Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 25-05-2012
Aflevering 7370
RubriekRedactioneel
TitelWie bewaakt en verzorgt tegenwoordig ons constitutionele bestel?
CiteertitelGst. 2012, 53
SamenvattingHet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hield onlangs een symposium van een aantal werkers van het eerste uur ter gelegenheid van tien jaar dualisering. Professor Douwe Jan Elzinga hield daar een interessante inleiding, waarin hij de vraag centraal stelde wie tegenwoordig ons constitutioneel organogram bewaakt. Dit symposium gaf daartoe natuurlijk aanleiding omdat een van de opgaven waarvoor de dualisten in het begin van deze eeuw stonden was binnen de grenzen te blijven van de Grondwet, waarin staat dat de Raad aan het hoofd van de Gemeente staat. Het is gelukt een gedualiseerd bestel te ontwerpen dat deze grondwettelijke norm nog intact laat, al was daar enige acrobatiek voor nodig.
Auteur(s)C.J.N. Versteden
Pagina263-263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBinnenregionale decentralisatie: de paradox van verdergaande regionalisatie- Over bestuurscommissies bij gemeenschappelijke openbare lichamen
CiteertitelGst. 2012, 54
Samenvatting

In 2006 is de bundeling en integratie van gemeenschappelijke regelingen afgeschaft. Sedertdien is een veelvoud aan gemeenschappelijke regelingen opgekomen per taakveld. Dit heeft tot veel bestuurlijke drukte geleid, waardoor langzaamaan (weer) een trend te ontwaren is om verschillende taken bij één gemeenschappelijke regeling onder te brengen. Daardoor ontstaan echter soms ook gemeenschappelijke regelingen die een groot grondgebied beslaan, en veel deelnemers kennen. Via territoriale bestuurscommissies, een soort van ‘binnenregionale decentralisatie’, probeert men het grote gebied in afzonderlijke gebieden, deelregio’s, op te knippen. Maar laat de Wet gemeenschappelijke regelingen dergelijke binnenregionale decentralisatie wel toe? In dit artikel wordt op die vraag ingegaan.

Auteur(s)R.J.M.H. de Greef
Pagina264-270
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAanbesteden in tijden van crisis - Omgaan met faillissementen
CiteertitelGst. 2012, 55
SamenvattingAanbesteden in het huidige economische tij brengt voor aanbestedende diensten voordelen met zich mee, bijvoorbeeld doordat er scherpe prijzen worden geboden. Daarnaast komt de uitzonderingsgrond voor executieverkopen in beeld. Dit is de mogelijkheid om door middel van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging (lees: een-op-een) producten tegen bijzonder gunstige voorwaarden te kopen bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteiten stopzet, bij curatoren, of bij de toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.
Auteur(s)E. Zeelenberg
Pagina271-274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet vertrouwensbeginsel anno 2012: dode mus of hellend vlak?
CiteertitelGst. 2012, 56
SamenvattingHet vertrouwensbeginsel is in de Nederlandse rechtsorde erkend als autonoom beginsel van behoorlijk bestuur. De vraag die in deze bijdrage wordt besproken is, in welke gevallen en tot op welke hoogte de burger zich anno 2012 (nog) kan beroepen op het vertrouwensbeginsel.
Auteur(s)O. Schuwer
Pagina275-279
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 18-05-2011, 201009216/1/H3
CiteertitelGst. 2012, 57
SamenvattingLocoburgemeester bij waarneming bevoegd tot opleggen en verlengen huisverbod. Schorsing en voorlopige hechtenis van appellant door de rechter-commissaris onder oplegging van een huis- en contactverbod betekent niet dat de grondslag van het huisverbod is komen te vervallen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 augustus 2010 heeft de locoburgemeester (hierna: de burgemeester) [appellant] gelast de woning gelegen aan de [locatie] te Amersfoort onmiddellijk te verlaten en deze woning met ingang van 4 augustus 2010 om 16:24 uur voor een periode van tien dagen tot 14 augustus 2010 om 16:24 uur niet te betreden, noch daarin aanwezig te zijn of zich daarbij op te houden. Voorts is het [appellant] gedurende deze periode niet toegestaan contact op te nemen met de in het besluit genoemde personen die met hem in dezelfde woning wonen of daarin anders dan incidenteel verblijven (hierna: het huisverbod).
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina280-283
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ4958
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 20-12-2011, 10/6239 WIJ-T
CiteertitelGst. 2012, 58
SamenvattingWet investeren in jongeren (WIJ) – uitsluitingsgronden – relatie tussen werk-leeraanbod (WLA) en inkomensvoorziening (IV).
Samenvatting (Bron)Tussenuitspraak. Weigering inkomensvoorziening op grond van de WIJ vanwege weigering van een werkleeraanbod. Er was echter nog geen sprake van een concreet werkleeraanbod, waardoor het besluit berust op een onjuiste wettelijke grondslag.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman , H.F. van Rooij
Pagina283-285
UitspraakECLI:NL:CRVB:2011:BU9061
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-01-2012, 11/1543 WIJ
CiteertitelGst. 2012, 59
SamenvattingWet investeren in jongeren (WIJ) – uitsluitingsgronden – relatie tussen werkleeraanbod (WLA) en inkomensvoorziening (IV).
Samenvatting (Bron)De Wsf 2000 is voor degenen die op die wet een beroep kunnen doen een naar zijn aard en doel als passend en toereikend aan te merken voorziening als bedoeld in artikel 42, eerste lid onder b, van de WIJ. Ten tijde hier van belang kon betrokkene echter geen beroep meer doen op de Wsf 2000 omdat hij gedurende de maximale periode studiefinanciering had ontvangen. Artikel 42, eerste lid, aanhef en onder b, van de WIJ staat er niet aan in de weg dat betrokkene recht heeft op een inkomensvoorziening. De omstandigheid dat de wetgever een bewuste keuze heeft gemaakt om de studiefinanciering in duur te beperken maakt dat niet anders.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman , H.F. van Rooij
Pagina285-289
UitspraakECLI:NL:CRVB:2012:BV1981
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 28-12-2011, 201102392/1/H3
CiteertitelGst. 2012, 60
SamenvattingBesluit. Vooraankondiging aanzegging bestuursdwang. Schending redelijke termijn. Gedurende acht jaren niet-handhavend optreden geen bijzondere omstandigheid.
Samenvatting (Bron)Op 7 juni 2007 heeft het college een sticker aangebracht op het woonschip van [appellant] waarop staat vermeld dat het voertuig wordt aangemerkt als een voertuigwrak en dat de eigenaar veertien dagen de gelegenheid heeft het voertuig te verwijderen, bij gebreke waarvan het college gebruik zal maken van zijn bevoegdheid tot het uitoefenen van bestuursdwang.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
Pagina290-296
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU9436
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 25-01-2012, 201106871/1/A1
CiteertitelGst. 2012, 61
SamenvattingEen gebouw is elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. Nu niet op betrekkelijk eenvoudige wijze toegang kan worden verkregen tot de ruimte, is geen sprake van een gebouw.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 september 2009 heeft het college aan [appellant] bouwvergunning verleend voor het gedeeltelijk veranderen van luchtwassers aan een varkensstal op het perceel [locatie] te Sprundel.
AnnotatorP.M.J. de Haan
Pagina296-300
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV1834
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 29-02-2012, 201104750/1/A2
CiteertitelGst. 2012, 62
SamenvattingNormaal maatschappelijk risico bij planschade.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 november 2009 heeft het college [appellant sub 1] een bedrag van 6.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 december 2008 tot de dag van uitbetaling, ter tegemoetkoming in planschade toegekend.
AnnotatorJ.W. van Zundert
Pagina300-303
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV7254
Artikel aanvragenVia Praktizijn