Jurisprudentie Arbeidsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht
Datum 10-03-2012
Aflevering 4
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 12-01-2012, 2012-5
CiteertitelJAR 2012/55
SamenvattingOnderscheid op grond van chronische ziekte van directeur Gehandicaptensport. Ontheffing uit functie in plaats van aanpassing.
Pagina441-449
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Dordrecht, 20-01-2012, 290288 HA 436/11290288 HA 436/11
CiteertitelJAR 2012/56
SamenvattingSituatieve arbeidsongeschiktheid. Werkweigering. Dringende reden. Bijkomende omstandigheden.
Samenvatting (Bron)Voorwaardelijk verzoek tot onbinding op grond van een dringende reden: herhaalde weigering werkhervatting. Situatieve arbeidsongeschiktheid. Bedrijfsarts is van oordeel dat wn arbeidsgeschikt is, de huisarts dat hij arbeidsongeschikt is. Wn heeft geen deskundigenoordeel UWV gevraagd, terwijl hij daarop wel door de wg is gewezen. Geen ziekte in de zin van artikel 7:629 BW. Derhalve geen verband met opzegverbod. Beoordeling dringende reden. HR 27-06-2008, LJN:BC7669 (Mak/SGBO). Geen loonbetalingsverplichting op grond van 7:628 BW. Bijkomende omstandigheden: loonsanctie en herhaalde waarschuwing voor consequenties, waaronder ontslag op staande voet. Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van een dringende reden.
Pagina449-454
UitspraakECLI:NL:RBDOR:2012:BV1889
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Haarlem, 24-10-2011, 524084/ AO VERZ 11-453
CiteertitelJAR 2012/57
SamenvattingToewijzing ontbindingsverzoek na twee jaar ziekte. Geen vergoeding.
Samenvatting (Bron)Beroep op de reflexwerking van het opzegverbod bij ziekte wordt verworpen. Werknemer is twee jaar arbeidsongeschikt geweest en niet te verwachten is dat zij binnen een half jaar weer arbeidsgeschikt zal zijn. Daarom is er geen reden de arbeidsovereenkomst voort te zetten. Er zijn voldoende gewichtige redenen om de arbeidsovereenkomst op korte termijn te ontbinden. De arbeidsongeschiktheid ligt in de risicosfeer van de werknemer. Werkgever is geen vergoeding verschuldigd.
Pagina454-459
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2011:BU9712
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Harderwijk, 24-01-2012, 466819 HA VERZ 11-78
CiteertitelJAR 2012/58
SamenvattingAfwijzing ontbindingsverzoek. Proceskostenveroordeling werkgever. € 4.000,=.
Pagina459-463
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Helmond, 25-01-2012, 746930, 11-1256
CiteertitelJAR 2012/59
SamenvattingOpzegging niet kennelijk onredelijk. Aanvaarding nieuwe baan voor einde opzegtermijn. Terugbetalen salaris.
Pagina463-467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Tilburg, 21-12-2011, 655070 CV EXPL 11-3077
CiteertitelJAR 2012/60
SamenvattingUitleg art. 7:629 lid 5 BW. Wet Amber. WAO-uitkering op basis van hoogte loon vorige werkgever, geen surplus voor werknemer.
Pagina467-474
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Utrecht, 18-01-2012, 783536 UE VERZ 11-1342 HS
CiteertitelJAR 2012/61a
SamenvattingOntbinding. Uitleg aanbeveling 3.5 van de kantonrechtersformule. Toepassing correctiefactor.
Pagina474-481
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Utrecht, 30-01-2012, 783536 UE VERZ 11-1342.
CiteertitelJAR 2012/61b
SamenvattingOntbinding. Uitleg aanbeveling 3.5 van de kantonrechtersformule. Toepassing correctiefactor.
Samenvatting (Bron)Berekening wachtgeld en de bovenwettelijke uitkering.
