Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 21-09-2012
Aflevering 7
RubriekUit de redactie
TitelRaad van State, 02-05-2012, 201107030/1/A1
CiteertitelM en R 2012/7, nr. 95
SamenvattingIn dit nummer is veel aandacht voor rechtsbescherming. [...] Dat gezegd zijnde, wil ik het halverwege deze opening van dit nummer, ook over iets anders dan rechtsbescherming hebben. Het 'Tijdschrift voor Milieu en Recht' (zoals het eigenlijk heet) is er namelijk niet alleen voor het recht, maar ook voor het milieu. En mijn stellige indruk is dat het milieu niet gebaat is bij 'wij/zij-denken' (een vrijwel onvermijdelijk gevolg van het denken in termen van rechtsbescherming).
Auteur(s)B. Arentz
Pagina451-451
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW4563
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelStroomlijning van rechtsbescherming in het omgevingsrecht
CiteertitelM en R 2012/7, nr. 97
SamenvattingDe Crisis- en herstelwet (nader: Chw) heeft (mede) tot doel om tot een stroomlijning van de rechtsbescherming in het omgevingsrecht te komen. [...] In ieder geval vanaf het nemen van een besluit heeft de voordien geldende 'maximale' rechtsbescherming te wijken voor rechtsbescherming onder beperkende en/of verkortende omstandigheden. In deze bijdrage wordt nader stilgestaan bij twee van dergelijke beperkende omstandigheden, de beperking van het procederen van lagere overheden en het relativiteitsvereiste.
Auteur(s)G.A. van der Veen
Pagina453-458
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelDoe meer met minder; over afdoende rechtsbescherming met minder procedures
CiteertitelM en R 2012/7, nr. 98
SamenvattingIn het omgevingsrecht wordt veel geprocedeerd en dat zou minder kunnen.
Auteur(s)E. Alders
Pagina459-460
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelToenemende inperking van rechtsbescherming voor milieugroeperingen
CiteertitelM en R 2012/7, nr. 99
SamenvattingAls advocaat van natuur- en milieuorganisaties zie ik dat de overheid en de rechter de laatste jaren de rechtsbescherming van dit soort groepen inperkt.
Auteur(s)A.H. Jonkhoff
Pagina461-463
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelVerslag discussie VMR-studiemiddag; 'Rechtsbescherming in het bestuursprocesrecht en in het omgevingsrecht'
CiteertitelM en R 2012/7, nr. 100
SamenvattingTijdens de studiemiddag van de Vereniging voor Milieurecht, gehouden op 15 mei 2012 te Utrecht, werden de ontwikkelingen in het omgevingsrecht en in het bestuursprocesrecht die van invloed zijn op de rechtsbescherming in het omgevingsrecht besproken.
Auteur(s)M.M. Bogaart
Pagina464-465
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Klimaatrecht
CiteertitelM en R 2012/7, nr. 101
SamenvattingDeze eerste kroniek over klimaatrecht in Nederland gaat in op de doelstellingen van het internationale, Europese en nationale klimaatbeleid met betrekking tot de reductie van broeikasgassen en de wijze waarop wordt getracht deze doelstellingen met juridische maatregelen te verwezenlijken in Nederland.
Auteur(s)M. Peeters
Pagina466-475
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 16-05-2012, 201007346/1/R2
CiteertitelM en R 2012/7, nr. 102
SamenvattingBestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van vier gebeiden tot een nieuw bedrijventerrein en de actualisatie van het bestaande, naastgelegen, bedrijventerrein. Het nieuwe terrein vormt een uitbreiding van het bestaande terrein en ligt binnen dezelfde geluidzone.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juni 2010, kenmerk 2009-021073, heeft het college besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Arnhem bij besluit van 19 oktober 2009 vastgestelde bestemmingsplan "Kleefse Waard - Koningspley Noord" (hierna: het plan).
Pagina476-476
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW5961
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRechtbank Rotterdam, 05-04-2012, AWB 11/3508
CiteertitelM en R 2012/7, nr. 103
SamenvattingCafé met dance- en housemuziek in avond- en nachtperiode. Maatwerkvoorschrift schrijft een door bevoegd gezag goedgekeurde geluidbegrenzer voor.
Samenvatting (Bron)Nieuwe maatwerkvoorschriften ten aanzien van het aspect geluid. Er wordt een goedgekeurde geluidsbegrenzer voorgeschreven. De noodzaak voor het aanbrengen van een begrenzer komt voort uit de aard van de inrichting, zijnde een café waar in de avond- en nachtperiode dance en housemuziek wordt gedraaid, waarbij moet worden uitgegaan van een binnenniveau van ten minste 90 d(B)A. De rechtbank ziet geen grond voor het oordeel dat verweerder hier niet in redelijkheid toe heeft kunnen besluiten.
Pagina476-476
UitspraakECLI:NL:RBROT:2012:BW1174
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 08-05-2012, 20-002264-10
CiteertitelM en R 2012/7, nr. 104
SamenvattingToetsing (per ten laste gelegd feit) aan criteria voor strafrechtelijke immuniteit van een gemeente.
Samenvatting (Bron)Strafrechtelijke immuniteit gemeente voor ter beschikking stellen en ter beschikking laten van gemeentegrond voor (inrichtingen van) woonwagenbewoners. Art. 8.1 Wet milieubeheer. Woonwagenwet.
Pagina476-477
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2012:BW5180
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelHof van Justitie EU, 10-05-2012, C-368/10
CiteertitelM en R 2012/7, nr. 105
SamenvattingAanbesteding; EKO- en Max Havelaar-keurmerken.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 mei 2012.#Europese Commissie tegen Koninkrijk der Nederlanden.#Niet-nakoming -- Richtlijn 2004/18/EG -- Procedures voor plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten -- Overheidsopdracht voor levering, installatie en onderhoud van warmedrankautomaten, en levering van thee, koffie en andere ingredienten -- Artikel 23, leden 6 en 8 -- Technische specificaties -- Artikel 26 -- Voorwaarden voor uitvoering van opdracht -- Artikel 53, lid 1 -- Criteria voor gunning van opdrachten -- Economisch gunstigste aanbieding -- Biologische producten en fairtradeproducten -- Gebruik van keurmerken in kader van formulering van technische specificaties en gunningscriteria -- Artikel 39, lid 2 -- Begrip ,nadere inlichtingen' -- Artikel 2 -- Beginselen van plaatsen van overheidsopdrachten -- Transparantiebeginsel -- Artikelen 44, lid 2, en 48 -- Controle van geschiktheid en selectie van deelnemers -- Minimumeisen voor technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid -- Eerbiediging van ,criteria duurzaam inkopen en maatschappelijk verantwoord ondernemen'.#Zaak C-368/10.
Pagina477-477
UitspraakECLI:EU:C:2012:284
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 25-04-2012, 201111989/1/A4
CiteertitelM en R 2012/7, nr. 106
SamenvattingPrincipe-uitspraak over het stelsel van de Waterwet inzake waterbergingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 februari 2011 heeft het algemeen bestuur het projectplan Waterberging Diesdonk vastgesteld.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
Pagina477-480
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW3861
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Arnhem, 26-01-2012, AWB 10/2183, 11/3805 en 11/3806
CiteertitelM en R 2012/7, nr. 107
SamenvattingHeffingen lagere overheid.
Samenvatting (Bron)Heffingen lagere overheid. De gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland is bevoegd namens de gemeente Culemborg en het Waterschap Rivierenland aanslagen op te leggen. Het aanslagbiljet in combinatie met de toelichting bevat alle essentialia en is voldoende duidelijk. Artikel 9 van de Kaderrichtlijn Water bevat geen voldoende nauwkeurig bepaalde verplichtingen voor de lidstaten of rechten voor particulieren, zodat eiser zich daarop niet rechtstreeks kan beroepen en de Verordening rioolheffingen 2010 noch artikel 228a van de Gemeentewet daaraan direct kan worden getoetst. Beroep ongegrond.
AnnotatorP.E. Lindhout
Pagina480-485
UitspraakECLI:NL:RBARN:2012:BV2676
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 06-06-2012, 201100032/1/R1
CiteertitelM en R 2012/7, nr. 108
SamenvattingEuropees staatssteuntoezicht in verband met de uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen en besluiten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "[locatie] te Beegden" vastgesteld.
AnnotatorH.H.B. Vedder
Pagina485-487
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW7642
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 15-02-2012, 201003555/1/R1
CiteertitelM en R 2012/7, nr. 109
SamenvattingEuropees staatssteuntoezicht in verband met de uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen en besluiten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 mei 2001 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, op grond van artikel 27, in samenhang met artikel 24 van de Luchtvaartwet (hierna: de Lvw), het besluit van 1 oktober 1959, no. TW/14962, waarbij het luchtvaartterrein Eelde is aangewezen, gewijzigd (hierna: het A-besluit). Bij besluit van gelijke datum, kenmerk M175, heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in overeenstemming met de minister van Verkeer en Waterstaat, toepassing gegeven aan artikel 26 van de Lvw in samenhang met artikel 37 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) voor het luchtvaartterrein Eelde (hierna: het RO-besluit).
Pagina487-494
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV5092
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 29-02-2012, 201002029/1/R2
CiteertitelM en R 2012/7, nr. 110
SamenvattingRegeling met betrekking tot geluid in bestemmingsplan voor attractiepark; verhouding tot APV en omgevingsvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2009, kenmerk B09.000873, heeft de raad het bestemmingsplan "Ellerveld (8030)" vastgesteld.
AnnotatorW.J.B. Claassen-Dales
Pagina495-500
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV7286
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 29-02-2012, 201010089/1/A4
CiteertitelM en R 2012/7, nr. 111
SamenvattingInbrengen nieuwe gronden en goede procesorde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 augustus 2010 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Verbrugge Zeeland Terminals B.V. (hierna: VZT) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor de op- en overslag van stukgoederen, containers en auto's aan de Engelandweg 12 te Vlissingen. Dit besluit is op 9 september 2010 ter inzage gelegd.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
Pagina500-505
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV7287
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EU, 01-03-2012, C-420/10
CiteertitelM en R 2012/7, nr. 112
SamenvattingOp markt brengen van biociden - Begrip 'biociden' - Middel dat vlokvorming van schadelijk organisme teweegbrengt zonder dit te vernietigen, af te schrikken of onschadelijk te maken.

(Söll Gmbh / Tetra Gmbh)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 1 maart 2012. # Soll GmbH tegen Tetra GmbH. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Landgericht Hamburg - Duitsland. # Op markt brengen van biociden - Richtlijn 98/8/EG - Artikel 2, lid 1, sub a - Begrip ,biociden' - Middel dat vlokvorming van schadelijk organisme teweegbrengt zonder dit te vernietigen, af te schrikken of onschadelijk te maken. # Zaak C-420/10.
AnnotatorE. Broeren , D. Vrhovac
Pagina505-509
UitspraakECLI:EU:C:2012:111
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHoge Raad, 27-03-2012, 11/02426 E
CiteertitelM en R 2012/7, nr. 113
SamenvattingKleurloos opzet in de Wet op de economische delicten
Samenvatting (Bron)Economische zaak. 1. Art. 83 Wet op de accijns; doorzoeken vervoermiddel. 2. Gegronde bewijsklacht voorhanden hebben van vuurwerk. Ad 1. De opvatting in het middel dat de controlebevoegdheid tot onderzoek aan vervoermiddelen als bedoeld in art. 83.1 jo 83.2 Wet op de accijns zich niet mede uitstrekt tot onderzoek in de kofferbak van een auto vindt geen steun in het recht. Ad 2. Uit de omstandigheid dat de verdachte het vuurwerk bij een niet-erkende handelaar heeft gekocht - waaromtrent de bewijsmiddelen overigens niets inhouden - kan niet worden afgeleid dat het opzet van de verdachte al dan niet in voorwaardelijke vorm was gericht op het tenlastegelegde en bewezenverklaarde voorhanden hebben van vuurwerk. De bewezenverklaring is niet naar de eis der wet met redenen omkleed. Conclusie AG: anders.
AnnotatorA.M.C.C. Tubbing
Pagina509-515
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BU8791
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 25-04-2012, 201109639/1/A4
CiteertitelM en R 2012/7, nr. 114
SamenvattingProjectplan aanleg bergingsgebied.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juni 2010 heeft het algemeen bestuur van het Waterschap Groot Salland (hierna: het algemeen bestuur) het projectplan Emmertochtsloot (hierna: het projectplan) vastgesteld.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
Pagina515-520
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW3869
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerecht EU, 14-06-2012, T-338/08
CiteertitelM en R 2012/7, nr. 115
SamenvattingBestaat Baron van Munchausen dan toch?

(Stichting Natuur en Milieu en Pesticide Action Network Europe / Europese Commissie)
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina521-528
Artikel aanvragenVia Praktizijn