StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 20-03-2012
Aflevering 1
RubriekArtikel
TitelDe bescherming van archeologische waarden door gemeenten
CiteertitelStAB 2012, nr.
SamenvattingTot enkele jaren geleden was de bescherming van archeologische waarden bijna uitsluitend een zaak van de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Door onder andere de invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) in 2007 is echter deze verantwoordelijkheid grotendeels doorgeschoven naar de gemeenten.
Auteur(s)J. Teters
Pagina7-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 05-10-2011, 201006031/1/M1
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-01
SamenvattingIn dit geval is er aanleiding om de kosteneffectiviteit van de vereiste maatregelen te beoordelen; deze beoordeling vormt geen grond om af te zien van het stellen van deze maatregelen.

(GS Noord-Holland)
Samenvatting (Bron)Het college heeft bij besluit van 29 april 2010 nieuwe voorschriften 1.1.1.H tot en met 1.2.4.H verbonden aan de bij het besluit van 16 april 2008 aan Oiltanking verleende vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet milieubeheer voor het veranderen en in werking hebben van die verandering van een inrichting voor op- en overslag en behandeling van vloeibare koolwaterstoffen, vloeibare organische chemicaliën, niet-eetbare oliën en melasse op het perceel aan de Heining 100 te Amsterdam. Dit besluit is op 14 mei 2010 ter inzage gelegd.
AnnotatorH.P. Nijhoff
Pagina13-17
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BT6639
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 05-10-2011, AWB 11/1222
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-02
SamenvattingBij een bestaande overschrijding van de zonegrenswaarde voor een industrieterrein wordt geen enkele bijdrage, hoe gering ook, toelaatbaar geacht. Er is geen concreet zicht op legalisatie.

(GS Noord-Brabant)
Samenvatting (Bron)Artikel 2.14, eerste lid, onder c, onderdeel 2 Wabo. Gezoneerd industrieterrein. Toevoeging overschrijding geluidgrenswaarde. Concreet zicht op legalisatie. Op basis van vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet bij een bestaande overschrijding van een zonegrenswaarde iedere bijdrage, hoe gering ook, worden beschouwd als een toevoeging aan de bestaande overschrijding. Naar het oordeel van de rechtbank geldt deze jurisprudentie onder de Wabo nog steeds. Een verhoging van 0,004 dB wordt niet toelaatbaar geacht. Omdat nu al sprake is van een overschreden zonegrenswaarde en de inrichting, ongeacht of puinbreken tot de representatieve bedrijfssituatie wordt gerekend, bijdraagt aan de geluidsbelasting op de zone, staat vast dat bij verlening van de omgevingsvergunning, de zonegrenswaarde niet in acht wordt genomen. De rechtbank is daarom van oordeel dat verweerder zich niet op het standpunt heeft kunnen stellen dat het aannemelijk is dat een omgevingsvergunning zal worden verleend en dat sprake is van een concreet zicht op legalisatie.
Pagina18-21
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2011:BT7471
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 19-10-2011, 201009275/1/M1
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-03
SamenvattingGeen toekenning schadevergoeding nu de intrekking van de milieuvergunning voor de LPG-installatie voorzienbaar was.

(Barneveld)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 november 2009 heeft het college geweigerd aan Brandstofcenter schadevergoeding als bedoeld in artikel 15.20, eerste lid, van de Wet milieubeheer toe te kennen.
Pagina21-24
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BT8624
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 19-10-2011, 201012535/1/H3
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-04
SamenvattingHet voorval dat de schade heeft veroorzaakt, heeft een zodanig uitzonderlijk karakter dat van gedupeerde niet kon worden verwacht dat hij maatregelen zou treffen om dit te voorkomen.

(Barneveld)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 maart 2010 heeft het Faunafonds de aanvraag van [wederpartij] om een tegemoetkoming in de door een havik aangerichte schade aan zijn freiland-legkippen afgewezen.
Pagina24-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BT8543
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 27-10-2011, 201107379/2/H4
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-05
SamenvattingMet het in het besluit tot wijziging van het Besluit mer 1994 opgenomen overgangsrecht wordt niet beoogd om dit op 1 april 2011 in werking getreden Besluit onmiddellijke werking te laten hebben. Ook de per 1 april 2011 gewijzigde drempelwaarden in het Besluit mer 1994 hebben geen onmiddellijke werking.

(Nederweert)
AnnotatorD. Roelands-Fransen
Pagina27-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 02-11-2011, 201008546/1/M1
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-06
SamenvattingEen aanvraag voor een milieuvergunning wordt niet getoetst aan een zonebeheerplan.

(GS Gelderland)
AnnotatorV. van 't Lam
Pagina29-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 09-11-2011, 201102816/1/H3
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-07
SamenvattingBeoordelingsvrijheid voor verweerder om bij de beoordeling of sprake is van geluidshinder het maximale geluidniveau (het piekniveau) van het blaffen van honden buiten beschouwing te laten. Toekenning schadevergoeding aan appellant wegens het overschrijden van de redelijke proceduretermijn.

(Niedorp)
AnnotatorH.P. Nijhoff
Pagina34-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 30-11-2011, 200708144/1/M1-A
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-08
SamenvattingDe milieuvergunning hoefde niet te worden getoetst aan de emissieplafonds die door de NEC-richtlijn worden voorgeschreven. De vergunning brengt het door de richtlijn voorgeschreven resultaat niet in gevaar. Dit resultaat kan niet door particulieren voor de rechter worden ingeroepen vóórdat de overgangsperiode is verstreken.

(GS Zuid-Holland)
Pagina39-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 30-11-2011, 200800646/1/M1
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-09
SamenvattingDe vergunning voor het lozen van zwartelijststoffen dient aan een termijn te worden verbonden.

(Staatssecretaris I en M)
Pagina44-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 30-11-2011, 201009972/1/H4
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-10
SamenvattingOok ná de wijziging van het begrip ‘industrieterrein’ dienen in het geval van nadere zonering van het industrieterrein zowel grote als kleine lawaaimakers bij de beoordeling van de geluidsbelasting te worden betrokken.

(GS Noord Brabant)
Pagina45-47
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 30-11-2011, 201101754/1/M1
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-11
SamenvattingEen milieustraat waar tijdelijk gevaarlijke stoffen worden opgeslagen valt niet onder de IPPC-richtlijn.

(GS Noord-Brabant)
Pagina47-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 07-12-2011, 201111299/1/H4
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-12
SamenvattingOok beoogd geproduceerd asfaltgranulaat blijft de kwalificatie afvalstof behouden zolang het niet daadwerkelijk is gerecycled, met name tot het in het bewerkingsproces waarvoor het is bestemd afgewerkt product vormt.

(Staatssecretaris I en M)
Pagina49-51
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 14-12-2011, 201006895/1/M1
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-13
SamenvattingEr is geen sprake van één inrichting nu zeggenschap of andere organisatorische bindingen met naastgelegen bedrijf ontbreken. Het verwerken van dierlijke bijproducten is mer-beoordelingsplichtig.

(GS Drenthe)
Pagina52-56
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelGerechtshof Amsterdam, 23-12-2011, 23-004035-10
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-14
SamenvattingAan de gemeente komt strafrechtelijke immuniteit toe nu zij de ten laste gelegde gedraging heeft verricht in het kader van een aan haar opgedragen exclusieve bestuurstaak.

(Probo Koala Amsterdam)
Samenvatting (Bron)OM niet ontvankelijk verklaard nu - naar het oordeel van het hof - aan de Gemeente Amsterdam, een openbaar lichaam i.d.z.v. hoofdstuk 7 Grondwet, strafrechtelijke immuniteit toekomt omdat het verlenen van toestemming om afvalstoffen (slops) terug te pompen in het schip de Probo Koala, dan wel het daartoe niet handhavend optreden een gedraging betreft, verricht in een aan de gemeente opgedragen exclusieve bestuurstaak.
Pagina56-60
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2011:BU9240
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 30-12-2011, AWB 11/3932 en AWB 11/3950
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-15
SamenvattingBij het nemen van het gedoogbesluit zijn de aspecten verkeersveiligheid en verkeersoverlast ten onrechte niet bij de afweging betrokken.

