Praktisch Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Praktisch Bestuursrecht
Datum 21-06-2012
Aflevering 4
RubriekArtikelen - Bestuursprocesrecht
TitelWet aanpassing bestuursprocesrecht
CiteertitelPB 2012/4, 4
SamenvattingDe afgelopen jaren zijn er diverse tijdelijke en definitieve maatregelen genomen om het bestuursprocesrecht efficiŽnter te maken, zoals de invoering van de Crisis en herstelwet. De wetgever vindt dat het moment is aangebroken om het bestuursprocesrecht meer fundamenteel te herzien. Met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht beoogt de wetgever een efficiŽnter bestuursprocesrecht. De wet moet het bestuursprocesrecht meer stroomlijnen en slagvaardiger maken. Tevens is beoogd een effectievere geschillenbeslechting mogelijk te maken. In deze bijdrage wordt het wetsvoorstel toegelicht en wordt er op een vijftal punten dieper ingegaan op de wijziging of aanvulling. Omdat in dit tijdschrift eerder uitvoerig is ingegaan op het relativiteitsvereiste, zullen wij dat laten rusten.
Auteur(s)R.J. Boogers , R.E. Wannink
Pagina4-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen - Openbaarheid van Bestuur
TitelWet openbaarheid van bestuur
CiteertitelPB 2012/4, 8
SamenvattingBestuursorganen worden in toenemende mate geconfronteerd met Ė soms zeer omvangrijke Ė verzoeken om openbaarmaking van informatie. In veel gevallen dienen deze verzoeken te worden afgedaan op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: 'de Wob'. Bij toepassing van de Wob wordt uitgegaan van het algemeen belang van openbaarheid. Overheidsinformatie is in beginsel openbaar, tenzij een van de uitzonderingsgronden genoemd in de artikelen 10 en 11 van de Wob hieraan in de weg staat. Op de behandeling van Wob-verzoeken is ook de Algemene wet bestuursrecht (hierna: 'de Awb') van toepassing. Op bepaalde punten is in de Wob en speciale regeling getroffen die afwijkt van de Awb. De speciale regeling van de Wob gaat dan voor de algemene regeling van de Awb. In deze bijdrage ga ik in op de toepassingsbereik van de Wob en bespreek ik een aantal centrale bepalingen van de wet. Hierbij zal aandacht worden geschonken aan de relatie tussen de Wob en de Awb.
Auteur(s)L.A. Hoegee-Kjellevold
Pagina8-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 14-03-2012, 201108518/1/A3
CiteertitelPB 2012/4, 12
SamenvattingBesluit.
Samenvatting (Bron)Op 7 mei 2010 heeft de minister aan [appellant] meegedeeld dat hij voor het gebruik van de Valkenburgergroeve Trichtergrubbe voor het houden van vissen en reptielen in aquaria en terraria en het hierlangs rondleiden van bezoekers een vergunning op grond van artikel 151, eerste lid, van het Mijnbesluit nodig heeft.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina12-12
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV8805
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 14-03-2012, 201106937/1/A2
CiteertitelPB 2012/4, 12
SamenvattingHerhaalde aanvraag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 februari 2010 heeft het college een aanvraag van [wederpartij] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorH.M.J.G. Neelis
Pagina12-13
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV8790
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 18-04-2012, 201107768/1/R1
CiteertitelPB 2012/4, 13
SamenvattingMondelinge zienswijze.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 april 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Centrum en omgeving" vastgesteld.
AnnotatorR.J. Boogers
Pagina13-13
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW3033
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2012/4, 14
SamenvattingKroniek van het algemeen bestuursrecht - Toegankelijk bestuursrecht? (NJB 12 april 2012, art. 15. p. 1014-1022)

Eigen verantwoordelijkheid bestuursorgaan bij toepassing Wet Bibob (NJB 3 mei 2012, afl. 18, p. 1248-1254)
Pagina14-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Handhaving
TitelRaad van State, 28-03-2012, 201108337/1/A1
CiteertitelPB 2012/4, 15
SamenvattingConcreet zicht op legalisatie en vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2006 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast een aantal in het besluit nader omschreven activiteiten op het perceel [locatie] te Wijk en Aalburg (hierna: het perceel) te staken en gestaakt te houden en voorts een aantal in het besluit nader aangeduide bouwwerken te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorA.A.M. Peters
Pagina15-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW0143
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Handhaving
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2012/4, 16
SamenvattingDe bestuurlijke boete en de evenredigheidstoets (NTB 2012, p. 103-110)
Pagina16-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 28-03-2012, 201104562/1/A3
CiteertitelPB 2012/4, 16
SamenvattingTermijnoverschrijding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 november 2009 heeft de minister Taxi Horn Tours een bestuurlijke boete opgelegd van 13.860,00 wegens onder meer overtredingen van de Arbeidstijdenwet.
AnnotatorH.M.J.G. Neelis
Pagina16-17
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW0178
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 18-04-2012, 201011973/1/R1 en 201104068/1/R1
CiteertitelPB 2012/4, 17
SamenvattingGronden na beroepstermijn.
Samenvatting (Bron)Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 13 december 2010, hebben de Stichting en anderen beroep ingesteld tegen het niet tijdig vaststellen van het bestemmingsplan "Landgoed De Eyserhof".
AnnotatorR.E. Wannink
Pagina17-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW3030
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 14-03-2012, 201200153/1/A1
CiteertitelPB 2012/4, 18
SamenvattingAppelverbod.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 17 november 2011, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank het beroep van [appellante] tegen een ongedateerd besluit van het college buiten zitting niet-ontvankelijk verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.
AnnotatorH.M.J.G. Neelis
Pagina18-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV8774
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 21-03-2012, 201105950/1/A1
CiteertitelPB 2012/4, 19
SamenvattingZelf in zaak voorzien.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 februari 2011 heeft het college aan [appellante sub 2] ontheffing verleend ten behoeve van het realiseren van een zanddepot met ontsluitingsweg voor een periode van vijf jaar op percelen aan de Raktweg te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie N, nrs. 4062, 274 en 4472.
AnnotatorR.E. Wannink
Pagina19-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV9463
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2012/4, 19
SamenvattingOvergangsrecht, verworven recht en gewekte verwachtingen (NTB 2012, p. 92-102)

Kroniek schadevergoeding (NTB 2012, p. 111-121)
Pagina19-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn