Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 04-11-2004
Aflevering 14
TitelHoge Raad, 01-10-2004, 38080
CiteertitelJB, 2004/335
SamenvattingBevoegd tot instellen van beroep in cassatie

Uitspraak gewezen op het beroep in cassatie van de productmanager Belastingadministratie van het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 30 januari 2002, nr. BK-00/03034, betreffende na te melden aan X te Z opgelegde aanslag in de verontreinigingsheffing oppervlaktewateren
Samenvatting (Bron)Cassatieberoep ingesteld namens heffingsambtenaar, niet namens dagelijks bestuur. Niet-ontvankelijk.
Annotator Groeneveld , van Maanen , Pos
Pagina1469-1477
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR3092
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 01-10-2004, 40074
CiteertitelJB, 2004/336
SamenvattingMatiging boete bij niet-naleving art. 67k AWR

Uitspraak gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van FinanciŽn tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 27 mei 2003, nr. 00/02607, betreffende na te melden aan X te Z opgelegde naheffingsaanslagen in de omzetbelasting en de daarbij gegeven boetebeschikkingen.
Samenvatting (Bron)Gevolgen niet-inachtneming art. 67k AWR indien boete wordt opgelegd bij dadelijk en ineens invorderbare aanslag.
Annotator van den Berge , van Brunschot , R.M.P.G. Niessen-Cobben , van der Putt-Lauwers , van Vliet
Pagina1477-1479
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR3105
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-07-2004, 200402288/1
CiteertitelJB, 2004/337
SamenvattingAmbtshalve aanvulling van rechtsgronden. Rechtstreeks werkende bepaling van Europees recht.

F.A.J., appellant, tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats Roermond, van 17 februari 2004 in het geding tussen appellant, en de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie.
AnnotatorC.L.G.F.H. Albers , Loeb
Pagina1479-1482
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-07-2004, 200300531/1
CiteertitelJB, 2004/338
SamenvattingRichtlijnconforme interpretatie

1. De stichting Stichting Greenpeace Nederland te Amsterdam, en anderen,
2. de stichting Stichting ter Voorkomig Misbruik Genetische Manipulatie te Rotterdam, appellanten, en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, verweerder
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2002, kenmerk DGM/SAS nr. BGGO 01/11, heeft verweerder aan de CoŲperatieve Verkoop- en Productie Vereniging van aardappelmeel en derivaten ?AVEBE? b.a. (hierna te noemen: vergunninghoudster) te Veendam een vergunning verleend krachtens artikel 23 van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (hierna te noemen: het Besluit GGO) voor proeven in het veld met genetisch gemodificeerde aardappelplanten, waarin het kzg-gen is gebracht, op percelen zoals genoemd in de aanvraag in de gemeente Aa en Hunze, Bellingwedde, Borger-Odoorn, Eemsmond, Emmen, Pekela en Veendam. Het besluit is op 17 december 2002 ter inzage gelegd.
Annotator van Angeren , Hennekens , Oosting , M.G.W.M. Peeters
Pagina1482-1488
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ5731
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-07-2004, 200304766/1
CiteertitelJB, 2004/339
SamenvattingToetsing, Grondwet

1. J.K. en anderen, allen te Sleen,
2. drs. A.M. van B. en anderen, alleen te Sleen, appellanten, en
het college van burgemeester en wethouders van Coevoorden, verweerder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 mei 2003, kenmerk 2003/09, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan de gemeente Coevorden (hierna: vergunninghoudster) vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een brandweerkazerne, gelegen op het perceel Boelkenweg 7 te Sleen, kadastraal bekend gemeente Sleen, sectie K, nummer 1417 (gedeeltelijk). Dit besluit is op 12 juni 2003 ter inzage gelegd.
AnnotatorA.W. Heringa , Konijnenbelt , Schaafsma
Pagina1488-1495
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ5744
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-08-2004, 2004045954/1
CiteertitelJB, 2004/340
SamenvattingRegistratie politieke groepering.

