Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 12-04-2012
Aflevering 4
RubriekArtikelen
TitelGastcolum - Ruimtelijke ontwikkelingen en ecologie. Koek en ei?
CiteertitelTBR 2012/, p. 320-322
SamenvattingOp 19 januari jl. bood staatssecretaris Bleker een rapport van het Planbureau voor de leefomgeving en Alterra Wageningen UR (hierna: PBL en Alterra), getiteld 'Ecologisch effectiviteit van natuurwetgeving' (hierna: het rapport), aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aan. Een tweetal conclusies springt bij lezing van het rapport direct in het oog. Ten eerste dat onze natuurwetgeving - dat wil zeggen de natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998), de Flora- en faunawet (Ffw) en de Boswet - ecologisch effectief is, ten tweede dat Nederland door de bescherming van soorten en habitats - anders dan menigeen denkt - niet 'op slot gaat'.
Auteur(s)R.H.W. Frins
Pagina320-322
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet wetsvoorstel voor het permanent maken van de Crisis- en herstelwet nader beschouwd
CiteertitelTBR 2012/, p. 323-333
SamenvattingOp 30 december 2011 is het wetsvoorstel 'Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht' ingediend. Het wetsvoorstel wordt wel kortweg het wetsvoorstel voor het permanent maken van de Crisis- en herstelwet (Chw) genoemd, maar het heeft niet alleen op dat onderwerp betrekking.
Auteur(s)S. Hillegers , T.E.P.A. Lam , A.G.A. Nijmeijer
Pagina323-333
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHoofdstuk 2 Crisis- en herstelwet, de experimenteerfase voorbij? (Deel 1) - Verslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht gehouden op 1 december 2011 te Amersfoort
CiteertitelTBR 2012/64, p. 334-353
SamenvattingIk begin vandaag met het verhaal van een ambitieuze wethouder en een boom. Deze wethouder overtuigde het college van burgemeester en wethouders van de noodzaak om de stad op te stoten in de vaart der volkeren. Een van de eerste plannen was om de stadsgehoorzaal eindelijk eens flink aan te pakken. Het besluitvormingsproces voor de benodigde vergunningen werd opgestart. Op het plein voor de stadsgehoorzaal stond evenwel een monumentale boom. Het al u niet verbazen dat enkele binnenstadbewoners het recht op uitzicht claimden op - let wel - de top van juist die boom. Het besluitvormingsproces kwam abrupt tot stilstand. De ambities van de wethouder werden gesmoord in een woud van onderzoeksrapporten en discussies over de vereiste vergunningen. Ik zag in die tijd zelfs een ontwerpplan met de boom in de stadsgehoorzaal. Pas na twee jaar en vele onderzoeken later kwam het besluitvormingsproces weer op gang.
Pagina334-353
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOver de omgevingsvergunning en lokale toestemmingsvereisten, in het bijzonder over de omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden
CiteertitelTBR 2012/65, p. 354-361
SamenvattingIn de per 1 oktober 2010 in werking getreden Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de wetgever veel van de voorheen bestaande toestemmingsvereisten voor plaatsgebonden activiteiten met betrekking tot de fysieke leefomgeving geïntegreerd in één (omgevings-)vergunning.
Auteur(s)T. Peters
Pagina354-361
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet decentralisatie-beginsel als mantra in het ruimtelijk bestuursrecht
CiteertitelTBR 2012/66, p. 362-366
SamenvattingHet decentralisatie-beginsel zingt al lange tijd als een vast terugkerend discussiepunt - en daarmee als een soort mantra - in het omgevingsrecht en in het bijzonder in het ruimtelijk bestuursrecht rond. Het is nuttig om te bezien in hoeverre het decentralisatie-beginsel werkelijk is ingedaald en tot concreet handelen in wetgeving en bestuur in het ruimtelijk bestuursrecht heeft aangezet. Daarbij zal in het bijzonder gekeken worden naar de wijze waarop een verschijningsvorm van de decentralisatie-gedachte, het begrippenpaar 'nationaal en provinciaal belang', in de Wro en in de Wabo c.q. het Bor voor de bevoegdheidsverdeling tussen de hogere en de lagere overheid is aangewend. Het begrip 'decentralisatie' gebruik ik in dit verband in een algemene zin: naast de verhouding Rijk - decentrale overheden betreft het ook de verhouding tussen de decentrale overheden onderling, in het bijzonder die tussen provincie en gemeente.
