Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 15-06-2012
Aflevering 5
RubriekUit de redactie
TitelDe 'eigen' wijsheid van de strafrechter schiet steeds vaker te kort
CiteertitelM en R 2012/5, nr. 63
SamenvattingEr is een onmiskenbaar groeiende behoefte aan recht. Particulieren, bedrijven en ook overheden willen houvast in een wereld die steeds complexer wordt. De (straf)rechter zou het houvast moeten kunnen bieden, maar ook hij heeft soms moeite zich staande te houden. Er zijn tal van technologische ontwikkelingen die vragen om normering. De ontwikkelingen gaan snel, met als gevolg dat normen al snel verouderen. De wetgever kan het niet bijbenen met als gevolg dat wordt volstaan met raamwetgeving en open normen. Dit type normen is vaak vatbaar voor discussieen dat maakt het recht en dus ook de (straf)rechtspraak complex. Het milieurecht is daarvan een aansprekend voorbeeld.
Auteur(s)T. de Lange
Pagina309-309
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen ruimere jas voor Natura 2000?
CiteertitelM en R 2012/5, nr. 64
SamenvattingVoordat een project met effecten op Natura 2000-gebied doorgang kan vinden, moet een passende beoordeling worden uitgevoerd rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen. Tot nu toe is de heersende leer in Nederland dat een vergunning pas kan worden verleend indien er geen significant negatieve effecten zijn dan wel deze niet kunnen worden weggemitigeerd. Anders komt de zware toetsing aan de ADC-criteria in beeld. Volgens ons is het onder de Natuurbeschermingswet 1998 en onder art. 6 Habitat-richtlijn echter mogelijk om een passende beoordeling positief te laten uitpakken ondanks een overblijvend significant negatief effect, indien er voldoende positieve effecten op andere instandhoudingsdoelstellingen tegenover staan en het ecologisch eindoordeel over het project als geheel dus positief is.
Auteur(s)L. Boerema , P. Mendelts
Pagina310-316
LinkVolledige tekst artikel (petermendelts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 25-08-2011, AWB 11/2037 en 11/2038, AWB 11/2136 en 11/1902
CiteertitelM en R 2012/5, nr. 65
SamenvattingBevoegd gezag motorcrossinrichting.
Samenvatting (Bron)Betreft gedoogbesluit ten aanzien van een motorcrossterrein. Naar het oordeel van de rechtbank heeft het college van burgemeester en wethouders zich ten onrechte bevoegd geacht tot het nemen van het gedoogbesluit. Gelet op de artikelen 2.4 en 5.2 van de Wabo in samenhang met de onderdelen 19.2 en 19.3 van categorie 19 in bijlage I van het Bor zijn gedeputeerde staten bevoegd gezag.
Annotator van den Broek
Pagina317-319
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2011:BR6123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 09-11-2011, AWB 10/1975
CiteertitelM en R 2012/5, nr. 66
SamenvattingGrensoverschrijdende rechtsbescherming revisited.
Samenvatting (Bron)Belgisch gemeentebestuur is geen belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Awb en kan derhalve geen bezwaar maken tegen vrijstelling en bouwvergunning voor de oprichting van een windpark nabij de Belgische grens. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden (verweerder) heeft vrijstelling ex artikel 19, eerste lid, van de WRO en bouwvergunning verleend voor de oprichting van een windturbinepark nabij de Belgische grens. Verweerder heeft het bezwaar van het gemeentebestuur van de Belgische gemeente Arendonk (eiser) ten onrechte ontvankelijk geacht. Eiser is geen bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1 van de Awb en daarom geen belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2 van de Awb. Ook indien eiser wel als bestuursorgaan zou moeten worden aangemerkt, is het bezwaar niet ontvankelijk. Gelet op artikel 1:4 van de Crisis- en herstelwet, welke wet op deze zaak van toepassing is, kan een niet tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan niet in rechte opkomen tegen een besluit dat niet is gericht tot dat bestuursorgaan of de rechtspersoon waartoe dat bestuursorgaan behoort. De rechtbank verklaart het beroep gegrond, vernietigt het bestreden besluit en verklaart het bezwaar alsnog niet-ontvankelijk.
Annotator Jans
Pagina319-322
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2011:BU6790
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 14-12-2011, 201006895/1/M1
CiteertitelM en R 2012/5, nr. 67
SamenvattingBegrip één richting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juni 2010 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Noblesse Proteins B.V. (hierna: Noblesse) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het verwerken van dierlijke bijproducten die vrijkomen bij het slachten van pluimvee op het perceel Ambachtsweg 7 te Wijster. Dit besluit is op 9 juni 2010 ter inzage gelegd.
Annotator van 't Lam
Pagina322-326
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU7874
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EU, 21-12-2011, C-366/10
CiteertitelM en R 2012/5, nr. 68
SamenvattingRichtlijn 200/101/EG blijft overeind. Toetsing aan diverse internationale verdragen en beginselen van internationaal gewoonterecht.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2011. # Air Transport Association of America en anderen tegen Secretary of State for Energy and Climate Change. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Verenigd Koninkrijk. # Verzoek om prejudiciele beslissing - Richtlijn 2003/87/EG - Regeling voor handel in broeikasgasemissierechten - Richtlijn 2008/101/EG - Opneming van luchtvaartactiviteiten in deze regeling - Geldigheid - Verdrag van Chicago - Protocol van Kyoto - Luchtvaartovereenkomst Europese Unie-Verenigde Staten - Beginselen van internationaal gewoonterecht - Rechtsgevolgen - Inroepbaarheid - Extraterritoriaal karakter van recht van Unie - Begrippen ,kosten en lasten' en ,heffingen'. # Zaak C-366/10.
Annotator Peeters
Pagina326-338
UitspraakECLI:EU:C:2011:864
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 11-01-2012, 201004758/1/R3
CiteertitelM en R 2012/5, nr. 69
SamenvattingBevi. Revi. Bestemmingsplan. Plaatsgebonden risicocontour. Wijzigingsbevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 januari 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Bedrijventerreinen en Bevi" vastgesteld.
AnnotatorC. van der Hoeven
Pagina338-345
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV0555
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Middelburg, 02-02-2012, Awb 11/778
CiteertitelM en R 2012/5, nr. 70
SamenvattingOmgevingsvergunning voor bouwen. Limitatief-imperatief stelsel. VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering. Welstandstoets.
Annotator van den Broek
Pagina345-348
UitspraakECLI:NL:RBMID:2012:BV2788
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 08-02-2012, 201010565/1/T1/A4
CiteertitelM en R 2012/5, nr. 71
SamenvattingVerandering beoordeling aspect volksgezondheidbij verlening milieuvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 september 2010 heeft het college aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een pluimveehouderij met schapen aan de [locatie] te Vroomshoop, gemeente Twenterand. Dit besluit is op 24 september 2010 ter inzage gelegd.
Annotator Collignon
Pagina348-350
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV3245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Breda, 08-02-2012, 004251-99
CiteertitelM en R 2012/5, nr. 72
SamenvattingOntneming Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV
Samenvatting (Bron)Gedeeltelijke toewijzing vordering ontneming in milieuzaak. Vervolgprofijt afgewezen. In verband met overschrijding van de redelijke termijn wordt het te ontnemen bedrag gematigd.
Annotator Tubbing
Pagina350-363
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2012:BV3088
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EU, 16-02-2012, C-182/10
CiteertitelM en R 2012/5, nr. 73
SamenvattingM.e.r-richtlijn, Habitat-richtlijn en Verdrag van Aarhus: (Beroep tegen) projectwet, alternatievenonderzoek, motivering besluit, habitattoets; art. 1.4 Chw; status Implementation Guide Verdrag van Aarhus.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 16 februari 2012. # Marie-Noelle Solvay e.a. tegen Region wallonne. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Cour constitutionnelle - Belgie. # Milieueffectbeoordeling van projecten - Begrip,wet' - Waarde en draagwijdte van preciseringen in Toepassingsgids met betrekking tot Verdrag van Aarhus - Vergunning van project zonder passende milieueffectbeoordeling - Toegang tot rechter inzake milieuaangelegenheden - Omvang van recht om beroep in te stellen - Habitatrichtlijn - Plan of project dat natuurlijke kenmerken van gebied aantast - Dwingende reden van groot openbaar belang. # Zaak C-182/10.
Annotator Jesse , Verschuuren
Pagina364-373
UitspraakECLI:EU:C:2012:82
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 08-03-2012, 413533 / KG ZA 12-176
CiteertitelM en R 2012/5, nr. 74
SamenvattingKort geding m.b.t. door Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gehanteerde grenswaarden t.b.v. onderscheid schoon en verontreinigd papierafval. Kortgedingrechter beveelt Staat jegens eisseressen hieraan niet (langer) toepassing te geven.
Samenvatting (Bron)Internationaal transport van afvalstoffen. Normen die de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hanteert bij het beoordelen van partijen papierafval tot het moment dat er op Europees niveau normen zijn overeengekomen. De kern van het geschil tussen partijen betreft de vraag of het gedaagde vrij staat om de grenswaarden jegens eiseressen te hanteren als criteria waaraan eiseressen moeten voldoen bij hun transporten van oud papier en karton. De vorderingen zien enerzijds op het handelen van de Inspectie bij de bestuursrechtelijke handhaving van de EVOA, anderzijds op het handelen van het Openbaar Ministerie bij het onderzoek naar overtreding van het bepaalde in de artikelen 2 lid 35 EVOA jo. 10.60 lid 2 Wet milieubeheer en de artikelen 1a en 2 WED. Voorshands moet worden geoordeeld dat de Inspectie met het vaststellen en het hanteren van de door haar opgestelde grenswaarden haar bevoegdheid om door middel van beleid haar taken in te vullen, overschrijdt. Ook met het hanteren van die grenswaarden in het kader van een rechtshulpverzoek wordt de beleidsvrijheid van gedaagde onmiskenbaar overschreden.
Annotator Ham
Pagina373-380
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2012:BV8327
Artikel aanvragenVia Praktizijn