TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 27-01-2012
Aflevering 1
RubriekUit de Redactie
TitelHans den Tonkelaar
CiteertitelTrema, nr. 1, 2012, p. 2
SamenvattingIn februari 1978 is dit blad gelanceerd als opvolger van het Mededelingenblad van de NVvR. Bij het besluit om dat mededelingenblad te laten verschijnen, ruim twintig jaar eerder, werd vermeld dat het bestuur besloten had "op ongeregelde tijdstippen een mededelingenblad te doen verschijnen. Het blad kan, zo de behoefte daaraan zou blijken, ook dienstbaar gemaakt worden aan andere doeleinden" (A.G.H. Beljaars, 'Voorwoord', Trema" 1978, p. 1). In de tijd van digitalisering, die de NVvR in staat stelt sneller en directer contact met haar leden te hebben dan via een onregelmatig of zelfs regelmatig verschijnend blad, hebben deze laatste doeleinden het van de oorspronkelijke gewonnen. "Het bevorderen van een goede efficiënte, uniforme en begrijpelijke rechtspleging" is nog steeds een taak van Trema. Gelijk is ook gebleven dat het blad door een zelfstandige, onafhankelijk van het NVvR-bestuur opererende redactie wordt verzorgd.
Auteur(s)H. den Tonkelaar
Pagina2-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEthiek en kwaliteit van de rechtspraak
CiteertitelTrema, nr. 1, 2012, p. 3
SamenvattingDiscussies over ethiek en discussies over kwaliteit zijn nauw met elkaar verbonden. De noodzakelijke verdieping en verbreding van de ethiekdiscussie brengt ons tot het thema ‘kwaliteit van het werk’. En een kritische bespreking van enkele kwaliteitscriteria (efficiëntie, klanttevredenheid, kwantitatieve criteria) maakt het mogelijk om vanuit (deugd)ethische invalshoek kwaliteit te beschrijven.
Auteur(s)M.J. Becker
Pagina3-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet instrumentarium van de toezichthoudende kantonrechter - naar huidig en toekomstig recht
CiteertitelTrema, nr. 1, 2012, p. 8
SamenvattingHet huidige Burgerlijk Wetboek noemt weinig instrumenten die de kantonrechter kan gebruiken bij zijn toezicht op bewinden. Door wetswijziging zal daarin enige verandering komen, maar ook in de toekomst blijft behoeft aan instrumenten die niet met name in de wet worden genoemd: klachtenbehandeling, signaalonderzoek en accountgesprek. In dit artikel wordt de positie van de toezichthoudend kantonrechter besproken.
Auteur(s)P.A. Huidekoper
Pagina8-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMag de bestuursrechter doen wat hem geraden voorkomt?
CiteertitelTrema, nr. 1, 2012, p. 14
SamenvattingDe bestuursrechter beschikt over de bevoegdheid om gevolgen te verbinden aan de niet-naleving door procespartijen van een aantal in de Algemene wet bestuursrecht genoemde verplichtingen. De vraag rijst in hoeverre de rechter van deze mogelijkheid gebruikmaakt en of de maatregelen in alle gevallen als passend kunnen worden aangemerkt.
Auteur(s)E.J. Govaers
Pagina14-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelRechtrspraak laat zich leiden door fictie - Interview met Margreet Ahsmann
CiteertitelTrema, nr. 1, 2012, p. 18
SamenvattingOp 26 augustus jl. hield Margreet Ahsmann als bijzonder hoogleraar Rechtspleging namens de Haagse rechtbank aan de Universiteit Leiden haar oratie Over ‘meesters in de rechten’ en ‘priesters van het recht’. Feit en fictie in hun opleiding. Ahsmann is in 1996 toegetreden tot de rechterlijke macht, na een carrière in de wetenschap. Zij was universitair hoofddocent privaatrechtsgeschiedenis aan de universiteit leiden, waar zij is gepromoveerd op een proefschrift over de Leidse juridische faculteit (1575-1630). Zij was ontwikkelingscoördinator in de rechtbank Rotterdam en lector civiel recht bij SSR en schreef onder meer over de rechtenstudie en de opleiding tot rechter. De vormgeving van deze opleidingen was het onderwerp van haar oratie.
Auteur(s)K. van der Kraats
Pagina18-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMinimumstraffen, een kwestie van vertrouwen? - Strafrechtelijke professionals over de invloed van minimumstraffen op de kloof tussen de burger en de strafrechter en het vertrouwen in de rechterlijke macht
CiteertitelTrema, nr. 1, 2012, p. 22
SamenvattingIn het kader van haar afstudeerscriptie voor de master criminologie, afstudeerprofiel rechtshandhaving in de praktijk, aan de Vrije Universiteit Amsterdam heeft Mirjam Maris onderzoek gedaan naar de mening van strafrechtelijke professionals over de mogelijke invloed van minimumstraffen op de kloof tussen de burger en de strafrechter en op het vertrouwen van de burger in de strafrechter. De resultaten van dat onderzoek zijn samengevat weergegeven in dit artikel.
Auteur(s)M. Maris
Pagina22-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHet proefschrift
TitelHet lex certa-beginsel - J.S. Nan Diss. Tilburg University, Den Haag: Sdu Uitgevers 2011, ISBN 978 90 1238 547 3 Promotoren: prof. mr. Th.A. de Roos en prof. mr. T. Kooijmans
CiteertitelTrema, nr. 1, 2012, p. 27
SamenvattingIn deze rubriek krij gt de auteur van een proefschrift de gelegenheid om uiteen te zetten welk belang het proefschrift heeft voor de rechtspraak (en waarom rechters het proefschrift moeten lezen!). Dit keer is dat mr mr. dr. J.S. Nan, die op 28 september 2011 promoveerde op het proefschrift Het lex certa-beginsel.
Auteur(s)J.S. Nan
Pagina27-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia; mutaties leden Rechterlijke Macht
TitelMutaties rechterlijke macht
CiteertitelTrema, nr. 1, 2012, p. 29
SamenvattingIn de rubriek 'Personalia' worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd.
De redactie heeft ervoor gekozen de KB's van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.
Pagina29-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn