de Grensweg 31 in Siebengewald.
Pagina20-22
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR3244
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 27-07-2011, 201007705/1/M2
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-112
SamenvattingEuropese MER-richtlijn (85/337/EEG) te beperkt geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.

(Hof van Twente)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juni 2010 heeft het college aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een geiten- en zoogkoeienhouderij op het perceel [locatie] te Ambt Delden. Dit besluit is op 8 juli 2010 ter inzage gelegd.
AnnotatorD. Roelands-Fransen
Pagina22-25
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR3209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 27-07-2011, 201008812/1/R2
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-113
SamenvattingAppellante is belanghebbende nu zij een bundeling van rechtstreeks betrokken individuele belangen tot stand brengt waarmee een effectieve rechtsbescherming is gediend.

(GS Drenthe)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 februari 2010 heeft het college aan de Bestuurscommissie Dwingelderveld een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor de herinrichting van een aantal gedeelten van het Natura 2000-gebied Dwingelderveld.
Pagina25-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR3192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 10-08-2011, 201012817/1/M1
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-114
SamenvattingHandhaving op grond van de zorgplichtbepaling is uitsluitend aan de orde in gevallen waarvoor het Activiteitenbesluit geen uitputtende regeling bevat. Geen verplichting om eerst zorgplicht-maatwerkvoorschriften vast te stellen voordat tot handhavend optreden wordt overgegaan.De rechtszekerheid brengt mee dat de drijver van de inrichting vooraf kan weten dat zijn handelen of nalaten onmiskenbaar in strijd is met de zorgplicht.

(Waterschap Brabantse Delta)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 november 2008 heeft het dagelijks bestuur CARU onder het opleggen van een dwangsom gelast om bij het lozen van verontreinigd hemelwater op het oppervlaktewater overtreding van artikel 2.1, eerste lid van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Barim), achterwege te laten.
Pagina27-31
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR4631
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 24-08-2011, 200900425/1/R2 en 200902744/1/R2
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-115
SamenvattingVernietiging Natuurbeschermingswetvergunningen voor een kolencentrale in Eemshaven. Tevens weigering vergunningen nu een nieuwe aanvraag is vereist. Een passende beoordeling van mogelijk nadelige gevolgen voor de natuur ontbreekt omdat niet is uitgegaan van het volledige project. Voorts is onvoldoende onderzocht wat de gevolgen zijn van de uitstoot van stikstof voor een aantal Duitse Waddeneilanden.

(Minister LNV, gedeputeerde staten van Fryslân en Groningen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 augustus 2008, kenmerk DRZ/08/3056/BB/SM, heeft de minister aan RWE vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) verleend voor de bouw, het in werking brengen en houden en het uitvoeren van regulier onderhoud van een kolengestookte elektriciteitscentrale in de Eemshaven.
Pagina31-34
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR5684
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 31-08-2011, 201006434/1/H3
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-116
SamenvattingKnalapparatuur op teeltgrond maakt geen deel uit van Wm-inrichting en is ook niet aan te merken als een op zichzelf staande inrichting.

(Goirle)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juni 2008 heeft het college de aan [appellante] verleende ontheffing voor het gebruik van knalapparatuur ten behoeve van de fruitteelt op het perceel [locatie 1] te Goirle (hierna: het perceel) ingetrokken.
Pagina35-37
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR6298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 31-08-2011, 201100329/1/M2
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-117
SamenvattingDe overtreding is dermate gering dat handhavend optreden disproportioneel zou zijn.

(West Maas en Waal)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 augustus 2010 heeft het college het verzoek om het toepassen van handhavingsmiddelen van 12 december 2009 ten aanzien van de schapenhouderij aan de [locatie] ongenummerd te [plaats], afgewezen.
Pagina37-39
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR6325
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelHoge Raad, 02-09-2011, 10/02607
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-118
SamenvattingOndanks vernietiging van de milieuvergunning door ABRvS is voortzetting van de bouw van de inrichting niet onrechtmatig omdat met voldoende mate van zekerheid is te verwachten dat opnieuw vergunning zal worden verleend.

(GS Fryslân)
Samenvatting (Bron)Kort geding. Bouw ReststoffenEnergieCentrale (REC) onrechtmatig door ontbreken milieuvergunning als bedoeld in art. 8.1 Wet milieubeheer? Handelen zonder vergunning in beginsel onrechtmatig jegens degenen die aan het vergunningvereiste bescherming kunnen ontlenen. Zoals beslist in HR 3 november 2000, LJN AA8180, NJ 2001/108, is bij een vergunningvereiste als in de zaak van dat arrest (en in deze zaak) aan de orde het handelen zonder vergunning echter niet onrechtmatig indien nadien een vergunning wordt verleend waarin het concrete handelen van betrokkene wordt toegestaan. In het geval dat met voldoende mate van zekerheid is te verwachten dat een vergunning zal worden verleend waarbij het betrokken handelen wordt toegestaan, kan ervan worden uitgegaan dat dit handelen in dit opzicht geoorloofd is. In dat geval is er geen grond het betrokken handelen onrechtmatig te oordelen enkel omdat de daarvoor vereiste vergunning ontbreekt.
Pagina39-41
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BQ5099
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 07-09-2011, 201003301/1/R2
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-119
SamenvattingUit tekst artikel 19kd Natuurbeschermingswet valt niet af te leiden dat onder de daar genoemde omstandigheden sprake is van een uitzondering op de vergunningplicht. Verder is de in dit artikel genoemde referentiedatum (7 december 2004) in strijd met de Habitatrichtlijn voor zover het gaat om Vogelrichtlijngebieden die reeds vóór die datum zijn aangewezen.

(GS Gelderland)
Samenvatting (Bron)Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 30 maart 2010, hebben [appellanten] beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit door het college op hun bezwaarschrift van 8 mei 2009, gericht tegen het besluit van het college van 6 april 2009, kenmerk 2008-006310, waarbij een vergunning is verleend ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) aan [vergunninghouder] voor de uitbreiding van een varkenshouderij aan de [locatie] (ongenummerd) te [plaats].
Pagina42-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR6898
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRechtbank Maastricht, 13-07-2011, AWB 10/1910
CiteertitelStAB 2011, nr. K36
SamenvattingDe norm waarop appellanten zich beroepen strekt niet tot bescherming van hun belangen (relativiteitsvereiste).

(Minister I en M)
Pagina48-48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 13-07-2011, 201007590/1/M1
CiteertitelStAB 2011, nr. K37
SamenvattingHet in de vergunning stellen van hogere geluidgrenswaarden dan in de aanvraag staan vermeld, is niet ongeoorloofd.

(Medemblik)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2010 heeft het college aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het beoefenen van het paintballspel aan de [locatie] te Wervershoof. Dit besluit is op 24 juni 2010 ter inzage gelegd.
AnnotatorV. van 't Lam
Pagina48-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR1434
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 03-08-2011, 201100912/1/M2
CiteertitelStAB 2011, nr. K38
SamenvattingRecreatiewoning is geurgevoelig object ook al dient deze woning niet tot permanent verblijf.

(Sudwest Fryslân)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 december 2010 heeft het college aan [vergunninghouders] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een melkvee- en vleeskuikenhouderij op het perceel [locatie 1] te Warns. Dit besluit is op 10 december 2010 ter inzage gelegd.
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR3990
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 05-08-2011, AWB 11/1846 en AWB 11/1468
CiteertitelStAB 2011, nr. K39
SamenvattingVerbeurte dwangsom door bevoegd gezag wegens niet-tijdig beslissen. Tevens wordt het bevoegd gezag opgedragen om geluidscontrolemetingen uit te (laten) voeren.

