Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 15-11-2004
Aflevering 11
TitelHet Baltz-voorstel: balanceren op de rand
CiteertitelSR 2004, 77
SamenvattingDe aangekondigde ingrepen van de regering in de collectieve onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers zijn niet zozeer uniek, omdat daarmee in het verleden vaker is gedreigd, maar ze zijn wel opmerkelijk door de omvang en diepgang van deze ingrepen.
Auteur(s)A.P.C.M. Jaspers
Pagina361-363
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelPensioen voor uitzendkrachten
CiteertitelSR 2004, 78
SamenvattingGeldt voor de uitzendkracht de pensioenregeling van de uitzendwerkgever of van de inlener? Deze weerbarstige en voor de praktijk belangrijke vraag heeft recent tot enkele rechterlijke uitspraken geleid met wisselende beantwoordingen van deze vraag. De uitspraken zijn besproken door Thijsse in SR 2004, 51. Thijssen oordeelt dat de uitzendkracht op grond van art. 8 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediars (Waadi) recht heeft op gelijkwaardige pensioenaanspraken, die de uitzendkracht bij de inlener zou hebben gekregen indien hij bij de inlener in dienst was getreden. Is echter, aldus Thijssen, de ABU-CAO van toepassing, dan krijgt de uitzendkracht pensioenaanspraken op grond van deze CAO, met dien verstande dat een voor de inlener geldende verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds zou kunnen prevaleren. Deze standpunten behoeven volgens de auteur nuancering, welke nuancering hij in dit artikel beoogt te geven. Hiertoe bespreekt hij de vraag onder welke pensioenregeling de uitzendkracht valt.
Auteur(s)E. Lutjens
Pagina364-371
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe WMK, het Protocol verzekeringskeuringen en de toegang tot particuliere verzekeringen
CiteertitelSR 2004, 79
SamenvattingWat betreft de rechtsbescherming van keurlingen blijkt de toepassing van de WMK in de praktijk de nodige problemen op te roepen. Het Protocol verzekeringskeuringen alsmede de nieuwe gezondheidsverklaring van 2004 geven hiervoor ten dele een oplossing. Er is vooral verbetering gebracht ten aanzien van procedurele aspecten. Wat betreft materiŽle aspecten blijft nog het een en ander onduidelijk. In deze bijdrage gaat de auteur in op de vraag welke uitvoeringsproblemen van de WMK te signaleren zijn in verband met verzekeringskeuringen. Zijn de in het kader van zelfregulering tot stand gekomen afspraken daaraan tegemoetgekomen en in hoeverre blijft een meer fundamentele bezinning op doelstellingen en instrumenten van de WMK nodig?
Auteur(s)J.K.M. Gevers
Pagina372-378
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 24-09-2004, 2004-118
CiteertitelSR 2004, 80
SamenvattingLeeftijdsdiscriminatie; vakantiedagen; Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL)
AnnotatorM.S.A. Vegter
Pagina379-380
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 27-05-2004, C-285/02
CiteertitelSR 2004, 81
SamenvattingOverwerkvergoeding; gelijke behandeling deeltijdarbeid
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 27 mei 2004. # Edeltraud Elsner-Lakeberg tegen Land Nordrhein-Westfalen. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Verwaltungsgericht Minden - Duitsland. # Artikel 141 EG - Richtlijn 75/117/EEG - Nationale regeling volgens welke fulltimeleraren en parttimeleraren zelfde aantal overuren moeten maken om recht op vergoeding te hebben - Indirecte discriminatie van parttimewerkneemsters. # Zaak C-285/02.
AnnotatorA.G. Veldman
Pagina380-382
UitspraakECLI:EU:C:2004:320
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Utrecht, 10-08-2004, 355301 EJ VERZ 04-2131
CiteertitelSR 2004, 82
SamenvattingInstemmingsrecht; beloningsregeling
AnnotatorR.H. van het Kaar
Pagina382-385
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 16-07-2004, 664/2004
CiteertitelSR 2004, 83
SamenvattingAdviesrecht; verplaatsing werkzaamheden
AnnotatorL.C.J. Sprengers
Pagina385-387
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Utrecht, 02-09-2004, SBR 04/1176
CiteertitelSR 2004, 84
SamenvattingWerkloosheidswet (WW); afschaffing vervolguitkering
Samenvatting (Bron)Bijlage bij besluit bevat impliciete beslissing omtrent aanspraak WW-vervolguitkering en is gelijk te stellen aan een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.
AnnotatorM.J.A.C. Driessen
Pagina387-388
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2004:AR2721
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelScholingsregeling WW
CiteertitelSR 2004, 85
Auteur(s)A.C. Damsteegt
Pagina388-390
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Venlo, 16-06-2004, 118 797
CiteertitelSR 2004, 86
SamenvattingDekkingstekort pensioenfondsen; financieringsverplichting werkgever; indexatie pensioenen
AnnotatorR.A.C.M. Langemeijer
Pagina390-394
Artikel aanvragenVia Praktizijn