Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 13-08-2012
Aflevering 8
RubriekArtikelen
TitelHet lot van de klokkenluider
CiteertitelTBR 2012/136
SamenvattingAd Bos is voor velen de klokkenluider die de 'Bouwfraude' aan de kaak heeft gesteld. Menigeen zal zich herinneren hoe hij op 9 november 2001 in het televisieprogramma Zembla zowel verdenkingen van kartelvorming als van corruptie in de bouwsector uitte. Verdenkingen de hét nine-eleven-moment voor die sector symboliseren. Verdenkingen die hebben geleid tot onder meer een parlementaire enquête en diverse strafrechtelijke onderzoeken.
Auteur(s)M. Pheijffer
Pagina758-759
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe bevoegdheid van het waterschap ten aanzien van de omgevingsvergunning
CiteertitelTBR 2012/137
SamenvattingDe Minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft in maart 2011 een herziening van het omgevingsrecht aangekondigd. In juni 2011 heeft zij in de 'beleidsbrief eenvoudig beter' meer duidelijkheid gegeven over de aangekondigde fundamentele herziening van het omgevingsrecht. De doelstelling van de fundamentele herziening is met deze brief duidelijk, namelijk eenvoudiger, sneller, beter, goedkoper, zinvoller onderzoek en transparanter. Met de recente beleidsbrief van maart 2012 worden de eerste contouren van de Omgevingswet zichtbaar.
Auteur(s)W.B. van der Gaag
Pagina760-768
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Woningwet en de nieuwe sloppen. Bestrijding woonoverlast anno 2012
CiteertitelTBR 2012/138
SamenvattingDe sloppenwijken zijn na een afwezigheid van honderd jaar weer volop terug in Nederland met alle gevolgen van dien. Teneinde gevaarlijke en anderszins overlastgevende woonsituaties slagvaardig te kunnen aanpakken, heeft de wetgever de Woningwet 2007 aangepast. Aan het college van burgemeester en wethouders (hierna college) zijn extra mogelijkheden gegeven om herstelsancties aan de eigenaren van verpauperde panden, vervuilde tuinen, hennepkwekerijen en andere overlastgevende activiteiten op te leggen.
Auteur(s)M. Vols
Pagina769-776
LinkVolledige tekst artikel (rug.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMethoden van contractbeheersing en toezicht
CiteertitelTBR 2012/139
SamenvattingIn 2010 heeft de Rijksgebouwendienst aan het Instituut voor Bouwrecht de opdracht verstrekt om een verkennende studie te verrichten naar methoden van toezicht en contractbeheersing met het oog op een mogelijke vernieuwing van toezicht en contractbeheersing binnen de Rijksgebouwendienst. De vraag hoe opdrachtgevers kunnen bewerkstelligen dat het bouwwerk dat aan hen is opgeleverd, voldoet aan de daaraan gestelde eisen is van alle tijden.
Auteur(s)H.P.C.W. Strang
Pagina777-784
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelInleidende opmerkingen over de UAV 2012
CiteertitelTBR 2012/140
SamenvattingIn deze korte voordracht wil ik twee aspecten betreffende de UAV 2012 aan de orde stellen. Het eerste punt betreft de wijze waarop de UAV 2012 tot stand zijn gekomen en het tweede punt ziet op het model dat ten grondslag ligt aan deze algemene voorwaarden.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Pagina785-788
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMededeling van het Ministerie van Defensie en het Ministerie van I&M inzake het niet ondertekenen van de UAV 2012
CiteertitelTBR 2012/141
SamenvattingOp 14 maart is het volgende e-mailbericht op het IBR ontvangen dat met toestemming van de genoemde ministeries openbaar gemaakt mag worden.
Auteur(s)J. van den Berge
Pagina789-789
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe UAV 2012; Capita Selecta
CiteertitelTBR 2012/142
SamenvattingBij beschikking van 19 januari 2012 hebben de Ministers Spies en Verhagen de UAV 2012 vastgesteld. De wijzigingen hebben met name betrekking op het bij de tijd brengen van de terminologie van de UAV, het aanpassen aan het huidig Burgerlijk Wetboek en het integreren van de UAVTI 1992.
Auteur(s)S.J.H. Rutten
Pagina790-796
LinkVolledige tekst artikel (jdsupra.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelUAV 2012 of AV 2012. Aansprakelijkheid na oplevering, bouwstoffen en de Gids Proportionaliteit
CiteertitelTBR 2012/143
SamenvattingIn deze bijdrage komen de wijzigingen aan de orde die de UAV 2012 hebben gebracht in de paragrafen 17 en 18 (over bouwstoffen), en de wijzigingen in de paragrafen 12 en 22 (over de aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering respectievelijk de voltooiing van een onderdeel).
Auteur(s)R.G.T. Bleeker
Pagina797-803
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTuchtrecht Architecten
CiteertitelTBR 2012/144
SamenvattingGraag voldoe ik aan het verzoek van de redactie om enige aandacht te besteden aan het tuchtrecht voor architecten. Met behulp van het Instituut voor Bouwrecht, de secretaris van het College van Toezicht van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en het bureau van de BNA zelf kreeg ik de beschikking over alle uitspraken die er de afgelopen jaren gedaan zijn door genoemd College en - in hoger beroep - door de zogenoemde Raad van Beroep.
Auteur(s)C.A. Adriaansens
Pagina804-808
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBoekbespreking: 'J.A.M.A. Sluysmans, De vitaliteit van het schadeloosstellingsrecht in onteigeningszaken'
CiteertitelTBR 2012/145
Auteur(s)J. van Lenthe
Pagina809-810
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelHet projectbesluit in de Omgevingswet: een exclusieve rechtsfiguur
CiteertitelTBR 2012/146
SamenvattingIn de brief over de 'Stelselwijziging Omgevingsrecht' van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 9 maart 2012 aan de Tweede Kamer wordt het 'projectbesluit' aangekondigd als één van de zes rechtsfiguren die in de Omgevingswet (Ow) centraal zullen staan. Naast het projectbesluit zijn dat de omgevingsvisie, het programma, de algemene regels voor activiteiten in de leefomgeving, de omgevingsverordening en de omgevingsvergunning.
Auteur(s)A.A.J. de Gier
Pagina811-814
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 21-03-2012, 201104232/1/R2
CiteertitelTBR 2012/147
SamenvattingVaststelling bestemmingsplan. Bouwregels. Bijgebouw, aanbouw en uitbouw. Relatie met vergunningvrij bouwen krachtens de Wabo.

(Parkeervoorziening Montfoort)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 januari 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Binnenstad" vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina815-820
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV9501
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 20-06-2012, 201113437/1/R2
CiteertitelTBR 2012/148
SamenvattingVaststelling bestemmingsplan. Voorlopige bestemming volgend op tijdelijke vrijstelling toegestaan. Toepassingsbereik voorlopige bestemming.

(Voorlopige bestemming Vlissingen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 november 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Weyevliet-Zuid" vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina821-823
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW8823
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 04-07-2012, 201111695/1/R1
CiteertitelTBR 2012/149
SamenvattingVaststellingsbesluit wordt gevolgd door wijzigingsbesluit waarmee beoogd wordt bouwvlak te verkleinen en te voorzien in een aangepaste maximale bouwhoogte. Wijzigingsbesluit wordt aangemerkt als besluit in de zin van art. 6:18 Awb. Beroep tegen eerste vaststellingsbesluit wordt op grond van art. 6:19 Awb geacht mede gericht te zijn tegen wijzigingsbesluit. Raad heeft kunnen afzien van het opnemen van planregels over het gebruik van de hoteltuin. vraag of dergelijke regels ruimtelijk relevant zijn. Situering hoofdingang hotel is uitvoeringsaspect dat niet in bestemmingsplanprocedure aan de orde kan komen. Proceskostenveroordeling.

(Hengelo)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 september 2011, kenmerk 11G201040, heeft de raad het bestemmingsplan "C.T. Storkstraat 35" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina823-828
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX0309
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelHoge Raad, 22-06-2012, 11/01017
CiteertitelTBR 2012/150
SamenvattingNEN-normen. Verbindendheid. Bouwbesluit.

(Knooble)
Samenvatting (Bron)Bouwrecht. NEN-normen geen algemeen verbindende voorschriften; Bekendmakingswet niet van toepassing. Auteursrecht op NEN-normen; aanspraak op vergoeding proceskosten op de voet van art. 1019h Rv.
AnnotatorA.R. Neerhof
Pagina828-837
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BW0393
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelHof van Justitie EU, 22-03-2012, C-567/10
CiteertitelTBR 2012/151
SamenvattingBeoordeling van gevolgen voor milieu van bepaalde plannen en programma's. Duiding zinsnede 'door wettelijke of bestuursrechtelijk bepalingen voorgeschreven plannen en programma's'. Ziet ook op bepaalde niet verplichte vast te stellen plannen en programma's. Richtlijn ook van toepassing op volledige of gedeeltelijke intrekking van plannen en programma's.

(ASBL / Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 maart 2012. # Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Petitions-Patrimoine ASBL en Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL tegen Region de Bruxelles-Capitale. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Cour constitutionnelle - Belgie. # Richtlijn 2001/42/EG - Beoordeling van gevolgen voor milieu van bepaalde plannen en programma's - Begrip ,door wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen voorgeschreven' plannen en programma's - Toepasselijkheid van deze richtlijn op procedure voor volledige of gedeeltelijke intrekking van bestemmingsplan. # Zaak C-567/10.
AnnotatorM.A.A. Soppe
Pagina838-844
UitspraakECLI:EU:C:2012:159
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 29-05-2012, 41250/09
CiteertitelTBR 2012/152
SamenvattingAfweging recht op eigendom tegen recht op respect voor woning. Eisen aan een procedure waarin proportionaliteit van ontruiming aan de orde is.

(Bjedov / Kroatië)
AnnotatorR.L. de Graaff , J.A.M.A. Sluysmans
Pagina845-855
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0529JUD004125009
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad, 25-05-2012, 11/02990
CiteertitelTBR 2012/153
SamenvattingOnrechtmatige overheidsdaad. Aansprakelijkheid gemeente voor geven van onjuiste of onvolledige inlichtingen aan belanghebbende over haar regelgeving?

(Inlichtingen over bestemmingsplan)
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad. Aansprakelijkheid gemeente voor geven van onjuiste of onvolledige inlichtingen aan belanghebbende? Hoge Raad doet zelf de zaak af.
AnnotatorH.C.W.M. Moesker
Pagina855-862
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BW0219
Artikel aanvragenVia Praktizijn