De vereniging Europa Transparant te Breda, appellante, en
het centraal stemburreau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, verweerder.
AnnotatorP.P.T. Bovend'Eert , Claessens , Loeb , Troostwijk
Pagina1495-1497
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-08-2004, 200400185/1
CiteertitelJB, 2004/341
SamenvattingBestuursdwang, aanzegging. Bestuursdwang, telefonische aanzegging. Redelijke termijn. Rechtszekerheid.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mojo Concerts BV te Delft, appellante,
tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage van 25 november 2003 in het geding tussen appellante, en het college van burgemeester en wethouders van Leiden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 september 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiden (hierna: het college) appellante onder aanzegging van bestuursdwang gelast binnen 24 uur na de telefonische inkennisstelling op 20 september 2001 van de geconstateerde overtreding van artikel 2, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening (hierna: Apv) al het aangeplakte te verwijderen en de overtreding ongedaan te maken.
AnnotatorC.L.G.F.H. Albers , van den Brink
Pagina1497-1500
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ6624
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-08-2004, 200400391/1
CiteertitelJB, 2004/342
SamenvattingBelanghebbende

G.G.E.A.M. te Sint-Oedenrode, appellant, tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 9 januari 2004 in het geding tussen appellant, en de Landinrichtingcommissie voor de ruilverkaveling Sint-Oedenrode
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 april 2000 heeft de Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling Sint-Oedenrode (hierna: de landinrichtingscommissie) aan [partij] tot 1 januari 2003, de datum van de kavelovergang, toestemming verleend als bedoeld in de artikelen 70 en 71 van de Landinrichtingswet voor de inrichting en het hebben van een tijdelijk zanddepot op zijn perceel, kadastraal bekend Sint-Oedenrode, sectie [] nummer [] (hierna: het perceel), onder de voorwaarde dat het perceel op 1 januari 2003 in de staat van de eerste schatting wordt opgeleverd.
Annotator van den Brink , van der Meer , Wortmann
Pagina1500-1502
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ6623
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-08-2004, 200306971/1
CiteertitelJB, 2004/343
SamenvattingNaturalisatie, intrekking. Naturalisatie, afstand van oorspronkelijke nationaliteit. Rechtstreekse werking. Heroverweging.

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie namens de regering, appellant, tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 9 september 2003 in het geding tussen E.H.I.H. te Amsterdam, en appellant.
Samenvatting (Bron)Bij Koninklijk Besluit van 4 februari 2002 is het Koninklijk Besluit van 2 april 2001, waarbij aan [verzoeker] (hierna: de vreemdeling) het Nederlanderschap is verleend, ingetrokken.
Annotator van Dijk , Loeb
Pagina1503-1505
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ7002
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-08-2004, 200307139/1
CiteertitelJB, 2004/344
SamenvattingBesluit

M.J.D.-T en R.A. van der S., beiden te Groessen, apellanten, en het college van burgemeester en wethouders van Duiven, verweerder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2003, nummer Geo 0154/2003, heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Railinfrabeheer B.V. (hierna: Railinfrabeheer) een reguliere bouwvergunning verleend voor het plaatsen van geluidsschermen langs de Betuweroute op de nader in de bijlage bij het besluit vermelde kadastrale percelen in de gemeente Duiven.
Annotator van Buuren
Pagina1506-1509
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ7004
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-08-2004, 200308517/1
CiteertitelJB, 2004/345
SamenvattingSchade, processuele connexiteit

A.M.C.J.-L. te Rijsbergen, appellante, tegen de uitspraak van de rechtbank Breda van 3 november 2003 in het geding tussen appellante, en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juni 2002 heeft de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (hierna: de Staatssecretaris) het verzoek van [verzoeker], echtgenoot van appellante, om vergoeding van schade ten gevolge van het weigeren van een vergunning, als bedoeld in artikel 53 van de Jachtwet (oud), afgewezen.
Annotator van Dijk , van Ettekoven , van der Meer
Pagina1510-1512
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ7003
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-08-2004, 200400208/1
CiteertitelJB, 2004/346
SamenvattingBeleidswijziging

De besloten vennootschap Exploitatiemaatschappij Landgoed De Valouwe BV te Beekbergen, appellante, tegen de uitspraak van de rechtsbank Zutphen van 2 december 2003 in het geding tussen appellante, en het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juli 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn (hierna: het college) de voorschriften verbonden aan de op 13 december 2000 aan appellante verleende vergunning op grond van de Wet op de openluchtrecreatie (hierna: de Wor) gewijzigd.
Annotator van den Brink , van der Meer , Zwart
Pagina1512-1515
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ6993
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-08-2004, 200401404/1
CiteertitelJB, 2004/347
SamenvattingBouwvergunning. Beleidsregels, afwijkingsbevoegdheid.

