Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 23-02-2012
Aflevering 1
RubriekKort & bondig
Titel7 miljard mensen
CiteertitelAgr.r 2012, p. 3
SamenvattingOp 31 oktober 2011 is volgens de Verenigde Naties de 7 miljardste wereldburger geboren. De 'gelukkige' zou de Filipijnse Danico May Camacho zijn. De wereldbevolking is in de laatste twee eeuwen gegroeid van 1 miljard naar 7 miljard. Volgens demografen gaat de bevolkingsgroei door tot naar schatting 12 miljard in 2050. Dat betekent dat er een enorme behoefte is en zal zijn aan voedsel, schoon (drink)water, kleding en huisvesting. Hoewel de wereldvoedselproductie sinds de jaren zeventig iets sterker is gestegen dan de groei van de wereldbevolking, is het de vraag of in de toekomst de aarde voldoende opbrengt om de wereldbevolking te kunnen voeden. Momenteel lijden een miljard mensen honger, in het bijzonder in ontwikkelingslanden. De honger wordt op dit moment niet zozeer veroorzaakt door een tekort aan voedsel maar door armoede, het ontbreken van een goede infrastructuur en een gebrekkige toegang tot kapitaal. Acute hongersnoden zijn vaak het gevolg van natuurrampen (overstromingen, extreme droogte), een totalitair regime (Noord Korea) of anarchistische toestanden (Somalië).
Auteur(s)W.H.G.A. Filott
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelHet wetsvoorstel voor de plattelandswoning - Een goede ruimtelijke ordening?
CiteertitelAgr.r 2012, p. 4
SamenvattingIn het artikel 'De plattelandswoning in de Wet milieubeheer, Van de regen in de drup' behandelde ik de initiatiefnota 'Beter wonen op het platteland. Introductie van de plattelandswoning in de Wet milieubeheer' (hierna: 'de initiatiefnota') van 18 augustus 2009. Onlangs heeft de initiatiefnota een vervolg gekregen. Op 7 november 2011 is het wetsvoorstel voor de plattelandswoning aan de Tweede Kamer aangeboden. De volledige titel luidt: 'Wijziging van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht en enkele andere wetten om de planologische status van gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate van milieubescherming alsmede om de positie van agrarische bedrijfswoningen aan te passen ('plattelandswoningen')'. Voordat ik dit wetsvoorstel hierna behandel, ga ik eerst kort in op de initiatiefnota.
Auteur(s)P.P.A. Bodden
Pagina4-6
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelLandbouw en natuur in Duitsland en Nederland
CiteertitelAgr.r 2012, p. 7
SamenvattingOp 18 en 19 november 2011 organiseerde onze Vereniging voor Agrarisch Recht in samenwerking met onze Belgische en Duitse zusterverenigingen voor 18 deelnemers in Wageningen een drielandenseminar. Het thema voor de bijeenkomst was Landbouw en Natuur. De Belgen lieten van deelname afweten, zodat het een seminar voor twee landen bleek te zijn. De Duitse delegatie deelde mee dat onlangs het specialisme agrarisch recht voor Duitse advocaten is ingesteld en dat 80 advocaten het examen daarvoor hebben gehaald. De Duitse Vereniging voor Agrarisch en Milieurecht organiseert jaarlijks twee dagen nascholing op haar gebied voor de rechterlijke macht.
Auteur(s)L.P.J. Mertens
Pagina7-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2012, p. 11
SamenvattingBeheer landelijk gebied:
Natuurwetgeving

Dieren:
Schmallenberg
Legkippen

Milieurecht:
Emissierechten
Mestbeleid
Programmatische aanpak stikstof

Diversen:
Stalbranden
Pagina11-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 29-11-2011, 200.041.810
CiteertitelAgr.r 2012, p. 12
SamenvattingPacht. Begroting schade pachter wegens het niet kunnen gebruiken van het gepachte.

(Moerdijk / Waterschap Zuiderzeeland)
Samenvatting (Bron)Vervolg van LJN BO3607. Begroting van door pachter geleden schade doordat hij het gepachte een tijdlang niet heeft kunnen gebruiken.
Pagina12-13
UitspraakECLI:NL:GHARN:2011:BV0656
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 06-12-2011, 200.075.670
CiteertitelAgr.r 2012, p. 13
SamenvattingPacht.

(Munster-Roeleveld c.s. / Roeleveld)
Samenvatting (Bron)BW 7:333 Ondanks de wijziging van omstandigheden, erin bestaande dat de eigendom van het grasland en de eigendom van de bij dezelfde pachtovereenkomst verpachte opstallen niet langer in één hand is, heeft geen van partijen op de voet van artikel 7:333 lid 2 of 3 BW bij de grondkamer verzocht om herziening van de pachtprijs (in dier voege dat de pachtprijs wordt gesplitst in een prijs voor het grasland en een prijs voor de opstallen). Tot het moment dat een zodanige herziening heeft plaatsgevonden, komt (zolang de overeenkomst voortduurt) aan de eigenaren van het grasland en de eigenaar van de opstallen alleen gezamenlijk een vorderingsrecht toe ter zake van de op grond van de pachtovereenkomst verschuldigde pachtprijs.
Pagina13-15
UitspraakECLI:NL:GHARN:2011:BV0747
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer, GH Arnhem, 24-11-2011, GP 11.653
CiteertitelAgr.r 2012, p. 15
SamenvattingPacht. Herziening pachtprijs.

(Peeters / Schroijen)
Pagina15-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer, GH Arnhem, 24-11-2011, GP 11.641
CiteertitelAgr.r 2012, p. 18
SamenvattingPacht. Herziening pachtprijs.

(Bussink / Gemeente Apeldoorn.
Pagina18-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn