Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 10-03-2012
Aflevering 3
RubriekGastcolumn
TitelAanbestedingswet bijzetten in archief
CiteertitelTBR 2012/41, p. 214-215
SamenvattingEen paar opmerkingen vooraf 1. Door de jaren heen ben ik met enige regelmaat te hulp geroepen om te helpen nadenken over een zodanige oplossing voor een voorgenomen projectaanpak dat de beoogde partijen zo min mogelijk 'last'zouden hebben van het aanbestedingsrecht. De denkbeelden die die partijen dan over zo'n project hadden leiden tot het al dan niet opknippen, splitsen, plakken, anders benoemen of anders uitvoeren van dat project. Ik heb bij die gelegenheden dan vaak gezegd dat het mij suboptimaal voorkwam om een project te benaderen vanuit het aanbestedingsrecht. Beter leek (en lijkt) het mij te bezien welke bouworganisatievorm (ik zeg met opzet niet 'contractvorm', omdat het contract het sluitstuk is van een project, niet de hoofdzaak) de meeste meerwaarde aan de opdrachtgever kan bieden.
Auteur(s)A.G.J. van Wassenaer
Pagina214-215
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOntwikkeling ronde de vorming van draagvlak voor de RUD's, Operatie geslaagd! PatiŽnt ....?
CiteertitelTBR 2012/42, p. 216-224
SamenvattingEťn van de doelstellingen van de Wabo is te komen tot een betere samenwerking binnen en tussen overheden, waardoor de dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeterd wordt. Daarvoor is een goede organisatie en samenwerking tussen overheden noodzakelijk. Een volledig landsdekkend en operationeel netwerk van Regionale uitvoeringsdiensten (hierna: RUD's), per 1 januari 2013, zou hier de belichaming van moeten zijn.
Auteur(s)M.A. Vrooland
Pagina216-224
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelProcesbevoegdheid van VvE's en individuele appartementseigenaars bij gebreken in nieuwe appartementsgebouwen
CiteertitelTBR 2012/43, p. 225-236
SamenvattingIn de praktijk komt het veelvuldig voor dat een aannemer of projectontwikkelaar een appartementsrecht verkoopt in een nog te bouwen gebouw. Daartoe wordt dan een koop-/aannemingsovereenkomst gesloten met de koper. Het (toekomstig) gebouw wordt vervolgens in appartementsrechten gesplitst en het door de koper gekochte appartementsrecht wordt aan de koper geleverd. Wanneer zich na oplevering van het gebouw gebreken daaraan voordoen, komt de vraag op wie in rechte tegen de aannemer kan optreden. Deze vraag wordt veroorzaakt door het feit dat de appartementseigenaar geen volledig eigenaar van zijn woning is, maar mede-eigenaar.
Auteur(s)R.F.H. Mertens , M.C.E. van der Vleuten
Pagina225-236
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVoorstellen van de Europese Commissie voor nieuwe aanbestedingsrichtlijnen (deel 1)
CiteertitelTBR 2012/44, p. 236-245
SamenvattingDe Europese Commissie heeft op 20 december 2011 een aantal voorstellen gepubliceerd voor nieuwe richtlijnen op het gebied van aanbesteden. Het gaat om de volgende voorstellen:
1. Voorstel voor een richtlijn van het Europese Parlement en de Raad betreffende het gunnen van overheidsopdrachten;
2. Voorstel voor een richtlijn van het Europese Parlement en de Raad over het gunnen van opdrachten door de aanbestedende diensten werkzaam in de sectoren water, energievoorziening, vervoer en post;
3. Voorstel voor een richtlijn van het Europese Parlement en de Raad betreffende de gunning van concessies.
Auteur(s)B.J.H. Blaisse-Verkooyen , D.C. Orobio de Castro
Pagina236-245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHeeft past performance een toekomst als uitsluitingsgrond?
CiteertitelTBR 2012/45, p. 246-249
SamenvattingZoals elke particulier die slechte ervaringen heeft gehad met een schilder, deze voor een volgende klus zal willen mijden, zo bestaat die behoefte ook bij overheden. De mogelijkheid om daaraan tegemoet te komen is beperkt, zeker als er een verplichting is tot openbaar aanbesteden van de nieuwe opdracht. Het voorstel voor een nieuwe aanbestedingsrichtlijn, dat op 20 december jl. is gepubliceerd, voorziet in een verruiming van die mogelijkheden. De vraag blijft echter hoe te voorkomen dat de bevoegdheid om past performance te beoordelen, leidt tot willekeur, zonder dat die bevoegdheid onhanteerbaar wordt.
Auteur(s)J.C. Binnerts
Pagina246-249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRechtbank Arnhem, 08-12-2009, AWB 09/1187, 09/1331, 09/1338 en 09/1375
CiteertitelTBR 2012/46, p. 250-251
SamenvattingBouw sportgebouw (zwembad en fitnessruimte). Economische uitvoerbaarheid. FinanciŽle steun gemeente aan exploitant van zwembad. Denkbaar dat andere aanbieders op de markt van zwembaden en fitness die geen exploitatiebijdrage krijgen in een nadeliger concurrentiepositie komen te verkeren. Rechtbank is niet overtuigd dat bij voorbaat mocht worden aangenomen dat geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun.
Samenvatting (Bron)Economische uitvoerbaarheid project. Levert een (eenmalige) investeringsbijdrage en een jaarlijkse exploitatiebijdrage ten behoeve van het oprichten van een sportgebouw (zwembad en fitnessruimte) ongeoorloofde staatssteun als bedoeld in de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op?
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina250-251
UitspraakECLI:NL:RBARN:2009:BK6483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 03-11-2010, 201000200/1/H1
CiteertitelTBR 2012/47, p. 251-256
SamenvattingHoger beroep tegen uitspraak rechtbank Arnhem 8 december 2009. Bouw sportgebouw (zwembad en fittnessruimte). Concurrentiebelang en belanghebbende. Economische uitvoerbaarheid. FinanciŽle steun gemeente aan exploitant van zwembad, geen ongunstige beÔnvloeding van het handelsverkeer tussen de lidstaten. Niet aannemelijk dat door gemeente beschikbaar gestelde financiŽle steun in strijd is met art. 107 VWEU. Geen aanleiding om steunmaatregel te melden bij Europese Commissie. Vernietiging uitspraak rechtbank Arnhem. Geen proceskostenveroordeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 februari 2009 heeft het college aan de gemeente vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een sportgebouw met een zwemvoorziening en een fitnessruimte op het perceel Van Nispenlaan (ongenummerd) te Bemmel (hierna: het perceel).
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina251-256
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO2687
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 27-09-2011, HD 200.051.566
CiteertitelTBR 2012/48, p. 256-263
SamenvattingBetaalplanologie. Verhaal van bovenplanse kosten.
AnnotatorM.A.M. Dieperink
Pagina256-263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 02-11-2011, 201103317/1/H4
CiteertitelTBR 2012/49, p. 263-267
SamenvattingBouwplan in strijd met rechtstreeks werkende, provinciale regel. Bouwplan kan bij uitzondering worden getoetst aan het recht zoals dat gold op het moment dat de aanvraag werd ingediend. Provinciaal voorbereidingsbesluit. Geconcentreerde rechtsbescherming beslissing op de bouwaanvraag en beslissing op de aanvraag voor ontheffing van provinciale regel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 augustus 2009 heeft het college van gedeputeerde staten geweigerd ontheffing te verlenen van de Verordening groenblauwe zone, vastgesteld door provinciale staten van Flevoland op 11 december 2008 (hierna: de provinciale verordening) voor het oprichten van een vleesvarkensstal met luchtwasser op het perceel Wulpweg 21 te Zeewolde (hierna: het perceel).
AnnotatorD. Korsse
Pagina263-267
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU3123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 30-11-2011, 201012799/1/R2
CiteertitelTBR 2012/50, p. 268-273
SamenvattingAnonimisering zienswijzen. Inspraak voorafgaand aan de terinzagelegging van een voorontwerp van het bestemmingsplan. Relativiteit. Kostenverhaal.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 november 2010, nr. 10026001, heeft de raad het bestemmingsplan "Woningbouwlocatie Varenlaan (Taweb)" vastgesteld.
AnnotatorR.S. Wertheim
Pagina268-273
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU6341
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 18-01-2012, 201000271/1/R2
CiteertitelTBR 2012/51, p. 273-277
SamenvattingArtikel 9.1.4 lid 2 Invoeringswet Wro staat er niet aan in de weg dat het college van gedeputeerde staten de ten tijde van het nemen van het bestreden goedkeuringsbesluit geldende (provinciale) beleidsregels bij de beoordeling van een bestemmingsplan mag betrekken nu deze bepaling niet ziet op beleid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 november 2009, zaaknummer 174510, heeft het college besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Stadskanaal bij besluit van 23 maart 2009, nr. 11, vastgestelde bestemmingsplan "Landelijk Gebied".
AnnotatorP.M.J. de Haan
Pagina273-277
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV1229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 18-01-2012, 201005435/1/R1
CiteertitelTBR 2012/52, p. 278-281
SamenvattingGelet op artikel 3.1.1 lid 1 Bro zijn burgermeester en wethouders in het kader van de voorbereiding van de bestemmingsplanprocedure verplicht overleg te voeren met de diensten van de provincie die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening. Slechts bij hoge uitzondering, indien het duidelijk gaat om een herziening van geringe omvang dan wel in planologisch opzicht ondergeschikt belang, hoeft geen overleg plaats te vinden bij een bestemmingsplanherziening. Een dergelijke uitzondering doet zich hier niet voor. Geen rechtsregel staat eraan in de weg dat de ruimtelijke onderbouwing van een vrijstelling als bedoeld in artikel 19 lid 2 WRO ook als ruimtelijke onderbouwing van het desbetreffende plandeel wordt gebruikt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 maart 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Woongebied Andijk, 1e partiŽle herziening" vastgesteld.
