Vastgoedrecht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Vastgoedrecht
Datum 07-03-2012
Aflevering 1
TitelGemeenten in zwaar weer - Verliezen op grondexploitaties en de toepassing van artikel 12 FinanciŽle-verhoudingswet
CiteertitelVGR 2012, p. 1
SamenvattingUit een recent verschenen rapport van Deloitte Real Estate Advisory blijkt dat 35 Nederlandse gemeenten in de nabije toekomst mogelijk in financiŽle problemen dreigen te geraken. Hen hangt, wanneer ze hun financiŽle begroting en meerjarenraming niet sluitend krijgen, een zogenaamde Ďartikel 12-statusí boven het hoofd; niet wegens financieel wanbeleid of taakverwaarlozing, maar vanwege verliezen op gemeentelijke grondexploitaties bij ruimtelijke plannen. Zoín status, gebaseerd op artikel 12 van de FinanciŽle-verhoudingswet, betekent voor een gemeente feitelijk het verlies van haar autonome bestuursbevoegdheid.
Auteur(s)B. Spoormans
Pagina1-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelJuridische vormgeving van samenwerking
CiteertitelVGR 2012, p. 5
SamenvattingIn het geval partijen willen samenwerken met als doel het direct of indirect voor gezamenlijke rekening en risico van partijen uitoefenen van een bedrijfsmatige activiteit bestaande uit een of meer bouwprojecten en/of vastgoedontwikkelingsprojecten zijn verschillende samenwerkingsvormen en verschillende rechtsvormen mogelijk.
Auteur(s)O. Laan
Pagina5-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoortgang implementatie toezicht op alternative investment fund managers
CiteertitelVGR 2012, p. 9
SamenvattingBeheerders van Ďalternatieve beleggingsinstellingení zoals vastgoedfondsen, hedgefondsen en private-equityfondsen zullen op niet al te lange termijn worden geconfronteerd met een sterk veranderd toezichtslandschap. Veel van deze beleggingsinstellingen vallen nu niet onder de reikwijdte van de Wft of opereren onder een vrijstelling en daarmee zonder Wft-vergunning. Zoals het zich laat aanzien kunnen zij binnen afzienbare tijd worden geconfronteerd met een vergunningplicht, strikte regulering en toezicht door de AFM (en DNB), na implementatie van de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen in de Nederlandse wetgeving. In deze bijdrage gaan wij in op enkele aspecten van het conceptwetsvoorstel ter implementatie van deze richtlijn en de reikwijdte van de hierin opgenomen vergunningplicht voor Nederlandse beheerders.
Auteur(s)J. Broekhuizen , J. den Hamer
Pagina9-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelLopende wet- en regelgeving
CiteertitelVGR 2012, p. 13
SamenvattingDe afgelopen periode heeft weinig nieuws gebracht op het vlak van wetgeving. Zo lijkt het wat stil geworden rond het eerder in deze kronieken behandelde wetsvoorstel voor een gebiedsgerichte aanpak van verontreinigingen in het diepere grondwater (Kamerstukken II 2010/11, 32 712). Het voorstel heeft echter geen dusdanige kritiek gekregen dat voor zijn voortbestaan gevreesd hoeft te worden.
Auteur(s)G.A. van der Veen
Pagina13-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFiscaliteit
TitelHoge Raad wijst arresten over de fiscaal onzakelijke lening
CiteertitelVGR 2012, p. 14
SamenvattingVoor de civilist kan het eigen vermogen van een vennootschap verschillende verschijningsvormen hebben. Zo is er het maatschappelijke kapitaal en het geplaatste kapitaal, kunnen er verschillende soorten aandelen zijn (prioriteitsaandelen, preferente aandelen), kan er sprake zijn van bedongen of niet-bedongen agio en zijn er wettelijke reserves en (gewone) winstreserves. Een lening is echter een lening in de civiele wereld. De zekerheden van de lening kunnen verschillen, maar de duiding blijft lening.
Auteur(s)E. Deijkers
Pagina14-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHuurrecht en pacht
TitelWetsvoorstel tot verbetering huur- bescherming van winkelhuurders bij renovatie
CiteertitelVGR 2012, p. 15
SamenvattingOp 27 september 2011 hebben PvdA, CDA, GroenLinks en SP een initiatiefwetsvoorstel (Kamerstukken II 2011/12, 33 018) ingediend dat tot doel heeft de positie van huurders van 290-bedrijfsruimte (winkelruimte) in geval van renovatie te verbeteren. Volgens de initiatiefnemers wordt de huidige renovatieregeling stelselmatig misbruikt door verhuurders. Zij beginnen hun memorie van toelichting met de opmerking: 'Uit diverse bronnen lijkt dat winkeliers steeds vaker bij renovatie uit hun panden worden gezet, terwijl geen enkele rekening wordt gehouden met hun belangen.' De kern van het wetsvoorstel is daarom dat een voorgenomen renovatie niet meer tot beŽindiging van de huur op grond van dringend eigen gebruik kan leiden.
Auteur(s)J. Winter-Bossink
Pagina15-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelJurisprudentie: uitspraken inzake NEC-richtlijn
CiteertitelVGR 2012, p. 17
SamenvattingNa een prejudiciŽle uitstap bij het Hof van Justitie heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) op 30 november 2011 in drie milieuvergunningzaken de langverwachte uitspraken inzake toepassing van de NEC-richtlijn gedaan. Onder andere de Stichting Natuur en Milieu, Greenpeace en de Milieufederatie hebben aangevoerd dat de milieuvergunningen voor kolencentrales van RWE (Eemshaven) en E.On en Electrabel (Maasvlakte) hadden moeten worden geweigerd, dan wel dat daaraan voorschriften hadden moten worden verbonden, omdat met verlening van die vergunningen de in de NEC-richtlijn voor Nederland vastgestelde emissiplafonds voor SO2 en NOx zullen worden overschreden.
Auteur(s)M. Brans
Pagina17-18
LinkVolledige tekst artikel (houthoff.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNotarieel recht
TitelBeschikkingsbevoegdheid in het nieuw huwelijksvermogensrecht
CiteertitelVGR 2012, p. 19
SamenvattingBij overdracht van goederen moet sprake zijn van een geldige titel en levering door een persoon die bevoegd is over het betreffende goed te beschikken, aldus artikel 84 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Is sprake van overdracht van een registergoed, dan vindt levering plaats door middel van een notariŽle akte. Het is daarbij de taak van de notaris te controleren of sprake is van een geldige titel en of ten aanzien van dat registergoed sprake is van beschikkingsbevoegdheid bij degene die het registergoed overdraagt.
Auteur(s)E. Dutmer
Pagina19-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn