Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 06-03-2012
Aflevering 2
RubriekUit de redactie
TitelSneller is niet altijd beter
CiteertitelM en R 2012/2, nr. 17
SamenvattingIn de Beleidsbrief 'Eenvoudig Beter' die de Minister van Infrastructuur en Milieu op 28 juni 2011 aan de tweede Kamer stuurde, is aangegeven dat in het voorjaar van 2012 een voorstel voor de nieuwe Omgevingswet zal worden ingediend en dat de planning erop gericht is om deze wet in 2013 in werking te laten treden. Die planning sluit goed aan bij de datum van 1 januari 2014 waarop de Crisis- en herstelwet (Chw) komt te vervallen. Althans dat bepaalt die wet op dit moment nog. Inmiddels heeft het kabinet begin januari 2012 echter een wetsvoorstel in gediend voor het permanent maken van de Chw en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Kamerstukken 33 135). Dit wetsvoorstel is naar aanleiding van een zeer kritisch advies van de Raad van State ingrijpend gewijzigd ten opzichte van de aan de Raad voorgelegde concepttekst.
Auteur(s)J. van der Velden
Pagina81-81
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOmgevingsvergunning model 4 een stap dichterbij met de Omgevingswet?
CiteertitelM en R 2012/2, nr. 18
SamenvattingEen wetsvoorstel voor een Omgevingswet is in de maak. De regering acht een fundamentele herziening van het omgevingsrecht nodig om de complexiteit van de regelgeving te reduceren en meer flexibiliteit te creŽren. In dit artikel wordt bezien of de omgevingsvergunning model 4 ook in de Omgevingswet verankerd zou moeten worden. Dit model houdt een volledig integrale omgevingsvergunning in waarbij sectorale toetsingskaders worden geÔntegreerd in ťťn toetsingskader.
Auteur(s)H.D. Tolsma
Pagina82-89
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNaar aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) klimaatverandering? - Verslag van een studiemiddag van de Vereniging voor Milieurecht
CiteertitelM en R 2012/2, nr. 19
SamenvattingOp woensdag 30 november 2011 organiseerde de Vereniging voor Milieurecht een studiemiddag over de aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) klimaatverandering. Tijdens de middag werden onder leiding van mw. mr. dr. L.F. Wiggers-Rust (Hof Arnhem) de preadviezen besproken van de gelijknamige werkgroep. Daarin staat de vraag centraal welke mogelijkheden het aansprakelijkheidsrecht biedt om klimaatverandering tegen te gaan en adaptatie aan de gevolgen van klimaatverandering te effectueren.
Auteur(s)M. Morawski
Pagina90-92
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 10-08-2011, 201012817/1/M1
CiteertitelM en R 2012/2, nr. 20
SamenvattingHandhaving zorgplicht Activiteitenbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 november 2008 heeft het dagelijks bestuur CARU onder het opleggen van een dwangsom gelast om bij het lozen van verontreinigd hemelwater op het oppervlaktewater overtreding van artikel 2.1, eerste lid van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Barim), achterwege te laten.
Annotator van 't Lam
Pagina93-97
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR4631
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EU, 08-09-2011, C-120/10
CiteertitelM en R 2012/2, nr. 21
SamenvattingAntwoord op prejudiciŽle vragen inzake een boete die aan luchtvaartmaatschappij werd opgelegd vanwege luchtvaartlawaai.

(European Air Transport SA / Milieucollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 8 september 2011. # European Air Transport SA tegen College d'Environnement de la Region de Bruxelles-Capitale en Region de Bruxelles-Capitale. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Conseil d'Etat - Belgie. # Luchtvervoer - Richtlijn 2002/30/EG - Geluidgerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in Gemeenschap - Geluidslimieten die moeten worden gerespecteerd bij vluchten boven stedelijke gebieden die dicht bij luchthaven liggen. # Zaak C-120/10.
Pagina97-101
UitspraakECLI:EU:C:2011:556
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EU, 15-09-2011, C-53/10
CiteertitelM en R 2012/2, nr. 22
SamenvattingRichtlijnconforme interpretatie bij gebonden bevoegdheden?

(Land Hessen / Franz MŁcksch OHG)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 15 september 2011. # Land Hessen tegen Franz Mucksch OHG. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Bundesverwaltungsgericht - Duitsland. # Milieu - Richtlijn 96/82/EG - Beheersing van gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken - Preventie - Voldoende afstand tussen door publiek bezochte gebieden en inrichtingen met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. # Zaak C-53/10.
Annotator Jans
Pagina102-108
UitspraakECLI:EU:C:2011:585
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 05-10-2011, 201002943/1/R3
CiteertitelM en R 2012/2, nr. 23
SamenvattingGeen beroep tegen intrekking reactieve aanwijzing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 januari 2010, kenmerk 1563973/1633415, heeft het college zijn besluit van 25 augustus 2009, waarbij aan de raad van de gemeente Baarle-Nassau een aantal aanwijzingen is gegeven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro) met betrekking tot het door de raad bij besluit van 16 juli 2009 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied 2008" (hierna: het bestemmingsplan), gedeeltelijk ingetrokken.
Annotator Hillegers
Pagina108-110
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BT6660
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerecht EU, 25-10-2011, T-262/10
CiteertitelM en R 2012/2, nr. 24
SamenvattingUitvoeringsmaatregelen op zijn Europees.

