Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 05-05-2012
Aflevering 7369
RubriekRedactioneel
TitelOnafhankelijke lokale rekenkamer is ten dode opgeschreven
CiteertitelGst. 2012, 45
SamenvattingHet gaat niet goed met de lokale rekenkamers in Nederland. Na een experimentele periode, waarin vele bloemen hebben gebloeid, hebben deze rekenkamers nog niet een vaste en gewaardeerde plaats gevonden in het lokale bestuur. En dat ligt overwegend niet aan de rekenkamers zelf. Er worden kwalitatief goede rapportages geproduceerd. De professionalisering van deze functie laat goede resultaten zien. In de beginfase waren er zo hier en daar misstanden. Dat betrof dan vooral een niet wenselijke vermenging van opdracht en uitvoering. Omdat nogal wat leden van rekenkamers commerciŽle contacten bezaten in de wereld van de onderzoeks- en organisatieadviesbureaus was niet altijd even helder of er wel een duidelijk publiek belang werd behartigd. Omdat er vele personele unies bestonden Ė sommige rekenkamerleden oefenden die functie uit in meerdere rekenkamers en deden soms ook zelf onderzoek Ė kwam het voor dat bepaalde rapporten meerdere keren werden gepubliceerd. Deze groeistuipen zijn er niet meer. Het grote probleem voor de rekenkamers ligt echter in de verhouding met de gemeenteraden.
Auteur(s)D.J. Elzinga
Pagina209-209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRaad van State, 29-02-2012, 201002769/1/R1
CiteertitelGst. 2012, 46
SamenvattingDe afgelopen jaren hebben verschillende woningcorporaties het nieuws gehaald omdat zij in de financiŽle problemen waren geraakt. Recent kan in dat verband worden gewezen op de berichtgeving rondom woningcorporatie Vestia. Eerder haalden onder andere de woningcorporaties Rochdale (Amsterdam) en Woonbron (Rotterdam) het nieuws met berichten over financiŽle problemen.
Auteur(s)D. van Tilborg
Pagina210-221
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV7289
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNieuwe regels voor coffeeshops
CiteertitelGst. 2012, 47
SamenvattingCoffeeshops worden besloten clubs die alleen toegankelijk zijn voor meerderjarige inwoners van Nederland op vertoon van een clubpas (de zogenaamde Ďwietpasí). Per coffeeshop worden niet meer dan 2.000 passen uitgegeven. En er komt een afstand van ten minste 350 meter tussen scholen en coffeeshops. De Minister van Veiligheid en Justitie verscherpt het landelijke (justitiŽle) beleid en ziet erop toe dat gemeenten het landelijke beleid lokaal handhaven.
Auteur(s)L.J.J. Rogier
Pagina222-226
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen bruikbare Leegstandverordening?
CiteertitelGst. 2012, 48
SamenvattingEr bestaan legio modelverordeningen. Vooral van de VNG, maar ook van IPO, de Waterschapsunie en van particuliere organisaties. Af en toe laat een ministerie een medebewindswet ook maar gelijk vergezeld gaan van een modelverordening (waarbij de VNG enz. dan wel inspraak pleegt te hebben).
Auteur(s)W. Konijnenbelt
Pagina227-230
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad, 28-10-2011, 10/00299
CiteertitelGst. 2012, 49
SamenvattingGemeente zegt exploitatieovereenkomsten met netbeheerder op. Duurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Zwaarwegende grond voor opzegging nodig?
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht. Rechtsgeldige opzegging door gemeente van duurovereenkomsten met elektriciteitsbedrijf ter zake van kabels en leidingen in gemeentegrond. Gewijzigde rolverdeling overheid en nutsbedrijven door liberalisering energiemarkt. Eisen redelijkheid en billijkheid brengen niet mee dat gemeente zwaarwegende grond voor opzegging dient te hebben. Hoge Raad vernietigt bestreden arrest en bekrachtigt vonnis rechtbank.
AnnotatorA.J. van Poortvliet
Pagina231-235
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BQ9854
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 15-02-2012, 201104545/1/A3
CiteertitelGst. 2012, 50
SamenvattingBelanghebbende. Afdeling neemt afstand van haar voorzitter in diens uitspraak van 31 maart 2011. De eis dat een stichting opkomt voor het behoud van specifieke planten en dieren en dat dit ook uit haar feitelijke werkzaamheden blijkt zou leiden tot verdergaande beperkingen dan door de wetgever bedoeld.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 januari 2010 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) de gemeente Purmerend ontheffing verleend voor het beschadigen, vernielen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de bittervoorn in het gebied Baanstee-Noord. Bij dit besluit heeft de minister voorts het verzoek om ontheffing ten aanzien van de steenuil, kerkuil en rugstreeppad afgewezen.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina235-241
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV5109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 22-02-2012, 201012762/1/T1/R1
CiteertitelGst. 2012, 51
SamenvattingTweede besluit van de raad is een besluit als bedoeld in art. 6:18 Awb. Gelet op art. 6:19 lid 1 Awb wordt het beroep tegen het eerste besluit van de raad geacht mede te zijn gericht tegen dat tweede besluit. Toepassing van afdeling 3.4 Awb achterwege gelaten. Bestuurlijke lus (Hardenberg).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 oktober 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Balkbrug, bedrijventerrein Katingerveld" vastgesteld.
AnnotatorP.C.M. Heinen
Pagina241-248
LinkVolledige tekst annotatie (dekempenaer.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV6546
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 29-02-2012, 201002769/1/R1
CiteertitelGst. 2012, 52
SamenvattingExploitatieplan. Gemeentelijk voorkeursrecht op te verkopen gronden staat in de weg aan onvoorwaardelijk recht op levering aan beoogd koper die daarmee niet als belanghebbende wordt aangemerkt. Verzoek om beperkte kennisneming ex art. 8:29 Awb. Afzonderlijke kostenposten van de exploitatieopzet zijn geen afzonderlijke besluitonderdelen vanwege onderlinge samenhang van de kostenposten. Zekerheidshalve opnemen van kosten van eventueel om te leggen kabels en leidingen is redelijk. Bovenplanse kosten (Gorinchem).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 januari 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Hoog Dalem" en het gelijknamige exploitatieplan vastgesteld.
AnnotatorR.J. Lucassen , J. van Vulpen
Pagina248-261
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV7289
Artikel aanvragenVia Praktizijn