Praktisch Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Praktisch Bestuursrecht
Datum 01-03-2012
Aflevering 1
RubriekArtikelen - Rechtsgevolgen
TitelRechtsgevolg(en) zonder besluit: de figuur van rechtswege (deel 2)
CiteertitelPB 2012/1, 4
SamenvattingIn het eerste deel van dit artikel, dat in de vorige uitgave van Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht is verschenen, is ingegaan op de van rechtswege verleende (omgevings-)vergunning, verbeurde dwangsom en verleende goedkeuring. Het tweede deel bevat beschrijvingen van achtereenvolgens de van rechtswege verleende instemming, vervallen vergunning, opgeschorte beschikking, vervallen voorschriften en vervallen voorkeursrecht. Het tweedelig artikel wordt afgesloten met enkele kanttekeningen bij de 'figuur van rechtswege'.
Auteur(s)D.J.P. Limpens , K.J. Rouffa
Pagina4-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen - WABO
TitelGebruik van het gebruiksverbod van artikel 2.1, lid 1 onder c Wabo
CiteertitelPB 2012/1, 9
SamenvattingNa de inwerkingtreding van nieuwe wettelijke bepalingen is het altijd interessant om te zien hoe deze bepalingen door rechters bij het ontstaan van jurisprudentie worden uitgelegd. Dit geldt te meer wanneer wetgeving op voorhand onduidelijkheden bevat en er in de praktijk behoefte bestaat aan opheldering door middel van een rechterlijk standpunt. Het kan echter gebeuren dat een rechter duidelijkheid probeert te scheppen, maar dat de interpretatie/uitleg van een rechter geen helderheid biedt, maar juist de nodige vragen oproept. Dit laatste is naar mijn idee het geval bij een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 29 juni 2011.
Auteur(s)H. Hop
Pagina9-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 09-11-2011, 201100883/1/R2
CiteertitelPB 2012/1, 14
SamenvattingBelanghebbende.
AnnotatorH.M.J.G. Neelis
Pagina14-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 09-11-2011, 201101693/1/H1
CiteertitelPB 2012/1, 14
SamenvattingHerhaalde aanvraag.
AnnotatorH.M.J.G. Neelis
Pagina14-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 09-11-2011, 201103951/1/H2, 201103953/1/H2 en 201105238/1/H2
CiteertitelPB 2012/1, 15
SamenvattingVerjaringstermijn verzoek om nadeelcompensatie.
Pagina15-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2012/1, 15
SamenvattingKronieken Europees bestuursrecht (NTB 2011, p. 276-289)

Kronieken bestuur en privaatrecht (NTB 2011, p. 290-293)
Pagina15-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Handhaving
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 02-12-2011, AWB 11/3749
CiteertitelPB 2012/1, 15
SamenvattingWet dwangsom en invorderingsbeschikking.
Samenvatting (Bron)Voorlopige voorziening. Besluit om vooralsnog niet over te gaan tot het nemen van een invorderingsbeschikking als bedoeld in artikel 5:37 van de Awb, ter zake van door exploitant van café verbeurde dwangsommen wegens overtreding van geluidsnormen. Slechts in bijzondere omstandigheden kan van invordering worden afgezien. Bijzondere omstandigheden zijn niet gebleken. Eerder is het tegendeel het geval, onder meer nu na het bestreden besluit wederom een overtreding van de geluidsnormen is geconstateerd en verweerder nog steeds geen duidelijk kan verschaffen of en wanneer tot invordering zal worden besloten. De voorzieningenrechter ziet aanleiding om verweerder op te dragen om uiterlijk op 12 december 2011 een besluit tot invordering te nemen van de alsdan verbeurde dwangsommen. Vanwege de voorgeschiedenis die lijkt te duiden op een zekere onwil bij verweerder om tot daadwerkelijke handhaving over te gaan wordt aan verweerder een aan verzoeker te verbeuren dwangsom opgelegd voor iedere dag dat hij nalatig is aan de uitspraak te voldoen.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina15-16
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2011:BU6782
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 09-11-2011, 201102970/1/H4
CiteertitelPB 2012/1, 16
SamenvattingBezwaartermijn.
AnnotatorH.M.J.G. Neelis
Pagina16-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 09-11-2011, 201008544/1/M2
CiteertitelPB 2012/1, 17
SamenvattingOntvankelijkheid.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina17-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 14-12-2011, 201011775/1/R1
CiteertitelPB 2012/1, 18
SamenvattingBeroepsgronden.
Pagina18-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 07-12-2011, 201102936/1/H2
CiteertitelPB 2012/1, 19
SamenvattingBeroepsmatig verleende rechtsbijstand.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina19-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2012/1, 19
SamenvattingDe angel uit de kostendekkende griffierechten? (NJB 6 januari 2012, afl. 1, p. 6-13)

Een relativiteitsleer in wording (NTB 2011, p. 265-270)
Pagina19-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelRaad van State, 23-11-2011, 201106896/1/H3
CiteertitelPB 2012/1, 19
SamenvattingWet openbaarheid van bestuur.
AnnotatorA.A.M. Peters
Pagina19-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2012/1, 21
SamenvattingM.K.G. Tjepkema, Nadeelcompensatie op basis van het égalitébeginsel (diss. Universiteit Leiden, 2010) (Q&A 2011/84, afl. 4)
Pagina21-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn