Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 11-02-2012
Aflevering 1
RubriekUit de redactie
TitelEuropees gemeentelijk klimaatbeleid: een huwelijk op een waterbed
CiteertitelM en R 2012/1, nr. 1
SamenvattingKlimaatverandering vraagt om een internationale aanpak. Dit neemt niet weg dat ook provincies en gemeenten een klimaatbeleid kunnen ontwikkelen. Vanuit juridisch opzicht rijst de vraag welke speelruimte decentrale overheden precies kunnen benutten voor mitigatie en adaptatie. In de Verenigde Staten ontbreekt federale klimaatwetgeving en dat gat wordt gaandeweg deels ingevuld door statelijk en substatelijk initiatief. In de EU daarentegen is een omvangrijk ingewikkeld pakket aan wetgeving aangenomen, vari๋rend van lidstatelijke emissiereductiedoelstellingen voor niet onder emissiehandel vallende bronnen (Beschikking 406/2009/EG), emissiehandel (Richtlijn 2003/87/EG, zoals gewijzigd) maar ook onder meer via effici๋nte-eisen voor producten en diensten en eisen aan hernieuwbare energie. De Europese klimaatwetgeving betreft voornamelijk mitigatie van broeikasgassen, terwijl nationale wetgeving zowel in de uitvoering van op mitigatie gerichte EU-normen - en eventuele verdergaande keuzes in dat verband - als in regelgeving omtrent adaptatie voorziet. Voor een integraal gemeentelijk klimaatbeleid zullen zowel mitigatie als adaptatie moeten worden bezien. Het is geen sinecure om te begrijpen wat het gemeentelijk speelveld is gegeven met omvangrijke pakket supranationale en nationale regels.
Auteur(s)M. Peeters
Pagina1-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet (toekomstig) recht ten aanzien van bodemenergiesystemen - Warme belangstelling en koudwatervrees: een beschouwing over de toekomstige regulering van warmte-en-koudeopslag
CiteertitelM en R 2012/1, nr. 2
SamenvattingIn dit artikel zal worden ingegaan op enkele specifieke juridische aspecten van de (ontwerp) algemene maatregel van bestuur (AMvB) waarin regels worden gesteld over de toepassing van bodemenergiesystemen (hierna te noemen: de Ontwerp-AMvB). De Ontwerp-AMvB leidt tot wijziging van vijf reeds bestaande AMvB's. Afgezien van verkorting van besluitvormingsprocedures blijft de bestaande regelgeving grotendeels in stand. Er worden daaraan slechts elementen toegevoegd. Wij zullen in dit artikel de oplossingen in de Ontwerp-AMvB, voor de knelpunten die onder de huidige regelgeving worden ervaren, nader bespreken. Voordat wij hierop nader ingaan, zullen wij kort de te onderscheiden bodemenergiesystemen en de daarvoor thans reeds geldende regelgeving bespreken en ingaan op de doelstellingen die ten grondslag liggen aan de Ontwerp-AMvB.
Auteur(s)A.R. Klijn , H.A.H. Stam
Pagina3-13
LinkVolledige tekst artikel (boekel.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGebiedsgerichte aanpak van verontreinigd grondwater - Reflectie op de voorgestelde wijziging van de Wet bodembescherming
CiteertitelM en R 2012/1, nr. 3
SamenvattingDe sanering van grootschalige grondwaterverontreinigingen komt maar moeilijk van de grond. Dit is voor het kabinet aanleiding geweest met het voorstel tot wijziging van de Wet bodembescherming van 25 maart 2011 te komen waarmee grootschalige en complexe grondwaterverontreinigingen gebiedsgericht kunnen worden aangepakt. Met het wetsvoorstel wordt beoogd de grootste belemmeringen voor een gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen weg te nemen. Het wetsvoorstel is dan ook vooral bedoeld om een aantal lopende en in voorbereiding zijnde initiatieven te faciliteren. Bovendien wordt hiermee invulling gegeven aan de afspraak die hieromtrent is vastgelegd in het 'Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak van spoedlocaties'.
Auteur(s)G.J. Kremers
Pagina14-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 05-10-2011, 201007337/1/M1
CiteertitelM en R 2012/1, nr. 4
SamenvattingBedrijfs/burgerwoning. Ook tijdelijk leegstaande woning dient tegen geluidhinder beschermd te worden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juli 2010 heeft het college aan [appellant sub 2] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor de op- en overslag van bouwmaterialen, afvalstoffen en grondstoffen, het bewerken van beton, ijzer en pallets ten behoeve van hergebruik, de stalling van units en het in gebruik hebben van een werkplaats en was- en tankplaats. De inrichting is gelegen aan de [locatie] te Escharen, gemeente Grave. Dit besluit is op 26 juli 2010 ter inzage gelegd.
Pagina25-25
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BT6656
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 06-07-2011, 201011876/1/M2
CiteertitelM en R 2012/1, nr. 5
SamenvattingHandhaving beschikking ernst en spoed.

(Sorgdrager)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juli 2010 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom van 2.500 per week met een maximum van 15.000, gelast binnen ้้n maand na datum van het besluit een saneringsplan in te dienen van het geval van bodemverontreiniging op de [locatie] te Amersfoort.
Annotator Warendorf
Pagina25-27
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR0519
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Haarlem, 14-07-2011, 11/234 BESLU
CiteertitelM en R 2012/1, nr. 6
SamenvattingVergunning Waterwet terecht geweigerd op basis van gasbronnenbeleid.

