Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 11-02-2012
Aflevering 2
RubriekGastcolumn
TitelHet wetsvoorstel voor het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het (gedeeltelijke) herstel van het beroepsrecht van decentrale overheden
CiteertitelTBR 2012/22, p. 112-114
SamenvattingOp 30 december 2011 is het wetsvoorstel voor het permanent maken van de Crisis- en herstelwet (Chw) bij de Tweede Kamer ingediend. Of beter gezegd, het wetsvoorstel tot verlenging van de Chw. Van het echte permanent maken, in die zin dat onderdelen van de huidige wet worden ondergebracht in bestaande wetgeving (zoals Wabo, Wro en vooral ook de Awb) en de Chw als afzonderlijke wet ophoudt te gelden, wordt voorlopig afgezien. Daartoe is door de regering besloten mede naar aanleiding van het kritische advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (d.d. 7 oktober 2011) op een eerdere versie van het wetsvoorstel.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Pagina112-114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEnkele ‘quick wins’ in het wetsvoorstel tot het permanent maken van de Crisis- en herstelwet
CiteertitelTBR 2012/23, p. 115-119
SamenvattingOp de valreep van 2011 verscheen het wetsvoorstel tot het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en tot wijziging van die wet en diverse andere wetten met het oog op het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (pChw). Het eerste hoofdstuk van dit wetsvoorstel handelt over de wijziging en verlenging van de Chw, het tweede hoofdstuk over de wijziging van diverse andere wetten. Het derde hoofdstuk bevat de slotbepaling.
Auteur(s)E.A. Minderhoud
Pagina115-119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHeeft artikel 20 lid 2 Tracéwet zijn langste tijd gehad?
CiteertitelTBR 2012/24, p. 120-123
SamenvattingHet is inmiddels ruim tien jaar geleden dat de op de Tracéwet (hierna, TW) gebaseerde coördinatie van vergunningen ter uitvoering van een Tracébesluit wettelijk is ingevoerd. Door de recente wetswijzigingen die zijn bedoeld om vergunningsprocedures voor de aanvrager te versimpelen (waaronder de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, hierna Wabo), is getracht meer uniformiteit aan te brengen in de diverse regelingen. Wij vinden de tijd rijp om 10 jaar na dato na te gaan of het artikel de belofte van bespoediging van vergunningprocedures heeft waargemaakt en of het gelet op de komst van andere wettelijke coördinatiemogelijkheden nog bestaansrecht heeft. Anders gezegd; heeft artikel 20 lid 2 TW zijn langste tijd gehad? Tijd om dit artikel eens nader te beschouwen.
Auteur(s)N. Fokke , M.J. Lucacevich
Pagina120-123
LinkVolledige tekst artikel (vbk.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Crisis- en herstelwet en onteigening: versnelling of vertraging?
CiteertitelTBR 2012/25, p. 124-129
SamenvattingMet de inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet (hierna: Chw) per 31 maart 2010 is ook de Onteigeningswet op een aantal punten gewijzigd. De wijzigingen hebben met name betrekking op Titel IV van de Onteigeningswet (hierna: Ow) en zien op de administratieve onteigeningsprocedure voor onteigening in het belang van de ruimtelijke ontwikkelingen, van de volkshuisvesting, van de openbare orde en de handhaving van de Opiumwet, met als doel versnelling van deze procedure. Het betreft de artikelen 77 tot en met 82 Ow. Deze wijzigingen hebben voor de praktijk aanzienlijke gevolgen gehad, zowel voor de werkwijze als het procesverloop (de duur).
Auteur(s)C.A.C. Frikkee , C. Visser
Pagina124-129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek onteigeningsjurisprudentie 2011
CiteertitelTBR 2012/26, p. 130-138
SamenvattingIn TBR van februari 2011 is onze eerste kroniek onteigeningsjurisprudentie verschenen. Deze kroniek borduurt daarop voort en bespreekt de belangrijke uitspraken op het gebied van het onteigeningsrecht uit 2011. Wij kiezen voor dezelfde opzet als vorig jaar. Die houdt in dat allereerst zal worden ingegaan op het onteigeningsprocesrecht. Vervolgens zullen de ontwikkelingen die betrekking hebben op de schadeloosstelling worden besproken. Ten slotte wordt onder het kopje varia ook deze keer aandacht besteed aan de vordering tot teruglevering van het onteigende op grond van artikel 61 Onteigeningswet (Ow). Het accent ligt op de arresten van de Hoge Raad, maar belangrijke uitspraken van lagere rechters zullen ook worden besproken. Dat zijn er dit jaar meer dan vorig jaar.
Auteur(s)J.S. Procee , M. Rus-van der Velde , M.W. Scheltema , E.J. Snijders-Storm , R.T. Wiegerink
Pagina130-138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe positie van de hypotheekhouder onder de Wet kraken en leegstand
CiteertitelTBR 2012/27, p. 139-144
SamenvattingEind 2011 bedroeg het aanbod van kantoorruimte ongeveer 7,6 miljoen vierkante meter. Een aanbod van een dergelijke omvang en de daarmee gepaard gaande leegstand is niet wenselijk gezien het effect ervan op de vastgoedmarkt en de mogelijke aantasting van de leefbaarheid van de omgeving die het als gevolg kan hebben. De Wet kraken en leegstand vormt een middel om de leegstand van kantoren te bestrijden. Deze wet wijzigde een aantal wetten, waaronder de Leegstandwet. Op grond van de gewijzigde Leegstandwet kunnen gemeenten een leegstandverordening vaststellen waarmee de leegstand van gebouwen, niet zijnde woonruimte, kan worden bestreden.
Auteur(s)E.A. Minderhoud
Pagina139-144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe eisen van goed en deugdelijk werk - Een jurisprudentieonderzoek
CiteertitelTBR 2012/28, p. 145-153
SamenvattingVolgens het heersende recht is een aannemer verplicht zijn werkzaamheden niet alleen uit te voeren naar de bepaling van de overeenkomst (waarbij allereerst gedacht moet worden aan de bestekbeschrijvingen, de daarbij behorende tekeningen en de administratieve voorwaarden) maar ook naar de eisen van goed en deugdelijk werk. Degene die op de online databank van de Raad van Arbitrage voor de Bouw de trefwoorden 'goed en deugdelijk werk' intypt, krijgt enkele duizenden uitspraken voorgeschoteld waarin de term 'goed en deugdelijk werk' voorkomt. Ter vergelijking, de persoon die op diezelfde online databank de trefwoorden 'verborgen gebrek' intypt, krijgt circa 1000 uitspraken minder voorgeschoteld. Het belang van de norm 'goed en deugdelijk werk' voor de rechtspraktijk lijkt daarmee wel gegeven te zijn.
Auteur(s)S.J.H. Rutten
Pagina145-153
LinkVolledige tekst artikel (jdsupra.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 22-06-2011, 201007983/1/R2
CiteertitelTBR 2012/29, p. 154-158
SamenvattingRaadslid heeft persoonlijk belang bij de wijze waarop bestemmingsplan wordt vastgesteld. Art. 2.4 Awb heeft ook betrekking op vooringenomenheid van raadsleden. Naar derden toe is de schijn gewekt dat persoonlijk belang raadslid van invloed is geweest op de besluitvorming. Niet van belang of raadslid daadwerkelijk het oogmerk had te bewerkstelligen bestemmingsplan ten gunste van zijn woon- en leefklimaat zou worden vastgesteld. Schijn gewekt dat raadslid invloed heeft gehad op de besluitvorming. Bestemmingsplan vastgesteld in strijd met art. 2:4 van de Awb. Gedeeltelijke vernietiging. Proceskostenveroordeling.

(Bestemmingsplan Loenen, thans Stichtse Vecht)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 april 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Loenersloot-Binnenweg-Kerklaan" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina154-158
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ8863
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 30-11-2011, 201100819/1/R4
CiteertitelTBR 2012/30, p. 158-167
SamenvattingVaststelling tracébesluit A2 Passage Maastricht. Afdelingen 2 en 3 van hoofdstuk 1 Chw van toepassing. Norm van een goede ruimtelijke ordening niet van toepassing op een tracébesluit, want niet opgenomen in de Tracéwet. Exceptieve toetsing NSL-besluit leidt niet tot de conclusie dat NSL buiten toepassing moet blijven.

(Tracébesluit A2 Passage Maastricht)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 november 2010 heeft de minister krachtens artikel 15, eerste lid, van de Tracéwet, het tracébesluit A2 Passage Maastricht (hierna: tracébesluit) vastgesteld.
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina158-167
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU6375
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 05-01-2012, 201105959/2/H1
CiteertitelTBR 2012/31, p. 167-168
SamenvattingGasopslag Bergermeer. Rijkscoördinatieregeling. Niet of niet tijdigig overeenkomstig de aanvraag beslissen. Overname bevoegdheid. Overleg met bestuursorgaan. Bekendmaking.

(Rijkscoördinatieregeling)
Samenvatting (Bron)Bij brief van 23 september 2010 heeft de Minister van Economische Zaken (thans: de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) de Voorzitter van de Tweede Kamer ervan in kennis gesteld dat hij samen met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (thans: de Minister van Infrastructuur en Milieu), met het oog op de weigering van de gemeente Bergen om de voor het project gasopslag Bergermeer benodigde besluiten aan te leveren, gebruik zal gaan maken van de mogelijkheid om de bevoegdheid van de gemeente Bergen ten aanzien van deze besluiten over te nemen op grond van artikel 3.36, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro).
Pagina167-168
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV0564
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 02-11-2011, 201100972/1/H1
CiteertitelTBR 2012/32, p. 168-171
SamenvattingOnbebouwde delen van een tuin kwalificeren als open erf of terrein in de zin van de bouwverordening. Hinder door beplanting? Bestuurlijke handhaving.

(Coniferenhaag Helmond)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 maart 2009 heeft het college het verzoek van [verzoeker] om handhavend op te treden tegen de coniferenhaag op het perceel [locatie] te Helmond afgewezen.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina168-171
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU3134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 16-11-2011, 201105264/1/H1
CiteertitelTBR 2012/33, p. 171-172
SamenvattingWoonschip bouwwerk? Metalen constructie. Handhaving.

(Woonschepen Groningen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 maart 2008 heeft het college het verzoek van Milieudefensie om handhavend op te treden tegen het gebruik van houtkachels op schepen in het Verbindingskanaal nabij de Herebrug te Groningen afgewezen.
AnnotatorB. Rademaker
Pagina171-172
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU4585
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRaad van State, 29-06-2011, 200905904/1/R1
CiteertitelTBR 2012/34, p. 173-174
SamenvattingBij de keuze om een fasering te bepalen of eisen en regels te stellen komt de raad een ruime mate van beleidsvrijheid toe. De raad heeft het niet noodzakelijk kunnen achten om een fasering op te nemen of locatie-eisen of locatieregels te stellen.

(Exploitatieplan Blaricum)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juni 2009, nummer 2009-34, heeft de raad het bestemmingsplan "Villagebieden" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorJ.B. Mus
Pagina173-174
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ9690
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRaad van State, 10-08-2011, 200906804/1/R1
CiteertitelTBR 2012/35, p. 175-176
SamenvattingDe Afdeling acht het exploitatieplan ontoereikend vanwege het ontbreken van meer uitgewerkte kosten- en opbrengstenramingen en een toerekening van kosten aan de uit te geven gronden, terwijl ter zitting is komen vast te staan dat dit wel mogelijk was.

(Exploitatieplan Zuidplas)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juni 2009 heeft de raad van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle, thans: Zuidplas, het bestemmingsplan "Zuidplas West" en het gelijknamige exploitatieplan vastgesteld.
AnnotatorJ.B. Mus
Pagina175-176
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR4626
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 24-08-2011, 32.194,
CiteertitelTBR 2012/36, p. 177-187
SamenvattingRAW bestek. Opslagpercentage meer en minderwerk. Afrekening geaccordeerde hoeveelheden. Bouwtijdverlenging. Onvoorziene kostenverhogende omstandigheden.

(Afrekening meer- en minderwerk)
AnnotatorW.J.M. Herber
Pagina177-187
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 08-11-2011, 71.589
CiteertitelTBR 2012/37, p. 188-198
SamenvattingBouwteam. Vergoeding voor werkzaamheden verricht in de ontwerpfase.

(Bouwteam: vergoeding werkzaamheden)
AnnotatorM.A.B. Chao-Duivis
Pagina188-198
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 12-08-2011, 32.277
CiteertitelTBR 2012/38, p. 199-208
SamenvattingAannemingsovereenkomst bouw appartementencomplex met parkeerkelder. Kortingsregeling. Overschrijden opleveringstermijn.

(Kortingsregeling par. 42 UAV '89)
AnnotatorN. Lavrijssen
Pagina199-208
Artikel aanvragenVia Praktizijn