TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 21-05-2012
Aflevering 5
RubriekColumn
TitelDriekwart dwingend recht: de werknemer voldoende beschermd?
CiteertitelTRA 2012, 43
SamenvattingVan sommige wettelijke bepalingen mag alleen ten nadele van de werknemer worden afgeweken als dit bij cao gebeurt. Deze beperking van de contractsvrijheid van de individuele werknemer/werkgever wordt vaak als voorbeeld van ongelijkheidscompensatie genoemd; de individuele werknemer zou onvoldoende tegenspel kunnen bieden aan de werkgever.
Auteur(s)F.J.L. Pennings
Pagina3-4
LinkVolledige tekst artikel (Tijdschriftrechtenarbeid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelAntidrugsbeleid in ondernemingen en het recht op respect voor het privéleven van werknemers
CiteertitelTRA 2012, 44
SamenvattingAntidrugsbeleid in private ondernemingen dat een inbreuk maakt op het recht op het respect voor het privéleven van werknemers is in Nederlandse en Straatsburgse rechtspraak aan de orde geweest. In deze bijdrage gaat de auteur voor twee Nederlandse casusposities na of de daarin gedane uitspraken zich verdragen met de door Straatsburg uitgezette lijn. Zij concludeert dat de uitspraak van de Hoge Raad in het Hyatt-arrest zich niet verdraagt met die lijn. De uitspraken van Ktr. Den Helder inzake Vroon passen daar wel in.
Auteur(s)A.H. Pool
Pagina5-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelHet woud van het onderwijsrecht (2)
CiteertitelTRA 2012, 45
SamenvattingDeze bijdrage is het tweede en laatste deel van een artikel waarin wordt geprobeerd ordening aan te brengen in de rechtspositie van onderwijspersoneel. In het eerste deel stond de auteur stil bij het fundament van het onderwijsrecht – het onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs – en de diverse bestuursvormen die tegenwoordig in het onderwijs voorkomen, en de rechtspositionele gevolgen daarvan voor onderwijspersoneel. In dit deel worden typische kenmerken van het onderwijs behandeld, zoals de kringenrechtspraak en de niet-toepasselijkheid van het BBA, en wordt ook gekeken naar wat het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren voor het onderwijspersoneel in petto heeft.
Auteur(s)J.P. Dikker
Pagina11-14
LinkVolledige tekst artikel (swdv-advocaten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelCassatierechter en arbeidsovereenkomst: van einde en begin
CiteertitelTRA 2012, 46
SamenvattingIn deze aflevering van de jaarlijkse kroniek van de cassatierechtspraak op het gebied van het arbeidsovereenkomstenrecht passeren 32 uitspraken uit 2011 de revue. Van die zaken, waarvan ruim de helft (17 van de 32) met toepassing van art. 81 RO is afgedaan, worden er zes als belangrijk gekwalificeerd, en aan de hand van die uitspraken worden aan het slot van deze bijdrage het einde van een ontwikkeling (art. 7:611 BW) en het mogelijke begin van een andere (relativering van de stelplicht van de werknemer) vastgesteld.
Auteur(s)R.A.A. Duk
Pagina15-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 24-02-2012, 10/03971
CiteertitelTRA 2012, 47
SamenvattingToepasselijkheid BBA in internationaal getinte arbeidsverhoudingen. Criterium blijft de mate van betrokkenheid van de sociaaleconomische verhoudingen in Nederland. Het belang van werknemers bij het voorkómen van ontslag valt thans voor een groot deel samen met het belang van de Nederlandse arbeidsmarkt.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Opzegging zonder toestemming als bedoeld in art. 6 BBA. Toepasselijkheid (art. 6 en 9) BBA hangt, zoals beslist in HR 23 oktober 1987, LJN AD0017, NJ 1988/842, af van mate van betrokkenheid sociaal-economische verhoudingen in Nederland en belangen Nederlandse arbeidsmarkt bij de arbeidsovereenkomst en het ontslag. Sinds wijziging art. 6 BBA bij Wet van 14 mei 1998 (Stb. 1998, 300) staat bescherming werknemer tegen sociaal ongerechtvaardigd ontslag nog meer op de voorgrond door vervallen van vergunningsplicht voor ontslagneming door werknemer. Oordeel hof dat doel BBA om een aan de werknemer toekomende vorm van bescherming tegen (sociaal) ongerechtvaardigd ontslag te bieden de nadruk verdient, is juist. Oordeel dat toepasselijkheid art. 6 en 9 BBA in onderhavig geval gerechtvaardigd is, geeft niet blijk van onjuiste rechtsopvatting.
AnnotatorD.J. Buijs
Pagina19-20
LinkVolledige tekst artikel (Tijdschriftrechtenarbeid.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BU8512
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 10-02-2012, 10/03966
CiteertitelTRA 2012, 48
SamenvattingWerkgever blijft aansprakelijk na overgang dienstverband op andere werkgever, indien geen sprake is van overgang van onderneming.
Samenvatting (Bron)Werkgeversaansprakelijkheid. Verzuim voormalige werkgever een WAO-gatverzekering voor werknemer af te sluiten. Verplichting tot schadevergoeding gaat niet zonder meer over op opvolgend werkgever. Oordeel hof dat opvolgend werkgever gehouden was de uit bedoeld verzuim voortvloeiende schade te vergoeden, is onjuist of onvoldoende gemotiveerd. Hof heeft niet geoordeeld dat sprake is geweest van overgang van onderneming als bedoeld in art. 7:662 BW, zodat beslissing niet berust op art. 7:663 BW. Hof heeft evenmin schuld- of contractsoverneming aan zijn oordeel ten grondslag gelegd.
AnnotatorC.J. Frikkee
Pagina20-22
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BU7249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 09-02-2012, 200.096.953/01
CiteertitelTRA 2012, 49
SamenvattingOverheidsondernemer kan zich niet pas in beroepsprocedure op politiek primaat beroepen.
Samenvatting (Bron)Uitspraak Ondernemingskamer d.d. 9 februari 2012; de Ondernemingsraad van de Gemeente Middelburg/ Gemeente Middelburg.
AnnotatorI. Zaal
Pagina22-24
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BV7331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelDe veranderde bijstandswetgeving in het licht van het internationale recht
CiteertitelTRA 2012, 50
SamenvattingDe wet tot wijziging van de WWB en samenvoeging met de Wet Investering in Jongeren, die vanaf 1 januari 2012 van kracht is, voorziet in een aantal belangrijke wijzigingen. De wetswijziging voorziet in de eerste plaats voor jongeren tot 27 jaar in een wachttijd van vier weken alvorens aanspraak gemaakt kan worden op een bijstandsuitkering. De jongeren dienen in deze periode actief op zoek te gaan naar werk of een opleiding. Uit de wetsgeschiedenis komt naar voren dat de wetgever het aan het college overlaat om te bepalen of de jongere gedurende deze vier weken termijn voldoende inspanningen heeft gepleegd. Het college zal hierbij volgens de wetgever een individuele, op de persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden toegesneden afweging moeten maken. Er bestaat in ieder geval geen recht op bijstand voor de jongere uit wiens houding en gedragingen ondubbelzinnig blijkt dat hij de plicht tot arbeidsinschakeling of nadere door het college opgelegde verplichtingen niet wil nakomen.
Pagina24-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Europees recht
TitelHof van Justitie EU, 26-01-2012, C-586/10
CiteertitelTRA 2012, 51
Samenvatting11 jaar en 13 bepaalde tijdcontracten verder … en nog steeds een tijdelijke arbeidsrelatie.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 januari 2012.#Bianca Kucuk tegen Land Nordrhein-Westfalen.#Verzoek van het Bundesarbeitsgericht om een prejudiciele beslissing.#Sociaal beleid -- Richtlijn 1999/70/EG -- Clausule 5, punt 1, sub a, van raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd -- Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd -- Objectieve redenen die vernieuwing van dergelijke overeenkomsten kunnen rechtvaardigen -- Nationale regeling op basis waarvan gebruik van overeenkomsten voor bepaalde tijd in geval van tijdelijke vervanging gerechtvaardigd is -- Permanente of terugkerende behoefte aan vervangend personeel -- Inaanmerkingneming van alle omstandigheden van vernieuwing van opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd.#Zaak C-586/10.
AnnotatorS.S.M. Peters
Pagina26-28
UitspraakECLI:EU:C:2012:39
Artikel aanvragenVia Praktizijn