(Lauryssen)
Samenvatting (Bron)Weigering vergunning krachtens de Waterwet voor het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater afkomstig van een gasbron. Verlening van een vergunning is niet verenigbaar met de in artikel 2.1 Ww neergelegde doelstelling om de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen te beschermen. De weigering is gebaseerd op het gasbronnenbeleid van verweerder. De rechtbank ziet thans onvoldoende aanleiding om te oordelen dat het beleid kennelijk onredelijk is..
Annotator van Rijswick
Pagina28-30
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2011:BR3106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Zwolle, 26-07-2011, Awb 11/1199
CiteertitelM en R 2012/1, nr. 7
SamenvattingVestiging dansschool leidt niet tot duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau.

(Cornelissen)
Samenvatting (Bron)Verzoek voorlopige voorziening; afwijzing verzoek. Artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Gebruik perceel met bestemming 'sport- en bedrijfsdoeleinden' voor vestiging dansschool. Voor de vraag of sprake is van een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau komt geen betekenis toe aan de vraag of in casu sprake is van een overaanbod in dansscholen en mogelijke sluiting van een dansschool, maar is het doorslaggevende criterium of voor de inwoners van Dronten een voldoende voorzieningenniveau behouden blijft, in die zin dat inwoners van Dronten op redelijke afstand danslessen kunnen blijven volgen. Dat van een dergelijke ontwrichting sprake zal zijn, is niet aannemelijk gemaakt.
Pagina30-31
UitspraakECLI:NL:RBZLY:2011:BR3878
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelNationale Ombudsman, 01-08-2011, 2011/221
CiteertitelM en R 2012/1, nr. 8
SamenvattingGegronde klacht over eenzijdige informatie over windenergie; vooringenomenheid.
AnnotatorM. Peeters
Pagina31-36
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 17-08-2011, 201008938/1/R1
CiteertitelM en R 2012/1, nr. 9
SamenvattingDefinitie 'industrieterrein' brengt niet met zich dat bepaalde geluidhinderlijke bedrijfsonderdelen niet als bedrijf bestemd hoeven te worden (inrichtingsbegrip van toepassing).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Cruquius 2009" vastgesteld.
Annotator Claassen-Dales
Pagina36-42
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR5177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 17-08-2011, 201009444/1/M2 en 201009996/1/M2
CiteertitelM en R 2012/1, nr. 10
SamenvattingBij vaststelling van hogere waarden dient bevoegd gezag uit te gaan van de grenzen van het industrieterrein zoals in het bestemmingplan aangegeven, ook al omvatten deze niet alle inrichtingen (geheel).
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 1 juni 2010 heeft het college hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder vanwege industrielawaai vastgesteld ten behoeve van woningen aan de Spaarneweg 10 te Cruquius en de woning Coby Riemersmalaan 23 te Heemstede. Deze besluiten zijn op 20 augustus 2010 ter inzage gelegd.
Annotator Claassen-Dales
Pagina42-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR5178
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 31-08-2011, 200909120/1/R2
CiteertitelM en R 2012/1, nr. 11
SamenvattingHandhavend optreden vereist tegen energiecentrale zonder Nbw-vergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 mei 2009 heeft het college het verzoek afgewezen van de Waddenvereniging om in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) handhavend op te treden tegen de bouw en het gebruik van een reststoffenenergiecentrale (hierna: de REC) te Harlingen.
Annotator Verschuuren
Pagina45-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR6350
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerecht EU, 06-09-2011, T-18/10
CiteertitelM en R 2012/1, nr. 12
SamenvattingNiet-geraakte jagers.

(Inuit Tapiriit Kanatami e.a. / Europees Parlement en Raad van de Europese Unie)
Annotator Jans
Pagina49-56
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-09-2011, 201003301/1/R2
CiteertitelM en R 2012/1, nr. 13
SamenvattingUitleg art. 19kd Nb-wet 1998; vergunningplicht blijkt ook als er geen toename is van stikstofdepositie/deels onjuiste referentiedatum.
Samenvatting (Bron)Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 30 maart 2010, hebben [appellanten] beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit door het college op hun bezwaarschrift van 8 mei 2009, gericht tegen het besluit van het college van 6 april 2009, kenmerk 2008-006310, waarbij een vergunning is verleend ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) aan [vergunninghouder] voor de uitbreiding van een varkenshouderij aan de [locatie] (ongenummerd) te [plaats].
AnnotatorM.M. Kaajan
Pagina56-63
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR6898
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 28-09-2011, 201009076/1/M1
CiteertitelM en R 2012/1, nr. 14
SamenvattingActiviteitenbesluit; inrichting type C/toepassing algemene regels.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 augustus 2010 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tinq B.V. een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een onbemand tankstation voor het wegverkeer aan de Van Alkemadelaan ter hoogte van nummer 624 te Den Haag. Dit besluit is op 19 augustus 2010 ter inzage gelegd.
Annotator Collignon
Pagina63-65
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BT2837
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 19-10-2011, 201010580/1/H1
CiteertitelM en R 2012/1, nr. 15
SamenvattingNadere begrenzing LOG. Weigering projectbesluit en bouwvergunning vleesvarkensstal.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 september 2009 heeft het college, voor zover van belang, geweigerd een projectbesluit te nemen en bouwvergunning te verlenen voor het bouwen van een vleesvarkensstal op de percelen kadastraal bekend gemeente Helden, sectie H, nrs. 1670,1671 en 1672, gelegen aan de Rongvenweg te Egchel.
Annotator Nijmeijer
Pagina65-69
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BT8601
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelJacqueline Zijlmans, De doorwerking van natuurbeschermingsverdragen in de Europese en Nederlandse rechtsorde (diss. Universiteit Maastricht) - Den Haag: Sdu uitgevers 2011
CiteertitelM en R 2012/1, nr. 16
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina70-71
Artikel aanvragenVia Praktizijn