TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 27-12-2011
Aflevering 12
RubriekColumn
TitelLegitimatie, legitimatie, legitimatie. Over werkgevers, gele vakbonden en Kamerleden
CiteertitelTRA 2011, 97
SamenvattingBij het legitimeren van een bedrijfs-cao die afwijkt van de overkoepelende cao past op zijn minst kritische zin en terughoudendheid.
Auteur(s)F.B.J. Grapperhaus
Pagina3-4
LinkVolledige tekst artikel (Tijdschriftrechtenarbeid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelImmateriële schadevergoeding in de sociale zekerheid
CiteertitelTRA 2011, 98
SamenvattingIn het geval een uitkeringsgerechtigde immateriële schade heeft geleden door een besluit of handelen van een uitvoeringsinstantie kan zich de vraag voordoen in hoeverre hij hiervoor een vergoeding kan vorderen via de rechter. In dit artikel analyseert de auteur de jurisprudentie van de CRvB. Daaruit blijkt dat indien het psychisch ongemak is veroorzaakt door een herzieningsbeslissing, betrokkene nauwelijks kans maakt op een vergoeding. Dit is wel het geval als het ongemak is veroorzaakt door overschrijding van de redelijke termijn in procedures of door een onrechtmatig verricht huisbezoek.
Auteur(s)I. van der Helm
Pagina5-10
LinkVolledige tekst artikel (Tijdschriftrechtenarbeid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelNieuwe vakantiewet komt eraan!
CiteertitelTRA 2011, 99
SamenvattingDe nieuwe vakantiewetgeving treedt op 1 januari 2012 in werking. In dit artikel staan de auteurs stil bij de aanleiding voor de wetswijziging en geven zij een overzicht van de inhoud van de wijzigingen en de gevolgen daarvan voor de praktijk, met name de introductie van de vervaltermijn. Denkbaar is dat de thans in Luxemburg aanhangige zaak KHS/Schulte hierop nog een nieuw licht werpt. Vooralsnog adviseren zij om deze vervaltermijn contractueel te verlengen.
Auteur(s)J.W. Klinckhamers , N.P.B. Schmeitz
Pagina11-14
LinkVolledige tekst artikel (Tijdschriftrechtenarbeid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDe rechtspraktijk na Bestuur en Toezicht: ziet u de bomen in het bos nog?
CiteertitelTRA 2011, 100
SamenvattingIn de afgelopen jaren is een veelvoud aan wijzigingen over bestuurders uitgestort. Het begon met de Code Tabaksblat (2003), de nieuwe Structuurregeling (2004), gevolgd door onder andere de 15 april-arresten (2005), de Wet Spreekrecht Ondernemingsraad (2010) en tot slot de Wet Bestuur en Toezicht (juli 2011). In het vat zitten nog onder andere het wetsvoorstel Claw back bonussen, het wetsvoorstel Limitering ontbindingsvergoeding en het wetsvoorstel Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. In dit artikel wordt stilgestaan bij de spanningsvelden die de veranderingen in de praktijk kunnen (gaan) brengen voor met name de bestuurder van de beursgenoteerde vennootschap.
Auteur(s)R.J. van der Ham
Pagina15-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelMedezeggenschapsrecht juli 2010 - juli 2011: van Novio tot Organon
CiteertitelTRA 2011, 101
SamenvattingDeze kroniek heeft betrekking op de ontwikkelingen in het medezeggenschapsrecht in de tweede helft van 2010 en de eerste helft van 2011. Net als vorig jaar kan geconstateerd worden dat de economische crisis niet heeft geleid tot een zichtbare toename van het aantal procedures over reorganisaties. Het aantal beschikkingen van de Ondernemingskamer is in vergelijking met het vorige jaar toegenomen van zes naar tien, maar noch het aantal noch de inhoud van de beschikkingen leiden tot de conclusie dat de rechtspraak een weerslag geeft van de problemen waarin de economie verkeert. Ook navraag bij het secretariaat van de bedrijfscommissies Markt I en Markt II die sinds medio 2010 zijn gestart, bevestigt dit beeld. In deze kroniek zal ingegaan worden op de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van de wetgeving en de rechtspraak in deze periode.
Auteur(s)L.C.J. Sprengers
Pagina20-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-02-2010, HD 200.019.504 T1
CiteertitelTRA 2011, 102
SamenvattingWerkgever niet tekortgeschoten in verzekeringsplicht voor verkeersongeval.
Samenvatting (Bron)Hof Arnhem : 18-10-2004 LJN AU5876 HR : 01-02-2008 LJN BB1675 Arbeidsrecht
AnnotatorD.J. Buijs
Pagina25-26
LinkVolledige tekst annotatie (Tijdschriftrechtenarbeid.nl)
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2010:BT2749
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 30-09-2011, 10/03887
CiteertitelTRA 2011, 103
SamenvattingGeen loondoorbetalingsverplichting na uitval uit passende arbeid na afloop van de periode van 104 weken ziekte.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht; art. 7:629, 658a BW. Wettelijk stelsel brengt mee dat, indien werknemer als gevolg van re-integratie andere (passende) werkzaamheden is gaan verrichten, zonder dat de passende arbeid de bedongen arbeid is geworden, en hij na afloop van de periode van 104 weken opnieuw door ziekte uitvalt, werkgever niet gehouden is (wederom) loon door te betalen. Ook art. 6:248 lid 1 breng dat niet mee.
AnnotatorC.J. Frikkee
Pagina26-28
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BQ8134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Medezeggenschapsrecht
TitelRechtbank Zwolle, 07-07-2011, 552519 HA 11-91
CiteertitelTRA 2011, 104
SamenvattingOntbinding arbeidsovereenkomst met or-lid afgewezen. Werkgever had onvrede met wijze waarop or-lid zich heeft gemanifesteerd. Werkgever gebruikt ongeautoriseerd e-mailberichten van or-lid.
Samenvatting (Bron)Arbeidszaak. Ontbinding. Verzoek betreft lid van de OR. Onterechte verwijten aangaande werkweigering en het onterecht boeken van omzet. Wel minder juist optreden als OR-lid, hoofdzakelijk voortkomend uit een te grote gedrevenheid, maar dat is van onvoldoende gewicht voor een ontbinding. Werkgever dient eerst gelegenheid tot verbetering te bieden.
AnnotatorL.C.J. Sprengers
Pagina28-30
UitspraakECLI:NL:RBZLY:2011:BR0756
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelRechtbank Utrecht, 22-07-2011, 760894 AV EXPL 11-98 KB 4009
CiteertitelTRA 2011, 105
SamenvattingKantonrechter beslist (deels) onbevoegd en arbitrair over een loonsanctie.
AnnotatorM.J.A.C. Driessen
Pagina30-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Europees recht
TitelHof van Justitie EU, 13-09-2011, C-447/09
CiteertitelTRA 2011, 106
SamenvattingAutomatisch pensioenontslag van verkeerspiloten op zestig jaar niet toegestaan.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 13 september 2011. # Reinhard Prigge en anderen tegen Deutsche Lufthansa AG. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Bundesarbeitsgericht - Duitsland. # Richtlijn 2000/78/EG - Artikelen 2, lid 5, 4, lid 1, en 6, lid 1 - Verbod van discriminatie op grond van leeftijd - Verkeerspiloten - Collectieve overeenkomst - Bepaling inzake automatische beeindiging van arbeidsovereenkomsten op 60 jaar. # Zaak C-447/09.
AnnotatorA.G. Veldman
Pagina32-34
UitspraakECLI:EU:C:2011:573
Artikel aanvragenVia Praktizijn