Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 09-06-2012
Aflevering 6
RubriekArtikelen
TitelGastcolumn - Versnelling van planrealisatie
CiteertitelTBR 2012/99, p. 542-544
SamenvattingDe Gelderse gedeputeerde Verdaas (PvdA) heeft recent een pleidooi gelanceerd voor een automatisch 'vervallen' van bestemmingsplannen wanneer deze niet binnen de periode zijn gerealiseerd. op die wijze - zo is zijn gedachte - kunnen de planologisch bevoegde overheden, in het bijzonder de provincie en de gemeente, meer regie voeren met minder planschade.
Auteur(s)J.A.M.A. Sluysmans
Pagina542-544
LinkVolledige tekst artikel (feltz.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHoofdstuk 2 Crisis- en herstelwet, de experimenteerfase voorbij? (Deel 2) - Verslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht gehouden op 1 december 2011 te Amersfoort
CiteertitelTBR 2012/100, p. 545-571
SamenvattingWij gaan nu over tot de bespreking van het derde preadvies van vandaag. Het is geschreven door Marco Lurks, co÷rdinerend senior omgevingsrecht bij de VNG en tevens universitair docent omgevingsrecht aan de universiteit Leiden. Hij zal nu starten met het geven van een korte toelichting op zijn preadvies.
Pagina545-571
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe kabinetsnotitie over de stelselwijziging omgevingsrecht: een samenvatting
CiteertitelTBR 2012/101, p. 572-576
SamenvattingOp 9 maart 2012 heeft de minister van I en M de Tweede Kamer ge´nformeerd over de voorgenomen stelselwijziging voor het omgevingsrecht, die uiteindelijk moet resulteren in een Omgevingswet. Op 2 april is dit in Utrecht 'aan den volke' toelichting en tot 11 april konden reacties via het internet worden gegeven. De minister ervaart brede steun 'in het veld'. 'Het veld' vraagt echter aandacht voor een helder en zorgvuldig proces. In dit artikel is de inhoud van de kabinetsnotitie samengevat.
Auteur(s)T.H.H.A. van der Schoot
Pagina572-576
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDoorbreking van patstellingen bij de toe- en verdeling van verantwoordelijkheden en risico's met betrekking tot het verkrijgen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen onder de UAVgc 2005
CiteertitelTBR 2012/102, p. 577-585
SamenvattingJaarrede uitgesproken op 1 december 2011 tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht.

