Praktisch Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Praktisch Bestuursrecht
Datum 08-05-2012
Aflevering 3
RubriekArtikelen - Griffierechten
TitelWetsvoorstel verhoging griffierechten
CiteertitelPB 2012/3, 4
SamenvattingIn de financiŽle bijlage van het Regeerakkoord is opgenomen dat de rechtspraak per 2013 bekostigd moet worden door degenen die daar gebruik van maken. Om deze doelstelling te behalen is op 3 november 2011 het wetsvoorstel houdende Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en enige andere wetten in verband met de verhoging van griffierechten ingediend. Rechtstreeks gevolg van de beoogde wetswijziging is dat burgers en ondernemers substantieel meer griffierecht moeten gaan betalen. Dit geldt voor de toegang tot de rechter in ieder rechtsgebied. nieuw op bestuursrechtgebied is dat bestuursorganen onder andere bij verloren zaken forse griffierechten moeten betalen. Als rechtvaardiging voert de regering aan dat onder andere rechtzoekenden meer eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en dat de overheidsfinanciŽn beter op orde worden gebracht door de rechtspraak meer kostendekkend te maken. Het wetsvoorstel vloeit voort uit louter financiŽle motieven, maar heeft niet alleen financiŽle gevolgen. In dit artikel wordt stilgestaan bij de gevolgen van dit wetsvoorstel voor het bestuursrecht.
Auteur(s)J. Heijsman
Pagina4-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 07-03-2012, 201102610/1/R3
CiteertitelPB 2012/3, 8
SamenvattingBelanghebbende.
AnnotatorR.J. Boogers
Pagina8-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 07-03-2012, 201107898/1/A1
CiteertitelPB 2012/3, 9
SamenvattingBelanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 december 2009 heeft het college aan [vergunninghoudster] onder vrijstelling van het bestemmingsplan bouwvergunning eerste fase verleend voor het oprichten van twee supermarkten met commerciŽle ruimte en uitbreiding van het bestaande parkeerterrein op de percelen kadastraal bekend gemeente Franeker, sectie B, nummers 4625 en 4761, plaatselijk bekend Leeuwarderweg 8 en 10 te Franeker.
AnnotatorR.J. Boogers
Pagina9-9
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV8046
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 22-02-2012, 201107889/1/R2
CiteertitelPB 2012/3, 9
SamenvattingBeroepsrecht niet-rechtspersonen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 mei 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Mozartlaan-Beethovenlaan 2010" vastgesteld.
AnnotatorM.A. van Werkhoven
Pagina9-10
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV6573
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2012/3, 10
SamenvattingRuim baan voor belangenorganisaties (NJB 15 maart 2012, afl. 11, p. 725)
Pagina10-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 22-02-2012, 201102777/1/A3
CiteertitelPB 2012/3, 10
SamenvattingZorgvuldigheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 22 december 2008 en 19 maart 2009 heeft de burgemeester een aanvraag van [appellant] afgewezen om verlening van een evenementenvergunning voor het organiseren van een muziekevenement op de parade te 's-Hertogenbosch ten behoeve van Koninginnenacht 2008 onderscheidenlijk Koninginnenacht 2009.
AnnotatorR.E. Wannink
Pagina10-11
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV6519
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 08-02-2012, 201009732/1/R3
CiteertitelPB 2012/3, 11
SamenvattingZienswijzen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juli 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Geluckweg/Pastoor van Schijndelstraat" vastgesteld.
AnnotatorR.E. Wannink
Pagina11-12
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV3194
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRechtbank Middelburg, 26-01-2012, Awb 10/987
CiteertitelPB 2012/3, 12
SamenvattingVaste gedragslijn.
Samenvatting (Bron)Veilig en doelmatig gebruik waterstaatswerk. Weigering Wbr vergunning. Compensatie.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina12-13
UitspraakECLI:NL:RBMID:2012:BV1998
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2012/3, 13
SamenvattingVerslag jonge VAR: Genoemd en gedoemd? (NTB 2012, p. 47-51)

Kroniek Openbaarheid en behoorlijkheid (NTB 2012, p. 52-61)
Pagina13-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Handhaving
TitelRaad van State, 15-02-2012, 201107543/1/A1
CiteertitelPB 2012/3, 13
SamenvattingOvertreder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 september 2009 heeft het college zijn beslissing om jegens [appellanten] spoedeisende bestuursdwang toe te passen ter zake van het op 25 augustus 2009 ontmantelen van een hennepkwekerij in het pand aan de [locatie] te Eindhoven (hierna: het pand) op schrift gesteld. Daarbij heeft het college bepaald dat de aan de bestuursdwang verbonden kosten voor rekening van [appellanten] komen.
AnnotatorA.A.M. Peters
Pagina13-14
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV5071
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Handhaving
TitelRaad van State, 22-02-2012, 201103226/1/A1
CiteertitelPB 2012/3, 14
SamenvattingBestuursdwang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 augustus 2008 heeft het college zijn beslissing van 31 juli 2008 om jegens FRM spoedeisende bestuursdwang toe te passen inhoudende dat het verboden is toegang te verschaffen tot het winkelcentrum De Koningswerf voor het (winkelend) publiek en het met geel kunststoflint afgezette terrein aan de 's-Gravenhof te 's-Gravenzande te betreden dan wel toegang voor derden te (doen) verschaffen, op schrift gesteld.
AnnotatorR.E. Wannink
Pagina14-15
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV6520
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 07-03-2012, 201102071/1/R3
CiteertitelPB 2012/3, 15
SamenvattingPrematuur beroep.
AnnotatorR.J. Boogers
Pagina15-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 08-02-2012, 201100875/1/R2
CiteertitelPB 2012/3, 16
SamenvattingAanvoeren beroepsgronden na afloop beroepstermijn.
Samenvatting (Bron)In december 2010 hebben de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de minister van Infrastructuur en Milieu met toepassing van artikel 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) het rijksinpassingsplan "Windenergie langs de dijken van de Noordoostpolder" vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
Pagina16-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV3215
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 29-02-2012, 201107806/1/A2
CiteertitelPB 2012/3, 16
SamenvattingVerschoonbare termijnoverschrijding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 augustus 2010 heeft de Belastingdienst het aan [wederpartij] toegekende voorschot huurtoeslag over het jaar 2010 herzien en een bedrag van 1.980,00 toegekend.
AnnotatorA.A.M. Peters
Pagina16-17
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV7258
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 22-02-2012, 200909987/1/R4
CiteertitelPB 2012/3, 17
SamenvattingVerschoonbare termijnoverschrijding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 oktober 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Deel 2" vastgesteld.
Pagina17-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV6543
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 24-02-2012, 201112746/1/T1/A1 en 201112746/2/A1
CiteertitelPB 2012/3, 18
SamenvattingGrondenfuik.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juni 2010 heeft het college [appellant] gelast om voor 1 februari 2011 het zonder bouw- en monumentenvergunning aangebrachte glazen dak op de schuur op het perceel [locatie] te Thesinge (hierna: het perceel) in de oude staat te brengen en het achterstallig onderhoud van de gebouwen op het perceel weg te werken onder het opleggen van een dwangsom van 2.500,00 per dag dat de illegale situatie voortduurt met een maximum van 75.000,00.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina18-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV7265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 08-02-2012, 201105961/1/A2
CiteertitelPB 2012/3, 18
SamenvattingRechtsgevolgen in stand laten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2005 heeft de raad een verzoek van de maatschap om vergoeding van planschade afgewezen.
AnnotatorR.E. Wannink
Pagina18-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV3187
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2012/3, 19
SamenvattingHet bestuursprocesrecht van de Crisis- en herstelwet: sneller en relatiever? (NJB 1 maart 2012, afl. 9, p. 582-589)

Procederen over proceskosten: deskundigheid gevraagd (NTB 2012, p. 35-37)

Verbonden partijen: de lusten en lasten van verzelfstandiging (NTB 2012, p. 38-46)
Pagina19-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn