Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 13-07-2012
Aflevering 6
RubriekUit de redactie
TitelKansen en kanttekeningen
CiteertitelM en R 2012/6, nr. 75
SamenvattingOver het Nederlandse omgevingsrecht wordt veel geklaagd. Het wringt en kost veel tijd. Het moet derhalve eenvoudiger en beter. Niemand is voor ingewikkelder en slechter, dus de start van het project gericht op een stelselwijziging van het omgevingsrecht was makkelijk gemaakt. maar 'the proof of the pudding is in the eating'. Nu de eerste contouren van een stelselwijziging bekend zijn gemaakt kunnen we beoordelen of de plannen inderdaad tot een eenvoudig en beter stelsel leiden. In dit themanummer van Milieu en Recht is in een eerste bijdrage een samenvatting van de voornemens voor de stelselwijziging van het omgevingsrecht opgenomen. Dit nummer bevat voorts zeven bijdragen waarin uiteenlopende visies van milieujuristen uit de wetenschap en praktijk zijn weergegeven op onderdelen van de voornemens voor een nieuwe Omgevingswet. De auteurs hebben daarbij in veel gevallen de uitgangspunten van de stelselwijziging als leidraad genomen voor hun commentaar. Er is derhalve sprake van 'positief meedenken', waarmee niet gezegd is dat de auteurs allen positief zijn over de inhoud van de voornemens.
Auteur(s)R. Uylenburg
Pagina391-392
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKabinetsnotitie stelselwijziging omgevingsrecht
CiteertitelM en R 2012/6, nr. 76
SamenvattingOp 9 maart 2012 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin de contouren zijn geschetst an de door het kabinet beoogde herziening van het stelsel van omgevingsrecht. Het kabinet vindt het belangrijk dat er een nieuw samenhangend en vereenvoudigd wettelijk stelsel voor de leefomgeving komt. Op 11 april 2012 sloot de termijn voor de internetconsultatie. In deze editie van Milieu en Recht is een aantal auteurs gevraagd hun licht te laten schijnen over belangrijke onderdelen van genoemde brief. Hierna volgt een korte samenvatting van de brief.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina393-397
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe kop moet er (juist) op!
CiteertitelM en R 2012/6, nr. 77
SamenvattingDe uitvoeringspraktijk van omgevingsregelgeving is momenteel te veel bezig met het checken van allerlei lijsten. De Omgevingswet heeft alleen kans van slagen als de hoeveelheid lijstjes drastisch wordt ingeperkt.
Auteur(s)B. Arentz
Pagina398-399
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Europese dimensie van de Omgevingswet
CiteertitelM en R 2012/6, nr. 78
SamenvattingIn deze bijdrage volgt een beschouwing over de Europese dimensie van de door de regering geschetste contouren van de Omgevingswet. Eerst komt het uitgangspunt om met de Omgevingswet beter aan te sluiten op Europese regelgeving aan de orde (par. 1). Daarna wordt aandacht besteed aan de betekenis van Europese regelgeving voor het streven naar meer flexibiliteit in de Omgevingsrecht (par. 2). Het stuk eindigt met een slotopmerking (par. 3).
Auteur(s)H.D. Tolsma
Pagina400-401
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Europese m.e.r.-verplichtingen en de Omgevingswet
CiteertitelM en R 2012/6, nr. 79
SamenvattingAansluitend bij de wens van het kabinet om met de nieuwe Omgevingswet beter aan te sluiten bij de Europese wet- en regelgeving, plaats ik in deze bijdrage, in onderdeel 1 enkel algemene opmerkingen. In onderdeel 2 ga ik kort in op enkele ideeën van het kabinet met betrekking tot milieueffectrapportage (m.e.r.), die mijns inziens juist tot een (nog) mindere aansluiting zullen leiden.
Auteur(s)S.M. van Velsen
Pagina402-404
LinkVolledige tekst artikel (commissiemer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVan bestemmingsplan naar omgevingsverordening - Grijp kansen op het punt van de inhoud, wees verstandig op het punt van de rechtsbescherming!
CiteertitelM en R 2012/6, nr. 80
SamenvattingDe Omgevingswet kent zes instrumenten: de omgevingsvisie, het programma, de algemene regels, de omgevingsverordening, de omgevingsvergunning en het projectbesluit. Het bestemmingsplan komt in dit rijtje niet voor. De inwerkingtreding van de Omgevingswet betekent dus het einde van het bestemmingsplan. Of toch niet? Mijn antwoord: de naam verdwijnt misschien, maar de verschijningsvorm zeker niet.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Pagina405-407
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelIntegratie van de Waterwet in de Omgevingswet - Geef waterschappen boter bij de vis!
CiteertitelM en R 2012/6, nr. 81
SamenvattingWaar de watervergunning nog bewust buiten de integratieoperatie van de Wabo werd gehouden, zal de Waterwet nu niet ontkomen aan integratie in de Omgevingswet. De opzet van de Omgevingswet die de minister blijkens de kabinetsnotitie voor ogen heeft, vertoont sterke gelijkenis met de systematiek en de logische opbouw van de Waterwet. Dat verbaast mij allerminst, omdat met de Waterwet de voorheen sterk versnipperde en lastig te hanteren waterregelgeving recent succesvol is geïntegreerd gemoderniseerd, gesystematiseerd en vereenvoudigd.
Auteur(s)F.A.G. Groothuijse
Pagina408-410
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGebiedsontwikkeling met de Omgevingswet
CiteertitelM en R 2012/6, nr. 82
SamenvattingIn deze bijdrage beantwoord ik de vraag in hoeverre de stroomlijning van het omgevingsrecht, leidend tot zes centrale rechtsfiguren, geschikt is voor een gebiedsgerichte aanpak.
Auteur(s)A.G. Bregman
Pagina411-412
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe flexibiliteit van de Omgevingswet
CiteertitelM en R 2012/6, nr. 83
SamenvattingHet kabinet noemt vier argumenten om aan een fundamentele stelselvernieuwing in het omgevingsrecht te beginnen. Deze argumenten worden nauwelijks ondersteund door een grondige evaluatie van de huidige praktijk. Het is belangrijk om een helder beeld te hebben voor welke problemen de nieuwe Omgevingswet de oplossing moet brengen. Feit is wel dat in de afgelopen jaren met grote regelmaat wetten zijn veranderd, met het oog op verbetering van het systeem. Het resultaat daarvan was echter nogal eens dat de wetgeving nog ingewikkelder werd, en voor de praktijk moeilijk uitvoerbaar. Het lijkt er dan ook op dat het bestaande stelsel aan het einde van zijn latijn is, en dat het beter is fundamenteel te vernieuwen in plaats van nog meer wijzigingen te stapelen.
Auteur(s)J.H. van den Heuvel
Pagina413-414
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 15-02-2012, 201103141/1/A1 en 201102679/1/A1
CiteertitelM en R 2012/6, nr. 84
SamenvattingBij het nemen van een vrijstellingsbesluit voor beperkte openstelling van een busbrug hoeft de geluidstoename van de daarop aansluitende wegen niet beoordeeld te worden. Ten aanzien van deze wegen is, anders dan de busbrug, geen sprake van een reconstructie in de zin van de WGH.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 april 2009 heeft het college met toepassing van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure aan de gemeente Zaanstad vrijstelling verleend voor het beperkt openstellen van de busbrug "De Binding" (hierna: de busbrug) te Zaandam.
Pagina415-415
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV5084
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 28-03-2012, 201109828/1/A1
CiteertitelM en R 2012/6, nr. 85
SamenvattingProjectbesluit voorziet in woningbouw op gezoneerd industrieterrein in nabijheid van scheepswerf. Hogere waardenbesluit. Zeehavennorm. (On)aanvaardbare geluidsbelasting ten gevolge van cumulatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juli 2011 heeft het college een projectbesluit genomen ten behoeve van het bouwen van 64 woningen aan de oostzijde van de Houthaven te Schiedam op het perceel kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie M, nr. 7493, het plaatsen van een stalen damwand aan de oostzijde van de Houthaven, het plaatsen van een brug ten behoeve van tijdelijk bouwverkeer en vervolgens als verbinding voor langzaam verkeer en calamiteitenverkeer in het verlengde van de Nieuwe Maasstraat te Schiedam, alsmede de inrichting van de openbare ruimte ter plaatse van de bouwplannen als verblijfsgebied (hierna: het project).
Pagina415-415
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW0181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 12-10-2011, 201010887/1/H1
CiteertitelM en R 2012/6, nr. 86
SamenvattingOnlosmakelijke samenhang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juli 2009 heeft het college [wederpartij A] en [wederpartij B] onder oplegging van een dwangsom gelast de op het perceel plaatselijk bekend [locatie] te Valkenswaard (hierna: het perceel) in strijd met artikel 40 van de Woningwet aanwezige verbouwing (van fysioruimte naar kinderdagverblijf) binnen één jaar na verzending van het besluit ongedaan te maken en te houden. Bij besluit van 8 december 2009 heeft het college de door [wederpartij A] en [wederpartij B], alsmede de door [appellanten sub 2] daartegen gemaakte bezwaren ongegrond verklaard.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina415-417
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BT7390
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 15-02-2012, 201104809/1/A3
CiteertitelM en R 2012/6, nr. 87
SamenvattingDe Woudreus wint weer.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2010 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) de Dienst Landelijk Gebied (hierna: de DLG) ontheffing verleend voor het vernielen, beschadigen of op enigerlei andere wijze van de groeiplaats verwijderen van de jeneverbes (Juniperus communis) alsmede voor het beschadigen, vernielen of verstoren van de voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de kamsalamander (Triturus cristatus). Bij dit besluit heeft de minister voorts het verzoek om ontheffing voor de gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, buizerd, zwarte specht, torenvalk, adder, gladde slang, hazelworm, heikikker, levendbarende hagedis, poelkikker en rugstreeppad afgewezen.
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina417-422
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV5108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 22-02-2012, 201107059/1/A1
CiteertitelM en R 2012/6, nr. 88
SamenvattingBestuursdwang ter zake van aanwezigheid asbest vanwege overtreding bouwverordening (verbod om in een bouwwerk stoffen te hebben of handelingen na te laten waardoor gevaar wordt veroorzaakt).
Samenvatting (Bron)Op 12 februari 2010 heeft de locoburgemeester van Zandvoort het besluit van 11 februari 2010 tot toepassing van bestuursdwang ter zake van de aanwezigheid van asbest in het pand aan de [locatie] (lees: [.]) te Zandvoort (hierna: het pand) en het pand vanwege gezondheidsrisico's te sluiten en de toegang te verzegelen, op schrift gesteld en besloten de kosten voor de uitvoering van de bestuursdwang op [appellant] te verhalen.
Pagina422-424
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV6574
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 29-02-2012, 201107269/1/A4
CiteertitelM en R 2012/6, nr. 89
SamenvattingOvergangsrecht Wabo.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 mei 2011 heeft het college met toepassing van artikel 8.24 van de Wet milieubeheer en artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) een aantal voorschriften, verbonden aan de op 31 oktober 2000 aan [appellante] krachtens de Wet milieubeheer verleende revisievergunning voor een inrichting voor het opslaan en bewerken van oliehoudende afvalstoffen aan de [locatie] te Roosendaal, gewijzigd. Dit besluit is op 23 mei 2011 ter inzage gelegd.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina424-425
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV7260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 29-02-2012, 201103503/1/R3
CiteertitelM en R 2012/6, nr. 90
SamenvattingHoogspanningsleiding en gezondheidsrisico's.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 januari 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Administratieve Herziening Hoogspanningsleiding" vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina425-427
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV7264
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 21-03-2012, 201100548/1/R2 en 201100550/1/R2
CiteertitelM en R 2012/6, nr. 91
SamenvattingUitsterfbeleid mechanische pierenwinning; reikwijdte aanwijzingsbevoegdheid art. 45 Nb-wet 1998; overdraagbaarheid Nb-wetvergunningen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2010, kenmerk DRZN/2010-3504, heeft de staatssecretaris krachtens artikel 45, vierde lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) een voorschrift verbonden aan de Nbw-vergunning die ingevolge artikel 19d aan [appellante sub 1] B.V. is verleend voor het mechanisch winnen van wadpieren in de Waddenzee. Eveneens bij besluit van 28 oktober 2010, kenmerk DRZN/2010-3503, heeft de staatssecretaris krachtens artikel 45, vierde lid, van de Nbw 1998 een voorschrift verbonden aan de Nbw-vergunning die ingevolge artikel 19d aan [appellante sub 2] en haar maten is verleend voor het mechanisch winnen van wadpieren in de Waddenzee.
AnnotatorB. Arentz
Pagina427-432
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV9525
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 21-03-2012, 201010977/1/A4
CiteertitelM en R 2012/6, nr. 93
SamenvattingWanneer een emissienorm binnen de concentratierange van het BREF valt, is deze BBT.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 september 2010 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SITA ReEnergy Roosendaal B.V. (hierna: SITA) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een afvalverbrandingsinrichting op het adres Potendreef 2 te Roosendaal. Dit besluit is op 4 oktober 2010 ter inzage gelegd.
AnnotatorA. Collignon
Pagina432-436
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV9479
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EU, 29-03-2012, C-504/09
CiteertitelM en R 2012/6, nr. 93
SamenvattingVernietiging besluit Europese Commissie inzake Pools nationaal allocatieplan 2008-2012.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 29 maart 2012. # Europese Commissie tegen Republiek Polen. # Hogere voorziening - Milieu - Richtlijn 2003/87/EG - Regeling voor handel in broeikasgasemissierechten - Nationaal plan voor toewijzing van emissierechten voor Republiek Polen voor periode 2008-2012 - Artikel 9, leden 1 en 3, en artikel 11, lid 2, van richtlijn 2003/87 - Respectieve bevoegdheden van Commissie en lidstaten - Gelijke behandeling. # Zaak C-504/09 P.
AnnotatorM. Peeters
Pagina436-442
UitspraakECLI:EU:C:2012:178
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-04-2012, HD 200.040.875
CiteertitelM en R 2012/6, nr. 94
SamenvattingNon-conformiteit; bodemverontreiniging.
Samenvatting (Bron)non-conformiteit bij koop onroerende zaak. . . . . .
AnnotatorF.C.S. Warendorf
Pagina442-446
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2012:BW2872
Artikel aanvragenVia Praktizijn