TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 28-04-2012
Aflevering 4
RubriekUit de Redactie
TitelEind goed, al goed?
CiteertitelTrema, nr. 4, 2012, p. 106
SamenvattingBij de Tweede kamer is sinds november 2010 het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’ aanhangig. In dit wetsvoorstel wordt het laatste stapje gezet naar gelijkschakeling van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Veel stappen waren al gezet (denk bijvoorbeeld aan de ook voor de publieke sector geldende Wet op de ondernemingsraden, de arbeidstijdenwet en de Zorgverzekeringswet). Alleen in de aanstellings- en rechtspositiesfeer waren de kaarten nog niet geschud. In dit wetsvoorstel wordt ook deze laatste hobbel genomen. Argumenten op basis waarvan in het verleden een bijzondere status voor ambtenaren nodig werd geacht - denk aan het bevorderen van de stabiliteit van de Staat en het beschermen van ambtenaren (en burgers) tegen politieke willekeur - worden niet langer doorslaggevend gevonden. De bijzondere eenzijdige aanstelling die tot de sterke rechtspositie van ambtenaren leidt, wordt vervangen door een tweezijdige privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst.
Auteur(s)P. Frielink
Pagina106-107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de Wet tijdelijk huisverbod
CiteertitelTrema, nr. 4, 2012, p. 108
SamenvattingDe inwerkingtreding van de Wet tijdelijk huisverbod leek vlekkeloos te verlopen. Maar nu komen toch de eerste kritische geluiden naar buiten. In dit artikel constateert prof. mr. L.J.J. Rogier dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over een aantal onderdelen van de Wth een duidelijk oordeel heeft gegeven en dat de jurisprudentie in de meeste gevallen aansluit bij wat we uit andere zaken al weten. Maar Rogier signaleert ook drie opmerkelijke punten.
Auteur(s)L.J.J. Rogier
Pagina108-114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBestuursrechtelijke rechtsbescherming in Engeland en Wales
CiteertitelTrema, nr. 4, 2012, p. 115
SamenvattingIn deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van het systeem van bestuursrechtelijke rechtsbescherming in Engeland en Wales, landen die behoren tot de common law-traditie. Het bestuursrecht wordt hier, in vergelijking met de landen op het continent die een civil law-rechtssysteem hebben, pas betrekkelijk recent als apart rechtsgebied gewaardeerd. Juist vraagstukken van rechtsbescherming hebben een belangrijke rol gespeeld voor de 'emancipatie' van het bestuursrecht.
Auteur(s)G. Jurgens , F. van Ommeren
Pagina115-120
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe gedragsbeïnvloedende maatregel: een oude sanctie in een nieuw jasje?
CiteertitelTrema, nr. 4, 2012, p. 121
SamenvattingSinds 1 februari 2008 heeft de strafrechter, wanneer hij gedragsbeïnvloeding bij een jeugdige beoogt, de keuze uit twee sancties: de gedragsmaatregel en de voorwaardelijke veroordeling tot jeugddetentie met bijzondere voorwaarden. De afbakening tussen beide sancties is diffuus. De beperkte verschillen die ten tijde van de invoering bestonden, vervagen en zijn inmiddels tot een minimum beperkt.
Auteur(s)D. van Ieperen
Pagina121-126
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet nieuwe Werken en de rechtspraak
CiteertitelTrema, nr. 4, 2012, p. 127
SamenvattingBinnen de rechtspraak wordt steeds vaker over het fenomeen Het Nieuwe Werken (HNW) gesproken. HNW is meer dan thuiswerken en het verlagen van huisvestingsnormen. De effecten voor zowel het gerecht als de medewerkers zullen fors zijn. Het is daarom van belang er tijdig over na te denken: anticiperen is beter dan reageren. Dit artikel is een bewerking van de presentatie die op 14 oktober 2011 is gehouden voor de NVvR.
Auteur(s)R. Westra
Pagina127-131
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerslag
TitelKlagen over rechters en gerechtsambtenaren: een stand van zaken
CiteertitelTrema, nr. 4, 2012, p. 132
SamenvattingDe verschijning van het boek Morren in de marge van de rechtspraak. Klagen over rechters, gerechtsambtenaren en de rechterlijke organisatie van M.T.A.B. Laemers (Deventer: Kluwer 2011) vormde de aanleiding voor een symposium dat op 2 december 2011 plaatsvond te Nijmegen. De lezingen die aldaar werden uitgesproken geven een actueel overzicht van de betekenis van de klachtenregeling voor de Rechtspraak.
Auteur(s)M. Laemers , N. Neelis
Pagina132-134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan buiten naar binnen
TitelEen dag in de psychiatrie
CiteertitelTrema, nr. 4, 2012, p. 135
SamenvattingEen goed functionerende rechterlijke macht staat midden in de samenleving. Zo weet zij niet alleen wat zich in de samenleving afspeelt, maar werkt ze onder meer ook samen met tal van andere organisaties. In deze terugkerende rubriek wordt inzicht gegeven in het werk van ketenpartners en worden hun ervaringen met de rechtspraak belicht door een dag mee te lopen. In deze aflevering staat de (BOPZ-)psychiatrie centraal.
Auteur(s)K.G.F. van der Kraats
Pagina135-136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHet proefschrift
TitelRechtsbescherming tegen bestraffing in het strafrecht en het bestuursrecht - Een rechtsvergelijking tussen het Nederlandse strafrecht en bestraffende bestuursrecht, mede in Europees perspectief
CiteertitelTrema, nr. 4, 2012, p. 137
SamenvattingIn deze rubriek krijgt de auteur van een proefschrift de gelegenheid om uiteen te zetten welk belang het proefschrift heeft voor de rechtspraak (en waarom rechters het proefschrift moeten lezen!). Dit keer is dat mr. dr. drs. R. Stijnen, die op 11 november 2011 promoveerde op het proefschrift Rechtsbescherming tegen bestraffingen in het strafrecht en het bestuursrecht. Een rechtsvergelijking tussen het Nederlandse strafrecht en bestraffende bestuursrecht, mede in Europees perspectief.
Auteur(s)R. Stijnen
Pagina137-138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelTwee eeuwen wet en recht - Het arrondissement Zwolle-Lelystad in fasen, facetten en figuren, W. Coster, Zutphen: Walburg Pers 2011
CiteertitelTrema, nr. 4, 2012, p. 139
Auteur(s)H. den Tonkelaar
Pagina139-140
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondiging
TitelDe Nederlandse Juristen Vereniging over waarheid en waarheidsvinding - Samenvatting preadviezen 8 juni 2012
CiteertitelTrema, nr. 4, 2012, p. 141
SamenvattingDe jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging vindt dit jaar plaats op 8 juni a.s. in De Doelen in Rotterdam. Het onderwerp is ‘Waarheid en waarheidsvinding in het recht’. Er zijn preadviezen van mr. M.A. Loth, prof. mr. dr. G. de Groot, mr. dr. A. Gerbrandy en prof. mr. M.S. Groenhuijsen. Hierna volgt een korte samenvatting van de preadviezen.
Pagina141-141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondiging
TitelVoorjaarsvergadering NVvP over collectieve acties in het algemeen en de WCAM in het bijzonder
CiteertitelTrema, nr. 4, 2012, p. 142
SamenvattingOp 15 juni 2012 (vanaf 14.00 uur) vindt de Voorjaarsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP). Het onderwerp zal zijn ‘Collectieve acties in het algemeen en de WCAM in het bijzonder’.
Pagina142-142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia; mutaties leden Rechterlijke Macht
TitelMutaties rechterlijke macht
CiteertitelTrema, nr. 4, 2012, p. 143
SamenvattingIn de rubriek ‘Personalia’ worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd.
De redactie heeft ervoor gekozen de KB’s van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.
Pagina143-144
Artikel aanvragenVia Praktizijn