Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 03-04-2012
Aflevering 3
RubriekUit de redactie
TitelWaterwet en omgevingswet
CiteertitelM en R 2012/3, nr. 30
SamenvattingEen dezer dagen komt het voorontwerp van de Omgevingswet naar buiten. Ook de Waterwet van eind 2009, een integratie van een achttal waterbeheerwetten, is voorbestemd om net als de Wro, Wm, Wabo, Chw en Tracéwet in de Omgevingswet op te gaan. Over de (nieuwe) Natuurwet moet nog een Haagse knoop worden doorgehakt. De opzet van de Waterwet zou zelfs model staan voor de Omgevingswet. Gezien het succes van de Waterwet, die vrij algemeen en ook door de ‘klant gezien wordt als een geslaagde integratie van wetgeving (zie recent nog Drupsteen, in : Goed verdedigbaar, p. 273), lijkt dat niet onverstandig. Er zijn niettemin enkele opvallende verschillen tussen beide wetten.
Auteur(s)H. Havekes
Pagina159-159
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVoorjaarsschoonmaak in het natuurbeschermingsrecht: minder geld, minder regels, minder bescherming
CiteertitelM en R 2012/3, nr. 31
SamenvattingHet ontwerp-voorstel voor een Wet natuurbescherming geeft regels over drie onderwerpen: natuurgebieden, diersoorten en houtopstanden. Aan het onderwerp ‘natuurgebieden’ is in M en R 2011/181 (afl. 10, p. 645-652) reeds de nodige aandacht besteed door Marieke Kaajan. Zij beschreef in dat artikel met name de praktische toepasbaarheid van de voorgestelde gebiedsbeschermingsbepalingen. Het onderhavige artikel ua is aanvullend aan Kaajan in de zin dat de voorgestelde soortenbeschermingsbepalingen de revue zullen passeren en dat zal worden besproken in hoeverre de voorgestelde gebieds- en soortenbeschermingsbepalingen in overeenstemming zijn met enkele van de natuurbeschermingsverplichtingen waaraan Nederland zich in internationaal en Europees verband heeft gecommitteerd.
Auteur(s)E. Meijer , W. Zwier
Pagina160-172
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitgesproken
TitelMaatwerkvoorschriften in de jurisprudentie
CiteertitelM en R 2012/3, nr. 32
SamenvattingHet fenomeen maatwerkvoorschrift bestaat nu alweer vier jaar. Het is in 2008 geïntroduceerd, met de inwerkingtreding van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (‘Activiteitenbesluit’). Dit instrument is in de plaats gekomen van de nader eisen zoals we die kenden in verschillende AMvB’s op grond van art. 8.40 Wet milieubeheer (hierna: Wm). Er was behoefte aan meer duidelijke en meer effectieve mogelijkheden voor maatwerk. De voorheen geldende mogelijkheid tot het stellen van nadere eisen bleek daartoe niet toereikend. Het activiteitenbesluit maakt een ruimere toepassing van maatwerkvoorschriften mogelijk. De intentie van de wetgever was dat de huidige praktijk met betrekking tot de nadere eisen voortgezet zou worden. Namelijk dat de werkingssfeer van het instrument beperkt zou blijven tot bijzondere en incidentele gevallen,net als bij het stellen van nadere eisen tot 2008 gebruikelijk was, aldus de memorie van toelichting. Uit onderzoeken inzake algemene regels blijkt inderdaad dat er zeer terughoudend gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid maatwerkvoorschriften te stellen. Aanleiding genoeg om in deze bijdrage stil te staan bij dit instrument en te kijken hoe de bestuursrechter er mee omgaat.
Auteur(s)J. Schrijnemaekers
Pagina172-177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 31-08-2011, 200904295/1/M2 en 201009685/1/M2
CiteertitelM en R 2012/3, nr. 33
SamenvattingSpoorwegenwet staat in de weg aan snelheidsbeperkingen van treinen omwille van het voorkomen van geluid- en trillinghinder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van mei 2009 heeft de minister het "Tracébesluit Sporen in Arnhem" (hierna: het Tracébesluit) vastgesteld.
Pagina178-178
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR6372
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelHoge Raad, 10-01-2012, 09/02470 E
CiteertitelM en R 2012/3, nr. 34
SamenvattingDe Hoge Raad herhaalt de overweging uit HR 12 juli 2011, LJN BP6878 over de betekenis die aan art. 1 lid 2 Sr moet worden toegekend en past deze toe op de onderhavige casus.
Samenvatting (Bron)Economische zaak. Art. 1.2 Sr. Is na het begaan van het feit de delictsomschrijving in voor verdachte gunstige zin gewijzigd, dan is art. 1.2 Sr toepasselijk indien de wetswijziging voorvloeit uit een verandering van inzicht van de wetgever omtrent de strafwaardigheid van het vóór de wijziging begane feit. Voor regels van sanctierecht geldt dat een sinds het plegen van het delict opgetreden verandering door de rechter met onmiddellijke ingang - zonder toetsing aan de maatstaf van het gewijzigd inzicht - moet worden toegepast, indien en voor zover die verandering in de voorliggende zaak ten gunste van verdachte werkt (vgl. HR LJN BP6878). I.c. betreft het een wijziging van de EEG Verordening overbrenging van afvalstoffen, EVOA. Uit een daarbij gegeven regel van overgangsrecht leidt de Hoge Raad af dat de verandering van regelgeving t.a.v. het overbrengen van afval van kabels niet voortvloeit uit een verandering van inzicht bij de regelgever omtrent de strafwaardigheid van het vóór die wijziging begane strafbare feit. De regels van het sanctierecht t.a.v. het overbrengen van afval van kabels ten gunste van verdachte zijn veranderd. Het hof had dat mildere sanctieregime behoren toe te passen.
Pagina178-178
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BP7858
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 25-01-2012, 201102037/1/R4
CiteertitelM en R 2012/3, nr. 35
SamenvattingInpassingsplan ten behoeve van aanpassing bestaande weg en aanleg nieuwe weg. Dierenpension geen geluidgevoelig object. Plan is niet in strijd met Honden en Kattenbesluit en Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 november 2010 hebben provinciale staten het inpassingsplan "Inpassingsplan Gouweknoop, grondgebied Waddinxveen" vastgesteld.
Pagina178-178
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV1842
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EU, 25-07-2011, C-2/10
CiteertitelM en R 2012/3, nr. 36
Samenvatting‘Nationale koppen’ ter bescherming van de natuur – EU-Meldingsplicht, verenigbaarheid met Titel XXI VWEU en rol van lokale overheden.

(Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl, en Eolica di Altamura Srl / Regione Puglia)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 21 juli 2011. # Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl en Eolica di Altamura Srl tegen Regione Puglia. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Italie. # Milieu - Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van natuurlijke habitats en van wilde flora en fauna - Richtlijn 79/409/EEG - Behoud van vogelstand - Specialebeschermingszones die deel uitmaken van Europees ecologisch netwerk Natura 2000 - Richtlijnen 2009/28/EG en 2001/77/EG - Hernieuwbare energiebronnen - Nationale voorschriften - Verbod van plaatsing van niet voor eigen gebruik bestemde windmolens - Geen milieueffectbeoordeling van project. # Zaak C-2/10.
AnnotatorL. Squintani , H.H.B. Vedder
Pagina179-188
UitspraakECLI:EU:C:2011:502
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EU, 07-11-2011, 201107070/3/H4
CiteertitelM en R 2012/3, nr. 37
SamenvattingMilieuneutrale wijziging en de lex silencio positivo.

([verzoeker], wonend te Nistelrode, gemeente Bernheze / B en W van Bernheze)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2010 heeft het college een verklaring als bedoeld in artikel 8.19, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet milieubeheer gegeven met betrekking tot veranderingen van de veehouderij op het perceel [locatie] te Nistelrode.
AnnotatorK.J. de Graaf , N.G. Hoogstraate
Pagina189-192
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU4540
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHoge Raad, 02-12-2011, 10/04093
CiteertitelM en R 2012/3, nr. 38
SamenvattingAsbeststof bij zagen asbestplaten: luchtverontreiniging of veroorzaken gevaar?
Samenvatting (Bron)Asbest. Aansprakelijkheid voor in verkeer brengen van asbestplaten. Verjaringstermijn. Vrijkomen asbeststof bij verzagen asbestplaten geen luchtverontreiniging in de zin van art. 3:310 lid 2 BW. Deze bepaling in onderhavig geval toch toepasselijk nu asbest bijzonder gevaar van ernstige aard voor personen oplevert als bedoeld in art. 6:175 lid 1 BW en dit gevaar zich heeft verwezenlijkt. Dat vordering niet is gebaseerd op art. 6:175, maar op onrechtmatige daad bestaande in het in het verkeer brengen van asbestplaten, brengt niet mee dat art. 3:310 lid 2 toepassing mist. Oordeel hof dat door erven benadeelde in voldoende mate uitvoering is gegeven aan het redelijkerwijs van hen te verlangen, eenvoudig uit te voeren onderzoek naar identiteit aansprakelijke persoon (vgl. HR 3 december 2010, LJN BN6241).
Annotator Warendorf
Pagina192-195
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BR5216
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 14-12-2011, 201103636/1/H2
CiteertitelM en R 2012/3, nr. 39
SamenvattingMededeling dat geen geluidwerende voorzieningen worden aangebracht; gebondenheid bevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 maart 2009 heeft de minister [appellant] medegedeeld dat niet wordt overgegaan tot het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen aan zijn woning en dat [appellant] wordt uitgeschreven van deelname aan het woningisolatieproject Maastricht Aken Airport 2e fase (hierna: MAA2).
