AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 20-11-2004
Aflevering 43
TitelRaad van State, 29-09-2004, 200305267/1
CiteertitelAB 2004/375
SamenvattingBegrenzing ecologische hoofdstructuur; bevoegdheid rechter; vertrouwensbeginsel; gelijkheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2003, kenmerk RE2003.48941, heeft verweerder krachtens artikel 2, tweede lid, van de Wet ammoniak en veehouderij (hierna: de Wet) vastgesteld welke gebieden in de provincie Gelderland deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur (hierna: de EHS).
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina1925-1935
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2880
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-09-2004, 200400661/1
CiteertitelAB 2004/376
SamenvattingWaterbergend vermogen boezemland; gelijkheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 september 2001 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (hierna: het dagelijks bestuur) aan appellant onder algemene en bijzonder voorschriften ontheffing verleend krachtens artikel 22 van de Keur van het toenmalige Hoogheemraadschap Amstel en Vecht voor het graven van een insteekhaven met beschoeiing aan het perceel [locatie 1] te [plaats].
AnnotatorA. van Hall
Pagina1935-1937
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2517
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-09-2004, 200400666/1
CiteertitelAB 2004/377
SamenvattingPersoonlijke levenssfeer; onevenredige benadeling veehouders en gezinsleden bij openbaarmaking onderzoek documenten mond- en klauwzeer op 18 bedrijven.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 september 2002 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de Minister) het verzoek van appellant om openbaarmaking van alle documenten betreffende het onderzoek naar, de vaststelling van en het traceringsonderzoek naar mond- en klauwzeer op 18 bedrijven, op enkele geanonimiseerde documenten na ten aanzien van een in Kootwijkerbroek gelegen bedrijf, afgewezen.
AnnotatorP.J. Stolk
Pagina1937-1939
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ8749
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-09-2004, 200308704/1
CiteertitelAB 2004/378
SamenvattingToevoeging aan bestemmingsplannen van een verbod om gronden en bouwwerken te gebruiken als seksinrichting. [Gem. Amersfoort]
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 maart 2003 heeft de gemeenteraad van Amersfoort, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2003, het bestemmingsplan "Gebruiksbepalingen en Seksinrichtingen" vastgesteld.
AnnotatorJ. Struiksma
Pagina1939-1944
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ8750
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-04-2004, 200305884/1
CiteertitelAB 2004/379
SamenvattingToetsing bouwvergunning aan bestemmingsplan; omvang van het geding; rechtbank is buiten de grenzen van het geschil getreden.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 13 juni 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van Epe (hierna: het college) geweigerd bouwvergunning te verlenen voor de herbouw van een zomerhuisje respectievelijk de bouw van twee zomerhuisjes op de percelen gelegen aan de Woesterweg te Emst, kadastraal bekend gemeente Epe en Oene, sectie [], nos. [].
Pagina1944-1946
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AO7990
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-08-2004, 200308509/1
CiteertitelAB 2004/380
SamenvattingBouwvergunning van rechtswege? Omvang van het geding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 september 2001 heeft appellant sub 2 (hierna: het college) geweigerd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Langestraat II B.V." (hierna: Langestraat II B.V.) bouwvergunning te verlenen voor het bouwen/plaatsen van een woongebouw op het perceel Prinses Beatrixlaan 1 te Baarn (hierna: het perceel).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina1946-1949
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ6634
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-06-2004, 200308488/1
CiteertitelAB 2004/381
SamenvattingNoch de Awb noch de Wet RvS voorziet in vrijstelling of ontheffing van het betalen van griffierecht; geen afwijking van de Wet op de rechtsbijstand; geen onbeperkt recht op gratis rechtsbijstand; geen strijd met toegang tot de rechter.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 januari 2002 heeft het bureau rechtsbijstandvoorziening van de raad voor rechtsbijstand te Den Haag aan appellante een toevoeging verleend, als bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand (hierna: Wrb), onder oplegging van een eigen bijdrage van 532,00. Bij besluit van 12 november 2002 heeft de raad voor rechtsbijstand te Den Haag (hierna: de raad) het daartegen door appellante ingestelde beroep ongegrond verklaard.
