Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 15-05-2012
Aflevering 5
RubriekKort & bondig
TitelGeiten en verwijten
CiteertitelAgr.r 2012, p. 117
SamenvattingEr gaat de laatste tijd veel aandacht uit naar Q-koortspatiŽnten. En dat is terecht. In sommige gevallen is sprake van ernstige ziekteverschijnselen; ten minste 25 mensen zouden zelfs aan de Q-koorts zijn overleden. Het is begrijpelijk dat de Nationale Ombudsman een onderzoek is gestart naar de wijze waarop de regering ter voorkoming en bestrijding van de Q-koorts is opgetreden.
Auteur(s)G.M.F. Snijders
Pagina117-117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelDierenwelzijn
CiteertitelAgr.r 2012, p. 118
SamenvattingEen eerste en belangrijke vraag is: wat is dierenwelzijn en hoe bepalen we dat? Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt het als volgt: 'dierenwelzijn draait primair om de kwaliteit van leven zoals het dier die ervaart. Maar geen mens, ook niet de deskundige, kan claimen exact te weten wat dieren voelen. De maatschappelijke welzijnsdiscussie is echter breder en betreft naast ongerief voor de dieren ook kwesties als natuurlijkheid, technologisering, intrinsieke waarde, rechten van dieren en esthetiek. In veel gevallen strookt het oordeel van dierdeskundigen over de mate van ongerief met de mate waarin de ongerief onderwerp is van maatschappelijke discussie. Maar er zijn onderwerpen die nadrukkelijk maatschappelijke commotie oproepen, zoals het houden van varkens in een flat of het doden van eendagshaantjes, terwijl ongerief voor het dier daar niet aan de orde (hoeft te) zijn. Dit maakt het voor veehouders buitengewoon lastig om de buitenwereld te overtuigen van de welzijnsvreindelijkheid van hun houderijsystemen.'
Auteur(s)D.W. Bruil
Pagina118-126
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelHet afpalingsrecht (eendenkooien) - de ontknoping
CiteertitelAgr.r 2012, p. 127
SamenvattingIn aflevering 5 van 71ste jaargang van dit tijdschrift heb ik de stand van zaken trachten weer te geven ten aanzien van het oude zakelijke afpalingsrecht (eendenkooien), zoals dat onder meer uit de toen recente jurisprudentie naar voren kwam. Bestuursrechtelijk was de kwestie afgedaan, zo leek althans (zie echter hierna onder 3.); civielrechtelijk wachten we vorig jaar in het bijzonder nog op het arrest van de Hoge Raad, nŠ het arrest van het Hof Arnhem van 24 maart 2009 (tussenarrest) en dat van 12 januari 2010 (eindarrest). Al deze procedures hebben betrekking op de eendenkooi in het ruilverkavelingsgebied 'Marshoek-Hoonhorst' onder Dalfsen.
Auteur(s)J.S.L.A.W.B. Roes
Pagina127-128
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelEmissierechten en emissiehandel in de agrarische sector
CiteertitelAgr.r 2012, p. 129
SamenvattingEmissiehandel is een belangrijk instrument voor het nationale en internationale klimaatbeleid. De eerste algemene afspraken werden in het Klimaatverdrag in 1992 vastgelegd. Met het ondertekenen van het Kyotot Protocol in 1997 hebben industrielanden zich verplicht de uitstoot van broeikasgassen (CO2, methaan, N2O, HFK, PFK en SF6) met tientallen procenten terug te dringen in 2012 ten opzichte van het basisjaar 1990. De afzonderlijk landen hebben, op basis van economische situatie en uitstoot in het basisjaar, nationale, maximale emissiequota afgesproken. Om dat te bereiken is in het Kyotot Protocol het systeem van handel in deze quota geÔntroduceerd. Een land kan zijn emissiequota verdelen tussen sectoren en bedrijven. Hierdoor kan handel in quota ofwel emissierechten ontstaan; dat is handel in het recht om broeikasgassen ui te stoten (waarbij elke emissierecht staat voor het recht om 1 to CO2 uit te stoten). Door onderlinge handel is het makkelijker en goedkoper voor alle deelnemers om binnen de nationale emissieplafonds te blijven.
Auteur(s)M.M. de Beer , C.J.H. Cozijnsen
Pagina129-131
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2012, p. 132
SamenvattingAlgemeen:
Subsidies

Pacht:
Grondkamers

Beheer landelijk gebied:
Natuurverkenning
Wet natuur
Landschapsdiensten
Natura 2000
Natuurbeleid

Marktordening:
Percelen
GLB-inkomenssteun

Dieren:
Pelsdieren
I&R
Ritueel slachten

Planten:
Schorseneren
Biotechnologie
Gewasbescherming

Producten:
GMO

Milieurecht:
Uitrijden van mest
Covergisting
Actieplan ammoniak

Buitenlands agrarisch recht:
Duitsland

Europees agrarisch recht:
Landbouw en Visserijraad
Auteur(s)D.W. Bruil
Pagina132-133
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelAankondigingen
CiteertitelAgr.r 2012, p. 134
Pagina134-135
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 17-01-2012, 200.075.355 en 200.075.359
CiteertitelAgr.r 2012, p. 136
SamenvattingOpzegging. Gronden. Uitvoerbaarheid bij voorraad. Belangenafweging. (Van Daalen / Molensteen)
Samenvatting (Bron)Artikelen 7:369 en 7:370 BW. Verpachtster heeft de pachtovereenkomsten met pachters opgezegd op de gronden dat a. de bedrijfsvoering door pachters niet is geweest zoals een goed pachter betaamt en de pachters anderszins ernstig zijn tekortgeschoten in de nakoming van hun verplichtingen, en b. een redelijke afweging van de belangen van de verpachtster bij de beŽindiging van de overeenkomst tegen die van de pachters bij verlenging van de overeenkomst in het voordeel van de verpachtster uitvalt (artikel 7:370 lid 1 aanhef onder a en c BW). In eerste aanleg heeft de Pachtkamer de pachtovereenkomst op de tweede opzeggingsgrond ontbonden, een eindtijdstip van de pachtovereenkomst bepaald en de ontruiming van het gepachte bevolen. De Pachtkamer van het gerechtshof oordeelt het beroep van pachters gegrond. Voor zover de eerste grond bestaat in het in gebreke blijven van pachters met de betaling van ruilverkavelingsrente en waterschapslasten is deze grond onvoldoende onderbouwd. De aanvullende grond met betrekking tot de bedrijfsvoering is geen uitwerking van het in de opzegging gebezigde verwijt en moet op grond van artikel 7:369 lid 2 BW buiten beschouwing blijven. De tweede opzeggingsgrond gaat evenmin op. Het verzet van de pachter daartegen is, gelet op de voorgeschiedenis van de pachtverhouding niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. De kern van de opzeggingsgrond wordt gevormd door het financiŽle belang van verpachtster bij de opzeggingen. Hoe verwezenlijkt kan worden dat bij het pachtvrij komen van de gronden door middel van eigen exploitatie of verkoop van de gronden verpachtster haar vermogenspositie substantieel kan verbeteren heeft verpachtster niet aangetoond, terwijl pachters hebben aangetoond dat zij een belang hebben bij het kunnen blijven betrekken van het gepachte in hun bedrijfsvoering.
AnnotatorE.H.M. Harbers
Pagina136-140
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:GHARN:2012:BV2796
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 27-03-2012, 200.086.250
CiteertitelAgr.r 2012, p. 140
SamenvattingVoorkeursrecht. Veilige verpachter. (Interfour / Van Beek)
Samenvatting (Bron)1019j Rv; 7:380 BW Bevoegdheid van de pachtrechter. Gebondenheid van de pachtrechter aan verwijzing door de sector civiel. Bevoegdheid van pachtrechter ingeval het onderwerp van geschil deels een pachtovereenkomst is. Geen schending van voorkeursrecht. Geen onrechtmatige daad. Onjuist is de opvatting dat ter beoordeling van de pachtrechter staat of verpachtster zich een veilige verpachter heeft getoond, los van de vraag of is voldaan aan artikel 7:380 lid 1 aanhef en onder e BW.
AnnotatorE.H.M. Harbers
Pagina140-143
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:GHARN:2012:BW4898
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 20-12-2011, 200.082.198
CiteertitelAgr.r 2012, p. 143
SamenvattingBedrijfsmatigheid.

(Diaconie Goudswaard / Van der Hoeven)
Samenvatting (Bron)Art. 7:312 BW Mede tegen de achtergrond van de wetsgeschiedenis van artikel 7:312 BW veronderstelt een bedrijfsmatige exploitatie van het gepachte dat sprake is van een complex van economische activiteiten, gericht op winst door uitoefening van de landbouw. Voor de vraag of daarvan sprake is, zijn de navolgende gezichtspunten in het bijzonder van belang: a. de omvang van het bedrijf en de onderlinge samenhang tussen de diverse bedrijfsactiviteiten; b. de vraag of de voor toekomstige winstkansen noodzakelijke investeringen plaatsvinden; c. het redelijkerwijs te verwachten ondernemingsrendement; d. de vraag of de gebruiker een hoofdfunctie buiten de landbouw heeft; een en ander in onderlinge samenhang te beschouwen en met inachtneming van de overige omstandigheden van het geval. Het hof verwijst in dit verband naar zijn arrest van 12 mei 2009, LJN BI4361, AgrR 2009, 5535, inzake [naam appellanten]/[naam geÔntimeerde]. In de onderhavige zaak is sprake van een kleinschalig, min of meer marginaal akkerbouwbedrijf. Niet kan worden gezegd dat pachter het gepachte niet langer voor de uitoefening van de landbouw gebruikt.
Pagina143-144
UitspraakECLI:NL:GHARN:2011:BW7831
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Leeuwarden, 28-02-2012, 200.072.579/01
CiteertitelAgr.r 2012, p. 144
SamenvattingMelkquotum. Afrekening. Redelijkheid en billijkheid.

(Kiers / Kiers)
Samenvatting (Bron)Overdracht met gepachte samenhangend melkquotum om niet van vader aan zoon. Vader wordt aangesproken door verpachter. Ongerechtvaardigde verrijking? Aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid.
Pagina144-146
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2012:BV8840
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 21-02-2012, 200.042.328
CiteertitelAgr.r 2012, p. 146
SamenvattingGrieven. Melkquotum.

(Barendse / Barendse)
Samenvatting (Bron)Vervolg van LJN BP0854. Het hof komt naar aanleiding van voortgezet debat terug van voorlopig oordeel dat nieuwe grief door een novum wordt gerechtvaardigd.
AnnotatorG.M.F. Snijders
Pagina146-149
UitspraakECLI:NL:GHARN:2012:BV7514
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer, GH Arnhem, 06-02-2012, GP 11.679
CiteertitelAgr.r 2012, p. 149
SamenvattingHerziening pachtprijs. Pachtwijzigingsovereenkomst. Betekenis 110%.

(Bronkhorst-Wallet / Borgman Brouwer)
Pagina149-151
Artikel aanvragenVia Praktizijn