Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 10-02-2012
Aflevering 2
TitelHof van Justitie EU, 08-12-2011, C-275/10
CiteertitelJB 2012/22
SamenvattingOverheidsgarantie aan particuliere kredietverstrekker. Illegale staatssteun. Taak nationale rechterlijke instanties. (Residex Capital IV CV / Gemeente Rotterdam)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 8 december 2011. # Residex Capital IV CV tegen Gemeente Rotterdam. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Hoge Raad der Nederlanden - Nederland. # Artikel 88, lid 3, EG - Staatssteun - Steun die in vorm van garantie aan kredietgever is verleend teneinde hem in staat te stellen aan kredietnemer een lening te verstrekken - Schending van procedureregels - Verplichting tot terugvordering - Nietigheid - Bevoegdheden van nationale rechter. # Zaak C-275/10.
Pagina92-98
UitspraakECLI:EU:C:2011:814
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-11-2011, 201011810/1/H3
CiteertitelJB 2012/23
SamenvattingOnder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. Overwegende overheidsinvloed. Adviseur. Bestaan van documenten. Geloofwaardigheid. Inzichtelijkheid. Onderzoek door het bestuursorgaan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juli 2008 heeft de minister een aantal documenten gedeeltelijk openbaar gemaakt en de openbaarmaking van een aantal documenten geweigerd.
AnnotatorG. Overkleeft-Verburg
Pagina98-106
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU4568
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-11-2011, 201103214/1/H3
CiteertitelJB 2012/24
SamenvattingVrijheid van meningsuiting. Vrijheid van vergadering. Toegang tot de rechter. Voorziening, voorlopige. Procesbelang, reŽel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 mei 2010 heeft de burgemeester bepaald dat de demonstratie die een groep krakers op 18 mei 2010 wenste te houden op het Plein te Den Haag diende te worden gehouden op de Koekamp in Den Haag.
Pagina106-109
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU5430
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-12-2011, 201108532/3/H1
CiteertitelJB 2012/25
SamenvattingBezwaarschriftencommissie, hernieuwd advies ~ na vernietiging. Besluit, niet tijdig nemen. Ingebrekestelling, per fax. Beslistermijn, na vernietiging. Beroep, prematuur.
Pagina109-110
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-12-2011, 201102534/1/H3
CiteertitelJB 2012/26
SamenvattingBestuurlijke boete. Overtreding, voortdurende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 augustus 2009 heeft de minister aan [wederpartij] een boete van 11.250,00 opgelegd.
Pagina110-113
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU7018
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-12-2011, 201105286/1/H1
CiteertitelJB 2012/27
SamenvattingHoger beroep tegen vernietigingsuitspraak ex art. 8:86 Awb en tegen de daarbij getroffen voorlopige voorziening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juli 2010 heeft het college [wederpartij] gelast om binnen vier maanden de woning Galgestraat ongenummerd op het perceel kadastraal bekend gemeente Oudenbosch, sectie [] nummer [], (hierna: het perceel) te slopen en gesloopt te houden en de bij het slopen vrijkomende materialen van het perceel te verwijderen en verwijderd te houden, onder oplegging van een dwangsom van 10.000,00 ineens.
AnnotatorA.M.M.M. Bots
Pagina113-118
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU7090
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-12-2011, 201105484/3/H3
CiteertitelJB 2012/28
SamenvattingVerzet, kennelijk als bedoeld in art. 8:54. Doorbreking appelverbod. Effectieve rechtsbescherming.
Pagina118-119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-12-2011, 201100177/1/H3
CiteertitelJB 2012/29
SamenvattingRedelijke termijn, aanvang. Boete. Boeterapport, aanzegging. Boetekennisgeving.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 maart 2009 heeft de minister aan [appellante] een boete opgelegd van 10.800,00 wegens overtreding van artikel 16, tiende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet (hierna: de Arbowet), gelezen in verbinding met artikel 3.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna: het Arbobesluit).
AnnotatorM. Maas-Cooymans
Pagina120-126
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU7906
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-12-2011, 201100450/1/H2
CiteertitelJB 2012/30
SamenvattingMonumentenvergunning, geweigerd. Deskundigenadvies. Deskundigenadvies, contra-expertise.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 december 2008 heeft het college geweigerd aan [appellante] krachtens de Monumentenverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2007 (hierna: de Monumentenverordening) vergunning te verlenen voor het verwijderen van een schoorsteen aan de linkerzijgevel en het in plaats daarvan aanbrengen van een nieuw gevelkozijn in de blindnis van het pand [Villa] aan de [locatie] te Doorn (hierna: de villa).
Pagina126-128
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU7889
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-12-2011, 201110643/2/R1
CiteertitelJB 2012/31
SamenvattingBesluit, niet tijdig nemen. Bestemmingsplan, verzoek herziening. Schrijven van informatieve aard. Rechtsgevolg, brief niet gericht op. Beslistermijn.
Pagina128-130
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-12-2011, 201101503/1/H2
CiteertitelJB 2012/32
SamenvattingPlanschade, voorzienbaarheid. Consistentie, rechtspraak. Jurisprudentiewijziging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 september 2008 heeft het college aan [appellant] een vergoeding voor planschade ten bedrage van 20.000,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 27 augustus 2007 ten bedrage van 1.269,00 toegekend.
AnnotatorT. Lam
Pagina130-134
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU8882
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-12-2011, 201103651/1/H2
CiteertitelJB 2012/33
SamenvattingBoete, bestuurlijke. Last onder dwangsom. Last onder dwangsom, preventieve. Criterium preventieve last onder dwangsom. Competentie, absolute. Doorzending.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juni 2009 heeft het college aan Kidsstop bestuurlijke boetes van in totaal 33.000,00 en lasten onder dwangsom opgelegd.
Pagina135-139
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU8881
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 27-10-2011, 10/2080 AW
CiteertitelJB 2012/34
SamenvattingBezorging per post. Persoonlijke bezorging.
Samenvatting (Bron)Het niet afhalen van en per aangetekende post verzonden stuk komt voor risico van appellant. De hernieuwde verzending van het (kopie van het) bestreden besluit is niet aan te merken als een bekendmaking in de zin van artikel 3:41, eerste lid, van de Awb en doet dan ook geen nieuwe termijn ontstaan. Het beroep is niet tijdig ingediend.
Pagina139-140
UitspraakECLI:NL:CRVB:2011:BU4776
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 08-11-2011, 09/4825 WWB en 09/4826 WWB
CiteertitelJB 2012/35
SamenvattingBezwaar, ontvankelijkheid. Onderdelentrechter.
Samenvatting (Bron)Intrekking en terugvordering bijstand. De Raad is van oordeel dat het College aannemelijk heeft gemaakt dat appellant zijn wettelijke inlichtingenverplichting heeft geschonden ten aanzien van zijn werkzaamheden. Met betrekking tot de werkzaamheden bij zijn zoon heeft appellant tegenover de ambtenaar van de afdeling fraudebestrijding verklaard dat hij dagelijks op de bouw aanwezig was om te helpen met allerlei voorkomende klussen. Ook in de familiesfeer kunnen verrichte werkzaamheden, gelet op de aard en de omvang van de werkzaamheden, als op geld waardeerbare arbeid worden aangemerkt.
Pagina140-143
UitspraakECLI:NL:CRVB:2011:BU5171
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-11-2011, 10/2731 ANW en 10/2733 ANW
CiteertitelJB 2012/36
SamenvattingVergoeding proceskosten in bezwaar. Aan bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid.
Samenvatting (Bron)Herziening en terugvordering Anw-uitkering. Gezamenlijke huishouding. Schending inlichtingenverplichting.
Pagina143-146
UitspraakECLI:NL:CRVB:2011:BU5579
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 29-11-2011, 10/1239 WWB
CiteertitelJB 2012/37
SamenvattingProceskostenveroordeling bij tegemoetkomen.
Samenvatting (Bron)Herziening aanvullende bijstand. Terugvordering. De rechtbank heeft ten onrechte geen proceskostenveroordeling uitgesproken. Geen dringende redenen op grond waarvan het College geheel of gedeeltelijk van terugvordering had moeten afzien. Appellant mocht niet het vertrouwen ontlenen aan het besluit dat is genomen ter uitvoering van een uitspraak van de rechtbank in een eerdere procedure, dat hij steeds een correcte uitkering ontving. Nog los van het gegeven dat de periode van - en grond voor - terugvordering in dat besluit een andere is dan in dit geding, is niet gebleken van een uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en ongeclausuleerde toezegging van het College dat in de toekomst voor terugvordering geen ruimte meer zou kunnen zijn. Het feit dat appellant altijd correct zijn inkomsten heeft gemeld bij het College is evenmin een dringende reden. Appellant wordt immers niet verweten dat hij de inlichtingenverplichting heeft geschonden. Geen overschrijding redelijke termijn.
