Jurisprudentie Bestuursrecht plus

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht plus
Datum 09-06-2012
Aflevering 2
TitelDynamiek en turbulentie in het bestuursecht
CiteertitelJB Plus 2012, afl. 2, nr. 1
SamenvattingWaar staat het bestuurs(proces)recht anno 2012 en wat zijn de wensen en verwachtingen voor de nabije toekomst? Met die opdracht laten diverse deskundigen in deze bundel ter ere van het 12,5-jarig bestaan van «JBplus» hun licht schijnen over de belangrijkste thema's van het bestuurprocesrecht. Leest men hun bijdragen, dan kan men in elk geval vaststellen dat bestuursrecht niet stilstaat. Integendeel, dynamiek en zelfs turbulentie was het kenmerk van het bestuursrecht in de jaren nul van deze eeuw. Als we geen juristen waren, zouden we misschien zeggen 'spanning en sensatie', maar dat zeggen bestuursrechtjuristen niet snel over hun eigen vak.
Auteur(s)C.L. Knijff , D.A. Verburg , R.J.G.M. Widdershoven
Pagina51-60
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelConserveren en activeren. Een beschouwing over de ontwikkeling van de Awb
CiteertitelJB Plus 2012, afl. 2, nr. 2
SamenvattingDe afgelopen jaren heeft de aanbouw van de Awb vorm gekregen in 'losse' wetsvoorstellen. Bovendien worden de nieuwe voorstellen tegenwoordig met zo'n tempo gelanceerd, dat de Awb permanent 'under construction' is. Dreigt de Awb te verrommelen?
Auteur(s)H.E. Bröring , L.M. Koenraad
Pagina61-86
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtsbeginselen en de Algemene wet bestuursrecht: tevreden met een codifactie 'light'?
CiteertitelJB Plus 2012, afl. 2, nr. 3
SamenvattingRechtsbeginselen vormen het 'DNA' van het geldend recht. De Awb beoogt het algemeen deel van het bestuursrecht en het bestuursprocesrecht voor een belangrijk deel te codificeren. Aandacht wordt besteed aan de basisfilosofie van de Awb, aan enkele algemene rechtsbeginselen, de beginselen van behoorlijk bestuur en de dragende beginselen van het bestuursprocesrecht. Tevens worden suggesties gedaan voor verbeteringen.
Auteur(s)R.J.N. Schlössels
Pagina87-100
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe grote veandering. Finaliteit in een nieuw bestuursprocesrecht
CiteertitelJB Plus 2012, afl. 2, nr. 4
SamenvattingSteeds meer stelt de bestuursrechter zich tot taak de hem voorgelegde geschillen zoveel mogelijk definitief beslechten. Een aankomende wetswijziging legt vast dat finale geschilbeslechting eerst onderzocht moet worden en dat pas als dat niet mogelijk is, kan worden volstaan met een kale vernietiging.
Auteur(s)B.J. Schueler
Pagina101-116
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBestuursrechtelijk bewijsrecht in de jaren '10: opklaringen in het hele land
CiteertitelJB Plus 2012, afl. 2, nr. 5
SamenvattingDe volwassenwording van het bestuursrechtelijk bewijsrecht staat in deze bijdrage centraal, uitgewerkt naar twee aspecten, die beide samenhangen met de Nieuwe Zaaksbehandeling van de bestuursrechter: (a) transparantie en procedurele rechtvaardigheid en (b) finale geschilbeslechting.
Auteur(s)Y.E. Schuurmans , D.A. Verburg
Pagina117-138
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWat kan het privaatrecht leren van het bestuursrecht? Vervagende grenzen tussen bestuurs- en privaatrecht
CiteertitelJB Plus 2012, afl. 2, nr. 6
SamenvattingDe grenzen tussen het bestuursrecht en het privaatrecht vervagen, omdat bestuursrechtelijke toezichtsinstrumenten ter handhaving van het privaatrecht worden ingezet, omdat de regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden naast (nationale) overheidsregulering steeds meer worden bepaald door (internationale) private regulering en omdat bedrijven zich publieke belangen zijn gaan aantrekken in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Auteur(s)M. Scheltema , M.W. Scheltema
Pagina139-147
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe (nabije) toekomst van de bestuursrechtelijke schadevergoeding
CiteertitelJB Plus 2012, afl. 2, nr. 7
SamenvattingWat staat ons in de komende jaren te wachten op het gebied van overheidsaansprakelijkheid en (bestuursrechtelijke schadevergoeding? Op die vraag kan niemand met zekerheid een antwoord geven. Wél kan een poging gedaan worden om een voorzichtige inschatting te maken van enkele toekomstige ontwikkelingen.
Auteur(s)B.P.M. van Ravels
Pagina150-166
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBeweging in het handhavingsrecht
CiteertitelJB Plus 2012, afl. 2, nr. 8
SamenvattingIn deze bijdrage wordt ingegaan op de ontwikkeling van het toezicht (nieuwe rechtspraak over falend toezicht, de bestuurlijke reorganisatie van het toezicht), de gewenste reikwijdte van de beginselplicht tot handhaving, de nieuwe regeling inzake de rechtsbescherming bij de tenuitvoerlegging van herstelsancties en de eerste jurisprudentie daarover, een rechtspraak over de bestuurlijke boete, inclusief een vergelijking met de figuur van de bestuurlijke strafbeschikking.
Auteur(s)F.C.M.A. Michiels
Pagina167-179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMensenrechten als waarborg voor toegankelijk, zorgvuldig, voortvarend en evenredig bestuursrecht
CiteertitelJB Plus 2012, afl. 2, nr. 9
SamenvattingIn deze bijdrage wordt ingegaan op de belangrijkste functies van de mensenrechten in het bestuursrecht (waaronder ook het overheidsaansprakelijkheidrecht wordt verstaan) anno 2012: de functie als waarborg voor toegankelijke, zorgvuldige en voortvarende procedures enerzijds en als ultieme evenredigheidstoets anderzijds.
Auteur(s)T. Barkhuysen , M.L. van Emmerik
Pagina180-194
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBack to the future: de Europese Unie en het algemeen bestuursrecht
CiteertitelJB Plus 2012, afl. 2, nr. 10
SamenvattingDe invloed van het recht van de EU betreft het materiële recht van veel bijzondere delen van het bestuursrecht, maar - mede als gevolg daarvan - ook de algemene delen van het bestuursrecht, zoals de rechtsbescherming en het procesrecht, de beginselen van behoorlijk bestuur en de overheidsaansprakelijkheid. Naar verwachting zal de komende jaren de Europese invloed op het algemeen deel, en dus op de Awb, verder toenemen en zal de bestuurlijke en rechterlijke samenwerking binnen Europa intensiever worden.
Auteur(s)R.J.G.M. Widdershoven
Pagina195-213
Artikel aanvragenVia Praktizijn