Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Datum 15-11-2004
Aflevering 11
TitelHet interne Europees Migratierecht in een vogelvlucht. September 2003-juli 2004
CiteertitelNTER, 2004, p. 285
SamenvattingDe toetreding van de tien nieuwe lidstaten op 1 mei jongstleden kan niemand ontgaan zijn. Dat toetreding voor de nieuwe lidstaten niet synoniem is met een onbeperkt recht op vrij verkeer in de Europese Unie is minder bekend. In deze bijdrage zullen de belangrijkste ontwikkelingen inzake het interne migratierecht onder de loep worden genomen. Eerst zal worden stilgestaan bij de ontwikkelingen die betrekking hebben op de Europese regelgeving, waaronder de overgangsregeling voor de Midden- en Oost Europese landen. Daarna zullen enkele voor het personenverkeer belangrijke arresten van het Hof worden besproken. De bestreken periode is september 2003-juli 2004.
Auteur(s)H. Oosterom-Staples
Pagina285-297
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelFinanciering van infrastructurele projecten en Artikel 87 lid 1 EG-verdrag: waarheen leidt de weg?
CiteertitelNTER, 2004, p. 298
SamenvattingBij infrastructuurprojecten gaat het om de aanleg van wegen, tunnels en havens. Infrastructuur is voor algemeen gebruik en de staatsteunregels zouden dus niet van toepassing zijn. Tegenwoordig gaat het bij infrastructuur ook over voetbalstadions, breedband glasvezel- en digitale televisienetwerken. De nieuwe infrastructuur concurreert daarnaast met bestaande infrastructuur. Ten slotte is de financiering soms overgoten met een sausje van Publiek-Private Samenwerking (PPS). Zijn de staatssteunregels van toepassing en welke weg heeft de Commissie ingeslagen? Hoogste tijd voor een overzicht.
Auteur(s)J.G. Westerhof
Pagina298-301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropese bemoeienis met internationaal privaatrecht: ook ten aanzien van internationale familieverhoudingen die 'externe' aspecten vertonen?
CiteertitelNTER, 2004, p. 302
SamenvattingDe EU heeft het vakgebied van het internationaal privaatrecht, daarin begrepen het internationaal familierecht, binnengehaald als een instrument ter bevordering van het vrij verkeer van EU-werknemers. De vraag rijst in hoeverre de EU zich naar de toekomst ook meer en meer zal bemoeien met internationaal familierecht in verhoudingen die 'externe' aspecten vertonen, en in hoeverre daarbij gelijkwaardige tendensen tot liberalisering zullen spelen als in intracommunautaire context. In deze bijdrage wordt een aanzet gegeven tot een prospectieve analyse, vanuit het besef dat de afhandeling van kwesties van internationaal familierecht relevant is voor de beoordeling van iemands publiekrechtelijke aanspraken.
Auteur(s)V. van den Eeckhout
Pagina302-310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEen grondwet voor Europa (III): de bevoegdheden van de Unie
CiteertitelNTER, 2004, p. 311
SamenvattingDe regeling van de bevoegdheden van de Unie toont ten volle het constitutionele karakter van de Grondwet aan: nergens lopen politiek en recht zo door elkaar als op dit punt. Deze regeling valt uiteen in twee onderwerpen: de toedeling van de bevoegdheden en de uitoefening daarvan. Het eerste onderdeel houdt in dat op basis van de vele bevoegdheden van de Unie opgesomd in Deel II van de Grondwet, in Deel 1 daarvan een serie algemene beginselen en regels wordt gegeven teneinde te voorzien in een duidelijke en ook normatieve regeling van de afbakening van bevoegdheden tussen de Unie en haar lidstaten. [...]
Auteur(s)R. Barents
Pagina311-317
Artikel aanvragenVia Praktizijn