Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 09-05-2012
Aflevering 4
RubriekUit de redactie
TitelOf heeft u liever negatieve onevenredigheid?
CiteertitelM en R 2012/4, nr. 47
SamenvattingEr wordt gedacht aan een algemene overkoepelende norm in de nieuwe omgevingswet: de kwaliteit van de leefomgeving of een duurzame leefomgeving. Dat is een soort rechtsnorm waar ik niet in geloof. Wat kan de rechter ermee? Hij zal de toetsing aan deze norm laten lopen via de motiveringseis of de eis van een zorgvuldige voorbereiding. Hij zal uiteraard niet zelf gaan bepalen wat een goede of duurzame leefomgeving is. Een administratief beroepsorgaan zou met zo'n norm nog wel wat kunnen, maar van een rechter kun je zo veel niet verwachten. Toetsing aan vage overkoepelende normen over de boeg van motivering en zorgvuldige voorbereiding is leuk als je houdt van langdurig dansen op het slappe koord. Maar het heeft vaak tot gevolg dat mensen lang wachten op iets wat geen oplossing biedt.
Auteur(s)B. Schueler
Pagina241-241
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe programmatische aanpak in het waterbeheer: een les voor de Omgevingswet?
CiteertitelM en R 2012/4, nr. 48
SamenvattingDe programmatische aanpak in het waterbeheer biedt flexibiliteit bij het bereiken van het boogde beschermingsniveau door voorgeschreven kwaliteitseisen te koppelen aan een programma van maatregelen. Deze werkwijze biedt perspectieven voor de nieuwe Omgevingswet. Auteurs evalueren een onderzoek aan de Universiteit Utrecht dat is verricht naar aanleiding van concrete vragen van waterbeheerders over de betekenis en doorwerking van kwaliteitseisen, en doen enige aanbevelingen.
Auteur(s)W.M. Janse , H.F.M.W. van Rijswick
Pagina242-254
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 30-11-2011, 201009972/1/H4
CiteertitelM en R 2012/4, nr. 49
SamenvattingGS hebben terecht geen toepassing gegeven aan de bevoegdheid tot vaststellen van 2 dB(A) hogere grenswaarden voor woningen binnen een geluidzone. Terecht, omdat B&W bericht hebben niet binnen afzienbare termijn de geluidbelasting van de woningen te reduceren tot het niveau van de eerder geldende waarden. Vanwege het ontbreken van een geluidreductieplan, konden GS dit bij de beoordeling van de vergunningaanvraag niet in acht nemen.
Pagina254-254
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelGerechtshof Arnhem, 07-02-2012, 21-001615-11
CiteertitelM en R 2012/4, nr. 50
SamenvattingUitleg zinsnede in de definitiebepaling van 'producten van planten' in art. 1 Ffw.
Pagina254-254
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 07-12-2011, 201007608/1/M1
CiteertitelM en R 2012/4, nr. 51
SamenvattingBestaande rechten bij een revisievergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juli 2010 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jan Kolen Tankstations B.V. een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een tankstation aan de Broekstraat 42a te Bergeijk. Dit besluit is op 22 juli 2010 ter inzage gelegd.
Annotator Collignon
Pagina254-257
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU7081
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EU, 21-12-2011, C-28/09
CiteertitelM en R 2012/4, nr. 52
SamenvattingTiroolse luchten.

(Commissie / Oostenrijk)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2011. # Europese Commissie tegen Republiek Oostenrijk. # Niet-nakoming - Artikelen 28 EG en 29 EG - Vrij verkeer van goederen - Maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve in- en uitvoerbeperkingen - Vervoer - Richtlijnen 96/62/EG en 1999/30/EG - Sectoraal rijverbod voor vrachtwagens van meer dan 7,5 ton die bepaalde goederen vervoeren - Luchtkwaliteit - Bescherming van gezondheid en milieu - Evenredigheidsbeginsel - Samenhang. # Zaak C-28/09.
Annotator Jans
Pagina257-264
UitspraakECLI:EU:C:2011:854
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Dordrecht, 29-12-2011, 93743 / KG ZA 11-135
CiteertitelM en R 2012/4, nr. 53
SamenvattingOnrechtmatige hinder als gevolg van gebruik kunstgrasveld door voetbalclub; ordemaatregelen in afwachting van vast te stellen maatwerkvoorschriften.
Samenvatting (Bron)Voorzieningenrechter treft ordemaatregelen in verband met geluidsoverlast van voetbalvereniging
Annotator Claassen-Dales
Pagina265-268
UitspraakECLI:NL:RBDOR:2011:BU9154
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 18-01-2012, 201012793/1/H4
CiteertitelM en R 2012/4, nr. 54
SamenvattingUitrijden mest in Natura 2000-gebied zonder vergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2010 heeft het college geweigerd handhavend op te treden tegen het zonder een vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 uitrijden en injecteren van drijfmest in het Natura 2000-gebied "Eilandspolder".
Annotator Verschuuren
Pagina268-269
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV1162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Zutphen, 23-01-2012, 06/925040-11 en 06/925065-11
CiteertitelM en R 2012/4, nr. 55
Samenvatting(Voorwaardelijke) stillegging onderneming.
Samenvatting (Bron)Economische politierechter veroordeelt Apeldoorns chemiebedrijf tot een boete van 30.000,- wegens het overtreden van milieuvergunningsvoorschriften. Daarnaast krijgt het bedrijf een voorwaardelijke straf met een proeftijd van twee jaar: gedeeltelijke stillegging van de activiteiten in een zoutloods van de onderneming voor één jaar. Het bedrijf werkt met gevaarlijke stoffen en dient de voorschriften strikt na te leven. De rechtbank oordeelt dat het bedrijf een hardnekkige recidivist is, waarbij het zich kennelijk (te) weinig gelegen laat liggen aan het naleven van de milieuvergunningvoorschriften. Zie uitspraak LJN BV1601 voor verdachte / directielid van het bedrijf.
Annotator van Ham
Pagina269-276
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2012:BV1595
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 08-02-2012, 201109027/1/A4
CiteertitelM en R 2012/4, nr. 56
SamenvattingHoger beroep inzake waterkrachtcentrale Borgharen (vervolg op M en R 2011/170, afl. 9).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 oktober 2010 heeft de minister aan Arbra B.V. onder het stellen van voorschriften een vergunning krachtens artikel 6.5, aanhef en onder a, b en c, van de Waterwet verleend voor het onttrekken van grondwater, het onttrekken aan en het brengen van water in de rivier de Maas en het gebruik maken van het waterstaatswerk rivier de Maas door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarnaast werkzaamheden te verrichten en het maken en behouden van een waterkrachtcentrale met bijbehorende werken, waaronder een vistrap, visgeleidingssysteem en aan- en afvoerkanaal, op een perceel aan de linkeroever van de rivier de Maas ter hoogte van de stuw bij Borgharen te Maastricht (hierna: het project).
Annotator van Rijswick
Pagina276-284
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV3249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 08-02-2012, 201011988/1/T1/R2
CiteertitelM en R 2012/4, nr. 57
SamenvattingBesluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) niet van toepassing. Goede ruimtelijke ordening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 oktober 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Nijmegen-Lindenholt" (hierna: het plan) vastgesteld.
Annotator Hillegers
Pagina284-289
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV3248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Leeuwarden, 10-02-2012, 366276 CV EXPL 11-6733
CiteertitelM en R 2012/4, nr. 58
SamenvattingNatuurpacht; afwijzing vordering van It Fryske Gea tot verklaring voor recht dat het een pachter niet is toegestaan om in het weideseizoen vee in het gepachte buitendijkse gebied bij te voeren.
Samenvatting (Bron)Pachtzaak. Afwijzing vordering van It Fryske Gea tot verklaring voor recht dat het een pachter niet is toegestaan om in het weideseizoen vee in het gepachte buitendijkse gebied bij te voeren.
Pagina289-292
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2012:BV3443
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-02-2012, HD 200.082.994
CiteertitelM en R 2012/4, nr. 59
SamenvattingLichtbeneming door bomen is niet onrechtmatig.
Samenvatting (Bron)hinder door bomen?
Annotator Warendorf
Pagina292-295
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2012:BV6904
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof Leeuwarden, 22-11-2011, 200.050.412/01
CiteertitelM en R 2012/4, nr. 60
SamenvattingOverlast linde ligt in risicosfeer appellante.
Samenvatting (Bron)Appellante stelt overlast te ondervinden van een lindeboom die op grond van de gemeente staat. In de boom zitten bladluizen die zgn. honingdauw afscheiden. Gemeente weigert boom te kappen. Geen onrechtmatige daad, geen misbruik van recht.
Pagina295-296
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2011:BU5537
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelL. Boerema en E.T. de Jong, Natuur en ruimte - Amsterdam: Berghauser Pont Publishing 2011
CiteertitelM en R 2012/4, nr. 61
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina297-298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelH.E. Woldendorp, Teksten en toelichting Wetgeving natuurbescherming, editie 2011 - Den Haag: SDU uitgevers 2011
CiteertitelM en R 2012/4, nr. 62
Auteur(s)R. Uylenburg
Pagina299-299
Artikel aanvragenVia Praktizijn