Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 31-12-2011
Aflevering 10
RubriekUit de redactie
TitelHet is tijd voor een nieuw vakgebied - Over de noodzaak van specifieke aandacht voor de toenemende convergentie tussen privaatrecht en bestuursrecht
CiteertitelM en R 2011/10, nr. 180
SamenvattingIn aflevering 8 van dit tijdschrift (Boekenrubriek, p. 568) schreef ik een recensie over het boek Klimaat en recht van de praktijkgroep Klimaat van Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen. Bij de voorbereiding van die recensie viel mij (weer eens) op hoezeer het 'klimaatrecht' dan wel het omgevingsrecht als functioneel rechtsgebied wordt genormeerd door zowel het bestuursrecht als het privaatrecht. Uit overwegingen van effectiviteit worden bestuurs- en privaatrecht door elkaar gebruikt. Ik noem als voorbeeld de bestuursrechtelijke gedoogplicht van open KWO-systemen als instrument om verzet van eigenaars van naburige percelen het hoofd te bieden. Een ander voorbeeld is de privaatrechtelijke huur- en koopovereenkomst als vehikel om de eigenaar van een gebouw waarvoor op grond van het Besluit energieprestatie gebouwen een energiecertificaat verplicht is, er aan te houden zijn huurder of koper van (een gedeelte van) dat gebouw zo'n certificaat te verstrekken. Het recht, of het nu gaat om het bestuursrecht of het privaatrecht, wordt dus doelgericht en alternerend ingezet.
Auteur(s)L.F. Wiggers-Rust
Pagina643-644
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGebiedsbescherming in het wetsvoorstel natuur: oude wijn in nieuwe zakken?!
CiteertitelM en R 2011/10, nr. 181
SamenvattingOp 6 oktober is (eindelijk) het ontwerp-wetsvoorstel natuur ter consultatie bekendgemaakt. Dit wetsvoorstel voorziet in een nieuw wettelijk kader voor de natuurwetgeving, ter bescherming van gebieden, soorten en houtopstanden door integratie van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. In dit artikel wordt, na een korte inleiding, het wetsvoorstel besproken, voor zover het de vervanging van de Natuurbeschermingswet 1998 (verder Nb-wet 1998) betreft. Geconcludeerd wordt dat er op papier een verduidelijking - en daarmee een verbetering - wordt voorgesteld. Onduidelijkheid en onzekerheid voor de praktijk blijven echter bestaan. Dit is evenwel geen gevolg van het wetsvoorstel, doch is inherent aan de Europese regelgeving die ten grondslag ligt aan de nationale gebiedsbescherming.
Auteur(s)M.M. Kaajan
Pagina645-652
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe troebele regels rond de opvang van zeezoogdieren - Een analyse aan de hand van de casus van orka Morgan
CiteertitelM en R 2011/10, nr.
SamenvattingDit artikel bevat een analyse van het internationale en Europese juridische kader dat van toepassing is op de opvang van zeezoogdieren (walvisachtigen en zeehonden) in Nederland. Deze analyse vindt plaats aan de hand van de spraakmakende casus van de in juni 2010 opgevangen orka Morgan. De vraag of een dergelijk dier terug in zee geplaatst dient te worden, dient hierbij als orde draad. Het artikel laat zien dat een aanzienlijke hoeveelheid instrumenten van toepassing is op de opvang van zeezoogdieren, waaronder het ASCOBANS-verdrag, het Verdrag van Bern en de Habitatrichtlijn. Tegelijkertijd laat dit juridische kader aan duidelijkheid en consistentie nog veel te wensen over, en roept het aantal interessante interpretatievragen op, die onder meer het spanningsveld illustreren tussen dierenwelzijn en natuurbescherming.
Auteur(s)A. Trouwborst
Pagina653-668
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 13-09-2011, 20-003372-09
CiteertitelM en R 2011/10, nr. 183
SamenvattingDe inzet en rechtmatigheid van tappen bij verdenking van overtreding artikel 13 Flora- en faunawet.
Samenvatting (Bron)Rechtmatigheid tappen bij verdenking van overtreding artikel 13 Flora- en faunawet. Geen sprake van overtreding van artikel 79 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, omdat deze bepaling niet verplicht tot het verzoeken een onderzoek van rijkswege in te stellen. Hof legt geldboete en deels voorwaardelijke gevangenisstraf op.
Pagina669-669
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2011:BT2663
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelGerechtshof Leeuwarden, 21-10-2011, 24-001337-09
CiteertitelM en R 2011/10, nr. 184
SamenvattingMedeplegen van overtreding van een voorschrift, gesteld krachtens artikel 79, tweede lid, van de Flora- en faunawet (samengevat: het in strijd met de provinciale verordening gebruiken van een lokmiddel bij het doden van een (kol)gans).