AnnotatorW.J.B. Claassen-Dales
Pagina195-197
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU7909
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 14-12-2011, 201002844/1/R2
CiteertitelM en R 2012/3, nr. 40
SamenvattingVernietiging Natura 2000 aanwijzingsbesluiten IJsselmeer en Westerschelde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 december 2009, kenmerk PDN/2009-072, heeft de minister het gebied IJsselmeer aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206; hierna: de Habitatrichtlijn), en de besluiten van 6 mei 1998, kenmerk DN.981308, en 24 maart 2000, kenmerk N2000/333, tot aanwijzing van de gebieden Friese IJsselmeerkust en IJsselmeer als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 103), zoals vervangen door Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PbEU L 20) (hierna: de Vogelrichtlijn), gewijzigd.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina197-203
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU7903
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 28-12-2011, 201003125/1/R2
CiteertitelM en R 2012/3, nr. 41
SamenvattingVernietiging Natura 2000 aanwijzingsbesluiten IJsselmeer en Westerschelde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 december 2009, kenmerk PDN-2009/122, heeft de minister het gebied Westerschelde & Saeftinghe op grond van artikel 10a, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206) (hierna: Habitatrichtlijn) en de besluiten tot aanwijzing van de gebieden Verdronken Land van Saeftinghe, Westerschelde en Nederlandse Zwingebied als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 103) zoals vervangen door Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (Pb EU L 20) (hierna: Vogelrichtlijn) gewijzigd.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina203-211
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU9473
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof Amsterdam, 23-12-2011, 23-003334-10
CiteertitelM en R 2012/3, nr. 42
SamenvattingTrafigura in hoger beroep weer schuldig bevonden aan illegale uitvoer.
Samenvatting (Bron)Trafigura Beheer B.V. wordt veroordeeld tot een geldboete van 1.000.000,00 voor het in strijd met de toen geldende EEG-verordening (EVOA) overbrengen van afvalstoffen naar Ivoorkust (een ACS staat), alsmede voor het afleveren van gevaarlijke stoffen (met een economisch toe te kennen waarde in het handelsverkeer) wetende dat deze een voor de gezondheid schadelijk karakter (corrosief en extreme zuurgraad) hebben en dit verzwijgen (art. 174 Sr). Het hof acht de EVOA toepasselijk vanwege het aanvankelijk in de Amsterdamse haven lossen van de afvalstoffen. Het hof rekent Trafigura deze normschendingen zwaar aan mede in het licht van mondiaal verantwoord ondernemerschap en de concernrecidive (onherroepelijke uitspraak U.S.), maar houdt tevens rekening met imagoschade (golf van negatieve publiciteit), alsmede positieve bijdrage aan mondiaal welzijn in vorm van Foundation.
AnnotatorW.T. Douma , H.J.A. van Ham
Pagina211-220
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2011:BU9237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 05-01-2012, 201105959/2/H1
CiteertitelM en R 2012/3, nr. 43
SamenvattingToepassing rijkscoördinatieregeling Wro ter zake van gasopslag gemeente Bergen. Geen besluit in de zin van de Awb. Niet appellabel.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 23 september 2010 heeft de Minister van Economische Zaken (thans: de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) de Voorzitter van de Tweede Kamer ervan in kennis gesteld dat hij samen met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (thans: de Minister van Infrastructuur en Milieu), met het oog op de weigering van de gemeente Bergen om de voor het project gasopslag Bergermeer benodigde besluiten aan te leveren, gebruik zal gaan maken van de mogelijkheid om de bevoegdheid van de gemeente Bergen ten aanzien van deze besluiten over te nemen op grond van artikel 3.36, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina220-222
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV0564
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EU, 10-01-2012, 30765/08
CiteertitelM en R 2012/3, nr. 44
SamenvattingVuilnisophaalcrisis in Napels; schending art. 8 EVRM.

(Di Sarno et. al. / Italië)
AnnotatorM.T. Kamminga
Pagina222-225
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 11-01-2012, 201105726/2/H4
CiteertitelM en R 2012/3, nr. 45
SamenvattingHergebruik asbesthoudende dakplaten; handhaving Productenbesluit asbest.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 maart 2011 heeft de staatssecretaris aan [appellante] een last onder dwangsom opgelegd wegens het in strijd met artikel 4 van het Productenbesluit asbest, gelezen in samenhang met artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer, hergebruiken van asbesthoudende dakplaten.
Pagina225-227
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV0603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelL. Hermans, T. van der Lei, Actorenanalyses; Methoden voor een succesvol beleid of project – Amsterdam: Pearson Education Benelux 2011
CiteertitelM en R 2012/3, nr. 46
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina228-229
Artikel aanvragenVia Praktizijn