Auteur(s)A.A.J. de Gier
Pagina362-366
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDuurzaam bouwen: nog veel te regelen! - Juridische (on)mogelijkheden om duurzaam te bouwen in ruimtelijke besluitvorming te verankeren
CiteertitelTBR 2012/67, p. 367-374
SamenvattingSteeds meer ruimte neemt de mens in beslag. De wereld waarin je werkt en leeft, waarin je ademt, eet en slaapt. 'De wereld is van mij', zeggen wij bijna 7 miljard sterk. Maar de wereld is niet van jou alleen. De wereld zal je samen moeten delen. Samen betekent behalve jij en ik ook de anderen, de planten en de dieren en iedereen die er nu (nog) niet is.
Auteur(s)S.E. Reichardt
Pagina367-374
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Hoge raad biedt duidelijkheid over de status van een mondeling akkoord bij de koop van een woning
CiteertitelTBR 2012/68, p. 375-381
SamenvattingTot voor kort werk in literatuur en rechtspraak verschillend gedacht over de status van een mondeling akkoord bij de koop van een woning. In zijn arrest van 9 december 2011 heeft de Hoge Raad helderheid verschaft door te beslissen dat een particuliere verkoper niet is gebonden aan een mondelinge akkoord. In deze bijdrage wordt het arrest van de Hoge Raad besproken.
Auteur(s)J.J. Dammingh
Pagina375-381
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVoorstellen van de Europese Commissie voor nieuwe aanbestedingsrichtlijnen (deel 2)
CiteertitelTBR 2012/69, p. 382-388
SamenvattingDit is het tweede deel van het artikel over de voorstellen van de Europese Commissie voor nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. In deel 1 (dat in de vorige aflevering van dit tijdschrift is gepubliceerd) is ingegaan op het voorstel dat verband houdt met de vervanging van richtlijn 2004/18/EG (de 'Algemene Richtlijn'). In dit deel wordt het voorstel dat verband houdt met de vervanging van richtlijn 2004/17/EG (de 'Richtlijn Nutsectoren') besproken, alsmede het voorstel voor een richtlijn betreffende de gunning van concessies.
Auteur(s)B.J.H. Blaisse-Verkooyen , D.C. Orobio de Castro
Pagina382-388
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelReacties naar aanleiding van E. van der Schans, 'Stijgend maatschappelijk risico: is dat normaal?' (TBR 2012/2, p. 7) - Een actuariële concretisering van het normaal maatschappelijk risico
CiteertitelTBR 2012/70, p. 389-390
SamenvattingWat is normaal, vroeg van Ettekoven zich af in zijn oratie over het normaal maatschappelijk risico bij planschade en nadeelcompensatie. De uitroep van minister-president Rutte 'Doe eens normaal man', was overigens niet daarop een reactie. De lastige opdracht die voortvloeit uit onder ander artikel 6.2 Wro om te bepalen wat 'binnen het normaal maatschappelijk risico vallende schade' is, vormde de aanleiding voor de voorzet van Enno van der Schans in TBR 2012/2. In een treffend geïllustreerde bijdrage stelt hij voor om bij de concretisering van het NMR aansluiting te zoeken bij de veronderstelde afnemende zekerheid die een voortschrijdende bestemmingsplanperiode biedt op bestendiging van de bestemming van omliggende gronden. De eerste stap in zijn gedachtegang is dat hou ouder de bestemming is, hoe meer kans dat deze zal (moeten) worden herzien en dus hoe groter het normaal maatschappelijk risico dat de bestemming zal veranderen. De aanzet van Van der Schans vraagt om een aanvulling. Hij roept schadedeskundigen daartoe ook op.
Auteur(s)J.W. van Zundert
Pagina389-390
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelNaschrift bij 'Heeft past performance een toekomst als uitsluitingsgrond? (TBR 2011/45, p. 246)'
CiteertitelTBR 2012/71, p. 391-391
SamenvattingIn mijn artikel in de maart-aflevering van dit tijdschrift gaf ik een beschrijving van de huidige stand van zaken rond het uitsluiten van deelname aan aanbestedingen op basis van past performance. Ik wees in dat verband op de considerans bij de Algemene Richtlijn, een uitspraak van de Voorzieningenrechter Maastricht uit 2006 en het arrest van het Hof van Justitie inzake La Cascina.
Auteur(s)J.C. Binnerts
Pagina391-391
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 11-05-2011, 201002921/1/H2
CiteertitelTBR 2012/72, p. 392-395
SamenvattingNadeelcompensatie. Begroting waardevermindering. Geluidsoverlast.