Samenvatting (Bron)Art 79 Flora- en faunawet. Gebruik van een lokmiddel bij het doden van een kolgans. Op grond van artikel 3, achtste lid, van de Verordening schadebestrijding dieren Fryslân 2005 is het gebruik van lokmiddelen niet toegestaan. Onder het gebruik van 'lokmiddelen' als bedoeld in dat artikel dient te worden verstaan het op elke wijze lokken van de in de Verordening genoemde diersoorten. Het lokken van kolganzen met behulp van een eendenlokmiddel dient aldus ook te worden verstaan als het gebruik van een lokmiddel als bedoeld in artikel 3, achtste lid, van de Verordening.
Pagina669-669
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2011:BU1958
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Roermond, 15-03-2011, Awb 10/1577
CiteertitelM en R 2011/10, nr. 185
SamenvattingEen duivenhok van 6 bij 2 meter waarin 80 tot 90 duiven worden gehouden is een bijbehorend bouwwerk. Vergroting van het woongenot. Functionele verbondenheid met het hoofdgebouw.
Samenvatting (Bron)Omvang duiventil. Afwijzing verzoek om handhaving. Overgangsrecht Invoeringswet Wabo. Geen omgevingsvergunning als bedoeld in Wabo vereist. Vergunninghouder heeft na verlening van een bouwvergunning voor het bouwen van een duivenhok, een duiventil opgericht. Tegen deze bouwvergunning zijn geen rechtsmiddelen aangewend. Eiser heeft na enige tijd verzocht om handhaving. Na onderzoek is gebleken dat vergunninghouder ter zake van de goothoogte van het duivenhok in afwijking van de bouwvergunning heeft gebouwd en dat hij in zoverre in strijd met artikel 44 van de Woningwet heeft gehandeld. Na het primaire besluit, maar voorafgaand aan het besluit op bezwaar is de Wabo in werking getreden. De rechtbank is van oordeel dat met het duivenhok sprake is van een bijbehorend bouwwerk in de zin van bijlage II bij het Bor en dat de maatvoering binnen de planvoorschriften van het vigerende bestemmingsplan blijft. Voorts is, nu voor het duivenhok een onherroepelijke bouwvergunning is verleend, naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van planologisch strijdig gebruik. Dit betekent dat de afwijking van de bouwvergunning ten tijde van het besluit op bezwaar is gelegaliseerd zodat verweerder naar het oordeel van de rechtbank terecht geen grondslag aanwezig heeft geacht om tegen het duivenhok, voor zover deze niet in overeenstemming met de bouwvergunning is gebouwd, handhavend op te treden.
Annotator van den Broek
Pagina670-673
UitspraakECLI:NL:RBROE:2011:BP8237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 15-06-2011, 200905295/1/R1
CiteertitelM en R 2011/10, nr. 186
SamenvattingBestemmingsplan zonder regels die zien op de instandhouding van de leeflaag, terwijl nazorgplan dit wel vereist. Toch voldoende rekening gehouden met nazorgplan. Gemeente kan krachtens privaatrecht toezien op leeflaag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juni 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Nieuwe Driemanspolder" vastgesteld.
Annotator Warendorf
Pagina673-675
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ7937
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 20-06-2011, 394978 / KG ZA 11-585
CiteertitelM en R 2011/10, nr. 187
SamenvattingInkoopbeleid duurzaam hout Nederlandse Staat.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatig handelen staatssecretaris van infrastructuur en milieu in het kader van de acceptatie van een Maleisisch certificaat voor duurzaam bosbeheer. Ontvankelijkheid belangengroeperingen (artikel 3:305a BW). In het verleden is door de toenmalige Minister van VROM bewust en uitdrukkelijk gekozen voor een toetsingsprocedure van (inter)nationale certificaten - inclusief de mogelijkheden van bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen - door onafhankelijke deskundigen, teneinde deze te laten plaatsvinden zonder enige politieke lading. Die toetsingscommissie adviseert de betreffende bewindspersoon. Daarmee is - ondanks dat sprake is van een advies - niet alleen het gerechtvaardigde vertrouwen gewekt dat de betreffende bewindspersoon het advies zwaar zal laten wegen bij de uiteindelijke besluitvorming, maar ook dat - alvorens tot besluitvorming zal worden overgegaan - wordt gewacht totdat de toetsingsprocedure geheel is afgerond, behoudens in geval van dwingende en/of spoedeisende omstandigheden die meebrengen dat de afloop van de procedure niet kan worden afgewacht. Bij beslissing op bezwaar heeft de toetsingscommissie negatief geadviseerd over het onderhavige Maleisisch certificaat. De beroepsprocedure tegen die beslissing loopt nog. De Staatssecretaris wil nu hangende die procedure het Maleisisch certificaat accepteren. Dat is onrechtmatig, nu de vereiste dwingende en/of spoedeisende omstandigheden zich niet voordoen. Ook geen sprake van zwaarwegende maatschappelijke belangen in de zin van artikel 6:168 BW.
