Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 06-07-2012
Aflevering 5/6
RubriekRedactioneel
TitelBeleidswijziging en vertrouwen
CiteertitelNTB 2012, 18
Samenvatting"Bij het nemen van een primair besluit dient als hoofdregel te worden uitgegaan van het beleid dat geldt ten tijde van de indiening op bezwaar. De huidige jurisprudentie, die als hoofdregel uitgaat van het beslissen ex nunc, met inbegrip van toepassing van gewijzigd beleid, miskent dat de regels niet tijdens het spel dienen te worden veranderd, en maakt derhalve inbreuk op het rechtszekerheidsbeginsel."

Dit is de tekst van de tweede stelling bij Herman Brörings VAR-preadvies Beleidswijziging: het spel, de regels en het vertrouwen, dat op 11 mei 2012 verdedigde. De meerderheid van de aanwezige leden van de Vereniging voor bestuursrecht VAR wees de stelling af. En terecht, al was het maar omdat de voorgestelde beslisregel kan leiden tot ontoelaatbare ongelijke behandeling.
Auteur(s)W. Konijnenbelt
Pagina123-125
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelHet effect van de vernietigingsuitspraak op de nadere bestuurlijke besluitvorming
CiteertitelNTB 2012, 19
SamenvattingDe gegrondverklaring van een beroep zorgt veelal niet voor de beslechting van het juridisch geschil tussen bestuur en burger. Eerste moet het bestuursorgaan nog geen nieuw besluit nemen, ter vervanging van het vernietigde besluit. Over het effect van de uitspraak van de rechter op de besluitvorming na de vernietiging is nog veel onduidelijk. In dit artikel behandelen de auteurs twee vragen, toegespitst op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als rechter in eerste en enige aanleg. In welke mate kan de bestuursrechter er aan bijdragen dat het bestuur binnen korte tijd een nieuw besluit neemt dat in overeenstemming is met de uitspraak van de bestuursrechter en dat niet opnieuw tot een beroepsprocedure leidt? Voorts gaan zij in op de vraag welke andere factoren dan de inhoud van de uitspraak van de rechter van invloed zijn op het verloop, de uitkomst en het vervolg van de nieuwe besluitvormingsprocedure.
Auteur(s)I.M. Boekema , A.T. Marseille , B.W.N. de Waard
Pagina126-139
LinkVolledige tekst artikel (uvt.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelVerslag VAR/OSR-bijeenkomst 'De toegang tot de rechter in geding?: het wetsvoorstel verhoging griffierechten'
CiteertitelNTB 2012, 20
SamenvattingOp 10 februari 2012 vond een studiebijeenkomst plaats van de VAR vereniging voor bestuursrecht in samenwerking met OSR juridische opleidingen met als onderwerp het wetsvoorstel verhoging griffierechten. Het voorstel werd vanuit verschillende invalshoeken besproken door Tom Barkhuysen (Stibbe/UvL), Harm Gelderloos (advocaat), Ruurd Koopmans (SVB) en Ulco van de Pol (gemeentelijke Ombudsman). Auteurs doen verslag van deze bijeenkomst.
Auteur(s)B.J. van Ettekoven , S. Lanshage
Pagina140-144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelHandhaving
CiteertitelNTB 2012, 21
SamenvattingIndeling
1 Algemeen
2 Toezicht en opsporing
3 Sanctionering
3.1 Algemene bepalingen handhaving
3.2 Preventieve handhaving
3.3 Bestuursdwang
3.4 Dwangsom
3.5 Bestuurlijke boete
4 Overige sancties (waaronder intrekking begunstigde beschikking)
5 Beginselplicht tot handhaven en gedogen
6 Invordering/executie
7 Bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving

Kroniekonderdeel worden weggelaten als geen of onvoldoende van belang zijnde ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.
Auteur(s)J.P. Heinrich , R.W. Veldhuis
Pagina145-161
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBeginselen van behoorlijk bestuur
CiteertitelNTB 2012, 22
SamenvattingIndeling
1 Algemeen deel
1.1 Algemeen leerstukken en ontwikkelingen
1.2 A.b.b.b. en algemeen verbindende voorschriften
1.3 Privaatrechtelijk en feitelijk handelen
2 Normerende werking a.b.b.b.
2.1 Correcte bejegening en fair play
2.1.1 Fair play
2.1.2 Verbod van vooringenomenheid
2.2 Zorgvuldige voorbereiding en advisering
2.2.1 Algemeen, onderzoeksplichten
2.2.2 Advisering
2.3 Specialiteitsbeginsel
2.4 Materiële zorgvuldigheid
2.5 Rechtszekerheid en vertrouwen
2.5.1 Formele en materiële rechtszekerheid
2.5.2 Vertrouwen
2.6 Gelijkheidsbeginsel
2.7 Motivering

Kroniekonderdeel worden weggelaten als geen of onvoldoende van belang zijnde ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.
Auteur(s)R.J.N. Schlössels
Pagina162-171
Artikel aanvragenVia Praktizijn