(Geluidsoverlast Schiphol)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 maart 2006 heeft de besliscommissie aan [appellant sub 2] een schadevergoeding toegekend van € 32.500,00 vanwege het aanwijzingsbesluit voor het vijfbanenstelsel.
AnnotatorG.M. van den Broek
Pagina392-395
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ4066
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 07-12-2011, 201102936/1/H2
CiteertitelTBR 2012/73, p. 395-397
SamenvattingPlanschade. Belang van bestuursorgaan bij (hoger) beroep tegen kostenveroordeling.

(Gemeente Lingewaard)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 november 2009 heeft het college [appellant sub 2] € 12.871,90, te vermeerderen met de wettelijke rente, ter vergoeding van planschade toegekend.
AnnotatorR.L. de Graaff , J.A.M.A. Sluysmans
Pagina395-397
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU7066
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRaad van State, 07-12-2011, 200909881/1/R1
CiteertitelTBR 2012/74, p. 398-400
SamenvattingHet beroep van WZCV is in zoverre gericht tegen het vaststellen van financiële delen van het exploitatieplan. Haar beroep is niet-ontvankelijk. Appelante sub 7 heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een dusdanige ruimtelijke of functionele samenhang met andere gronden in het bestemmingsplangebied dat het exploitatieplan niet als zodanig had mogen worden vastgesteld.

(Exploitatieplan Zandvoort)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Middenboulevard" en het gelijknamige exploitatieplan vastgesteld.
AnnotatorJ.B. Mus
Pagina398-400
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU7053
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRaad van State, 28-12-2011, 201011617/1/R1
CiteertitelTBR 2012/75, p. 401-413
SamenvattingNiet in geschil is dat appellanten kunnen worden aangemerkt als economische eigenaren van één of meer percelen in het plangebied, omdat het risico op waardeverandering van de percelen op hen is overgegaan, en derhalve in zoverre door de door hen bestreden besluiten in hun belangen kunnen worden geraakt. De Afdeling is van oordeel dat belanghebbenden niet zijn benadeeld doordat de voornoemde taxatierapporten niet met het ontwerpexploitatieplan of het vastgestelde exploitatieplan ter inzage hebben gelegen. De Afdeling is van oordeel dat appelanten niet hebben aangevoerd dat Spijkvoorderenk een zodaning bijzonder gebied is dat de ontwerpplankostenscan niet zonder meer kon worden toegepast. De plankosten dienen met de vereiste zorgvuldigheid te worden geraamd. Toepassing van de plankostenscan was voor de raad niet per definitie voordelig.

(Exploitatieplan Deventer)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 oktober 2010, nummer 418539, heeft de raad het bestemmingsplan en het exploitatieplan "Spijkvoorderenk" vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft bij besluit van 9 november 2010, nr. 371396/VT/VG, ter uitvoering van het door de raad op 13 januari 2010 genomen coördinatiebesluit, een reguliere bouwvergunning fase 1 voor het oprichten van een basisschool met buitenschoolse opvang gelegen op het perceel Leonard Springerlaan (ongenummerd) verleend.
AnnotatorJ.B. Mus
Pagina401-413
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU9461
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad, 09-12-2009, 11/03863 (CW 2629)
CiteertitelTBR 2012/76, p. 413-416
SamenvattingKoop woning. Particuliere verkoper, particuliere koper. Schriftelijkheidsvereiste. Cassatie in belang der wet.

(Status mondeling akkoord)
Samenvatting (Bron)Cassatie in belang der wet. Koop. Ook aan particuliere verkoper komt jegens particuliere koper beroep toe op schriftelijkheidsvereiste art. 7:2 lid 1 BW. Medewerking aan schriftelijke vastlegging kan niet met rechterlijk vonnis worden afgedwongen. Vordering tot schadevergoeding evenmin toewijsbaar. Beroep op art. 6:2 lid 2 BW alleen onder zeer bijzondere omstandigheden. In dat geval slechts veroordeling tot schadevergoeding mogelijk.
Pagina413-416
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BU7412
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 08-09-2011, 71.508
CiteertitelTBR 2012/77, p. 416-422
SamenvattingKoop-/aannemingsovereenkomsten. Arbitraal beding. Onrechtmatige daad projectontwikkelaar. Onbevoegdverklaring scheidsgerecht.

(Onbevoegdverklaring arbiters)
AnnotatorJ.W. Bitter
Pagina416-422
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving
TitelWetgeving
CiteertitelTBR 2012/78, p. 423-424
SamenvattingIn deze rubriek worden recente parlementaire stukken besproken: kamerstukken, publicaties in Staatsblad, Staatscourant, brieven van ministers e.d.
Pagina423-424
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelTBR 2012/79, p. 425-428
Pagina425-428
Artikel aanvragenVia Praktizijn