AnnotatorA.M.L. Jansen
Pagina1950-1952
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AP4678
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-01-2004, 200300389/1
CiteertitelAB 2004/382
SamenvattingSubsidie; bestuursorgaan als belanghebbende; verwijtbaar geen beroep ingesteld; ten onrechte buiten beschouwing gelaten gegevens; te rigide toepassing beleidsregels.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juli 2001 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college van gs) op grond van artikel 12 van het Besluit rijkssubsidiŽring restauratie monumenten 1997 (hierna: het Brrm) het Provinciaal Restauratie-Uitvoeringsprogramma 2001-2006 (hierna: het PRUP) vastgesteld.
AnnotatorN. Verheij
Pagina1952-1958
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AO2381
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-12-2003, 200304718/1
CiteertitelAB 2004/383
SamenvattingIntrekking tegemoetkoming onrechtmatig, nu geadresseerde wist noch behoorde te weten dat besluit een rekenfout bevatte; ambsthalve aanvullen van rechtsgronden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 1999 heeft de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: de Staatssecretaris) appellant een tegemoetkoming op grond van de Regeling tegemoetkoming schade bij tweede extreem zware regenval 1998 van 288.448,00 ( 130.892,00) toegekend.
AnnotatorN. Verheij
Pagina1958-1962
UitspraakECLI:NL:RVS:2003:AO0774
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-11-2003, 200300967/1
CiteertitelAB 2004/384
SamenvattingOmvang geding in hoger beroep; overwegingen ten overvloede.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2001 heeft appellant een verzoek van de vennootschap onder firma Kleine Beer (hierna: de vennootschap) om subsidie ten behoeve van twaalf kinderopvangplaatsen in het door de vennootschap geŽxploiteerde kinderdagverblijf afgewezen.
AnnotatorN. Verheij
Pagina1962-1966
UitspraakECLI:NL:RVS:2003:AN8368
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 09-07-2004, 03/885 AKW
CiteertitelAB 2004/385
SamenvattingBekendmaking wijziging beleidsregels.
Samenvatting (Bron)Weigering kinderbijslag. Het geschil concentreert zich op de vraag of het aangescherpte beleid inzake het vormen van ťťn huishouden door een verzekerde met zijn gezinsleden in het land van herkomst aan gedaagde mag worden tegengeworpen.
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina1966-1969
UitspraakECLI:NL:CRVB:2004:AQ1177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 14-07-2004, AWB 02/1398
CiteertitelAB 2004/386
SamenvattingTuchtrechtspraak; klacht over goedkeurende verklaring bij jaarrekeningen 1996 t/m 2000 van gemeente; eerdere klacht ten aanzien van jaarrekening 1996: RvT ongegrond, CBB beroep verworpen: geen tuchtelijk verwijtbaar handelen; ook ten aanzien van verklaring bij jaarrekeningen 1997 t/m 2000 geen inhoudelijke beoordeling van herhaalde indentieke klacht; bedoeling klachtrecht Wet op de Registeraccountants; geen nova.
Samenvatting (Bron)Wet op de Accountants-Administratieconsulenten Raad van tucht Amsterdam
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina1969-1973
UitspraakECLI:NL:CBB:2004:AQ6259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 18-07-2003, AWB 02/1710
CiteertitelAB 2004/387
SamenvattingBeperkte kennisneming; marktstrategie.
Samenvatting (Bron)Op 7 oktober 2002 heeft het College van appellanten een beroepschrift ontvangen, waarbij beroep wordt ingesteld tegen een besluit van verweerder van 18 september 2002. Bij dit besluit heeft de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit namens verweerder besloten op een door appellanten ingediend bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 27 augustus 2001 van verweerder, waarbij verweerder ingevolge artikel 26 van de Gaswet voor appellanten de korting ter bevordering van een doelmatige bedrijfsvoering door vergunninghouders waaronder begrepen hun diensten met betrekking tot de levering van gas (de 'xt-factor') heeft vastgesteld.
Pagina1973-1975
UitspraakECLI:NL:CBB:2003:AI0377
Artikel aanvragenVia Praktizijn