(GS Noord-Brabant)
Pagina61-61
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 28-09-2011, 200907550/1/R2
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-16
SamenvattingDe kaden en de capaciteit van een waterbergingsgebied dienen in een bestemmingsplan te worden geregeld.

(Zoetermeer / bestemmingsplan ‘Nieuwe Driemanspolder-Roeleveen’)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juli 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Nieuwe Driemanspolder-Roeleveen" vastgesteld.
AnnotatorT. Lam
Pagina62-64
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BT2813
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 28-09-2011, 201004274/1/R3
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-17
SamenvattingSVBP2008. Relatie dubbelbestemming en daarmee samenvallende bestemming.

(Ommen / bestemmingsplan ‘Centrum Ommen (Westflank)’)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 februari 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Centrum Ommen (Westflank)" vastgesteld.
Pagina65-65
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BT2793
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 05-10-2011, 201002943/1/R3
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-18
SamenvattingTegen besluit tot intrekking van een reactieve aanwijzing geen beroep mogelijk.

(Noord-Brabant / besluit tot intrekken diverse reactieve aanwijzingen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 januari 2010, kenmerk 1563973/1633415, heeft het college zijn besluit van 25 augustus 2009, waarbij aan de raad van de gemeente Baarle-Nassau een aantal aanwijzingen is gegeven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro) met betrekking tot het door de raad bij besluit van 16 juli 2009 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied 2008" (hierna: het bestemmingsplan), gedeeltelijk ingetrokken.
Pagina66-67
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BT6660
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 12-10-2011, 201009466/1/R4
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-19
SamenvattingTegengaan van leegstand van bestaande kantoorpanden betreft ruimtelijk relevant aspect. De ruimtelijke uitstraling en gevolgen van een zelfstandig kantoor op een bedrijventerrein verschillen van die van een aan een bedrijf gerelateerd kantoor.

(Smallingerland / bestemmingsplan ‘De Swetten’)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juni 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "De Swetten" vastgesteld. Tegen dit besluit heeft [appellant] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 30 september 2010, beroep ingesteld.
Pagina67-68
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BT7376
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 12-10-2011, 201100718/1/R1
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-20
SamenvattingKoppeling beeldkwaliteitsplan en exploitatieplan. Relativiteitsvereiste en externe veiligheid.

(Schoonhoven / bestemmingsplan ‘Tijdenlang II’)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 november 2010, nummer 81, heeft de raad het bestemmingsplan "Thiendenland II" en het gelijknamige exploitatieplan vastgesteld. Tegen dit besluit hebben [appellant sub 1] en anderen bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 17 januari 2011, en [appellant sub 2] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 19 januari 2011, beroep ingesteld. [appellant sub 1] en anderen hebben hun beroepschrift aangevuld bij brief van 1 februari 2011
Pagina68-70
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BT7441
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 12-10-2011, 201106163/1/H1
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-21
SamenvattingRelativiteitsbeginsel en brandveiligheid.

(‘s-Hertogenbosch / projectbesluit)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 november 2010 heeft het college een projectbesluit genomen en aan Vesteda Project B.V. bouwvergunning verleend voor het oprichten van een woongebouw met 88 appartementen, commerciële ruimte(n) en een stallinggarage op het perceel Hofvijver 1 t/m 187 te 's-Hertogenbosch.
Pagina71-71
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BT7368
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 26-10-2011, 200909916/1/R1
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-22
SamenvattingReactieve aanwijzing inzake wijzigingsbevoegdheid. Provinciale verordening.

(Groningen / reactieve aanwijzing)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 oktober 2009, kenmerk 2009-63.478/44/A.14,RP, heeft het college van gedeputeerde staten aan de raad van de gemeente Vlagtwedde een aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro) met betrekking tot het door de raad bij besluit van 22 september 2009 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied 2009 van de gemeente Vlagtwedde" (hierna: het plan).
Pagina72-73
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU1634
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 26-10-2011, 201103159/1/H1
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-23
SamenvattingUitleg Wabo. Ondergeschikte gevallen. Bijbehorende bouwwerk. Aantal bijbehorende bouwwerken. Overgangsrecht inzake strijdig gebruik.

(Eindhoven / omgevingsvergunning)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 oktober 2010 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Praxis Doe-het-Zelf Center B.V. (hierna: Praxis) omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een bouwmarkt en tuincentrum aan de Hurksestraat 27 te Eindhoven (hierna: het perceel).
Pagina74-75
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU1640
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 02-11-2011, 201103317/1/H4
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-24
SamenvattingUitzondering inzake toepasselijk recht bij aanvraag die voor de inwerkingtreding van een provinciale verordening is ingediend van de Wet ruimtelijke ordening. Niet aanleggen EHS en verbindendheid provinciale verordening.

(Zwolle / ontheffing provinciale verordening)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 augustus 2009 heeft het college van gedeputeerde staten geweigerd ontheffing te verlenen van de Verordening groenblauwe zone, vastgesteld door provinciale staten van Flevoland op 11 december 2008 (hierna: de provinciale verordening) voor het oprichten van een vleesvarkensstal met luchtwasser op het perceel Wulpweg 21 te Zeewolde (hierna: het perceel).
Pagina76-76
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU3123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 23-11-2011, 201100947/1/H4
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-25
SamenvattingArtikel 4.1.1, eerste lid, van het Bro, ziet niet uitsluitend op de wijziging van feitelijk gebruik.

(Kampen / ontheffing)
Pagina77-77
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 30-11-2011, 201011713/1/R3
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-26
SamenvattingFinanciële uitvoerbaarheid. Toepassing artikel 1.5 Chw.

(Oosterhout / bestemmingsplan ‘Vrachelsedijk (­locatie Bayens)’)
Pagina78-78
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Amsterdam, 30-11-2011, AWB 11/3685 WABOA en AWB 11/3712 WABOA
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-27
SamenvattingOmgevingsvergunning. Onlosmakelijke samenhang.

(­Bussum, omgevingsvergunning kinderdagverblijf)
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning met diverse toestemmingen voor het aanpassen van het pand tot kinderdagverblijf en het herinrichten (en uitbreiden van de verharding) van het perceel voor parkeerplaatsen en een kinderspeelplaats. Geen onlosmakelijke samenhang tussen verbouwing van het pand en inrichting van het perceel. Vergunninghouder heeft de aanvraag mogen opsplitsen. Terecht de reguliere besluitvormingsprocedure gevolgd. Kinderopvang past binnen bestemming "maatschappelijke doeleinden". Gebruik van het perceel met bestemming "tuin" als speelplaats staat ten dienste van het pand met bestemming "maatschappelijke doeleinden". Gebruik is inherent aan en staat ten dienste van het kinderdagverblijf. Uitbreiding verharding niet in strijd met het bestemmingsplan. Verweerder heeft voldoende toegelicht waarom met 15 parkeerplaatsen kan worden volstaan en in redelijkheid toestemming kunnen verlenen voor het planologisch afwijken ten behoeve van (de hoogte van) een sierhekwerk, mede gelet op de geringe mate waarin wordt afgeweken.
Pagina79-80
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2011:BU9195
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 01-12-2011, AWB 11/2272
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-28
SamenvattingVerhouding provinciale verordening en reconstructieplan.

(Helmond, bouwvergunning kalkoenhouderij)
Samenvatting (Bron)Weigering bouwvergunning voor de uitbreiding van een kalkoenhouderij in verband met eisen van dierenwelzijn. De weigering is gegrond op een rechtstreeks werkend voorschrift van de Verordening ruimte 2011 van de provincie Noord-Brabant, strekkend tot het stellen van beperkingen aan de intensieve veehouderij. De rechtbank komt tot de conclusie dat dit voorschrift onverbindend is, omdat het strijdig is met de Reconstructiewet concentratiegebieden (Rcw). Op grond van deze wet hebben provinciale staten een reconstructieplan vastgesteld, waarin de beleidsuitspraak is vastgelegd dat uitbreiding van een intensieve veehouderij met het oog op dierenwelzijn mogelijk is, ook als het bedrijf zoals hier is gelegen in een zogenaamd extensiveringsgebied. De provinciale verordening maakt de in het reconstructieplan neergelegde beleidsuitspraak betekenisloos en heeft in materieel opzicht dezelfde gevolgen als een wijziging van het reconstructieplan, evenwel zonder dat bij de totstandkoming ervan de waarborgen in acht zijn genomen waarmee de totstandkoming van reconstructieplannen is omkleed. Naar het oordeel van de rechtbank verdraagt dit zich niet met de Rcw.
Pagina80-84
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2011:BU6561
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 07-12-2011, 200909881/1/R1
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-29
SamenvattingKennisgeving geen onderdeel van bestemmingsplanprocedure. Terinzagelegging stukken. Geen voorbehoud door raad van wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht mogelijk. Exploitatieplan voor een deel van het plangebied.

(Zandvoort / bestemmingsplan ‘Middenboulevard’)
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina84-89
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 21-12-2011, 201002914/1/R3
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-30
SamenvattingGevolgen van reactieve aanwijzing ten aanzien van bestemmingsplan voor exploitatieplan.

(Haaksbergen / bestemmingsplan ‘Buurse-zuid’ en het exploitatieplan ‘Buurse-zuid’)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Buurse-zuid" (hierna: het bestemmingsplan) en het exploitatieplan "Buurse-zuid" (hierna: het exploitatieplan) vastgesteld.
Pagina89-90
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU8898
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 30-12-2011, Awb 11 / 3925 en Awb 11 / 3917
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-31
SamenvattingVoorbereidingsbesluit met een gebruiksverbod genomen na terinzagelegging van ontwerpbestemmingsplan.

(Eindhoven, voorbereidingsbesluit)
Samenvatting (Bron)Handhaving gebruiksverbod in voorbereidingsbesluit. Artikel 3.7 Wro en 2.1, aanhef en onder c Wabo.. Samenvatting: De gemeenteraad heeft, na de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Eindhoven Airport alsnog een voorbereidingsbesluit genomen met een verbod om in het plangebied het gebruik te wijzigen. Aan de orde zijn twee handhavingsbesluiten waarbij onder meer een last onder dwangsom wordt opgelegd wegens een dreigende overtreding van dit gebruiksverbod. De voorzieningenrechter is van oordeel dat er geen aanleiding is het voorbereidingsbesluit buiten toepassing te verklaren. Zowel de eigenaar als de huurder van het perceel kunnen als overtreder worden aangemerkt. Verweerder heeft terecht aangegeven dat er geen concreet zicht is op legalisatie. Van enige vooringenomenheid of partijdigheid van de gemeente is niet gebleken. De last onder dwangsom ten aanzien van het voorgenomen gebruik van het perceel in strijd met het verbod in het voorbereidingsbesluit wordt niet geschorst. Verzoekers zijn ook aangeschreven om twee slagbomen te verwijderen omdat hiervoor geen omgevingsvergunning is verleend. Omdat niet is vast komen te staan hoe hoog de slagbomen zijn, kan niet worden uitgesloten dat voor de slagbomen geen omgevingsvergunning nodig is. Daarom wordt de hiermee verband houdende last onder dwangsom wel geschorst.
Pagina91-92
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2011:BU9737
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State, 16-11-2011, 201100116/1/H2
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-32
SamenvattingSchade ten gevolge van een verleende vergunning voor het verbouwen van de naastgelegen woning ten behoeve van een kleinschalige kinderopvang. Normaal maatschappelijk risico?

(Zuidhorn / verzoek om nadeelcompensatie)
AnnotatorB. van den Broek
Pagina93-93
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State, 07-12-2011, 201104961/1/H2
CiteertitelStAB 2012, nr. 12-33
SamenvattingVerzoek om planschadevergoeding de aanleg van een rijksweg. Bedrijfsobject gebruikt voor erotisch getinte horeca. Invloed feitelijke gedoogsituatie.

(Maasgouw / verzoek om planschadevergoeding)
AnnotatorB. van den Broek
Pagina94-96
Artikel aanvragenVia Praktizijn