Pagina474-480
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2012:BV2253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Utrecht, 08-02-2012, 772962 UC EXPL 11-14364 LH 4059
CiteertitelJAR 2012/62
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag. Strijd met goed werkgeverschap. Herstel dienstverband. Afkoopsom.
Samenvatting (Bron)Geschil over de (kennelijke on-)redelijkheid van het ontslag van een districtsdirecteur van het CIZ, wiens functie om bedrijfseconomische redenen was vervallen. Bij sociaal plan aan werkgever opgelegde inspanningsverplichting tot interne herplaatsing van werknemer. Verschil van mening over de passendheid van een andere functie, waarvoor werknemer in aanmerking wilde komen. Toetsing aan de norm van het goed werkgeverschap. CIZ had, vooruitlopend op de uitspraak van de (bij het sociaal plan ingestelde) bezwarencommissie over de passendheid van de functie en - daarmee - over de vraag naar het behoud van het salarisperspectief in de vervallen functie, haar herplaatsingsinspanning niet mogen staken. Veroordeling tot herstel van de arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:682 BW, welke verplichting vervalt door betaling van een afkoopsom.
Pagina481-488
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2012:BV2806
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Utrecht, 27-01-2012, 785572 UV 11- 474 sg/4068
CiteertitelJAR 2012/63
SamenvattingMisbruik van bevoegdheid tot opzegging tijdens de proeftijd. Aanbieden tijdelijk contract. Ragetlie-regel.
Samenvatting (Bron)kort geding arbeidszaak. Misbruik van proeftijdontslag wordt in dit geval aanwezig geacht: - arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan en opgezegd aan het eind van de proeftijd, waarna overeenkomst voor bepaalde tijd is aangeboden. - bij werknemer de indruk gewekt dat niets in de weg stond aan bestendiging van de arbeidsrelatie voor onbepaalde tijd, terwijl deze nog geen dag later ongedaan wordt gemaakt. Verwezen wordt naar de behandeling van het wetsontwerp 26257 (reparatiewet van de wet Flexibiliteit en zekerheid) Memorie van Toelichting nr 3 bij art.I onderdeel G en naar nr. 12 bij hetzelfde wetsontwerp (verslag van een op 23 november 1998 gehouden wetgevingsoverleg).
AnnotatorA.F. Bungener
Pagina488-494
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2012:BV2109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Arnhem, 24-11-2011, 222059/KG ZA 11-558
CiteertitelJAR 2012/64
SamenvattingSchenden relatiebeding. Correspondentie via e-mail en twitter met zakelijke relaties. Opvragen cv.
Samenvatting (Bron)Young Career vordert een voorschot van 5.000,00 op de verbeurde boete en een verbod op het overtreden van het relatiebeding in de arbeidsovereenkomst op straffe van een dwangsom van 5.000,00 voor iedere dag dat gedaagde hiermee geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft. Uitleg relatiebeding. Relatiebeding ten minste eenmaal overtreden. Boete wordt toegewezen. Verbod om relateibeding te overtreden wordt, op straffe van een dwangsom, ook toegewezen.
Pagina494-499
UitspraakECLI:NL:RBARN:2011:BU7469
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Haarlem, 07-02-2012, 187621 / KG ZA 11-554
CiteertitelJAR 2012/65
SamenvattingTewerkstelling als peuterspeelzaalleider. Beleid dat mannelijke leider niet alleen voor een groep mag is in strijd met wet.
Samenvatting (Bron)Eiser raakt langdurig ziek na 21 jaar naar volle tevredenheid van partijen en ouders als peuterspeelzaalleider te hebben gewerkt. Als gevolg van tussentijds gewijzigd beleid kan eiser na re-integratie niet meer werken op 'eigen' peuterspeelzaal. Beleid komt er feitelijk op neer dat voor eiser, als mannelijke peuterspeelzaalleider, een ander regime geldt dan voor diens vrouwelijke collegas, hetgeen in strijd is met het discriminatieverbod van artikel 7:646 BW. Vordering tot wedertewerkstelling wordt toegewezen.
Pagina499-503
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2012:BV2919
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 31-01-2012, 200.096.656
CiteertitelJAR 2012/66
SamenvattingSchenden concurrentiebeding. Doel beschermen bedrijfsgevoelige informatie proportioneel.
Pagina503-506
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 31-01-2012, 200.076.202/01
CiteertitelJAR 2012/67
SamenvattingStagiair niet aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade. Aansluiting bij regime 7:661 BW. Geen bewuste roekeloosheid.
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheid stagiaire en school voor door de stagaire aan het stagebedrijf toegebrachte schade. Norm van artikel 7:661 BW naar analogie van toepassing op aansprakelijkheid stagiaire. School niet op grond van 6:170 BW aansprakelijk.
Pagina506-513
UitspraakECLI:NL:GHARN:2012:BV2352
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 31-01-2012, 200.082.808
CiteertitelJAR 2012/68
SamenvattingWijziging dienstrooster brandweer betreft primaire arbeidsvoorwaarde. Vervangende toestemming rechter niet vereist.
Samenvatting (Bron)De voorgenomen implementatie van een nieuw dienstrooster zou leiden tot verandering in primaire arbeidsvoorwaarden, zodat de OR zijn instemming op goede grond onthoudt, nu daarover eerst overeenstemming moet worden bereikt met de vakbonden.
Pagina513-520
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2012:BV2621
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 03-02-2012, 10/01806
CiteertitelJAR 2012/69
SamenvattingToepasselijk recht op de arbeidsovereenkomst. Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan HvJ EU met betrekking tot uitleg art. 6 lid 2 EVO.
Samenvatting (Bron)EVO. Arbeidsovereenkomst. Toepasselijk recht. Geval waarin arbeid uitsluitend en langdurig in Nederland werd verricht, maar waarin alle overige relevante aanknopingfactoren wijzen op verbondenheid met Duitsland. Indien in dergelijk geval steeds moet worden aangenomen dat, op grond van werknemerbeschermende strekking art. 6 lid 2 EVO, het recht van toepassing is van het land waar werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht, als bedoeld in art. 6 lid 2 onder a, verliest exceptieclausule aan het slot van art. 6 lid 2 mogelijk betekenis. Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan HvJEU met betrekking tot uitleg art. 6 lid 2 EVO.
Pagina520-530
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BS8791
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 03-02-2012, 10/02648
CiteertitelJAR 2012/70
SamenvattingGeen verjaring pensioenaanspraken ex art. 3:307 BW. Pensioenaanspraken vloeien zelfstandig en rechtstreeks voort uit Pensioenreglement en ontstaan niet door “toekenning”.
Samenvatting (Bron)Pensioenrecht; pensioenreglement BPF. Geen verjaring pensioenaanspraken op de voet van art. 3:307 BW. Pensioenaanspraken vloeien zelfstandig en rechtstreeks voort uit Pensioenreglement. Vordering tot toekenning pensioenaanspraken heeft karakter van verklaring voor recht dat rechthebbende jegens BPF uit hoofde van Pensioenreglement pensioenaanspraken heeft en ook steeds heeft gehad. Hieraan doet niet af dat een pensioenaanspraak een zelfstandig (voorwaardelijk) vermogensrecht vormt.
AnnotatorS.H. Kuiper
Pagina531-545
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BT8462
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 03-02-2012, 11/00294
CiteertitelJAR 2012/71
SamenvattingAdviesplichtige besluiten; medeondernemerschap moedermaatschappij. Statutenwijziging. Vervolg «JAR» 2010/309.
Samenvatting (Bron)Art. 81 RO. Beroep bij ondernemingskamer op de voet van art. 26 WOR. Adviesplichtige besluiten? Medeondernemerschap?
Pagina545-555
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BU9108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-02-2012, 10/03966
CiteertitelJAR 2012/72
SamenvattingDe verplichting tot schadevergoeding gaat niet zonder meer over op opvolgend werkgever. Geen sprake van overgang van onderneming noch van schuld- of contractsoverneming.
Samenvatting (Bron)Werkgeversaansprakelijkheid. Verzuim voormalige werkgever een WAO-gatverzekering voor werknemer af te sluiten. Verplichting tot schadevergoeding gaat niet zonder meer over op opvolgend werkgever. Oordeel hof dat opvolgend werkgever gehouden was de uit bedoeld verzuim voortvloeiende schade te vergoeden, is onjuist of onvoldoende gemotiveerd. Hof heeft niet geoordeeld dat sprake is geweest van overgang van onderneming als bedoeld in art. 7:662 BW, zodat beslissing niet berust op art. 7:663 BW. Hof heeft evenmin schuld- of contractsoverneming aan zijn oordeel ten grondslag gelegd.
Pagina555-570
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BU7249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-02-2012, 10/03986
CiteertitelJAR 2012/73
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag. Stelplicht en bewijslast met betrekking tot causaal verband tussen verrichte werkzaamheden en arbeidsongeschiktheid.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Vordering tot schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag; art. 7:681 BW. Causaal verband tussen verrichte werkzaamheden en arbeidsongeschiktheid? Stelplicht en bewijslast causaal verband rusten in beginsel op werknemer. Oordeel dat werknemer onvoldoende heeft aangevoerd om een relevant causaal verband te kunnen aannemen, onbegrijpelijk. Deels verwerping met toepassing art. 81 RO.
AnnotatorG.W. van der Voet , V. Zielinski
Pagina570-588
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BU5620
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-02-2012, 11/01007
CiteertitelJAR 2012/74
SamenvattingVordering tot staking executie van onherroepelijke uitspraak tot loondoorbetaling. Uitleg vonnis.
Samenvatting (Bron)Art. 81 RO. Executiegeschil. Vordering tot staking executie van onherroepelijke uitspraak waarbij werkgever is veroordeeld tot loondoorbetaling. Beroep werkgever op omstandigheid die loondoorbetalingsverplichting heeft doen eindigen.
Pagina588-596
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BU5723
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 15-12-2011, C-384/10
CiteertitelJAR 2012/75
SamenvattingInternationale zeevaartovereenkomst. Toepasselijk recht. Criterium van “gewoonlijk de arbeid verrichten” en de “vestiging die de werknemer in dienst heeft genomen”.

(Jan Voogsgeerd / Navimer SA.)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 15 december 2011. # Jan Voogsgeerd tegen Navimer SA. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Hof van Cassatie - Belgie. # Verdrag van Rome inzake recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst - Arbeidsovereenkomst - Rechtskeuze van partijen - Dwingende bepalingen van bij gebreke van rechtskeuze toepasselijk recht - Bepaling van dat recht - Werknemer die zijn arbeid in meer dan een verdragsluitende staat verricht. # Zaak C-384/10.
Pagina596-604
UitspraakECLI:EU:C:2011:842
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 26-01-2012, C-586/10
CiteertitelJAR 2012/76
SamenvattingDertien arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet per definitie in strijd met EU-richtlijn.

(Bianca Kücük / Land Nordrhein-Westfalen)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 januari 2012.#Bianca Kucuk tegen Land Nordrhein-Westfalen.#Verzoek van het Bundesarbeitsgericht om een prejudiciele beslissing.#Sociaal beleid -- Richtlijn 1999/70/EG -- Clausule 5, punt 1, sub a, van raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd -- Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd -- Objectieve redenen die vernieuwing van dergelijke overeenkomsten kunnen rechtvaardigen -- Nationale regeling op basis waarvan gebruik van overeenkomsten voor bepaalde tijd in geval van tijdelijke vervanging gerechtvaardigd is -- Permanente of terugkerende behoefte aan vervangend personeel -- Inaanmerkingneming van alle omstandigheden van vernieuwing van opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd.#Zaak C-586/10.
AnnotatorE. Knipschild
Pagina604-614
UitspraakECLI:EU:C:2012:39
Artikel aanvragenVia Praktizijn