(Microban International Ltd, en Microban (Europe) Ltd / Europese Commissie)
Annotator Jans
Pagina110-113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 02-11-2011, 201008546/1/M1
CiteertitelM en R 2012/2, nr. 25
SamenvattingZonebeheerplan op grond van WGH geen weigeringsgrond.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2010 heeft het college van gedeputeerde staten aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Puinrecycling Nijmegen B.V. een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een puinrecyclingbedrijf op het perceel Ambachtsweg 4 te Nijmegen. Dit besluit is op 22 juli 2010 ter inzage gelegd.
AnnotatorT. Brouwer
Pagina113-117
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU3124
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EU, 24-11-2011, C-404/09
CiteertitelM en R 2012/2, nr. 26
SamenvattingCumulatieonderzoek verplicht in m.e.r. Toepassen art. 6 lid 4 Habitatrichtlijn bij bestaand gebruik. Connectivity (Alto Sil-arrest).

(Europese Commissie / Koninkrijk Spanje)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 24 november 2011. # Europese Commissie tegen Koninkrijk Spanje. # Niet-nakoming - Richtlijn 85/337/EEG - Beoordeling van milieueffecten van bepaalde projecten - Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van natuurlijke habitats - Wilde flora en fauna - Bovengrondse kolenmijnen - Gebied ,Alto Sil' - Specialebeschermingszone - Gebied van communautair belang - Bruine beer (Ursus arctos) - Auerhoen (Tetrao urogallus). # Zaak C-404/09.
Annotator Jesse , Verschuuren
Pagina117-128
UitspraakECLI:EU:C:2011:768
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof Arnhem, 29-11-2011, 21-004206-10
CiteertitelM en R 2012/2, nr. 27
SamenvattingEen slechts zeer tijdelijke verstoring die uiteindelijk geen negatieve gevolgen heeft voor betreffende diersoort valt niet onder het begrip verstoren in art. 11 Ffw; gedragscode zorgvuldig bosbeheer is te zien als vrijstelling en de gedragsregels in die code als 'voorschriften' als bedoeld in art. 79 lid 2 Ffw.
Samenvatting (Bron)Uitleg van het begrip verstoren als bedoeld in artikel 11 van de Flora- en faunawet. Vrijspraak overtreding artikel 11 Flora- en faunawet. Bewezenverklaring overtreding artikel 79 Flora- en faunawet. Afwezigheid van alle schuld. Ontslag van alle rechtsvervolging.
AnnotatorA.M.C. Tubbing
Pagina128-136
UitspraakECLI:NL:GHARN:2011:BU6242
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 30-11-2011, 201101754/1/M1
CiteertitelM en R 2012/2, nr. 28
SamenvattingEen gemeentelijke milieustraat is geen IPPC-inrichting; waar blijft de 'richtinggevende beschouwing'?!
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2010 heeft het college van gedeputeerde staten aan de gemeente Baarle-Nassau een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een milieustraat gelegen aan de Smederijstraat 6 te Baarle-Nassau. Dit besluit is op 27 december 2010 ter inzage gelegd.
Annotator Arentz
Pagina136-139
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU6376
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 04-01-2012, 201103334/1/H3
CiteertitelM en R 2012/2, nr. 29
SamenvattingVergassen van ganzen; nijlgans valt (toch niet) onder Vogelrichtlijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 mei 2010 heeft het college aan de stichting Stichting Faunabeheereenheid Utrecht (hierna: de Faunabeheereenheid) voor de periode van 10 mei 2010 tot 1 oktober 2013 toestemming en ontheffing verleend voor het met vangkooien vangen en het met gas doden van verschillende soorten ganzen.
Pagina139-143
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV0107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelF.B. van der Maesen de Sombreff, Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2011/2012, Deventer: Kluwer 2011
CiteertitelM en R 2012/2, nr.
Pagina152-152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelVraagbaak Handhaving Milieuwetgeving, editie 2012, Deventer: Kluwer 2011, 216 pag.
CiteertitelM en R 2012/2, nr.
Pagina152-152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelD. van der Meijden, Zakboek Handhaving Milieuwetgeving, editie 2012, Deventer: Kluwer 2011
CiteertitelM en R 2012/2, nr.
Pagina152-152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelG. Snijders, overheidsprivaatrecht, algemeen deel (MonografieŽn BW, deel A26a, tweede druk), Deventer: Kluwer 2011, 136 pagina's
CiteertitelM en R 2012/2, nr.
Pagina152-152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelR. van Overveld (red.), Praktijkboek Bouwbesluit 2012, De toelichting op het nieuwe bouwbesluit, Den Haag: SDU 2011
CiteertitelM en R 2012/2, nr.
Pagina152-152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelJ.H. Jans; H.H.B. Vedder, European Environmental Law, After Lisbon (vierde druk), Groningen: Europa Law Publishing, 560 pagina's
CiteertitelM en R 2012/2, nr.
Pagina152-152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelC.W.M. van Alphen, Jurisprudentie RO & Bouw (vijfde druk), Amsterdam: Berghauser Pont 2011, 480 pagina's
CiteertitelM en R 2012/2, nr.
Pagina152-152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelR.J.W. Rothengatter, R.W.M. Mathijsen, Werken met de coŲrdinatieregeling Wro, Versnelling en vereenvoudiging ruimtelijke projectrealisatie, Amsterdam: Berghauser Pont 2011, 159 pagina's
CiteertitelM en R 2012/2, nr.
Pagina152-152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelM.C. Brans, F. Spijker, M. Lurks, A.G. Bregman, Hoofdstuk 2 Crisis- en herstelwet, de experimenteerfase voorbij?, Publicatie Vereniging voor Bouwrecht nr. 39, 264 pagina's
CiteertitelM en R 2012/2, nr.
Pagina152-152
Artikel aanvragenVia Praktizijn