Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 30-10-2012
Aflevering 8
RubriekUit de redactie
TitelEen magistrale schijnbeweging
CiteertitelM en R 2012/8, nr. 116
SamenvattingVolgens de Commissie Elverding ('Sneller en beter') speelt de besluitvorming over infrastructuurprojecten zich af in een schijnwerkelijkheid van normen, modellen en voorspellingen die grote onzekerheidsmarges kennen, maar toch als absolute waarheden worden gehanteerd. Volgens de commissie moeten wij anders met deze schijnzekerheden omgaan. Deze visie is door politici en bestuurders omarmd, vaak om schijnzekerheden te ontmaskeren, die de op voorhand gewenste conclusies hinderlijk in de weg staan.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina543-543
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAdaptatie aan klimaatverandering: de regulering van ontziltingsinstallaties ten behoeve van de zoetwatervoorziening
CiteertitelM en R 2012/8, nr. 117
SamenvattingDit artikel behandelt de vraag of ontziltingsinstallaties een oplossing kunnen vormen voor de drinkwaterbehoefte in West-Nederland en zo ja, hoe deze gereguleerd moeten worden.
Auteur(s)A.M. Keessen , J. Pelamonia
Pagina544-553
LinkVolledige tekst artikel (uu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNederlandse klimaatregelgeving onder Europese staatssteunrestricties
CiteertitelM en R 2012/8, nr. 118
SamenvattingNederland valt niet alleen onder het Europese emissiehandelssysteem (in het Engels afgekort als EU ETS), maar neemt ook additionele nationale maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. [...] Dit artikel bespreekt nationale maatregelen in het licht van Europese staatssteunregelgeving.
Auteur(s)S.E. Weishaar
Pagina554-564
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EU, 08-09-2011, C-279/08 P
CiteertitelM en R 2012/8, nr. 119
SamenvattingStaatssteun; systeem van verhandelbare emissierechten voor stikstofoxiden - begrip 'selectiviteit' - met staatsmiddelen bekostigd voordeel.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 8 september 2011. # Europese Commissie tegen Koninkrijk der Nederlanden. # Hogere voorziening - Staatssteun - Artikel 87, lid 1, EG - Systeem van verhandelbare emissierechten voor stikstofoxiden - Kwalificatie van nationale maatregel als staatssteun - Beschikking waarbij steun met gemeenschappelijke markt verenigbaar is verklaard - Begrip ,selectiviteit' - Met staatsmiddelen bekostigd voordeel - Milieubescherming - Motiveringsplicht - Ontvankelijkheid. # Zaak C-279/08 P.
Pagina565-576
UitspraakECLI:EU:C:2011:551
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Assen, 09-02-2012, 11/116 GEMWT
CiteertitelM en R 2012/8, nr. 120
SamenvattingGedoogbeleid Drenthe.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
Pagina576-579
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 28-03-2012, 201109828/1/A1
CiteertitelM en R 2012/8, nr. 121
SamenvattingRelativiteitsvereiste, hogere waardenbesluit en bedrijven. Zeehavennorm. Onaanvaardbare geluidbelasting bij cumulatie van geluidbronnen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juli 2011 heeft het college een projectbesluit genomen ten behoeve van het bouwen van 64 woningen aan de oostzijde van de Houthaven te Schiedam op het perceel kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie M, nr. 7493, het plaatsen van een stalen damwand aan de oostzijde van de Houthaven, het plaatsen van een brug ten behoeve van tijdelijk bouwverkeer en vervolgens als verbinding voor langzaam verkeer en calamiteitenverkeer in het verlengde van de Nieuwe Maasstraat te Schiedam, alsmede de inrichting van de openbare ruimte ter plaatse van de bouwplannen als verblijfsgebied (hierna: het project).
AnnotatorW.J.B. Claassen-Dales
Pagina579-584
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW0181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof Leeuwarden, 29-03-2012, 24-001296-10
CiteertitelM en R 2012/8, nr. 122
SamenvattingRechtbank verzuimt formeel economische kamer te vormen; hof vernietigt vonnis.
Samenvatting (Bron)Vorming en bezetting van economische kamers. Artikel 52 wet op de rechterlijke organisatie. Artikel 38 Wet op de economische delicten. Het hof stelt vast dat binnen de rechtbank Groningen geen economische kamers zijn gevormd. Voorts kan niet worden vastgesteld dat het bestuur van de rechtbank de bezetting van (enkelvoudige of meervoudige) kamers zodanig heeft bepaald dat economische delicten geacht kunnen worden te worden behandeld en beslist door een economische kamer. Vonnis vernietigd, rechter onbevoegd verklaard.
AnnotatorH.J.A. van Ham
Pagina584-588
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2012:BW0172
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 02-05-2012, 201111246/1/A1
CiteertitelM en R 2012/8, nr. 123
SamenvattingVergunningvoorwaarden aan een fictieve bouwvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 november 2010 heeft het college het door [appellant sub 1] gemaakte bezwaar tegen de volgens het college per 23 februari 2008 van rechtswege aan [wederpartij] verleende bouwvergunning eerste fase voor het bouwen van een windturbine met een hoogte van 40 m en een wiekdiameter van 54 m op het perceel [locatie] te Warfhuizen gegrond verklaard en de bezwaren van [wederpartij] tegen het besluit van 28 mei 2008, waarbij de bouwvergunning zoals aangevraagd bij aanvraag van 28 november 2007 is geweigerd, opnieuw ongegrond verklaard en de weigering gehandhaafd.
AnnotatorN.G. Hoogstra
Pagina588-592
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW4510
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 02-05-2012, 201107030/1/A1
CiteertitelM en R 2012/8, nr. 124
SamenvattingSeparate binnenplanse ontheffing voor bouwactiviteiten. Geen rechtsbescherming? Afdeling past in hoger beroep het nieuwe art. 1.5a Invoeringswet Wro toe. Niet omgevingsvergunningsplichtig.
Samenvatting (Bron)Rb. verklaart beroep niet-ontvankelijk tegen besluit van 1 juni 2010 tot weigering ontheffing voor de vestiging van een supermarkt en een meubeloutlet. Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. De aanvraag van appellante om ontheffing als bedoeld in art. 3.6, lid 1, onder c, van de Wro is v๓๓r de inwerkingtreding van de Wabo ingediend. Op 31 december 2011 is art. 1.5a van de Invoeringswet Wabo in werking getreden (Stb. 2011, 675). Gelet op het bepaalde in art. 46 lid 6 Woningwet heeft de Rb. ten tijde van de uitspraak terecht overwogen dat appellante geen beroep kon instellen tegen het besluit van 1 juni 2010. De Afdeling kan echter niet voorbijgaan aan de onmiddellijke inwerkingtreding van art. 1.5a van de Invoeringswet Wabo op 31 december 2011 na de aangevallen uitspraak, zodat dit artikel moet worden betrokken bij de beoordeling van het hoger beroep. Het besluit van het college van 1 juni 2010 is een beslissing omtrent een aanvraag om ontheffing krachtens art. 3.6, lid 1, onder c, van de Wro die ten tijde van inwerkingtreding van de Wabo nog niet onherroepelijk was, terwijl nog geen aanvraag om bouwvergunning was ingediend, zodat het als besluit als bedoeld in art. 1.5a van de Invoeringswet Wabo moet worden aangemerkt. Het college heeft aan dat besluit onder meer ten grondslag gelegd dat het bouwplan in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Den Ham" (hierna: het bestemmingsplan). De wetgever heeft met art.1.5a, lid 4 van de Invoeringswet Wabo een concentratie van rechtsbescherming bewerkstelligd met betrekking tot het besluit over de afwijking van het bestemmingsplan zoals hier aan de orde en het besluit over de daarmee samenhangende bouwactiviteit. Appellante voert terecht aan dat na inwerkingtreding van de Wabo voor de beoogde bouwactiviteiten geen omgevingsvergunning nodig is als bedoeld in art. 2.1, lid 1, onder a, van die wet. De voorziene bouwactiviteiten voldoen aan de voorwaarden die aan vergunningvrij bouwen worden gesteld ingevolge art. 3, aanhef en onder 7, van Bijlage II van het Bor, gelezen in verbinding met art. 2.3, lid 1, van het Bor. De eis dat het bestaande niet-wederrechtelijke gebruik moet worden gehandhaafd, wordt daarin immers niet gesteld, terwijl op het bouwplan evenmin art. 5, lid 2, van Bijlage II van het Bor van toepassing is. Nu geen omgevingsvergunning nodig is voor de beoogde bouwactiviteit, staat art. 1.5a, lid 4, van de Invoeringswet Wabo, niet aan de behandeling van het beroep van appellante in de weg. Het besluit van het college van 1 juni 2010 tot weigering van de gevraagde ontheffing voor de vestiging van een supermarkt en een meubeloutlet in het pand op het perceel, dient thans dus inhoudelijk te worden getoetst. Dit betekent dat het betoog van appellante slaagt en dat de aangevallen uitspraak niet in stand kan blijven. De Rb. heeft bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep met art. 1.5a van de Invoeringswet Wabo geen rekening kunnen houden en is op grond van het toen geldende recht terecht tot het oordeel gekomen dat het beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Bevestiging van de aangevallen uitspraak zou er echter toe leiden dat appellante door diverse wetswijzigingen die sinds 1 oktober 2010 hebben plaatsgevonden, geen inhoudelijk oordeel meer kan verkrijgen over de geweigerde ontheffing. Een zodanige uitkomst kan uit een oogpunt van rechtsbescherming niet worden aanvaard, terwijl die door de wetgever is beoogd noch is voorzien.
AnnotatorS. Hillegers
Pagina592-596
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW4563
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 09-05-2012, 201012181/1/R1
CiteertitelM en R 2012/8, nr. 125
SamenvattingDirecte verwijzing in bestemmingsplanregel naar waterschapskeur.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 oktober 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Centrum Valkenburg" vastgesteld.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
Pagina596-598
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BW5255
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerecht EU, 04-06-2012, T-381/11
CiteertitelM en R 2012/8, nr. 126
SamenvattingNiet-ontvankelijkheid van beroep tegen een regelgevingshandeling wegens nog door de Commissie en lidstaten te verrichten uitvoeringshandelingen. Eventuele ontvankelijkheid vanwege een procedureel recht leidt niet tot ontvankelijkheid voor materi๋le klachten.
AnnotatorM. Peeters
Pagina598-606
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 26-06-2012, 9300/07
CiteertitelM en R 2012/8, nr. 127
SamenvattingVerplichting om jagers op eigen land toe te laten is een ongerechtvaardigde inbreuk op het recht op eigendom (art. 1 EVRM Eerste Protocol).
Samenvatting (Bron)Violation of Article 1 of Protocol No. 1 - Protection of property (Article 1 para. 1 of Protocol No. 1 - Peaceful enjoyment of possessions;Article 1 para. 2 of Protocol No. 1 - Control of the use of property);Non-pecuniary damage - award
AnnotatorC.J. Bastmeijer , R. Everhardus
Pagina606-618
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0626JUD000930007
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 25-07-2012, 201107589/1/A3
CiteertitelM en R 2012/8, nr. 128
SamenvattingPilot tijdelijke natuur.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juli 2009 heeft de minister, voor zover thans van belang, geweigerd Haven Amsterdam ontheffing te verlenen van de verbodsbepalingen neergelegd in de artikelen 11 en 12 van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw) ten aanzien van de heikikker, kamsalamander, gevlekte witsnuitlibel, groene glazenmaker, noordse winterjuffer en het heideblauwtje.
AnnotatorG. Aarts
Pagina619-623
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX2544
Artikel aanvragenVia Praktizijn