Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 27-09-2012
Aflevering 7376
RubriekRedactioneel
TitelBezuiniging, aantal raadsleden, democratie
CiteertitelGst. 2012, 94
SamenvattingVermindering van het aantal volksvertegenwoordigers is een van de punten uit het regeerakkoord-Rutte en inmiddels ook voorwerp van het initiatiefvoorstel-Heijnen (Kamerstukken II 2011/12, 33 084). Het voorstel beoogt een reductie van het aantal raadsleden, zodanig dat de toename ten gevolge van de dualisering in 2002 ongedaan wordt gemaakt. Dit zou een afslanking opleveren van 1000 raadsleden op een totaal van 9362 anno 2010. Doel van de maatregel is bezuiniging, vermindering van bestuurlijke drukte en efficiency.
Auteur(s)D. Bunschoten
Pagina473-473
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOver centrum gemeenten, centrumconstructies en centrumregelingen; de publiekrechtelijke centrum(gemeente)constructie van art. 8 lid 3 WGR onder de loep genomen
CiteertitelGst. 2012, 95
SamenvattingDe Wet gemeenschappelijke regelingen maakt het mogelijk dat gemeente-, provincie- en/of waterschapsbesturen een gemeenschappelijke regeling treffen, waarbij een zogenoemde (publiekrechtelijke) centrumconstructie in het leven wordt geroepen. Deze centrumconstructie wordt in de samenwerkingspraktijk inmiddels vaker gehanteerd, om bijvoorbeeld te komen tot shared services of ambtelijke fusies. Maar wat regelt de Wet gemeenschappelijke regelingen nu eigenlijk omtrent de centrumregeling? Wat zijn de mogelijkheden? Dit mede in het licht van de door Minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedane voorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Auteur(s)R.J.M.H. de Greef
Pagina474-479
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 15-05-2012, AWB 11/1011
CiteertitelGst. 2012, 96
SamenvattingSchaarse ontheffing zondagavondopenstelling winkel. Principe 'wie het eerst komt, die het eerst maalt' in beginsel aanvaardbaar. Belang derde om in de toekomst mee te kunnen dingen. Zorgvuldigheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)winkeltijdenwet, ontheffing zondagopenstelling, ontheffing onbepaalde tijd
AnnotatorW.P. Adriaanse
Pagina480-484
UitspraakECLI:NL:CBB:2012:BW6630
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad, 21-06-2012, CPG 11/03758 en 12/00529
CiteertitelGst. 2012, 97
SamenvattingWOB-verzoek binnen de sleutel van het algemene belang. Geen particulier belang, particulier belang ondergeschikt. Geen wettelijke grondslag (noch in de WOB noch in de Gemw) om leges te heffen ter zake van het in behandeling nemen van WOB-verzoeken.
Samenvatting (Bron)Vgl. het arrest van heden in de zaak met nummer 12/00529. Art. 229 Gemeentewet. Leges en Wet openbaarheid van bestuur. Algemeen belang versus individueel belang. Informatieverstrekking op grond van de Wet openbaarheid van bestuur dienst in de zin van de Gemeentewet?
AnnotatorC.N. van der Sluis
Pagina484-498
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BX0945
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 01-08-2012, 201108638/1/A2
CiteertitelGst. 2012, 98
SamenvattingPlanschade; planvergelijking; geen rekening houden met niet-benutte binnenplanse ontheffingsbevoegdheid oud bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 april 2010 heeft het college het verzoek van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorJ.W. van Zundert
Pagina499-503
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX3316
Artikel aanvragenVia Praktizijn