Het college van burgmeester en wethouders van Enschede, appellant, tegen de uitspraak van de rechtbank Almelo van 7 januari 2004 in het geding tussen H.J.J.K. te Enschede, en appellant.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juli 2002 heeft appellant (hierna: het college) geweigerd aan [wederpartij] bouwvergunning te verlenen voor een garage en een carport op het perceel [locatie] te Enschede.
Pagina1515-1516
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ7465
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 31-08-2004, 200404541/1
CiteertitelJB, 2004/348
SamenvattingZitting, uitstel.

V.I.P., appellant, tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats, Middelburg, van 29 april 2004 in het geding tussen appellant, en de Minister voor Vreemdelingenzakeb en Integratie.
Annotator van der Spoel
Pagina1516-1517
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-09-2004, 200305214/1
CiteertitelJB, 2004/349
SamenvattingAanwijzing als beschermend monument. Bekendmaking, gevolgen niet juiste.

W.D.M. van W. te Wassenaar, appellant, tegen de uitspraak van de rechtsbank te 's-Gravenhage van 18 juni 2003 in het geding tussen appellant, en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 oktober 2001 heeft de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (hierna: de Staatssecretaris) enkele complexen onroerende zaken aan de [locaties A, B en C] te Wassenaar, tezamen "[naam]" geheten, aangewezen als beschermd monument in de zin van de Monumentenwet 1988.
Annotator van Ettekoven
Pagina1517-1520
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ8734
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-09-2004, 200401918/1
CiteertitelJB, 2004/350
SamenvattingDwangsom. Legalisering, zicht op.

A.B. te Bad Bentheim (Duitsland), appellant, en het college van burgemeester en wethouders Nunspeet, verweerder.


Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 april 2003, verzonden op 3 april 2003, heeft verweerder op verzoek van appellant besloten een last onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op te leggen ten aanzien van de veehouderij van [vergunninghouder], op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Nunspeet, sectie [], nummer [].
Annotator Brink
Pagina1520-1522
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ8703
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-09-2004, 200402191/1
CiteertitelJB, 2004/351
SamenvattingNatuurgebiedsplan, vaststelling. Belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 mei 2002 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht (hierna: het college) het natuurgebiedsplan Zuidwest Utrecht (hierna: het natuurgebiedsplan) vastgesteld.
Annotator van Altena , Hirsch Ballin , Zwart
Pagina1522-1524
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ8721
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-09-2004, 200402496/1
CiteertitelJB, 2004/352
SamenvattingProceskosten, vermindering

H.A., G.A., S.A., M.A. en A.A., appellanten, tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats Utrecht, van 17 februari 2004 in het geding tussen appellanten, en de Minister van Buitenlandse Zaken.
Annotator Claessens
Pagina1524-1526
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-09-2004, 200403427/1
CiteertitelJB, 2004/353
SamenvattingSchadevergoeding, causaal verband.

J.S. te Nieuwegein, appellant, en het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein, verweerder.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 oktober 2003 heeft verweerder een verzoek van appellant van 8 april 2002 om schadevergoeding afgewezen.
Annotator Boll , van Wijmen
Pagina1526-1530
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ8705
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-09-2004, 200303055/1
CiteertitelJB, 2004/354
SamenvattingLegalisatie, documenten. Besluit, rechtsgevolg. Zelf in de zaak voorzien.

De Minister van Buitenlandse Zaken, appellant, tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 2 april 2003 in het geding tussen S.S. te Amsterdam en appellant.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 10 oktober 2000 is namens appellant (hierna: de minister) geweigerd een aan hem overgelegd echtscheidingsvonnis en -besluit ten name van [wederpartij] en [echtgenote] te legaliseren.
Annotator Hirsch Ballin , E.C.H.J. van der Linden , Troostwijk
Pagina1530-1533
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ9959
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-09-2004, 200307664/1
CiteertitelJB, 2004/355
SamenvattingAanvraag, tweede

E.H. te Weert, appellant, en het college van burgemeester en wethouders van Weert, verweerder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 oktober 2003 heeft verweerder een verzoek van appellant om toepassing van de artikelen 8.23 en 8.25, eerste lid, onder a, van de Wet milieubeheer met betrekking tot de vergunningen die zijn verleend voor een door de vereniging Schutterij St. Cornelis gedreven schietinrichting te Weert afgewezen. Dit besluit is op 12 november 2003 ter inzage gelegd.
Annotator Drupsteen , Schaafsma
Pagina1533-1534
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ9939
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-09-2004, 200308336/1
CiteertitelJB, 2004/356
SamenvattingBesluit, rechtsgevolg. Besluit, waarschuwing. Sanctie, beleid.

P. van V. te Barendrecht, appellant, tegen de uitspraak van de rechtsbank Middelburg van 18 november 2003 in het geding tussen appellant, en het college van burgemeester en wethouders van Middelburg
Samenvatting (Bron)Bij brief van 20 augustus 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Middelburg (hierna: het college) aan appellant meegedeeld dat is geconstateerd dat hij zich op 25 juli 2002 niet heeft gehouden aan de voorschriften die ingevolge de Verordening Marktwezen Middelburg (hierna: de verordening) en het Uitvoeringsbesluit Dagplaatsen Warenmarkt (hierna: het uitvoeringsbesluit) gelden voor het standwerken op de markt te Middelburg en hem een waarschuwing gegeven.
Annotator van Ettekoven , Winter
Pagina1534-1537
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ9962
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-09-2004, 200407445/1
CiteertitelJB, 2004/357
SamenvattingReferendum, raadgevend. Rechtsgevolgen, in stand laten.

C.A.Y te Nieuwengein, appellant, en het centraal stembureau van de gemeente Nieuwengein, verweerder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 september 2004 heeft verweerder (hierna: het centraal stembureau) het definitieve verzoek tot het houden van een raadgevend referendum over de Parkeerverordening 2004 niet toegelaten.
Annotator Bijloos , J.L.W. Broeksteeg , Lubberdink
Pagina1537-1541
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-09-2004, 2004011178/1
CiteertitelJB, 2004/358
SamenvattingWegaanpassingsbesluit. Mer-beoordelingsplicht. Milieu-effectrapport. Implementatie, richtlijn.

Annotator van Buuren , Simons-Vinckx , F. Vlemminx , R. Vlemminx , van Wijmen
Pagina1542-1557
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-09-2004, 04/701 WW
CiteertitelJB, 2004/359
SamenvattingTermijn, aanvang

A te B, appellant, en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gedaagde.

Samenvatting (Bron)Aanvang bezwaartermijn. Geen geloofwaardige wijze van ontkenning van tijdige ontvangst van een besluit.
Annotator Bolt
Pagina1557-1559
UitspraakECLI:NL:CRVB:2004:AQ8960
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-09-2004, 02/1204 NABW
CiteertitelJB, 2004/360
SamenvattingHoorzitting, verslag.

A te B, appellant en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bennebroek, gedaagde.
Samenvatting (Bron)Eisen aan het verslag van de hoorzitting.
Pagina1559-1561
UitspraakECLI:NL:CRVB:2004:AR2641
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Maastricht, 25-08-2004, AWB 04/761 GEMWT FEE
CiteertitelJB, 2004/361
SamenvattingBesluit, op bezwaar. Besluit, stellen van.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein te Stein, opposante, tegen de uitspraak deze rechtbank van 16 juli 2004 in het geding tussen E.J. van G. en F.H.E. te Simpelveld, en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein t Stein.
Pagina1562-1563
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Arnhem, 29-07-2004, 03/1500 WSFBSF 58
CiteertitelJB, 2004/362
SamenvattingSanctie, punitief

N.J.M.L. te Nijmegen, eiseres, en de hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep te Groningen, verweerster.
Samenvatting (Bron)Bij Bericht 2003, no. 5 van 25 juli 2003 is aan eiseres medegedeeld dat uit controle is gebleken dat zij ingaande 1 april 2003 geen recht had op een prestatiebeurs voor een uitwonende, als gevolg waarvan zij 665,96 te veel toelage heeft ontvangen.
Annotator van Duyvendijk , Troost , Weyers
Pagina1563-1566
UitspraakECLI:NL:RBARN:2004:AR1872
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNationale Ombudsman, 01-07-2004, 2004/273
CiteertitelJB, 2004/363
SamenvattingHoor en wederhoor. Verslaglegging. Inzage. Privacy.

X te Haarlem, tegen de Centrale organisatie werk en inkomen, district Nooordwest Nederland Haarlem.
Bestuursorgaan: de Raad van Bestuur van de Centrale organsatie werk en inkomen te Amsterdam
AnnotatorN.J.A.P.B. Niessen
Pagina1566-1574
Artikel aanvragenVia Praktizijn