Een van de taken die in het kader van de uitvoering van een bouwproces moeten worden verricht, betreft het wegnemen van juridische belemmeringen die aan de realisatie van een bouwvoornemen in de weg kunnen staan. Omdat deze belemmeringen voor het merendeel binnen het domein van het publiekrecht voorkomen, krijgt de uitvoering van deze taak vooral aandacht vanuit het publiekrechtelijk bouwrecht. Het wegnemen van juridische belemmeringen is echter ook voor het privaatrechtelijk bouwrecht relevant. In de eerste plaats omdat een aantal van die belemmeringen privaatrechtelijk van aard zijn. In de tweede plaats - en daar spitst deze bijdrage zich op toe - omdat binnen het geheel aan rechtsverhoudingen die tussen de deelnemers aan een bouwproces kunnen bestaan in de regel contractuele afspraken worden gemaakt over de toe- en verdeling van verantwoordelijkheden en risico's die kleven aan het wegnemen van dergelijke belemmeringen.
Auteur(s)C.E.C. Jansen
Pagina577-585
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSamenwerking in de aanbesteding - Teleurstellende aanbestedingskaders en hoe van samenwerking toch 'de norm' te maken
CiteertitelTBR 2012/103, p. 586-601
SamenvattingSamenwerking is al enige tijd een veelgebruikt begrip op bouwcongressen, in rapporten en in projectevaluatie. Ook zijn er intentieverklaringen en akkoorden ontwikkeld om het gedrag van partijen bij aanbestedingen in de bouw positief te be´nvloeden en de focus te verleggen van puur individuele belangen naar 'het projectbelang'. Dit getuigt van een toenemende bewustwording in de sector dat investeren in afstemming, informatie uitwisseling, sfeer en communicatie medebepalend is voor het projectreslutaat (zoals dat ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt). Deze aandacht voor samenwerking lijkt zich echter nog niet op grote schaal te vertalen naar de dagelijkse praktijk van infrastructurele projecten.
Auteur(s)Y.P. Kamminga , S. Smits
Pagina586-601
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondiging
TitelNationale en Europese perspectieven voor afspraken over pre-kwalificatie bij aanbestedingen
CiteertitelTBR 2012/104, p. 602-609
SamenvattingPre-kwalificatie bij aanbestedingen is een actueel onderwerp, zowel nationaal als Europees. Ook op het terrein van de formele Europese normalisatie is eer een voorstel gedaan voor een Europese norm. Met dit artikel informeert NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut, marktpartijen over de ontwikkelingen van het betreffende normalisatietraject, hoe de Nederlandse marktpartijen invloed kunnen uitoefenen en wat de mogelijke vervolgstappen kunnen zijn.
Auteur(s)E. Verhoeff
Pagina602-609
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelDe co÷rdinatieregeling Wro revisited
CiteertitelTBR 2012/105, p. 610-612
SamenvattingWij hebben met instemming het beschouwende artikel De co÷rdinatieregeling, helemaal zo gek nog niet? van E.M. Van Bommel en A. Franken in Tijdschrift voor Bouwrecht nr. 5 - mei 2012 (TBR 21012/81) gelezen. Wij zijn door onze praktijkervaring echter minder voorzichtig en willen stellen dat de co÷rdinatieregeling Wro (hierna co÷rdinatieregeling) juist nadrukkelijk aandacht verdient, zolang het nieuwe regelkader van de Omgevingswet op zich laat wachten. Het gebruik van de co÷rdinatieregeling neemt gestaag toe, vooral vanuit het Rijk en door gemeenten. Gemeengoed is de regeling echter nog steeds niet. Extra aandacht voor de regeling juichen wij daarom toe. Wij willen tevens enige opmerkingen plaatsen bij het artikel, over de voordelen, het toepassingsbereik en de toekomst van de co÷rdinatieregeling.
Auteur(s)R.W.M. Mathijsen , R.J.W. Rothengatter
Pagina610-612
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelGebruik van keurmerken bij aanbestedingen
CiteertitelTBR 2012/106, p. 613-613
SamenvattingTwintig jaar geleden, op 10 december 1991, schreef Nederland een aanbesteding uit voor de levering van een meteorologisch computersysteem onder de destijds geldende richtlijn 77/62/EEG (Richtlijn Leveringen). Nederland kwam over deze aanbesteding in aanvaring met de Europese Commissie. De Commissie had bezwaar tegen de wijze waarop in de aanbesteding werd verwezen naar technische specificaties. De omschrijving in de aanbestedingsdocumenten leidde namelijk dat het gevraagde besturingssysteem het 'UNIX'-systeem moest zijn.
Auteur(s)F.A. van den Assem , M. van Berlo
Pagina613-613
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 14-12-2011, 201107145/1/H1
CiteertitelTBR 2012/107, p. 614-617
SamenvattingHoger beroep tegen vernietiging vrijstelling en bouwvergunning voor het oprichten van 5 windturbines. Ontoereikende motivering vliegveiligheid.

(Windturbines en vliegveiligheid Apeldoorn)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 februari 2010 heeft het college aan Evelop Ontwikkeling B.V. (thans: Windpark Ecofactorij B.V.) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van vijf windturbines met trafo/overdrachtspunt op en nabij bedrijventerrein Ecofactorij op de percelen kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie F, nummers 9406, 10082, 9696, 10173 en 20223 en sectie M, nummers 4835 en 4836 (alle gedeeltelijk).
AnnotatorR.S.J. Schmull
Pagina614-617
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU7930
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 16-05-2012, 201108144/1/R1
CiteertitelTBR 2012/108, p. 617-621
SamenvattingWeigering gemeenteraad bestemmingsplan te herzien. Raad heeft bij afweging van alle belangen zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat er geen aanleiding bestaat om voor het perceel van appellante vooruit te lopen op de afweging van belangen na afloop van de planperiode. Raad heeft het verzoek om herziening van het bestemmingsplan kunnen afwijzen. Beroep ongegrond. Geen proceskostenveroordeling.

(Afwijzing verzoek tot herziening bestemmingsplan Tubbergen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 januari 2011 heeft de raad het verzoek van [appellante] om herziening van het bestemmingsplan voor het perceel [locatie] te Tubbergen afgewezen.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina617-621
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW5907
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 21-12-2011, 201105686/1/H1 en 201105693/1/H1
CiteertitelTBR 2012/109, p. 621-625
SamenvattingHandhavend optreden. In bezwaar herroepen van besluit zonder daar een nieuw besluit voor in de plaats te stellen. Is voor een combinatie van voorzieningen (waaronder een keukenblok) wel een vergunning nodig? Intrekken bouwvergunning. Is opgelegde last wel voldoende verstrekkend om overtreding te beŰindigen? overschrijven bouwvergunning.

(Overschrijving bouwvergunning Bergen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2007 heeft het college het verzoek van [appellant] om handhavend op te treden tegen de (beweerdelijk) illegale bewoning van een schuur/slaaphuis op het perceel [locatie] te Bergen (hierna: het perceel) afgewezen.
AnnotatorB. Rademaker
Pagina621-625
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU8906
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 16-05-2012, 201110488/1/A1
CiteertitelTBR 2012/110, p. 625-630
SamenvattingVrijstelling bestemmingsplan ten behoeve van bouwplan. Zijn voorschriften uit de bouwverordening van toepassing? Uitleg voorrangsregel Woningwet.

(Vrijstelling Utrechtse Heuvelrug)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 september 2009 heeft het college vrijstelling verleend voor het oprichten van twee vrijstaande woningen op het perceel Koningin Julianalaan 26 te Leersum.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina625-630
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW5956
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 25-04-2012, 201107326/1/A2
CiteertitelTBR 2012/111, p. 630-633
SamenvattingNadeelcompensatie. Reconstructiewet concentratiegebieden.

(Nederweert)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 mei 2009 heeft het college een aanvraag van de maatschap om schadevergoeding op grond van artikel 30 van de Reconstructiewet concentratiegebieden (hierna: de Rwc) afgewezen.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
Pagina630-633
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW3907
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 14-03-2012, 71.693
CiteertitelTBR 2012/112, p. 633-641
SamenvattingBestek met twee hoeveelheden wapeningstaal. Verrekenbare of geschatte hoeveelheid.

(Geschatte hoeveelheden)
AnnotatorW.J.M. Herber
Pagina633-641
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad, 20-04-2012, 11/03259
CiteertitelTBR 2012/113, p. 641-645
SamenvattingKwalitatief recht. Afspraak aangaande overgang onder bijzonder titel niet vereist, evenmin dat daar kwalitatieve verplichting tegenover staat. Geen inschrijving in openbare registers nodig.

(Bouwbeperkingsbeding)
Samenvatting (Bron)Kwalitatief recht; art. 6:251 BW. Afspraak aangaande overgang onder bijzondere titel niet vereist, evenmin dat daar kwalitatieve verplichting (art. 6:252 BW) tegenover staat. Geen inschrijving in openbare registers. Onbegrijpelijke uitleg beding.
AnnotatorH.C.W.M. Moesker
Pagina641-645
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BV5555
Artikel aanvragenVia Praktizijn