Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 15-06-2012
Aflevering 7371
RubriekRedactioneel
TitelEverything must be minuted, you know
CiteertitelGst. 2012, 63
SamenvattingBovenstaand citaat uit ‘Yes Minister’ – verplichte kost voor alle politici – raakt aan een vraagstuk dat in de gemeentepraktijk geregeld opduikt: de vraag in hoeverre van raadsvergaderingen en commissievergaderingen verslagen moeten worden gemaakt en aan welke eisen die verslagen moeten voldoen.
Auteur(s)S. Munneke
Pagina305-305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVerlaging van griffierecht door de bestuursrechter
CiteertitelGst. 2012, 64
SamenvattingEr is al veel geschreven en gezegd over de principiële onwenselijkheid van het kabinetsvoorstel om de griffierechten voor onder meer het instellen van (hoger) beroep in bestuursrechtelijke zaken aanzienlijk te verhogen. De praktische problemen bij de uitvoering van het gewraakte wetsvoorstel hebben tot nu echter veel minder aandacht gekregen. Dit artikel wil daarin verandering brengen, door een bespreking van de moeilijkheden die de in art. 8:41a lid 9 Awb (Algemene wet bestuursrecht) neergelegde antihardheidsclausule kan veroorzaken.
Auteur(s)L.M. Koenraad
Pagina306-310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 15-02-2012, AWB 11/525
CiteertitelGst. 2012, 65
SamenvattingSchaarse ontheffingen zondagavondopenstelling winkels. Verdelingsmethoden. Transparantiebeginsel. Beleidsregels. Ex nunc of ex tunc?
Samenvatting (Bron)Schaarse vergunningen. Weigering verlenging ontheffing zondagavondopenstelling supermarkt op grond dat verweerders niet willen vooruitlopen op wijziging winkeltijdenverordening en beleidswijziging voor verlenen van dergelijke ontheffingen is niet onredelijk of in strijd met het rechtszekerheids- en zorgvuldigheidsbeginsel. Appellante weet of kon weten dat verweerders de ontheffingen niet meer wilden verlenen met toepassing van de oude verdelingsmethode.
AnnotatorW.P. Adriaanse
Pagina311-319
UitspraakECLI:NL:CBB:2012:BV7097
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 15-02-2012, 201008192/1/R1
CiteertitelGst. 2012, 66
SamenvattingBestemmingsplanprocedure. Planschaderisicoanalyse niet ter inzage gelegd. Gebrek gepasseerd. Aannemelijk dat raad op voorhand in redelijkheid had moeten inzien dat sprake kan zijn van terugvorderbare staatssteun en zonder geoorloofde staatssteun het plan niet uitvoerbaar is. Toepasselijk bestuurlijke lus (Horst aan de Maas).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "De Zumpel-Kloosterstraat-Julianastraat Grubbenvorst" vastgesteld.
AnnotatorP.C.M. Heinen , J.M.H.F. Teunissen
Pagina319-332
LinkVolledige tekst annotatie (dekempenaer.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV5119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam, 03-04-2012, AWB 11/3310 GEMWT
CiteertitelGst. 2012, 67
SamenvattingZorgvuldige dossieropbouw is essentieel voor de onderbouwing van een art. 172a Gemw-bevel en de rechterlijke toets.
Samenvatting (Bron)Gelet op twee eerdere incidenten, waarbij eiser deel heeft uitgemaakt van een groep personen die de openbare orde heeft verstoord, was verweerder op grond van artikel 172a, eerste lid, van de Gemeentewet - ook wel genaamd de Voetbalwet - bevoegd om eiser een groepsverbod en een meldplicht op te leggen voor de maximale duur van drie maanden. Dat een incident heeft plaatsgevonden voor inwerkingtreding van de Voetbalwet en het andere incident heeft plaatsgevonden in het buitenland, laat onverlet dat verweerder deze incidenten wel ten grondslag heeft kunnen leggen aan zijn besluitvorming.
AnnotatorE.C. Berkouwer , J.H.A. van der Grinten
Pagina332-338
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2012:BW1140
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Openbare Orde
CiteertitelGst. 2012, 68
SamenvattingIn deze kroniek beschrijf ik in vogelvlucht een aantal ontwikkelingen dat zich in 2011 (tot en met begin 2012) heeft voorgedaan op het gebied van het openbareorderecht. Allereerst bespreek ik nieuwe en op stapel staande wetgeving. Vervolgens stip ik enkele interessante artikelen aan en behandel ik enkele opmerkelijke rechterlijke uitspraken. Tot besluit attendeer ik de lezer op enkele mogelijk interessante rapporten en websites.
Auteur(s)A.G. Mein
Pagina339-343
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelHet College van procureurs-generaal behoeft bijscholing over zijn staatsrechtelijke positie. Het drugsbeleid in discussie
CiteertitelGst. 2012, 69
SamenvattingIn de Staatscourant van 27 december 2011, nr. 22936 publiceerde het College van Procureurs-Generaal een aanwijzing inzake de uitvoering van de Opiumwet (Opw). Die aanwijzing is gebaseerd op art. 130 lid 4 RO. Dit bepaalt: ‘Het college kan algemene en bijzondere aanwijzingen geven betreffende de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het openbaar ministerie.’ Van het Openbaar Ministerie maken de burgemeesters geen deel uit, hetgeen van algemene bekendheid is. In deze aanwijzing komen formuleringen voor als zou dit college de bevoegdheid hebben aan burgemeesters aanwijzingen te geven. Daarnaast worden er stellingen betrokken die de juridische toets niet kunnen doorstaan.
Auteur(s)H.Ph.J.A.M. Hennekens
Pagina344-345
Artikel aanvragenVia Praktizijn