Mediaforum

Uitgever Uitgeverij deLex
Tijdschrift Mediaforum
Datum 16-02-2012
Aflevering 2
RubriekOpinie
TitelWet draait door – ‘Wetsvoorstel’ Ficq tegen neptweets geen goed idee
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 37-37
SamenvattingEen beetje Bekende Nederlander zit tegenwoordig op Twitter. Een beetje Bekende Nederlander zit ook bij ‘De Wereld Draait Door’. Advocate Bénédicte Ficq is een BN-er, tenminste een juridisch Nederland. Recent presenteerde Ficq bij DWDD een ‘wetsvoorstel’. Ook NRC schreef erover.
Auteur(s)A. Tsoutsanis
Pagina37-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraktijk
TitelDe lokale zorgplicht voor publieke media
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 38-44
SamenvattingGemeentebesturen hebben sinds 1 januari 2010 een wettelijke zorgplicht voor de bekostiging van de lokaal aangewezen publieke media-instelling. Over de invulling van deze zorgplicht en de grenzen aan de uitvoering bestaat onduidelijkheid. Wat is bijvoorbeeld de status van het bedrag van € 1,30 per woonruimte? Mag het gemeentebestuur voorwaarden verbinden aan de bekostiging, en zo ja, welke? In het afgelopen jaar hebben enkele rechtbanken uitspraak gedaan over de lokale zorgplicht, waarmee meer helderheid is verschaft over het onderwerp. In deze bijdrage wordt het leerstuk van de lokale zorgplicht geschetst en worden de rechtbankuitspraken tegen het licht gehouden.
Auteur(s)H. Wiersema
Pagina38-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerslag
TitelVMC-Studiemiddag
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 45-47
SamenvattingOp 25 november 2011 organiseerde de Vereniging voor Media- en Communicatierecht een studiemiddag over ‘de nieuwe cookie-regulering’. Hoe moet tegen deze regulering worden aangekeken? Wat zijn de technische aspecten die binnen de regulering vallen; wat zijn de uitdagingen op het gebied van handhaving? Sprekers van de twee betrokken toezichthouders, Sjoera Nas, Rob van Eijk (beide CBP) en Evert Jan Hummelen (OPTA), verzorgden inleidingen. In de daaropvolgende paneldiscussie, onder leiding van Nico van Eijk (hoogleraar media- en telecommunicatierecht UvA), kwamen ook Kees Verhoeven (Tweede Kamerlid D66) en Auke van den Hout (internetondernemer en bestuurslid Interactive Advertising Bureau Nederland; IAB) aan het woord.
Auteur(s)D. Verhulst
Pagina45-47
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelHof van Justitie EU, 10-12-2011, C-81/10
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 48-48
SamenvattingStaatssteun. Art. 87 EG. Belastingregeling.

(France Télécom / Europese Commissie en Frankrijk)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 8 december 2011. # France Telecom SA tegen Europese Commissie. # Hogere voorziening - Staatssteun - Bedrijfsbelastingregeling voor France Telecom - Begrip ,steun' - Gewettigd vertrouwen - Verjaringstermijn - Motiveringsplicht - Rechtszekerheidsbeginsel. # Zaak C-81/10 P.
Pagina48-48
UitspraakECLI:EU:C:2011:811
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelHoge Raad, 15-12-2011, 10/02479
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 48-48
SamenvattingArt. 10 EVRM. Art. 81 RO. Kassa Magazine.

(Pretium Telecom / Omroepvereniging VARA)
Samenvatting (Bron)Art. 81 RO. Kort geding. Persvrijheid; onrechtmatige publicatie? Art. 6:162, art. 10 EVRM.
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BU3924
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelHoge Raad, 16-12-2011, 10/01946
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 48-48
SamenvattingArt. 5.8 lid 1 Tw. Gedoogplicht. A12 verlegging.

(Staat der Nederlanden / KPN c.s.)
Samenvatting (Bron)Telecommunicatiewet; art. 5.8 (art. 5.7 oud). Kosten verplaatsing kabels. Uitleg door of vanwege degene op wie de gedoogplicht rust als bedoeld in art. 5.8 lid 1. Gedoogplicht rust niet op gebruiker die grond slechts gebruikt voor uitvoering werken waarvoor verplaatsing kabels nodig is, ook niet als gebruiker toekomstig eigenaar gronden is en niet van plan is om gronden later weer aan vorige eigenaar terug te leveren. Opvatting dat situatie ten tijde van daadwerkelijke verplaatsing kabels bepalend is voor beantwoording vraag wie als gedoogplichtige moet worden aangemerkt, kan in algemeenheid niet worden aanvaard. Met redelijke uitleg art. 5.8 lid 1 niet te verenigen dat rechtsgevolgen definitieve verplaatsingsverzoek Staat worden gedicteerd door rechtsgevolgen van onder andere omstandigheden gedane eerdere gemeentelijke verzoeken waaraan nog geen gevolg was gegeven.
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BT6685
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelGerechtshof Amsterdam, 20-12-2011, 200.088.779/01
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 48-48
SamenvattingEer en goede naam. Feitelijke grondslag. Internetkrant.

(Basismedia / James Sharpe)
Samenvatting (Bron)Aanduiding in media als pornobaron en koning van de online porno niet onrechtmatig omdat voor de aanduidingen voldoende steun bestaat in beschikbare feitenmateriaal en (ex-)politicus meer heeft te dulden dan doorsnee burger.
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2011:BU8644
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelGerechtshof Amsterdam, 27-12-2011, 200.093.400/01
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 48-48
SamenvattingPrivacy. Vrijheid van meningsuiting. Weblog.

(X / Y)
Samenvatting (Bron)Incidentele vordering ogv artikel 223 Rv; artikelen 8 en 10 EVRM; publicatie door een derde op diens weblog van zeer persoonlijke e-mails en een foto van een vrouw aan haar minnaar met als reden dat de derde aan de kaak wil stellen dat de, getrouwde, minnaar zich ten onrechte onkreukbaar voordoet en vanuit dat imago anderen, waaronder de derde, aan de schandpaal nagelt. Dat is ten opzichte van de vrouw geen rechtvaardiging voor publicatie, ongeacht of zij als publiek figuur heeft te gelden. Beroep op vrijheid van meningsuiting kan derde in deze procedure niet baten.
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2011:BU9594
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelGerechtshof Amsterdam, 03-01-2012, 200.070.228/01
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 48-48
SamenvattingArt. 10 EVRM. Portretrecht. Verzilverbare populariteit.

(Johan Cruijff c.s. / Tirion Uitgevers c.s.)
Samenvatting (Bron)Portretrecht. Geen redelijk belang dat zich tegen publicatie van foto's gemaakt in actieve voetbalperiode van betrokkene verzet. Geen schending van persoonlijke levenssfeer als bedoeld in artikel 8 EVRM.
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BU9938
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-12-2011, 11/00113
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 48-48
SamenvattingWob. Leges. Maatstaf.

(X / Y)
Samenvatting (Bron)Een nieuwszender heeft bij een gemeente op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) schriftelijke stukken over betalingen aan burgemeester en wethouders opgevraagd. Voor het opzoeken van de stukken en het anonimiseren ervan heeft de gemeente aan de nieuwszender leges in rekening gebracht. Onder verwijzing naar de uitspraak van de Hoge Raad (9 september 2011, LJN BQ4105) met betrekking tot de identiteitskaart beslist het Hof dat geen leges mogen worden geheven. Mede op grond van art. 110 Grondwet oordeelt het Hof, dat bij openbaarmaking van schriftelijke stukken door de overheid het algemene belang van een transparante overheid voorop staat. Het heffen van leges voor openbaarmaking van stukken past niet bij een goede en democratische bestuursvoering, waarbij hoort dat (eventuele) misstanden in het openbaar bestuur aan de kaak kunnen worden gesteld.
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2011:BU8432
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Alkmaar, 29-12-2011, 133529 KG ZA 11-422 en 133530 KG ZA 11-423
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 49-49
SamenvattingBeschuldiging. Ambtsmisdrijf. Feitenmateriaal.

(Jaap Bond, Johan Bruins Slot en Hans Schipper / Johan Wokke c.s.)
Samenvatting (Bron)Vorderingen strekkende tot verbod op herhalen ongefundeerde beschuldigingen toegewezen. Ook gevorderde rectificatie toegewezen.
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:RBALK:2011:BU9656
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 30-11-2011, ---
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 49-49
SamenvattingArt. 10 EVRM. Onrechtmatige publicatie. Schade.

(Kraland / Het Financieele Dagblad en FD Mediagroep)
Pagina49-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 08-12-2011, 13/674030-10 en 23/001707-07 (TUL) (Promis)
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 49-49
SamenvattingArt. 137c Sr. Groepsbelediging. Internet.

(strafzaak)
Samenvatting (Bron)Discriminatie. Veroordeling tot een werkstraf wegens belediging, door uitlatingen in een op internet geplaatst artikel, van een groep, te weten joden, wegens ras en/of godsdienst. Vrijspraak voor belediging ten aanzien van uitlatingen in een ander artikel op dezelfde site. Tevens vrijspraak voor aanzetten tot haat door diezelfde uitlatingen.
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2011:BU7305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Rotterdam, 13-12-2011, 10/751003-09
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 49-49
SamenvattingBedreiging met misdrijf tegen het leven. Eer en goede naam. Social media.

(strafzaak)
Samenvatting (Bron)Bedreiging van twee scholen op internet sites. Verweer: ging om een grap hetgeen kenbaar was, omdat op de betreffende sites was aangeven dat de daarop gepubliceerde teksten niet serieus genomen moesten worden. Verweer verworpen nu gelet op de ernst van de gebezigde termen, de aard van het gekozen medium en de omstandigheden (verwijzing naar eerdere schoolshooting in de VS en geplaatst kort na een dergelijke shooting in Duitsland) verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat bij scholieren en medewerkers de redelijke vrees kon ontstaan dat zij het leven zouden kunnen verliezen.
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:RBROT:2011:BU8211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 05-01-2012, AWB 10/44902
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 49-49
SamenvattingArt. 10 EVRM. Vrijheid van meningsuiting. Eer en goede naam.

(Nada Music & Nanada Music / Bolland)
Samenvatting (Bron)Dublin Italië interstatelijk vertrouwensbeginsel De rechtbank is van oordeel dat eiseres voldoende concrete aanknopingspunten heeft aangedragen dat Italië zijn internationale verdragsverplichtingen niet nakomt. Hierbij is het volgende in aanmerking genomen. Uit het rapport van Thomas Hammarberg van 7 september 2011 blijkt onder meer dat Italië tekort schiet in het snel herkennen van kwetsbare personen, zoals alleenstaande minderjarigen, zwangere of alleenstaande vrouwen, gehandicapte personen en slachtoffers van seksueel of gendergerelateerd geweld, als gevolg waarvan de desbetreffende vreemdelingen adequate zorg ontberen. Daarnaast heeft de president van het EHRM in de interim measure van 7 september 2011 aan Italië gevraagd of, en zo ja, welke praktische en effectieve stappen gezet zijn om te garanderen dat aan asielzoekers die op grond van de Verordening aan Italië worden overgedragen, zoals de vreemdelinge en haar minderjarige kind in die zaak, onderdak, ondersteuning en medische zorg wordt geboden. Gelet op de uitspraken van de Afdeling van 14 juli 2011 moet geoordeeld worden dat deze interim measure niet is gemotiveerd, in die zin dat daaruit niet blijkt waarom die maatregel is getroffen. Dat betekent naar het oordeel van de rechtbank evenwel niet dat aan de vraagstelling van de president van het Hof voor het onderhavige geval geen betekenis toekomt. Uit die vraagstelling leidt de rechtbank drie dingen af, namelijk dat Italië al niet voldeed aan de verplichting tot het bieden van onderdak, ondersteuning en medische zorg aan zogeheten Dublinclaimanten, dat voor het EHRM onduidelijk is of Italië inmiddels stappen heeft gezet om die opvangvoorzieningen te verzekeren en, in de zaak waarop de interim measure betrekking heeft, de president van het EHRM overdracht van de asielzoekster en haar jonge kind, niet aangewezen acht voordat daarover zekerheid is verkregen. Eiseres is, evenals de vreemdelinge in de zaak waarop de interim measure van 7 september 2011 betrekking heeft, een alleenstaande moeder. Daarnaast is van belang, gezien de gedingstukken, dat eiseres, mede als gevolg van een gewelddadige verkrachting, haar land van herkomst is ontvlucht en zij tijdens de vlucht haar echtgenoot is kwijt geraakt. Eiseres lijdt aan een posttraumatisch stress syndroom, heeft last van herbelevingen, slapeloosheid en nachtmerries. Zij heeft drie zeer jonge kinderen, waarvan de jongste op 15 januari 2011 in Nederland is geboren. Eiseres behoort daarom in meerdere opzichten tot de kwetsbare groep asielzoekers, genoemd in het rapport van Hammarberg van 7 september 2011. Verweerder heeft niet zonder nader onderzoek kunnen volstaan met een verwijzing naar het interstatelijk vertrouwensbeginsel. Beroep gegrond.
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2011:BV0026
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 06-12-2011, B9 10516
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 49-49
SamenvattingAuteursrecht. NAW-gegevens. Payment provider.

(Brein / Techno Design)
Pagina49-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 09-12-2011, 09/650001-11
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 49-49
SamenvattingBelediging van de koningin. Bedreiging met misdrijf tegen het leven.

(strafzaak)
Samenvatting (Bron)Bedreigingen jegens burgemeester (e-mail) en koningin Beatrix (Twitterberichten) en belediging van de Koningin. (Twitterberichten). Verdachte dient als volledig ontoerekeningsvatbaar te worden beschouwd. De bewezen verklaarde feiten kunnen niet aan verdachte worden toegerekend. Verdachte is niet strafbaar en wordt ontslagen van alle rechtsvervolging ten aanzien van de bewezen verklaarde feiten. De rechtbank legt de verdachte de maatregel van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis voor de duur van maximaal één jaar op.
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2011:BU7420
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 21-12-2011, ---
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 49-50
SamenvattingWet BAG. Kaderconvenant. Databankenrecht. Postcodebestand.

(Koninklijke PostNL & Cendris Dataconsulting / Staat der Nederlanden)
Pagina49-50
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 11-01-2012, 374634 / HA ZA 10-3184
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 50-50
SamenvattingArt. 26d Aw. Art. 15e Wnr. Art. 10 lid 2 EVRM. Internet tussenpersonen.

(BREIN / Ziggo en XS4ALL Internet)
Samenvatting (Bron)Op vordering van BREIN heeft de rechtbank Ziggo en XS4ALL bevolen om de toegang van hun abonnees tot de website The Pirate Bay te blokkeren. BREIN en buitenlandse rechthebbendenorganisaties hebben de afgelopen jaren op verschillende manieren opgetreden tegen (de beheerders van) The Pirate Bay omdat naar hun oordeel via The Pirate Bay op grote schaal mediabestanden, zoals muziek, films en games, worden uitgewisseld zonder toestemming van de rechthebbenden. In Zweden zijn de beheerders strafrechtelijk veroordeeld. Civielrechtelijk is hen een verbod opgelegd, waaraan de beheerders evenwel geen gevolg hebben gegeven. Ook procedures tegen de hosting providers van The Pirate Bay hebben niet kunnen verhinderen dat The Pirate Bay nog steeds online is. In deze procedure spreekt BREIN Ziggo en XS4ALL aan omdat deze providers een dienst aanbieden (internettoegang) die volgens BREIN door een aantal abonnees wordt gebruikt om mediabestanden uit te wisselen via The Pirate Bay en zodoende inbreuk te maken op auteursrechten. De rechtbank volgt BREIN daarin. De rechtbank acht bewezen dat circa 30% van de abonnees van Ziggo en 4,5% van de abonnees van XS4ALL recentelijk muziek, films of games hebben uitgewisseld via The Pirate Bay. Vanwege de aard van het zogeheten BitTorrent protocol dat daarbij wordt gebruikt, gaat de rechtbank ervan uit dat die abonnees die bestanden niet alleen hebben gedownload, maar ook hebben geupload en aldus inbreuk hebben gemaakt op auteursrechten. De inbreuk door de abonnees rechtvaardigt naar het oordeel van de rechtbank in dit geval het gevorderde bevel tot blokkering van The Pirate Bay door Ziggo en XS4ALL. Andere mogelijkheden om de inbreuken via The Pirate Bay te stoppen, zoals procedures tegen de beheerders en hosting providers van die website, zijn namelijk niet effectief gebleken. Het treffen van rechtsmaatregelen tegen vele duizenden abonnees die in Nederland via The Pirate Bay bestanden uitwisselen is naar het oordeel van de rechtbank geen minder ingrijpende maatregel die Brein eerst dient te benutten.
Pagina50-50
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2012:BV0549
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 08-12-2011, 01/82074-10
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 50-50
SamenvattingArt. 10 EVRM. Art. 261 lid 3 SR. Smaadschrift.

(strafzaak)
Samenvatting (Bron)Door het schrijven van een boek over een moordzaak heeft verdachte zich op onderdelen schuldig gemaakt aan smaadschrift. In zijn gedrevenheid als gevolg van een sterke betrokkenheid bij de maatschappelijke positie van Filippijnse vrouwen is verdachte door het schrijven van enkele passages over de schreef gegaan. De rechtbank heeft overwogen dat van verdachte niet kan worden gezegd dat hij te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat de beschuldiging dat de vermeende moordenaar zijn vrouw heeft vermoord waar was en dat het algemeen belang deze beschuldiging eiste: het beroep op de rechtvaardigingsgrond van artikel 261, derde lid Sr faalt. De rechtbank ontslaat verdachte toch van alle rechtsvervolging wat betreft de passage over de vermeende moord op de Filippijnse echtgenote omdat het recht op vrijheid van meningsuiting ex artikel 10 van het EVRM zwaarder weegt dan het feit dat verdachte onnodig grievend is geweest jegens de vermeende moordenaar op dit punt. Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. Tevens dient verdachte schade te bepalen aan de persoon over wie hij het boek heeft geschreven en wel EUR 500,00.
Pagina50-50
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2011:BU7241
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Leeuwarden, 14-12-2011, 115345 / KG ZA 11-299
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 50-50
SamenvattingArt. 10 EVRM. Smaad. Laster. Publicaties.

(X / Y)
Samenvatting (Bron)Afwijzing vordering tot nakoming van koopovereenkomst met betrekking tot paard. Onmogelijkheid tot afgifte paard doordat paard is verkocht en overgedragen aan een derde leidt tot wanprestatie en lost zich noodgedwongen op in schadevergoeding. Reconventionele vordering tot staking lasterpraktijken. Artikel 6:171 BW niet van toepassing op een in privé gegeven opdracht.
Pagina50-50
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2011:BV0793
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Roermond, 05-01-2012, B9 10631
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 50-50
SamenvattingArt. 6:193a e.v. BW. Oneerlijke handelspraktijk. Art. 6:194 BW. Misleidende reclame.

(Van Cranenbroek / Itek c.s.)
Pagina50-50
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Rotterdam, 02-11-2011, AWB 10/2087, 10/3099 en 10/4036
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 50-50
SamenvattingFrequentiebesluit. Tw. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunning 2,6 Ghz.

(T-Mobile Netherlands / Minister EL&I)
Samenvatting (Bron)Het beroep met betrekking tot het Bekendmakingsbesluit is niet-ontvankelijk op grond van art 6:6, onder a, Awb, omdat hiertegen geen beroepsgronden zijn aangevoerd. De Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 2,6GHz is een algemeen verbindend voorschrift waartegen geen bezwaar en beroep open staat. In de Ontwerpvergunningen zijn de voorschriften en beperkingen vastgesteld die aan de uit te geven 2,6GHz-vergunningen zullen worden verbonden. Er zijn geen beperkingen zijn opgenomen die voortvloeien uit artikel 2, zesde lid, van de Regeling, zodat dit artikel niet via de Ontwerpver¬gunningen exceptief getoetst kan worden. De in de Ontwerpvergunningen opgenomen ingebruiknameverplichting is niet in strijd met de wet, gelet op de ruime beoordelingsvrijheid die verweerder heeft bij de invulling van het begrip doelmatig gebruik van frequentieruimte. Bij het Toelatingsbesluit is de aanvraag van eiseres om te worden toegelaten tot deelname aan de 2,6GHz-veiling gedeeltelijk afgewezen vanwege de aan eiseres opgelegde individuele cap op grond van art 6a Fb en het daarop gebaseerde art 2, 6 Regeling. Deze artikelen houden algemeen verbindende voorschriften in waartegen geen rechtsmiddelen van de Awb openstaan. Via exceptieve toetsing beoordeelt de rechtbank deze voorschriften rechtmatig en verbindend. De delegatiegrondslag van art 6a is primair art 3.3, negende lid Tw en secundair art 18.12 Tw. Deze artikelen voorzien in ruime algemene regelende bevoegdheid inzake vergunningverlening en verdelingsprocedures en bieden voldoende rechtsbasis voor art 6a Fb. Noch uit de tekst van, noch uit de toelichting bij art 3.4a Tw volgt dat dit artikel exclusief als rechtsbasis aan het opleggen van een individuele cap ten grondslag hoort te worden gelegd. De rechtbank is van oordeel dat het opleggen van een individuele cap in het belang is van een evenwichtige verdeling van frequentieruimte en dat eiseres beschikt over vergunningen voor vergelijkbare frequenties in de 900-, 1800- en 2100MHz-band, zodat verweerder bevoegd is tot het opleggen van een individuele cap aan eiseres. Verweerder heeft in redelijkheid gebruik gemaakt van deze bevoegdheid. Hij mocht in zijn belangenafweging het algemene belang dat gebaat is bij nieuwkomers op de markt zwaarder laten wegen dan het belang van eiseres, die reeds beschikt over vergelijkbare frequentieruimte. Gelet op de gebruiksmogelijkheden zijn de in artikel 2, 7 Regeling aangewezen frequenties in de 900-, 1800- of 2100MHz-band vergelijkbaar met de frequenties in het 2,6GHz-spectrum.
AnnotatorC.J. Wolswinkel
Pagina50-50
UitspraakECLI:NL:RBROT:2011:BU3331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Rotterdam, 15-12-2011, AWB 10/5269 TELEC-T1
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 50-50
SamenvattingArt. 10.9 lid 1 Tw. Vergunning frequentieruimte. GSM-repeater.
(X / Agentschap Telecom)
Samenvatting (Bron)Boete en last onder dwangsom wegens overtreding van art. 10.9, 1 Tw, omdat eiser bij de installatie van een antenne distributiesysteem een breedband GSM-repeater heeft geleverd. Een GSM-repeater is aangemerkt als radiozendapparaat als bedoeld in art 1.1, aanhef en onder kk, Tw. De rechtbank is op basis van de wetsgeschiedenis van oordeel dat geen sprake is van aanleggen of aangelegd aanwezig zijn van een radiozendapparaat, omdat eiser het apparaat niet heeft aangesloten op de antenne en de electriciteit. Geen overtreding.
Pagina50-50
UitspraakECLI:NL:RBROT:2011:BU8365
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Rotterdam, 21-12-2011, 376104 / HA ZA 11-891
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 50-50
SamenvattingVrijheid van meningsuiting. Eer en goede naam. Krantenartikel.

(X / NRC Media)
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige publicatie. Schade, causaal verband. Artikel 10 EVRM. Artikel in NRC vermeldt betrokkenheid van eiser bij frauduleuze vastgoedtransactie, op basis van een vonnis van de rechtbank, terwijl eiser in dat vonnis niet wordt genoemd en hij ook feitelijk niet bij die transactie is betrokken. Onrechtmatig. Onvoldoende gesteld ter onderbouwing van schade en causaal verband (gelet op eerdere negatieve berichtgeving over eiser), behalve ten aanzien van advocaatkosten. Verklaring voor recht en schadevergoeding noodzakelijk als bedoeld in artikel 10 lid 2 EVRM.
Pagina50-50
UitspraakECLI:NL:RBROT:2011:BU9636
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Zwolle, 13-01-2012, 174761 / HZ ZA 10-1115
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 50-51
SamenvattingOnrechtmatige uitlatingen. Smaad. Publicatieverbod.

(Maurice de Hond / De Jong en Wittermans)
Samenvatting (Bron)Vorderingen in conventie afgewezen omdat uitlating in weekblad geen onrechtmatig element bevat. Vorderingen in reconventie eveneens afgewezen. Het d.d. 25 april 2007 door de rechtbank Amsterdam opgelegde verbod omvat niet het verwijderen en verwijderd houden van uitlatingen van derden en van voor betekening van voormeld vonnis gedane uitlatingen op de websites en weblogs van gedaagde. De overige uitlatingen waren niet van dien aard dat daarmee het verbod werd overtreden.
Pagina50-51
UitspraakECLI:NL:RBZLY:2012:BV0874
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRaad van State, 12-10-2011, 201100843/1/H3
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 51-51
SamenvattingWob-verzoek. Koninlijk Huis.

(RTL Nederland / Minister van Algmene Zaken)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 december 2009 heeft de minister naar aanleiding van een verzoek van RTL documenten openbaar gemaakt. Bij besluit van 8 februari 2010 heeft de minister het door RTL daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Bij brief van 15 april 2010 heeft de minister enkele aanvullende documenten verstrekt.
AnnotatorA.W. Hins
Pagina51-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BT7337
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 31-08-2011, AWB 10/684, AWB10/783, AWB10/817, AWB10/846 t/m AWB10/848, AWB10/852, AWB10/853, AWB10/855 en AWB10/858
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 51-51
SamenvattingMarktanalysebesluit. Gespreksafgifte. Tariefregulering.

(T-Mobile c.s. / OPTA)
Samenvatting (Bron)Marktanalysebesluit vaste en mobiele gespreksafgifte van 7 juli 2010
AnnotatorL.J. Wildeboer
Pagina51-51
UitspraakECLI:NL:CBB:2011:BR6195
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam, 02-11-2011, AWB 10/2087, 10/3099 en 10/4036
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 54-59
SamenvattingFrequentiebesluit. Tw. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunning 2,6 Ghz.

(T-Mobile Netherlands / Minister EL&I)
Samenvatting (Bron)Het beroep met betrekking tot het Bekendmakingsbesluit is niet-ontvankelijk op grond van art 6:6, onder a, Awb, omdat hiertegen geen beroepsgronden zijn aangevoerd. De Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 2,6GHz is een algemeen verbindend voorschrift waartegen geen bezwaar en beroep open staat. In de Ontwerpvergunningen zijn de voorschriften en beperkingen vastgesteld die aan de uit te geven 2,6GHz-vergunningen zullen worden verbonden. Er zijn geen beperkingen zijn opgenomen die voortvloeien uit artikel 2, zesde lid, van de Regeling, zodat dit artikel niet via de Ontwerpver¬gunningen exceptief getoetst kan worden. De in de Ontwerpvergunningen opgenomen ingebruiknameverplichting is niet in strijd met de wet, gelet op de ruime beoordelingsvrijheid die verweerder heeft bij de invulling van het begrip doelmatig gebruik van frequentieruimte. Bij het Toelatingsbesluit is de aanvraag van eiseres om te worden toegelaten tot deelname aan de 2,6GHz-veiling gedeeltelijk afgewezen vanwege de aan eiseres opgelegde individuele cap op grond van art 6a Fb en het daarop gebaseerde art 2, 6 Regeling. Deze artikelen houden algemeen verbindende voorschriften in waartegen geen rechtsmiddelen van de Awb openstaan. Via exceptieve toetsing beoordeelt de rechtbank deze voorschriften rechtmatig en verbindend. De delegatiegrondslag van art 6a is primair art 3.3, negende lid Tw en secundair art 18.12 Tw. Deze artikelen voorzien in ruime algemene regelende bevoegdheid inzake vergunningverlening en verdelingsprocedures en bieden voldoende rechtsbasis voor art 6a Fb. Noch uit de tekst van, noch uit de toelichting bij art 3.4a Tw volgt dat dit artikel exclusief als rechtsbasis aan het opleggen van een individuele cap ten grondslag hoort te worden gelegd. De rechtbank is van oordeel dat het opleggen van een individuele cap in het belang is van een evenwichtige verdeling van frequentieruimte en dat eiseres beschikt over vergunningen voor vergelijkbare frequenties in de 900-, 1800- en 2100MHz-band, zodat verweerder bevoegd is tot het opleggen van een individuele cap aan eiseres. Verweerder heeft in redelijkheid gebruik gemaakt van deze bevoegdheid. Hij mocht in zijn belangenafweging het algemene belang dat gebaat is bij nieuwkomers op de markt zwaarder laten wegen dan het belang van eiseres, die reeds beschikt over vergelijkbare frequentieruimte. Gelet op de gebruiksmogelijkheden zijn de in artikel 2, 7 Regeling aangewezen frequenties in de 900-, 1800- of 2100MHz-band vergelijkbaar met de frequenties in het 2,6GHz-spectrum.
AnnotatorJ. Wolswinkel
Pagina54-59
UitspraakECLI:NL:RBROT:2011:BU3331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 12-10-2011, 201100843/1/H3
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 59-61
SamenvattingWob-verzoek. Koninlijk Huis.

(RTL Nederland / Minister van Algmene Zaken)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 december 2009 heeft de minister naar aanleiding van een verzoek van RTL documenten openbaar gemaakt. Bij besluit van 8 februari 2010 heeft de minister het door RTL daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Bij brief van 15 april 2010 heeft de minister enkele aanvullende documenten verstrekt.
AnnotatorW. Hins
Pagina59-61
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BT7337
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 31-08-2011, AWB 10/684, AWB10/783, AWB10/817, AWB10/846 t/m AWB10/848, AWB10/852, AWB10/853, AWB10/855 en AWB10/858
CiteertitelMediaforum 2012-2, p. 62-72
SamenvattingMarktanalysebesluit. Gespreksafgifte. Tariefregulering.

(T-Mobile c.s. / OPTA)
Samenvatting (Bron)Marktanalysebesluit vaste en mobiele gespreksafgifte van 7 juli 2010
AnnotatorL. Wildeboer
Pagina62-72
UitspraakECLI:NL:CBB:2011:BR6195
Artikel aanvragenVia Praktizijn