Ars Aequi

Uitgever Stichting Ars Aequi
Tijdschrift Ars Aequi
Datum 11-07-2012
Aflevering 7/8
TitelWoord vooraf
CiteertitelAA 2012, 506
SamenvattingHet recht kan niet zonder hiŽrarchie. Juridisch conflicten zijn pas definitief beslecht wanneer de hoogste regels zijn geÔdentificeerd en wanneer de hoogste rechter zich over de uitleg van die regels heeft uitgelaten. Juridische conflicten laten zich door de opkomst van nieuwe juridische deelterreinen op internationaal, Europees en nationaal niveau echter niet steeds in termen van hiŽrarchie vangen. In dit Bijzonder Nummer van Ars Aequi wordt gepoogd een begin van een antwoord te geven op de vragen die deze ontwikkeling oproept.
Auteur(s)G.J. Geertjes
Pagina506-507
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe historische ontwikkeling van de verhouding tussen internationaal en nationaal recht
CiteertitelAA 2012, 510
SamenvattingHet recht valt uiteen in een veelheid van rechtssystemen. Er zijn circa tweehonderd staten in de wereld en bijgevolg evenveel nationale rechtsorden. Daarnaast staat de volkenrechtelijke rechtsorde, die van oorsprong de rechtsbetrekkingen tussen staten onderling regelt. Weliswaar zijn er in de loop van de negentiende en vooral de twintigste eeuw steeds meer verdragen en andere rechtsnormen tot stand gekomen die raken aan de belangen van individuele personen en bedrijven, maar uit de aard van het volkenrecht vloeit voort dat iedere staat zelf mag beslissen hoe hij de inhoud van deze verdragen en andere normen van internationaal recht in zijn interne rechtsorde verwerkt.
Auteur(s)J. Fleuren
Pagina510-519
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe verhouding tussen het EHRM en het HvJ EU na toetreding van de EU tot het EVRM - HiŽrarchie in een gelaagd systeem, of complementariteit in een pluralistische rechtsorde?
CiteertitelAA 2012, 520
SamenvattingDe rechtsorde van de Europese Unie (EU) en het systeem van de Raad van Europa (RvE) en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) zijn ogenschijnlijk twee afzonderlijke structuren die onafhankelijk van elkaar functioneren. Tussen deze rechtsordes bestaat op het eerste gezicht geen hiŽrarchie, noch is sprake van 'meergelaagdheid'. In werkelijkheid zijn de twee echter nauw met elkaar verweven. Dat zal nog sterker worden als de EU toetreedt tot het EVRM, zoals beoogd met het Verdrag van Lissabon, en de onderlinge verbondenheid wordt geformaliseerd.
Auteur(s)J. Gerards , L. Glas
Pagina520-530
LinkVolledige tekst artikel (core.ac.uk)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGlobaliserende rechtspraak: democratisch omstreden?
CiteertitelAA 2012, 531
SamenvattingAn Englishman's home is his castle. In deze uitdrukking klinken nationale trots en zelfgenoegzaamheid (in de letterlijke zin van het woord) door. Een vergelijkbaar sentiment is vaak te bespeuren bij tegenstanders van het gebruik van buitenlands recht in de rechtspleging: de nationale rechter 'should not impose foreign moods, fads, or fashions on Americans'. Toch laat de praktijk van de hedendaagse rechtsstelsels zien dat buitenlandse rechtsbronnen wel degelijk worden gehanteerd in de rechtspleging. Hoe dit te bezien in het licht van de zojuist geciteerde frase? Wat staat er op het spel?
Auteur(s)M. Adams
Pagina531-540
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelZoekt en gij zult (rechts)vinden - over gedeeld gezag in de Europese rechtsorde
CiteertitelAA 2012, 541
SamenvattingIs het eigenlijk wel juist dat generaties studenten wordt aangeleerd dat het monopolie op de uitleg van het Europees recht steevast bij het Hof van Justitie ligt? Bijvoorbeeld gezien tegen de achtergrond van de grote praktijkrol van nationale rechters voor de effectuering van Europees recht. Europeesrechtelijke rechtsbescheming berust in hoge mate bij de rechters in de lidstaten van de Europese Unie (hierna: EU). Burger en ondernemingen die een geschil aan de rechter willen voorleggen waarin Europees recht een rol speelt, zijn praktisch altijd aangewezen op de 'gewone rechter, een rechtsgang naar het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof van Justitie) is zeer uitzonderlijk.