(Helmond)
Samenvatting (Bron)Verzoekers hebben vanwege geluidsoverlast gevraagd handhavend op treden op grond van de Wet milieubeheer ten aanzien van [horecagelegenheid] te [plaats]. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is sprake van onvolledige besluitvorming in bezwaar en is verweerder gehouden handhavend op te treden. Gelet op de belangen van verzoekers en de lange duur van de procedure, welke in belangrijke mate het gevolg is van de afwachtende houding van verweerder, ziet de voorzieningenrechter aanleiding ambtshalve een voorlopige voorziening te treffen, inhoudende dat verweerder wordt gelast controlemetingen uit te voeren.
Pagina49-50
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2011:BR5325
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 31-08-2011, 201012066/1/M1
CiteertitelStAB 2011, nr. K40
SamenvattingVergunning terecht geweigerd wegens strijd met het bestemmingsplan.

(Goes)
Samenvatting (Bron)Bij brief van 28 september 2009, bij het college ingekomen op 6 oktober 2009 heeft [appellant] een aanvraag ingediend voor een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een puinbreekinstallatie bij een grond-, weg- en waterbouwbedrijf op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina50-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR6307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 31-08-2011, 201012586/1/M2
CiteertitelStAB 2011, nr. K41
SamenvattingHet college heeft ten onrechte nagelaten te onderzoeken of de bedrijfswoning deel uitmaakt van de Wet milieubeheer vergunningplichtige inrichting.

(West Maas en Waal)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 augustus 2010 heeft het college een verzoek van [appellant] om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen ten aanzien van de bouw van een bedrijfswoning ter plaatse van de aan de Vissersweg ongenummerd te Appeltern gelegen inrichting, afgewezen.
Pagina50-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR6331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 07-09-2011, 201011513/1/M2
CiteertitelStAB 2011, nr. K42
SamenvattingBij het vaststellen van andere afstanden als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Wet geurhinder is het toegestaan om onderscheid te maken tussen veehouderijen al naar gelang hun omvang.

(Boxtel)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 oktober 2010 heeft het college geweigerd aan [appellant] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer te verlenen voor het uitbreiden van de veehouderij aan de [locatie] te Boxtel. Dit besluit is op 22 oktober 2010 ter inzage gelegd.
Pagina51-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR6874
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 14-09-2011, 201011817/1/R2
CiteertitelStAB 2011, nr. K43
SamenvattingAppellante is belanghebbende. Vernietiging besluit nu er geen zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet zullen worden aangetast. Het relativiteitsvereiste staat niet aan vernietiging van het besluit in de weg.

(GS Limburg)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 oktober 2010 heeft het college een vergunning krachtens artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het aanleggen en in werking hebben van een waterkrachtcentrale nabij Natura 2000-gebied Grensmaas.
Pagina51-52
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BS8857
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 22-06-2011, 200907907/1/R1
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-120
SamenvattingOok in een krimpsituatie kan behoefte bestaan aan nieuwbouwwoningen.

(Winschoten / bestemmingsplan 'Centrum, Winschoten')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2009, met nummer 11, heeft de raad het bestemmingsplan "Centrum, Winschoten" vastgesteld.
AnnotatorT. Lam
Pagina53-54
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ8852
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 22-06-2011, 201011014/1/H1
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-121
SamenvattingProjectbesluit. Voor wat betreft bebouwing nog niet in rechte onaantastbaar maar voor wat betreft gebruik wel.

(Almelo / Projectbesluit)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 februari 2010 heeft het college een projectbesluit genomen voor het realiseren van een viertal kavels voor woningbouw en ten behoeve van het gebruik van een bedrijfswoning als burgerwoning op het perceel Entersestraat 47 te Bornerbroek, gemeente Almelo (hierna: het perceel).
Pagina55-56
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ8811
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 29-06-2011, 201007465/1/R1
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-122
SamenvattingWabo. Het algemeen gebruiksverbod is niet van toepassing op bestemmingsplannen die onder de WRO tot stand zijn gekomen.

(Coevorden / bestemmingsplan 'Witte Menweg 4b Geesbrug (Gasterij het Geeserveld)')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 mei 2010 heeft het college besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Coevorden bij besluit van 8 september 2009 vastgestelde bestemmingsplan "Witte Menweg 4b Geesbrug (Gasterij het Geeserveld)".
Pagina56-57
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ9624
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 11-07-2011, AWB 10/3751
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-123
SamenvattingVergunningsvrij bouwen. Uitleg van criterium ‘op de grond staand’ in artikel 2, aanhef en onder a, van het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken en de Nota van toelichting bij het Bor.

(Asten / handhaving)
Samenvatting (Bron)Vergunningsvrij bouwen? Uitleg van criterium "op de grond staand" in artikel 2, aanhef en onder a, van het Besluit bouwvergunningsvrije en licht bouwvergunningplichtige bouwwerken. De rechtbank volgt verweerder niet in de uitleg dat daarvan geen sprake is als deels op een kelder is gebouwd. De eis dat een bouwwerk op de grond staat is in het Bblb opgenomen ter onderscheiding van bijvoorbeeld ondergrondse of verdiepte bouw of het bouwen op een verdieping. Steun hiervoor kan worden gevonden in de opsomming in onderdeel 10, sub a, van artikel 3, aanhef en onder e, van het Bblb en de Nota van toelichting bij het Besluit omgevingsrecht.
AnnotatorL. Gerritsen , T. Lam
Pagina58-61
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2011:BR2463
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 13-07-2011, 201008514/1/M3
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-124
SamenvattingRelativiteitsbeginsel en bezwaren inzake geluid en natuur.

(Hoorn / bestemmingsplan 'Tuibrug')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 april 2010 heeft de raad het bestemmingsplan 'Tuibrug' vastgesteld. Dit besluit is op 22 juli 2010 ter inzage gelegd.
Pagina61-64
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR1412
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Middelburg, 28-07-2011, Awb 11/564 en 11/565
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-125
SamenvattingHet bepaalde in 5.18 van het Bor is ontleend aan artikel 3.22 van de Wro (oud). De jurisprudentie van de Afdeling behoudt haar gelding. Tijdelijke bouwweg op toekomstig tracé is een tijdelijke voorziening.

(Sluis / tijdelijke omgevingsvergunning)
Samenvatting (Bron)Omgevingsverg. voor tijdelijke ontsluitingsweg. De jurisprudentie van de Afdeling m.b.t. art. 3:22 Wro heeft voor art. 5:18 Bor haar gelding behouden. Betreft tijdelijke voorziening in de zin van art. 5:18
Pagina64-66
UitspraakECLI:NL:RBMID:2011:BR5731
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 29-07-2011, 201011757/14/R1
CiteertitelStAB 2011, nr. 11.126
SamenvattingToepassing artikel 1.4 Chw. Uitleg begrip centrale overheid. Verdrag van Aarhus.

(Kerkrade / verzet)
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 1 april 2011, in zaak nr. 201011757/9/R1, heeft de Afdeling na vereenvoudigde behandeling het beroep van Kerkrade tegen het besluit van provinciale staten van Limburg van 8 oktober 2010 tot vaststelling van het inpassingsplan "Provinciaal inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg" niet-ontvankelijk verklaard. De uitspraak is aangehecht.
Pagina66-70
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR4025
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 17-08-2011, 201008938/1/R1
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-127
SamenvattingToepassing Wgh. Industrieterrein. Alle geluidproducerende delen van de inrichting moeten als Wgh-inrichting worden bestemd. Relatie met Chw.

(Haarlemmermeer / bestemmingsplan 'Cruquius 2009')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Cruquius 2009" vastgesteld.
Pagina71-72
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR5177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 17-08-2011, 200909832/1/R1
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-128
SamenvattingTwee MER-ren voor twee projecten in één plan. Autonome ontwikkeling.

(Den Haag / bestemmingsplan 'Binckhorst (Nieuw Binkhorst Zuid)' en exploitatieplan 'Binckhorst (Nieuw Binckhorst Zuid)')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 oktober 2009, nummer 114, heeft de raad het bestemmingsplan "Binckhorst (Nieuw Binckhorst Zuid)" en het exploitatieplan "Binckhorst (Nieuw Binckhorst Zuid)" vastgesteld.
Pagina73-74
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR5173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 17-08-2011, 201101515/1/H1
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-129
SamenvattingRealiseren ondergrondse carport is bouwen in de zin van de Woningwet en bouwvergunningplichtig. Geen op de grond staand bijgebouw.

(Laren / weigering bouwvergunning)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 januari 2009 heeft het college geweigerd [appellante] een lichte bouwvergunning te verlenen voor het in stand houden van een ondergrondse carport op het perceel [locatie] te Laren (hierna: het perceel).
AnnotatorL. Gerritsen , T. Lam
Pagina75-76
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR5192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 17-08-2011, AWB 11/435 en 11/436
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-130
SamenvattingRelativiteitsbeginsel en bezwaren inzake geluid, maatschappelijke en financiële uitvoerbaarheid.

(Veghel, projectbesluit)
Samenvatting (Bron)De omstandigheid dat een plankaart en conceptregels deel uitmaken van de bestreden besluiten leidt niet tot het oordeel dat deze besluiten een toetsingskader beogen te bieden voor toekomstige vormen van gebruik. Beide besluiten zijn projectbesluiten als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, aanhef en onder f, van de Wro. De twee projectbesluiten vormen een aaneengesloten gebied. Nu sprake is van een project ten behoeve van de bouw van meer dan 20 woningen in een aaneengesloten gebied als bedoeld in Bijlage I, artikel 3.1 van de Chw en is de Chw op beide zaken van toepassing. Gelet op het bepaalde in artikel 1.9 van de Chw kan schending van een rechtsregel die kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van eisers, niet leiden tot vernietiging van de bestreden besluiten. Nu twee van de eisers wonen aan de straat waaraan het projectbesluit grenst, moet worden geoordeeld dat artikel 5.1.4 van het Bro in samenhang met artikel 74 en 77 van de Wgh mede strekken tot bescherming van hun belangen bij een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De aangevoerde gronden strekken niet tot bescherming van de belangen van twee bedrijven noch de belangen van de toekomstige bewoners van het nieuwe zorgcomplex en de nieuwe appartementen die door de projectbesluiten mogelijk worden gemaakt. Naar het oordeel van de rechtbank beoogt de norm in artikel 5.1.3, eerste lid aanhef en onder f van het Bro, voor zover deze betrekking heeft op maatschappelijke uitvoerbaarheid van een project kennelijk niet de belangen van eisers te beschermen. De rechtbank is van oordeel dat niet kan worden gesteld dat de norm, inhoudend dat in de ruimtelijke onderbouwing de (financiële) uitvoerbaarheid van het plan moet zijn onderbouwd, kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van omwonenden.
Pagina77-78
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2011:BR5428
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 24-08-2011, 201101494/1/H1
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-131
SamenvattingGeen oorzakelijk verband tussen de blootstelling aan elektromagnetische velden door middel van GSM/UMTS-masten enerzijds en de vermindering van het welbevinden en schade aan de gezondheid anderzijds.

(Nieuwkoop / Vrijstelling en bouwvergunning)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 maart 2010 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPN Mobile (thans haar rechtsopvolgster de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPN B.V.) vrijstelling op grond van artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) en lichte bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een mast ten behoeve van de mobiele telecommunicatie op het perceel plaatselijk bekend Nieuwveenseweg (Sportpark De Dulen, nabij Dreg 5) te Nieuwkoop.
Pagina78-80
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR5664
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 24-08-2011, 201100152/1/H1
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-132
SamenvattingImpliciete vrijstelling bij verlenen bouwvergunning.

(Lingewaard / Handhaving)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2007 heeft het college het verzoek van [appellante] om handhavend optreden tegen het gebruik van het perceel [locatie] te Huissen (hierna: het perceel) ten behoeve van detailhandel in keukens, afgewezen.
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina80-83
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR5662
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 24-08-2011, 201010526/1/H1 en 201010531/1/H1
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-133
SamenvattingBor. Bijbehorend bouwwerk. Uitleg oppervlakte-eis.

(IJsselstein / Handhaving)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 januari 2009 heeft het college geweigerd handhavend op te treden tegen [vergunninghouder] terzake de zonder bouwvergunning verrichte verbouwingen aan het bedrijfsgebouw, de in strijd met het bestemmingsplan geplaatste reclameborden, de zonder bouwvergunning geplaatste berging, het gebruik van het perceel in strijd met de bestemming en de opslag van goederen op het perceel [locatie] te IJsselstein.
AnnotatorL. Gerritsen , T. Lam
Pagina83-86
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR5671
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 14-09-2011, 201002138/1/R3
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-134
SamenvattingAfwijking van provinciaal contourenbeleid gerechtvaardigd in verband met bestaande rechten.

(Nuth / betemmingsplan 'Kleine Kernen')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2009, kenmerk VROM/2009/15614, heeft de raad het bestemmingsplan "Kleine Kernen" vastgesteld.
Pagina86-87
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BS8852
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 14-09-2011, 201011471/1/R1
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-135
SamenvattingAfwijking van CROW-normen inzake grootschalige detailhandel.

(Zuidplas / wijzigingsplan 'Intratuin Bredeweg')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 oktober 2010 heeft het college het wijzigingsplan "Intratuin Bredeweg" vastgesteld.
Pagina87-88
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BS8842
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 20-07-2011, 201006920/1/H2
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-136
SamenvattingDe eerder bestaande voorzienbaarheid op grond van het bestemmingsplan ‘Kortland 1976’ is doorbroken door de inwerkingtreding van het bestemmingsplan ‘Kortland’.

(Krimpen aan de IJssel / Verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 maart 2008 heeft het college aan [appellant] een vergoeding voor planschade ten bedrage van 8.500,00 toegekend.
Pagina89-89
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR2290
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 24-08-2011, 201100142/1/H2
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-137
SamenvattingBij de planvergelijking in het kader van de beoordeling van een aanvraag om vergoeding van planschade moet worden bezien of een in de planvoorschriften opgenomen vrijstellingsbepaling evident in strijd is met artikel 15, eerste lid, aanhef en onder a, van de WRO en daaraan, indien daarom in een concreet geval was gevraagd, onmiskenbaar geen toepassing had kunnen worden gegeven. Bij afwezigheid van een dergelijke evidentie mag degene die om vergoeding van planschade verzoekt, niet aannemen dat een planvoorschrift geen geldige titel voor het verlenen van vrijstelling bevat.

(Drechterland / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juni 2008 heeft het college een aanvraag van [wederpartij] om vergoeding van planschade afgewezen.
AnnotatorB. van den Broek
Pagina90-91
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR5661
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 14-09-2011, 201009157/1/H2
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-138
SamenvattingNiet met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid staat vast dat in verband met een ongunstige verkavelingssituatie een maximale invulling van het vorige planologische regime niet mogelijk was, omdat een ongunstige verkavelingssituatie niet alleen ontstaat door uitruil van kavels, maar ook indien een kavel bijvoorbeeld na verkoop of erfenis een ongunstigere ligging heeft gekregen ten opzichte van andere kavels.

(Berkelland / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2005 heeft de raad de verzoeken van [appellanten] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina93-93
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BS8867
Artikel aanvragenVia Praktizijn