Annotator de Graaf
Pagina675-682
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2011:BQ8470
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 08-06-2011, 201007725/1/H2
CiteertitelM en R 2011/10, nr. 188
SamenvattingWeigering keurontheffing wegens strijd met beleidsregels die ertoe strekken de ruimte voor in de toekomst benodigde dijkversterkingen vrij te houden. Voor de vraag of sprake is van een dijklichaam is slechts van belang of deze in de regelgeving als zodanig is aangegeven. Beleidsregels mede met oog op mogelijke klimaatverandering niet onredelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2009 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden de aanvraag van N.A.G. om ontheffing voor het maken van een aanbouw en een overkapping van een steeg op de Nauernasche Vaart aan de Loodsweg 19 te Westknollendam afgewezen.
Annotator Groothuijse
Pagina682-687
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ7482
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 13-07-2011, 201008514/1/M3
CiteertitelM en R 2011/10, nr. 189
SamenvattingRelativiteitsvereiste Chw; natuurbelangen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 april 2010 heeft de raad het bestemmingsplan 'Tuibrug' vastgesteld. Dit besluit is op 22 juli 2010 ter inzage gelegd.
Annotator de Graaf
Pagina687-694
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR1412
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 12-07-2011, 20-001368-10
CiteertitelM en R 2011/10, nr. 190
SamenvattingVervoer afvalstoffen; VIHB-lijst.
Samenvatting (Bron)Art. 10.55 Wet milieubeheer. Vervoeren van bedrijfsafvalstoffen voor anderen tegen vergoeding. Naar het oordeel van het hof kan het niet anders zijn dan dat de transportkosten onderdeel uitmaken van de in rekening gebrachte prijs voor het scheiden van het bedrijfsafval.
Annotator van Ham
Pagina694- 697
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2011:BR2566
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 10-08-2011, 200907149/1/R1
CiteertitelM en R 2011/10, nr. 191
SamenvattingVaststelling bestemmingsplan. Geurcontour intensieve veehouderij. Geurgevoelig object.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juni 2009 heeft de raad van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle, thans: Zuidplas, het bestemmingsplan "Het Nieuwe Midden" en het gelijknamige exploitatieplan vastgesteld.
Annotator Nijmeijer
Pagina697-702
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR4627
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 24-08-2011, 200900425/1/R2 en 200902744/1/R2
CiteertitelM en R 2011/10, nr. 192
SamenvattingVernietiging NB-wet-vergunning kolencentrale Eemshaven.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 augustus 2008, kenmerk DRZ/08/3056/BB/SM, heeft de minister aan RWE vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) verleend voor de bouw, het in werking brengen en houden en het uitvoeren van regulier onderhoud van een kolengestookte elektriciteitscentrale in de Eemshaven.
Annotator Verschuuren
Pagina702-719
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR5684
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 07-09-2011, 201011680/1/M1
CiteertitelM en R 2011/10, nr. 193
SamenvattingVoornemen tot ophogen van een industrieterrein met AVI-bodemas. Toepassing van een bouwstof in een werk als bedoeld in het besluit bodemkwaliteit? Bestuurlijk rechtsoordeel. Het vragen van een ontheffing op grond van art. 10.63 lid 3 Wm is niet onevenredig bezwarend.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 26 oktober 2010 heeft het college [appellante] medegedeeld, kort weergegeven, dat de door haar voorgenomen ophoging van het terrein aan de Industrieweg Zuid te Westdorpe, gemeente Terneuzen (hierna: het terrein), met AVI-bodemas, niet kan worden aangemerkt als het aanbrengen van een bouwstof in een 'werk' als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit (hierna: het Bbk).
Annotator Warendorf
Pagina719-721
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR6899
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 05-10-2011, 201010199/1/M2
CiteertitelM en R 2011/10, nr. 194
SamenvattingPrecisering van de beginselplicht tot handhaving.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 mei 2009 heeft het college een verzoek van [appellant] tot handhavend optreden met betrekking tot de inrichting café Friends, aan de Pastoor Vranckenlaan 28 te Reuver, afgewezen.
Annotator van der Gaag
Pagina721-724
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BT6683
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelD.L. Rodrigues Lopes, Pacht, Recht en Praktijk - Vastgoedrecht, deel VG2, Deventer: Kluwer 2011, zesde druk, 584 p., prijs € 95.
CiteertitelM en R 2011/10, nr.
Pagina730-730
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelA.J.W. van Veldhuizen, S.W. Adelaar, Compact Afval editie 2011-2012, Den Haag: Sdu 2011, 732 p., prijs incl. btw € 67,50
CiteertitelM en R 2011/10, nr.
Pagina730-730
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelR. Van Overveld (hoofdred.), Praktijkboek Bouwbesluit 2012, de toelichting op het nieuwe bouwbesluit, Den Haag: Sdu, € 49,95
CiteertitelM en R 2011/10, nr.
Pagina730-730
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelH.F.M. van Rijswick, H.J.M. Havekes, European and Dutch Water Law, Europa Law Publishing 2011, prijs € 52
CiteertitelM en R 2011/10, nr.
Pagina730-730
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelC.W.M. van Alphen, Jurisprudentie RO & Bouw, Amsterdam: Berghauser Pont 2011, 480 p., € 59
CiteertitelM en R 2011/10, nr.
Pagina730-730
Artikel aanvragenVia Praktizijn