Pagina146-148
UitspraakECLI:NL:CRVB:2011:BU7233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 30-11-2011, 09/3123 ANW
CiteertitelJB 2012/38
SamenvattingBestuurlijke lus. Tussenuitspraak, geen uitvoering. Dwangsom.
Samenvatting (Bron)Appellant heeft geen gehoor gegeven aan de bij tussenuitspraak gegeven opdracht van de Raad. De Raad draagt appellant op een nieuw besluit op bezwaar te nemen met inachtneming van zijn uitspraak en stelt een dwangsom vast.
Pagina148-149
UitspraakECLI:NL:CRVB:2011:BU6800
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-12-2011, 11/3193 WW-T
CiteertitelJB 2012/39
SamenvattingTermijnoverschrijding verschoonbaar. Niet heldere rechtsmiddelenverwijzing.
Samenvatting (Bron)Tussenuitspraak. Termijnoverschrijding bezwaar verschoonbaar. De rechtsmiddelverwijzing bij het besluit geeft door de combinatie van de woorden tot en uiterlijk met daarachter de datum van de eerste dag na de bezwaartermijn niet ondubbelzinnig aan wat het einde van de bezwaartermijn is. Met toepassing van artikel 21, zesde lid, van de Beroepswet dient het Uwv het besluit te heroverwegen en een nieuw besluit op bezwaar te nemen.
Pagina149-150
UitspraakECLI:NL:CRVB:2011:BU7219
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-12-2011, 10/4289 WSFBSF-T
CiteertitelJB 2012/40
SamenvattingVerzoeken om terug te komen van in rechte onaantastbaar geworden beslissingen. Beleid. Hanteren van termijnen.
Samenvatting (Bron)Tussenuitspraak. Afwijzing verzoek om terug te komen van een eerder besluit. De minister heeft met analoge toepassing van artikel 4:6 van de Awb de aanvraag van betrokkene afgewezen, omdat de aanvraag niet binnen een redelijke termijn door de Minister appellant gesteld op zes weken is gedaan. Het standpunt van de Minister dat het stellen van een termijn binnen zijn discretionaire ruimte valt is juist, maar dit neemt niet weg dat binnen dit kader een belangenafweging dient plaats te vinden waarbij zowel de onmiskenbare belangen van elke individuele aanvrager als de belangen van de Minister een rol dienen te spelen. Van zwaarwegende belangen aan de zijde van de Minister om een termijn van zes weken te stellen is niet gebleken. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat het door de Minster gevoerde herstelbeleid (waarin een termijn van vijf jaren wordt gehanteerd) geen problemen oplevert.
Pagina151-153
UitspraakECLI:NL:CRVB:2011:BU8228
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-12-2011, 10/4129 WW en 11/5195 WW
CiteertitelJB 2012/41
SamenvattingIngangsdatum wettelijke rente. Vierde tranche Awb. Periodieke betalingen. Eerste toekenning of wijziging van een element van de periodieke betaling. Berekening wettelijke rente. Rente op rente.
Samenvatting (Bron)Nu het besluit van 5 september 2011 een herroeping inhoudt van het besluit van 22 december 2008 als bedoeld in artikel 7:15 van de Awb, komen de kosten voor verleende rechtsbijstand overeenkomstig het Besluit proceskosten bestuursrecht voor vergoeding in aanmerking. (...) Het beroep dat appellant geacht wordt tegen dit besluit te hebben ingesteld zal in verband daarmee gegrond worden verklaard en het besluit van 5 september 2011 zal vernietigd worden voor zover hierbij niet is beslist op het verzoek om vergoeding van de kosten in bezwaar. De Raad voorziet zelf. Vergoeding wettelijke rente.
Pagina154-156
UitspraakECLI:NL:CRVB:2011:BU9137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNationale Ombudsman, 21-11-2011, 2011/341
CiteertitelJB 2012/42
SamenvattingBeslistermijn op bezwaar. Afwijkende termijn in de Militaire ambtenarenwet. Praktijk van het standaard vasthouden aan verlengde beslistermijn. Strijd met het vereiste van voortvarendheid. Rechtmatigheid. Behoorlijkheid.
Pagina156-158
Artikel aanvragenVia Praktizijn