Auteur(s)H. van Harten
Pagina541-549
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe reikwijdte van de plicht tot conforme interpretatie in het strafrecht tegen de achtergrond van de verhouding tussen de Europese en de nationale rechtsorde
CiteertitelAA 2012, 552
SamenvattingMag de nationale rechter weigeren een strafbepaling conform te interpreteren terwijl het Europese recht hem daartoe verplicht, indien conforme interpretatie volgens hem in strijd is met het legaliteitsbeginsel van artikel 1 Strafrecht? Deze vraag wordt bekeken vanuit verschillende constitutionele theorieŽn over de verhouding tussen het Europese en het nationale recht.
Auteur(s)J. Altena-Davidsen
Pagina552-561
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEen andere visie op de verhouding tussen publiek- en privaatrecht - Van de 'gemene rechtsleer' naar de 'gemeenschappelijke rechtsleer'
CiteertitelAA 2012, 562
SamenvattingHoe ziet de verhouding tussen publiek- en privaatrecht eruit? In hoeverre zijn, bijvoorbeeld als de overheid een onrechtmatige daad pleegt of een overeenkomst sluit, louter privaatrechtelijke of publiekrechtelijke normen van toepassing? Of kunnen normen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke herkomst tegelijk van toepassing zijn? Is er sprake van een hiŽrarchie? En wat heeft de twee-wegenleer hiermee te maken? Dat zijn de vragen die in deze bijdrage aan de orde komen.
Auteur(s)F. van Ommeren
Pagina562-572
LinkVolledige tekst artikel (vu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEen carrousel van conformeren - Over de toerismebepaling uit de Winkeltijdenwet
CiteertitelAA 2012, 573
SamenvattingWinkels moeten volgens de Winkeltijdenwet op zondag gesloten zijn. Dat is althans de hoofdregel. Daarop bestaan uitzonderingen. Bij AMvB is bijvoorbeeld de handel in 'prentbriefkaarten' op 'terreinen van bejaarden' op alle zondagen van het jaar toegestaan. emeenten mogen verder maximaal twaalf koopzondagen per jaar aanwijzen. Wie meer economische activiteit wil op zondag, zal zich moeten behelpen met specifieke regelingen voor avondwinkels, 'plotseling opkomende omstandigheden' en 'bijzondere aangelegenheden van tijdelijke aard'. Of zal gebruik moeten maken van de zogenaamde 'toerismebepaling': de mogelijkheid om winkelopenstelling toe te staan ten behoeve van reeds bestaand toerisme in gebieden waarvan de aantrekkingskracht (nagenoeg) geheel is gelegen buiten de verkoopactiviteiten die door de vrijstelling mogelijk worden gemaakt. De forumulering van de toerismebepaling doet denken aan een monsterdwinkeltje op de Zaanse Schans dat ook op zondag open mag zijn, terwijl een C1000 in Amsterdam-Noord zijn omzet in de overige zes dagen moet realiseren. In ieder geval ziet de toerismebepaling er op het eerste gezicht niet uit als een grote bedreiging voor de hoofdregel dat winkels op zondag hun deuren besloten moeten houden.
Auteur(s)G. Boogaard
Pagina573-581
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelZoeken naar hiŽrarchie: is rechtseenheid passť?
CiteertitelAA 2012, 584
SamenvattingVoor het eerst heeft een nationale constitutionele rechter, eerder dit jaar, een arrest van het hof van Justitie van de EU rechtstreeks buiten de (nationale) orde verklaard. Bij arrest van 31 januari 2012 heeft het Constitutionele Hof van TsjechiŽ beslist dat de prejudiciŽle beslissing van het Hof van Justitie in de zaak Landtovŗ, verwezen door het Administratieve Hooggerechtshof van TsjechiŽ, ultra vires was gegeven en derhalve geen toepassing mocht vinden.
Auteur(s)A. Meij
Pagina584-591
Artikel aanvragenVia Praktizijn