Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 21-08-2012
Aflevering 7/8
RubriekKort & bondig
TitelEen grensgeval in de landbouw
CiteertitelAgr.r 2012, p. 195
SamenvattingGeschillen over burenrecht vormen een vast bestanddeel van het programma De Rijdende Rechter van mr. Frank Visser. Het betreft veelal geschillen tussen particulieren. Maar ook in de agrarische sector doen zich op dat punt problemen voor.
Auteur(s)W.H.G.H. Fillott
Pagina195-195
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelHet voorstel tot wijziging van de salderingsregeling van art. 19kd Nbw 1998. Pleister op de wonden?
CiteertitelAgr.r 2012, p. 196
SamenvattingDoor een overmaat aan stikstofdepositie, nota bene de hoogste per hectare van Europa, staat de biodiversiteit van de natuur in Nederland onder grote druk. Hoewel sinds het begin van de jaren negentig de stikstofdepositie met circa 30% is afgenomen, worden in het merendeel van de natuurgebieden de kritische depositiewaarden - dat wil zeggen de grens waarboven het risico niet kan worden uitgesloten dat de kwaliteit van een habitattype significant wordt aangetast als gevolg van de verzurende en/of vermestende invloed van atmosferische stikstofdepositie - nog steeds aanzienlijk overschreden.
Auteur(s)R.H.W. Frins
Pagina196-205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelPacht, een antwoord uit de praktijk
CiteertitelAgr.r 2012, p. 206
SamenvattingHet bestuur van de Vereniging voor Agrarisch Recht heeft mij gevraagd een reactie uit de praktijk te geven op de pre-adviezen van Snijders en Nijman. Een verzoek waar ik als nieuw benoemd voorzitter van de Bond van Landpachters en Eigen-Grondgebruikers (hierna: BLHB) graag aan wilde voldoen. Die reactie diende dan wel met een juridische invalshoek te gebeuren en niet vanuit het oogpunt van belangenbehartiging.
Auteur(s)P.J. van der Eijk
Pagina206-209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelWaarom moet er wat gebeuren?
CiteertitelAgr.r 2012, p. 210
SamenvattingDank u wel mijnheer de voorzitter voor de uitnodiging om hier vandaag iets te zeggen over een onderwerp dat mij zeer na aan het hart ligt. Ik doe dat met enige schroom. Als lid van de rechterlijke macht ben ik niet de aangewezen persoon om iets te zeggen over de vraag waar we met het pachtrecht naartoe moeten. Als rechter moet ik de wet toepassen. Daarbij heb ik enige beoordelingsspeelruimte. Maar de wettelijke regeling is en blijft het uitgangspunt.
Auteur(s)W.L. Valk
Pagina210-213
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelDe Pacht. Verslag jaarvergadering 2012 Vereniging voor Agrarisch Recht
CiteertitelAgr.r 2012, p. 214
SamenvattingOp vrijdag 20 april 2012 heeft de 53e Algemene Leden Vergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht plaatsgevonden in het WTC te Arnhem. In dit artikel wordt verslag gedaan van het wetenschappelijke gedeelte van de vergadering. Het thema van deze vergadering was 'de pacht'.
Auteur(s)S.D.T. van der Linden
Pagina214-221
LinkVolledige tekst artikel (cms.law)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelPachtnormen 2012
CiteertitelAgr.r 2012, p. 222
SamenvattingReeds eerder is door mij in dit tijdschrift aandacht besteed aan de inhoud en toepassing van het op 1 september 2007 in werking getreden Pachtprijzenbesluit 2007 met bijbehorende regelingen. De op 1 september 2009 en op 1 juli 2011 in werking getreden wijzigingen daarvan zijn eveneens in dit tijdschrift besproken. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de op 1 juli 2012 in werking getreden wijzigingen van genoemde regelingen.
Auteur(s)J.G. Bongers
Pagina222-225
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 10-04-2012, 200.092.060
CiteertitelAgr.r 2012, p. 228
SamenvattingToeslagrechten. Dwaling.

(Wintjes / Hendriks)
Samenvatting (Bron)artikel 6:228 BW Vernietiging van een overeenkomst tussen pachter en verpachter dat bij teruggave van het gebruik van de grond de toeslagrechten mee overgaan met de grond. Beide partijen zijn bij het maken van de afspraak uitgegaan van de onjuiste voorstelling van zaken dat toeslagrechten grondgebonden zijn. De onbekendheid met het persoonsgebonden karakter van de toeslagrechten op het moment van het maken van de afspraak rechtvaardigt onder de gegeven omstandigheden een beroep op (wederzijdse) dwaling.
AnnotatorG.M.F. Snijders
Pagina228-229
UitspraakECLI:NL:GHARN:2012:BW3257
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 20-09-2011, 200.074.794
CiteertitelAgr.r 2012, p. 229
SamenvattingMelkquotum.

(Blaauboer / Schagen)
Samenvatting (Bron)24 Rv; 6:80 BW Melkquotum. Vraag of quotum samenhangt met grond die pachter wel in gebruik had, maar waarvan hij toen niet maar inmiddels (na indeplaatsstelling) wel pachter is. Voortzetting van partijdebat. Voorlopige beschouwingen van het hof over conforme interpretatie. Pachter kan aan zijn verplichting om bij gelegenheid van het einde van de pacht zoveel melkquotum op te leveren als met het gepachte samenhangt, ook voldoen door te zijner tijd eerste een zodanige hoeveelheid quotum aan te kopen. Geen aanleiding om ambtshalve aan pachter op te dragen om zekerheid te stellen.
Pagina229-233
UitspraakECLI:NL:GHARN:2011:BT8454
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer, GH Arnhem, 22-11-2011, GP 11.655
CiteertitelAgr.r 2012, p. 233
SamenvattingPachtprijs. Verkeerswaarde.

(Van Rijn / Voolstra)
Pagina233-235
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 17-04-2012, 200.088.974
CiteertitelAgr.r 2012, p. 235
SamenvattingWanprestatie. Ontbinding. Verplichting tot bewoning. Bedrijfsmatigheid.

(Van Rijn / Voolstra)
Samenvatting (Bron)6:89 BW, 7:348 BW; 7:376 BW . Pachtovereenkomst; persoonlijke bewoning gepachte; beheersovereenkomst; wijziging bestemming; tekortkoming; ontbinding; boetebeding; stelplicht. De pachter heeft de tot het gepachte behorende woning enkele maanden niet zelf bewoont. Dit levert een tekortkoming in de nakoming van de pachtovereenkomst op. De pachter is daardoor ingevolge de pachtovereenkomst een boete verschuldigd. Het hof ziet geen aanleiding voor matiging van de boete. De tijdelijke niet-bewoning van het gepachte door de pachter betreft onder de gegeven omstandigheden een tekortkoming die de ontbinding van de pachtovereenkomt met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Van andere tekortkomingen is niet gebleken. De enkele omstandigheid dat de pachter met betrekking tot een deel van het gepachte een beheersovereenkomst (PSAN) heeft afgesloten is onvoldoende voor de conclusie dat daarmee de bestemming van het gepachte is gewijzigd. De verpachter had daartoe meer moeten stellen maar heeft dat nagelaten. Ook andere door de verpachter gestelde tekortkomingen, zoals ten aanzien van verslechtering en waardedaling van het gepachte, zijn onvoldoende gemotiveerd.
Pagina235-238
UitspraakECLI:NL:GHARN:2012:BW3499
Artikel aanvragenVia Praktizijn