AnnotatorP.M.J. de Haan
Pagina278-281
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV1211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 25-01-2012, 201106189/1/A1
CiteertitelTBR 2012/53, p. 282-284
SamenvattingVrijstelling en bouwvergunning voor bouw supermarkt met bovengelegen woningen. Nabijheid bovengrondse hoogspanningslijn. Voorschrift vrijstelling met betrekking tot aanwezigheid jonge kinderen in woningen dient goede ruimtelijke ordening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2009 heeft het college aan Woningstichting Voerendaal vrijstelling verleend voor het bouwen van een supermarkt met commerciŽle ruimten, 18 bovenwoningen en de aanleg van een parkeervoorziening op de percelen, kadastraal bekend gemeente Voerendaal, sectie C, nummer 3423, 3651, 3689, 3786, 4073, 4076 en 4205, plaatselijk bekend Drossaert de Limpensplein - Pleinstraat te Klimmen, gemeente Voerendaal (hierna: de percelen).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina282-284
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV1833
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 15-02-2012, 201104809/1/A3
CiteertitelTBR 2012/54, p. 285-289
SamenvattingTussenuitspraak. Ontheffing voor verstoring flora en fauna. Statutair belanghebbende ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Aan statuten noch aan feitelijke werkzaamheden mag de eis worden gesteld dat deze uitdrukkelijk zien op de specifieke diersoorten en plantensoorten waarvoor ontheffing is verleend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2010 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) de Dienst Landelijk Gebied (hierna: de DLG) ontheffing verleend voor het vernielen, beschadigen of op enigerlei andere wijze van de groeiplaats verwijderen van de jeneverbes (Juniperus communis) alsmede voor het beschadigen, vernielen of verstoren van de voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de kamsalamander (Triturus cristatus). Bij dit besluit heeft de minister voorts het verzoek om ontheffing voor de gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, buizerd, zwarte specht, torenvalk, adder, gladde slang, hazelworm, heikikker, levendbarende hagedis, poelkikker en rugstreeppad afgewezen.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina285-289
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV5108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 16-11-2011, 201100116/1/H2
CiteertitelTBR 2012/55, p. 289-291
SamenvattingAfgenomen uitzicht en privacy door activiteiten van kinderdagverblijf. Toegenomen hinder van geluid. Planschade.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2009 heeft het college een verzoek van [appellant] om vergoeding van schade als gevolg van een bouwvergunning afgewezen.
AnnotatorR.L. de Graaff , J.A.M.A. Sluysmans
Pagina289-291
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU4569
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 22-11-2011, 71.644
CiteertitelTBR 2012/56, p. 291-295
SamenvattingMiddelijke vertegenwoordiging. Partij bij de overeenkomst. Tussenpersoon of achterman.
AnnotatorA.L.H. Ernes
Pagina291-295
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 31-08-2011, 31.905
CiteertitelTBR 2012/56, p. 291-295
SamenvattingGebreken gevelkozijnen appartementsgebouw. Garantieverplichting privť-gedeelten en gemeenschappelijke gedeelten. Waarborgcertificaat. Procesbevoegdheid individuele kopers en VvE.
Pagina295-300
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad, 28-10-2011, 10/00299
CiteertitelTBR 2012/58, p. 300-305
SamenvattingOpzeggen duurovereenkomst. Voldoende zwaarwegend belang.
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht. Rechtsgeldige opzegging door gemeente van duurovereenkomsten met elektriciteitsbedrijf ter zake van kabels en leidingen in gemeentegrond. Gewijzigde rolverdeling overheid en nutsbedrijven door liberalisering energiemarkt. Eisen redelijkheid en billijkheid brengen niet mee dat gemeente zwaarwegende grond voor opzegging dient te hebben. Hoge Raad vernietigt bestreden arrest en bekrachtigt vonnis rechtbank.
AnnotatorJ.E. Brink-van der Meer , A.J. van der Vegt
Pagina300-305
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BQ9854
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHof van Justitie EU, 08-12-2011, C-275/10
CiteertitelTBR 2012/, p. 305-312
SamenvattingStaatsteun. Steun in vorm van garantie. Verstrekken lening. Schending procedureregels. Verplichting tot terugvordering. Nietigheid. Bevoegdheid nationale rechter.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 8 december 2011. # Residex Capital IV CV tegen Gemeente Rotterdam. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Hoge Raad der Nederlanden - Nederland. # Artikel 88, lid 3, EG - Staatssteun - Steun die in vorm van garantie aan kredietgever is verleend teneinde hem in staat te stellen aan kredietnemer een lening te verstrekken - Schending van procedureregels - Verplichting tot terugvordering - Nietigheid - Bevoegdheden van nationale rechter. # Zaak C-275/10.
AnnotatorI.L. Haverkate
Pagina305-312
UitspraakECLI:EU:C:2011:814
Artikel aanvragenVia Praktizijn