StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 15-11-2004
Aflevering 4
TitelHet toetsingkader van de Habitatrichtlijn¹.
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingIn het Europese natuurbeschermingsrecht staan twee richtlijnen centraal: de Vogelrichtlijn (VRL; richtlijn 79/409/EEG) uit 1992. De grondslag van de richtlijnen wordt gevormd door 'Natura 2000'. Natura 2000 beoogt het duurzaam instandhouden van een samenhangend Europees ecologisch netwerk (behoud van biodiversiteit).
Auteur(s)P. Stroeken
Pagina9-13
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (Stab.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-06-2004, 200307286/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingBij ontbreken bouwvergunning voor gedeelte van de inrichting treedt de milieuvergunning in het geheel niet in werking
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 januari 2003, kenmerk 2003WEM000042i, heeft verweerder aan appellante een last onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd. De dwangsom is vastgesteld op 10.000,00 per week dat artikel 8.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer wordt overtreden op het perceel Schonauwenseweg 7 te Houten. Het maximum waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd is vastgesteld op 80.000,00. Aan dit besluit is een begunstigingstermijn verbonden van drie weken.
Pagina14-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AP4646
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-07-2004, 200308097/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingUit huurovereenkomst blijkt in voldoende mate van zeggenschap van de kant van verhuurder over de activiteiten in de inrichting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juni 2003, kenmerk WHH/ha 30133, zoals gewijzigd bij besluit van 10 juli 2003, kenmerk WHH/ha 30133, heeft verweerder aan de exploitant van Shurgard Self-Storage, gevestigd aan de Pieter Lieftinckweg 6 te Zaandam (hierna: Shurgard Zaandam), een last onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd, strekkende tot naleving van artikel 5:20, eerste lid, van die wet. De dwangsom is vastgesteld op 1.000,00 per opslagruimte per keer dat geen toegang tot de ruimte wordt verschaft. Het maximum waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd is vastgesteld op 30.000,00.
Pagina16-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ1326
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-07-2004, 200308221/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingExploratieboring vormt geen vergunningplichtige inrichting in de zin van de Wm.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 oktober 2003, kenmerk ME/EP/UM/3045972, heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total E&P Nederland B.V. (hierna: vergunninghoudster) vergunning krachtens artikel 40 van de Mijnbouwwet verleend voor het oprichten en in stand houden van een mijnbouwwerk en voor het met behulp van een mobiele boorinstallatie verrichten van een exploratieboring op het perceel plaatselijk bekend Wielwei nabij nummer 51 te Doniaga, kadastraal bekend gemeente Langweer, sectie D, nummers 716, 717 en 718, 680, 681 en 1504. Dit besluit is op 30 oktober 2003 ter inzage gelegd.
Pagina18-20
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ3662
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-07-2004, 200404848/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingBusstation vormt geen inrichting in de zin van de Wm.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 mei 2004, kenmerk A10/0038MD2004, heeft verweerder afwijzend beslist op het verzoek van verzoekers om bestuurlijke handhavingsmaatregelen te treffen tegen het oprichten en in werking hebben van een auto-onderdoorgang, een busstation, een overkapping en een waterprogramma, inclusief pieren en aanmeerplaatsen voor pontveren aan de IJzijde van het stationseiland, wegens het niet beschikken over een vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor het uitbreiden van het centraal station, gelegen aan de Ruijterkade te Amsterdam.
AnnotatorH.P. Nijhoff
Pagina21-24
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ5745
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-08-2004, 200405509/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingDe akkerbouwgronden rond het bedrijf behoren niet tot de inrichting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juni 2004, kenmerk RS/2403, heeft verweerder afwijzend beslist op het verzoek van verzoekers om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot de inrichting van [vergunninghouder], gelegen aan de [locatie] te [plaats].
Pagina24-25
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ6630
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-08-2004, 200307429/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingDe milieuhygiënische gevolgen van de 'gebruiks- afvalfase' kunnen niet meer aan het in werking zijn van de inrichting worden toegerekend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 februari 2003 heeft verweerder het verzoek van appellanten van 2 februari 2003 om onder oplegging van een last onder dwangsom [vergunninghoudster[] gevestigd op het perceel [locatie] te Sint-Oedenrode, te verplichten het impregneren van hout en het verkopen van geïmpregneerd hout en/of houten producten daarvan aan derden onmiddellijk te beëindigen, afgewezen.
Pagina25-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ7449
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-08-2004, 200400727/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingDe bevoegdheid om te beslissen over de acceptatie van een melding berust bij het bestuursorgaan dat bevoegd zou zijn om voor de inrichting in kwestie vergunning te verlenen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 april 2003, kenmerk 1759(03)/MPM4023, heeft verweerder geweigerd een melding van appellante als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid, van de Wet milieubeheer inzake de verandering van een inrichting op het adres [locatie] te Hof van Twente, te accepteren.
Pagina27-29
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ7461
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 07-09-2004, C-127/02
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingAntwoord Hof van Justitie EG op prejudiciële vragen van ABRvS over Habitatrichtlijn.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 7 september 2004. # Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee en Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels tegen Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Raad van State - Nederland. # Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van natuurlijke habitats en wilde flora en fauna - Begrippen 'plan' of 'project' - Beoordeling van gevolgen van bepaalde plannen of projecten voor beschermd gebied. # Zaak C-127/02.
Pagina29-39
UitspraakECLI:EU:C:2004:482
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-09-2004, 200407395/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingVerzoek om opheffing van schorsende werking van vergunning voor vissen van kokkels in Waddenzee afgewezen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2004, kenmerk DRZ/04/2823/ME/SM, heeft verweerder aan verzoekster ten behoeve van de bij haar aangesloten visserijbedrijven een vergunning onder voorwaarden als bedoeld in artikel 12 van de Natuurbeschermingswet verleend voor het mechanisch vissen van kokkels in het staatsnatuurmonument De Waddenzee.
Pagina39-41
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2507
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-09-2004, 200400556/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingOngewoon voorval is niet zo spoedig mogelijk gemeld; begrip 'zo spoedig mogelijk' is voldoende duidelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 maart 2003, kenmerk 2003-04125a/12/A.11, MTZ, heeft verweerder aan appellante een last onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd. De dwangsom is vastgesteld op  2.500,00 per overtreding van artikel 17.2 van de Wet milieubeheer. Het maximum waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd is vastgesteld op 25.000,00.
Pagina41-43
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2530
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-06-2004, 200400297/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingDe door verweerder toegepaste vuistregel is niet bij besluit vastgesteld en dient daarom niet als een beleidsregel te worden aangemerkt, maar als een vaste gedragsregel. Deze behoeft niet op de in artikel 3:42 van de Awb beschreven wijze te zijn bekend gemaakt. Omdat verweerder de toepassing van de vuistregel voldoende heeft onderbouwd, heeft hij niet in strijd met artikel 4:82 van de Awb gehandeld.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 september 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Buren het wijzigingsplan Plan van wijziging nummer 38 van het bestemmingsplan Buitengebied Lienden 1996 vastgesteld.
Pagina56-57
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AP3436
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-06-2004, 200306687/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingDoor gedeputeerde staten kan geen hoger beroep worden ingesteld tegen een uitspraak van de rechtbank inzake een beroep tegen een in bezwaar gehandhaafd besluit om met toepassing van artikel 19, tweede lid van de WRO vrijstelling een bouwvergunning te verlenen. De tekst van artikel 19 van de WRO biedt geen aanknopingspunten voor het oordeel dat het tweede lid niet ziet op een groot project als het onderhavige.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 september 2002 heeft appellant sub 1 (hierna ook: het college) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor de bouw van 12 woningen met parkeerkelder op het binnenterrein omsloten door de Minister Ringersstraat, de Molenstraat, de Maurits Prinsstraat en de Dr. Van der Meerstraat te Dinxperlo, kadastraal bekend gemeente Dinxperlo, sectie A, nrs. 4813, 4349, 4354 en 6227.
Pagina57-59
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AP4642
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-07-2004, 200305456/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingIn beginsel behoeven (raam)prostitutiebedrijven niet uitgesloten te zijn van vestiging op een bedrijventerrein. Tussen raamprostitutiebedrijven en categorie IV-bedrijven dient in verband met hinder en veiligheid enige afstand te worden aangehouden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 november 2002 heeft de gemeenteraad van Arnhem, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2002, het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Westervoortsedijk" vastgesteld.
Pagina59-60
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AP8109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-07-2004, 200307271/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingAls na de beslissing omtrent het bestemmingsplan relevante planologische inzichten zijn gewijzigd of hogere planvormen van kracht zijn geworden die aan onverkorte uitoefening van de wijzigingsbevoegdheid in de weg staan, kan een verdergaande toetsing dan volgt uit de in het plan opgenomen vereisten, geboden zijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juni 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Dongeradeel het wijzigingsplan "Voorschriften van het wijzigingsplan [locatie 1] te [plaats]" vastgesteld.
Pagina61-62
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AP8286
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-07-2004, 200308022/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingAanlegvergunning. Toetsingscriterium mede opgenomen in de beschrijving in hoofdlijnen van het bestemmingsplan. Criterium 'dat het blijvend omzetten van graslanden voor bollencultures een incidenteel karakter moet hebben, zodanig dat geen grote aaneengesloten bollenvelden ontstaan' is in strijd met de vereiste rechtszekerheid en mist derhalve verbindende kracht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 april 2001 heeft appellant (hierna: het college) geweigerd om aan [wederpartij A] en [wederpartij B] aanlegvergunningen te verlenen voor het egaliseren alsmede het uitvoeren van grondbewerkingen onder huidig maaiveld, het ophogen van gronden en het scheuren of frezen van graslanden ten behoeve van het permanent omzetten van gronden voor bollenteelt op het perceel kadastraal bekend sectie [], nr. [], plaatselijk bekend [locatie 1] te [plaats], respectievelijk voor het scheuren of frezen van grasland, het egaliseren, uitvoeren van grondbewerkingen, alsmede afgraven, bodemverlagen en ophogen van gronden ten behoeve van het permanent omzetten van gronden voor bollenteelt, op het perceel sectie [], nrs [], plaatselijk bekend [locatie 2] te [plaats].
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina62-65
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ1315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-07-2004, 200301816/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingDe begrenzing van de rode contour ter hoogte van de Oostvlietpolder in de gemeente Leiden is niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 februari 2003 hebben verweerders, op voorstel van het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 28 januari 2003, het streekplan "Zuid-Holland West" (hierna te noemen: het streekplan) vastgesteld.
Pagina65-66
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ3617
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-07-2004, 200304527/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingAan twee plandelen met een woonbestemming is terecht wegens strijd met de Wet geluidhinder goedkeuring onthouden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2002 heeft de gemeenteraad van Enschede op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2002, het bestemmingsplan De Mans Zuid vastgesteld.
Pagina66-68
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ3620
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-07-2004, 200305714/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingDe doortrekking van de A35 ten zuiden van de kern Almelo, waarin het bestemmingsplan in hoofdzaak voorziet, leidt per saldo tot een belangrijke verbetering van de luchtkwaliteit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 maart 2003 heeft de gemeenteraad van Almelo, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 februari 2003, het bestemmingsplan "Rijksweg 35-36" vastgesteld.
Pagina68-70
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ3643
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-07-2004, 200306585/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingHandhavend optreden kan ook zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nederweert (hierna: het college) geweigerd handhavend op te treden tegen het niet voldoen aan de voorwaarde verbonden aan de op 16 januari 2001 verleende vrijstelling voor de verbouw van het pand [locatie] tot 5 appartementen en voor de bouw van 9 appartementen op [locaties] in Nederweert.
Pagina70-71
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ3659
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-07-2004, 200307451/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingVerweerder heeft niet inzichtelijk gemaakt waarom reeds voordat het college van burgemeester en wethouders toepassing heeft gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid volledige financiële zekerheid moet bestaan omtrent de uitvoerbaarheid van een wijzigingsplan met uitwerkingsplicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 februari 2003 heeft de gemeenteraad van Doetinchem, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 februari 2003, het bestemmingsplan "Hamburgerbroek 2000, Fase 2" vastgesteld.
Pagina71-73
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ5764
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-07-2004, 200307963/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingTen behoeve van de vestiging van een bouw- en tuinmarkt is ten onrechte met gebruikmaking van de verleende verklaringen van geen bezwaar, vrijstelling als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de WRO, een bouwvergunning verleend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 november 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam (hierna: het college) aan [appellant sub 1b] vrijstelling als bedoeld in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) verleend ten behoeve van de vestiging van een bouw- en tuinmarkt op een perceel aan de [locatie] te Alblasserdam (hierna: het perceel).
Pagina73-75
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ5784
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-08-2004, 200305641/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingIn een eerst ter hoorzitting naar voren gebrachte bedenking kon verweerder aanleiding zien aan het desbetreffende plandeel ambtshalve goedkeuring te onthouden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 november 2002 heeft de gemeenteraad van Wageningen, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2002, het bestemmingsplan "Groot Hinkeloord" vastgesteld.
AnnotatorM. Erkens , J. Robbe
Pagina75-77
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ5993
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-08-2004, 200308493/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingDe geluidswal waarvoor een aanlegvergunning is verleend, is in strijd met de ter plaatse vigerende bestemming. Gelet op het dwingende karakter van het bepaalde in artikel 44, eerste lid, onder a, van de WRO had de aanlegvergunning dus moeten worden geweigerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juni 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van Geldermalsen (hierna: het college) aan [vergunninghoudster]. te [plaats] aanlegvergunning verleend voor de aanleg van een geluidswal op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina77-78
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ6020
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-08-2004, 200307499/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingGezien het desbetreffende meetvoorschrift is voor de goothoogte niet bepalend de plaats waar de goot is aangebracht maar de plaats waar het water vanaf druipt, of waar een boeibord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel is aangebracht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel (hierna: het college) aan [appellant a] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een woning met vrijstaande berging op het perceel [locatie] te Krimpen aan den IJssel (hierna: het perceel).
Pagina78-79
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ6011
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-08-2004, 200304332/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingDe Afdeling acht een faseringsregeling die slechts betrekking heeft op aantallen woningen zonder dat deze zijn gekoppeld aan de verwezenlijking van bepaalde plandelen, in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 oktober 2002 heeft de gemeenteraad van Hoorn, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2002, het bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder vastgesteld.
Pagina79-80
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ7468
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-08-2004, 200304814/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingDe Afdeling ziet geen aanleiding voor het oordeel dat verweerder zich niet op het standpunt heeft kunnen stellen dat de geboden termijn van twee weken om een ontwerpbesluit tot het verlenen van een binnenplanse vrijstelling in te zien en gedurende deze termijn als belanghebbende bedenkingen in te brengen, niet onredelijk is.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2002 heeft de gemeenteraad van Zeist, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 september 2002, het bestemmingsplan "Zeist West 2002" vastgesteld.
Pagina80-81
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ7443
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-08-2004, 200400196/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingDetailhandel in citrusvruchten en exotische groenten kan niet als een normaal bestanddeel van de bedrijfsvoering van een boerderijwinkel worden aangemerkt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 januari 2002, verzonden bij brief van 21 januari 2002, heeft het college van burgemeester en wethouders van Middelburg (hierna: het college) afwijzend beslist op het verzoek van appellant sub 2 om handhavend op te treden tegen de zogenoemde boerderijverkoop van exotische groente- en fruitsoorten door appellant sub 1 op het perceel [locatie] te Middelburg (hierna: het perceel).
Pagina81-82
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ7494
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-08-2004, 200401404/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingHet college van burgemeester en wethouders heeft in de onjuiste mededeling aan de aanvrager van de bouwvergunning terzake van het eerder overgelegde schetsplan, geen aanleiding behoeven te zien af te wijken van de beleidsregels met betrekking tot de uitoefening van de vrijstellingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 19, derde lid WRO.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juli 2002 heeft appellant (hierna: het college) geweigerd aan [wederpartij] bouwvergunning te verlenen voor een garage en een carport op het perceel [locatie] te Enschede.
Pagina82-83
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ7465
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-09-2004, 200304054/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingDe Afdeling ziet geen aanleiding voor het oordeel dat het streekplan wat betreft de ontwikkelingsruimte voor burgerwoningen in het buitengebied te gedetailleerd en onnodig ingewikkeld is.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2002 heeft de gemeenteraad van Bladel, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2002, het bestemmingsplan Buitengebied gemeente Bladel 1998, 1e herziening 2002 vastgesteld.
Pagina83-84
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ8723
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-09-2004, 200308704/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingVan de noodzaak aan de planvoorschriften van de 65 bestemmingsplannen die door het voorliggende bestemmingsplan partieel worden herzien, een specifiek gebruiksverbod voor een aantal met name genoemde vormen van grondgebruik toe te voegen, is niet gebleken. Het toegevoegde verbod gronden en/of bouwwerken als of ten behoeve van een seksinrichting te gebruiken is voldoende gemotiveerd. Het standpunt dat een erotische massagesalon moet worden aangemerkt als een prostitutiebedrijf wordt door de Afdeling niet onjuist geacht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 maart 2003 heeft de gemeenteraad van Amersfoort, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2003, het bestemmingsplan "Gebruiksbepalingen en Seksinrichtingen" vastgesteld.
Pagina84-86
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ8750
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-06-2004, 200305794/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingEen gesloten privaatrechtelijke overeenkomst, waarin is bepaald dat de gemeenteraad aan de door de gemeente aangekochte gronden een bepaalde bestemming zal geven, kan er niet aan in de weg staan dat de gemeenteraad op grond van gewijzigde omstandigheden of planologische inzichten een andere bestemming kan toekennen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 november 2002 heeft de gemeenteraad van Voorst, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2002, het bestemmingsplan "Achter 't Holthuis" vastgesteld. Verweerder heeft bij zijn besluit van 8 juli 2003, kenmerk RE2003.503, beslist over de goedkeuring van het bestemmingsplan. Tegen dit besluit hebben appellant sub 1 bij brief van 28 augustus 2003, bij de Raad van State ingekomen op 29 augustus 2003, en appellante sub 2 bij ongedateerde brief, bij de Raad van State ingekomen op 29 augustus 2003, beroep ingesteld.
Pagina87-87
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AP3407
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-09-2004, 200304489/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingDoor of namens verweerder zijn bij appellant zodanige gerechtvaardigde verwachtingen gewekt dat verweerder deze in beginsel diende te honoreren in het kader van de vaststelling van het voorliggende tracébesluit. Dit houdt in dat appellant erop mocht vertrouwen dat een geluidsscherm met een lengte zoals opgenomen in het tracébesluit HSL-Zuid, zou worden gerealiseerd.
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft op grond van artikel 15, eerste lid, van de Tracéwet op 21 mei 2003 vastgesteld het Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid Aanvulling V.
AnnotatorM. Erkens
Pagina87-90
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ9924
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-09-2004, 200307043/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingNu verweerder zich enerzijds op het standpunt heeft gesteld dat het bestaande gebruik van de gronden en de bedrijfsbebouwing niet positief bestemd dienen te worden, maar anderzijds ter zitting heeft gesteld dat het gemeentebestuur tegen het gebruik en de bedrijfsbebouwing die strijdig zijn met de toegekende bestemming niet zal optreden binnen de planperiode, is het plan in zoverre vastgesteld in strijd met de rechtszekerheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 januari 2003 heeft de gemeenteraad van Schipluiden (thans: Midden-Delfland), op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 december 2002, het bestemmingsplan "Abtswoude" vastgesteld.
Pagina90-91
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2164
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-09-2004, 200307780/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingVerweerder stelt ten onrechte dat de grenswaarden in het Besluit luchtkwaliteit slechts ter plaatse van de woning van appellanten in acht behoeven te worden genomen. Voorts miskent verweerder dat ook hij een verantwoordelijkheid voor de aanpak van zwevende deeltjes heeft. Verder heeft verweerder zich op basis van de beschikbare informatie niet op het standpunt kunnen stellen dat geen overschrijding van de normen voor stikstofdioxide plaatsvindt. Ten slotte heeft verweerder ten onrechte geoordeeld dat goedkeuring van het plan niet in strijd is met het Besluit luchtkwaliteit omdat het plan geen significante bijdrage levert aan de concentratie stikstofdioxide.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 maart 2003 heeft de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 februari 2003, het bestemmingsplan "Bedrijvenpark Langeweg en omgeving" vastgesteld.
Pagina91-93
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2528
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-08-2004, 200406014/2
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingDe gemeenteraad heeft bij de behandeling van het verzoek aan de voorzieningenrechter om bij wijze van voorlopige voorziening te bepalen dat een voorschot van € 210.000 dient te worden verstrekt, op geen enkele wijze aangegeven dat een restitutierisico zich tegen toewijzing van dit verzoek verzet. Niet is duidelijk geworden waarom een dergelijk risico thans als zeer zwaarwegend zou moeten worden aangemerkt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2000 heeft verzoeker het verzoek van het Hotel-, Congres- en Sportcentrum De Giraf te Emmen om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina94-95
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ7000
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 13-08-2004, 37836
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingVoor het in behandeling nemen van een verzoek om planschadevergoeding kunnen geen leges in rekening worden gebracht.
Samenvatting (Bron)Leges voor de inbehandelingneming van een verzoek om toekenning van planschade.
Pagina95-96
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AI0408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-08-2004, 200400105/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingDe vaststelling van de peildatum is niet van openbare orde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 mei 2003 heeft de raad van de gemeente Heemstede (hierna: de raad) - opnieuw beslissend op de bezwaren van appellanten - aan appellanten sub 1. tot en met 3. een schadevergoeding toegekend van onderscheidenlijk 43.800,00, 51.100,00 en 51.100,00, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf onderscheidenlijk 8 april 1998, 20 juni 1996 en 11 november 1997 tot en met het moment van uitbetaling (1 juni 2003), onder vermindering van de reeds uitbetaalde bedragen en de daarover te berekenen wettelijke rente.
Pagina96-98
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ7477
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-09-2004, 200400366/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingVoor de voorzienbaarheid van een planologische ontwikkeling is de vaststelling van een structuurvisie niet voldoende. De raad kon in één geval het uitgebrachte hertaxatierapport niet mede ten grondslag leggen aan zijn weigering een planschadevergoeding toe te kennen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 maart 2001 heeft appellant een verzoek van, voorzover thans van belang, [10 verzoekers] om vergoeding van schade als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) afgewezen.
Pagina98-100
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ9963
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-07-2004, 200303698/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingTweeledig toetsingskader voor een inrichting die deels op en deels buiten een gezoneerd industrieterrein ligt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 april 2003, kenmerk 518730, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan de [ vergunninghoudster) een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een inrichting voor het winnen van zand in twee zandwinputten alsmede het ontwateren van zand en de op- en overslag van zand in twee zanddepots. De inrichting is gelegen op de percelen, plaatselijk bekend als zandwinput Heechsân en als een terrein aan de Mounekamp ongenummerd en bedrijventerrein Schuilenberg Zuid, kadastraal bekend gemeente Oostermeer, sectie M, nummers 1324, 1327 en 1331, en sectie H, nummers 901, 1170, 1373, 1386, 1399, 1400, 1402 en 1403, alsmede op de percelen, kadastraal bekend gemeente Kooten, sectie C, nummers 4, 16, 921, 1397 tot en met 1401, 1936, 1937, 2155 en 2322, en op de percelen, plaatselijk bekend als het buitengebied ten noorden van de Westerein te Kootstertille, kadastraal bekend gemeente Drogeham, sectie F, nummers 193, 194, 1866, 1868, 1875, 2105, 2107 en 2712. Dit besluit is op 28 april 2003 ter inzage gelegd.
Pagina44-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ3619
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-06-2004, 200306954/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingDe wijze van tenuitvoerlegging van bestuursdwang staat los van de beoordeling van de rechtmatigheid van het besluit tot het toepassen van bestuursdwang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 april 2003, kenmerk vrom-0301155, heeft verweerder aan appellanten een last onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd ten aanzien van de veehouderij van appellanten op het perceel [locatie te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer []. Tevens heeft verweerder bij dit besluit beslist tot bestuursdwang als geregeld in artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht ter zake van activiteiten op en rond de bovengenoemde inrichting van appellanten.
Pagina44-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AP3364
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-06-2004, 200305740/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingGebruikte auto- en vrachtwagenbanden aan te merken als afvalstoffen. Voor het antwoord op de vraag of verweerder bevoegd was handhavend op te treden, is de feitelijke situatie bepalend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 februari 2001, kenmerk Rui/BWM/LZ/O1/1922/117, heeft verweerder afwijzend beschikt op het verzoek van appellante van 18 december 2000 om bestuursdwang toe te passen ten aanzien van de inrichting, bestemd voor de handel in sloopmaterialen, van [partij] op het perceel [locatie] te [plaats], gemeente Lingewaal.
Pagina44-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AP4631
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-07-2004, 200404218/2
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingBij vaststellen geluidsgrenswaarden hoeft geen rekening te worden gehouden met de geluidsbelasting van andere bedrijven in de omgeving van de inrichting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 april 2004, kenmerk DGWM/2004/4848, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting op het adres [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 3 mei 2004 ter inzage gelegd.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ5990
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-07-2004, 200300530/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingArtikel 26, tweede lid van de Wet milieugevaarlijke stoffen kan richtlijnconform worden geïnterpreteerd; beoordeling met inachtneming van het voorzorgsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2002, kenmerk DGM/SAS nr. BGGO 01/12, heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ?Plant Research International B.V.? (hierna te noemen: vergunninghoudster) een vergunning krachtens artikel 23 van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (hierna te noemen: het Besluit GGO) verleend voor proeven in het veld met genetisch gemodificeerde aardappelplanten, waarin het lys-, cec- en att-gen is gebracht. Dit besluit is op 17 december 2002 ter inzage gelegd.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ5730
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-07-2004, 200305804/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingVernietiging besluit nu ten onrechte geen rekening is gehouden met het beoordelingskader van de IPPC-richtlijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2003, kenmerk 220400, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Aluminium & Chemie Rotterdam B.V." een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een inrichting voor de productie van anoden voor de aluminiumindustrie aan de Oude Maasweg 80 te Botlek-Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Botlek-Rotterdam, sectie AK, nummers 316, 317, 393, 581, 630, 633 en 599 (gedeeltelijk). Dit besluit is op 18 juli 2003 ter inzage gelegd.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ5750
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-07-2004, 200307688/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingDe gevolgen van het vervoer van LPG van en naar de inrichting dienen (primair) in het kader van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen te worden geregeld.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 oktober 2003, kenmerk 2002/02109, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer, voorzover hier van belang, de aanvraag van appellante voor het oprichten en in werking hebben van een motorbrandstoffenstation bestemd tot het bewaren in een ondergronds reservoir van benzine, dieselolie en door samenpersen tot vloeistof verdicht propaan (LPG), alsmede een verkoopkiosk en een washal, een en ander met door elektromotoren gedreven installaties en werktuigen op het perceel, kadastraal bekend gemeente Voorburg, sectie D, nummer 5346, plaatselijk bekend Prins Bernardlaan ongenummerd te Voorburg, geweigerd.
Pagina47-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ5765
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-08-2004, 200400934/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingDe geldigheidsduur van een vergunning voor een afvalstoffeninrichting kan met toepassing van artikel 8.24 Wm worden verlengd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 december 2003, kenmerk 962507, heeft verweerder op verzoek van ?Ferm-O-Feed B.V.? met toepassing van artikel 8.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer de geldigheidsduur van de aan haar krachtens de Afvalstoffenwet verleende vergunningen van 3 augustus 1999 en 23 oktober 2001 verlengd tot en met 31 december 2004. Dit besluit is op 22 december 2003 ter inzage gelegd.
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ6042
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-08-2004, 200305949/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingWoningen op een bedrijventerrein vallen onder het regime van paragraaf 5.9 van de Handreiking dat voldoende bescherming biedt; geluidshinder vanwege verkeer van en naar een inrichting kan door zijn snelheid, rij- en stopgedrag ter plaatse van woningen en bedrijven niet (meer) aan het in werking zijn van de inrichting worden toegerekend.
Samenvatting (Bron)j besluit van 15 juli 2003, kenmerk 928781, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een inrichting voor het opslaan, overslaan en bewerken van van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Son en Breugel, sectie [], nummers []. Dit besluit is op 28 juli 2003 ter inzage gelegd.
Pagina48-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ7470
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-09-2004, 200308759/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingDe Wet milieubeheer beoogt bescherming te bieden tegen visuele hinder door graffiti, maar biedt geen bescherming tegen de inhoud van de mededelingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 november 2003, kenmerk SB/MIL/HdB/99/253/03/1981, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellante sub 2 een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een spoorwegemplacement op het adres Stationsplein 11 te Haarlem. Dit besluit is op 13 november 2003 ter inzage gelegd.
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ8756
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-09-2004, 200308767/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingVerlenen revisievergunning voor wezenlijk andere inrichting is niet in strijd met systematiek Wet milieubeheer.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 november 2003, kenmerk WM nr. 88-01, heeft verweerder aan de naamloze vennootschap Total Fina Elf NV te Voorburg een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een verkooppunt van motorbrandstoffen aan de Nieuwe Ubbergseweg 160 te Nijmegen, kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie A, nummers 7672 en 8988. Dit besluit is op 17 november 2003 ter inzage gelegd.
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ9933
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-09-2004, 200400664/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingArtikel 8.17, eerste lid, onder b Wm laat geen afwijking toe van de termijn waarvoor de vergunning is aangevraagd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 december 2003 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellant sub 2 voor een termijn van twee jaar een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een stoeterij op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer []. Dit besluit is op 19 december 2003 ter inzage gelegd.
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ9918
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-09-2004, 200401935/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingAansluiten bij de grenswaarden ingevolge een AMvB is niet in strijd met het recht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 januari 2004 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan de vereniging Schutterij St. Cornelis een vergunning verleend voor het veranderen van de werking van een clublokaal op het adres Ittervoorterweg 70h te Weert. Dit besluit is op 28 januari 2004 ter inzage gelegd.
AnnotatorW. Drost
Pagina49-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ9940
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-09-2004, 200402597/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingEen niet op de inrichting betrekking hebbend voorschrift waarvan de naleving afhankelijk is van de medewerking van derden, is in strijd met de Wet milieubeheer.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 februari 2004 heeft verweerder beslist op een verzoek van appellant sub 1 om toepassing van de artikelen 8.23 en 8.25, eerste lid, onder a, van de Wet milieubeheer met betrekking tot de vergunningen die zijn verleend voor een door appellante sub 2 gedreven schietinrichting op het adres Ittervoorterweg 70h te Weert. Dit besluit is op 25 februari 2004 ter inzage gelegd.
Pagina50-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ9941
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-09-2004, 200401178/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingVernietiging wegaanpassingsbesluit Rijksweg A2 tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven vanwege aspecten verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en ontbreken milieueffectrapportage.
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft op grond van artikel 9, eerste lid, van de Spoedwet wegverbreding in november 2003 het wegaanpassingsbesluit betreffende de aanpassing van de rijksweg A2  op het traject s-Hertogenbosch-Eindhoven, ter plaatse van het wegvak gelegen tussen knooppunt Vught op de A2 (km 117,500) en knooppunt Ekkersweijer op de A58 (km 13,000), vastgesteld.
AnnotatorR. van den Hout , H.P. Nijhoff
Pagina51-54
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-09-2004, 200307249/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingLegalisatie van lozingen via bij voorschrift in het leven geroepen meldings- en goedkeuringsprocedure in strijd met het systeem van de Wvo. Vergunning is lozingsgebonden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 september 2003, kenmerk 2.01.0527, heeft verweerder aan appellant een vergunning verleend krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: Wvo) voor het lozen van stoffen, afkomstig van de in een gespecialiseerd bollenteeltgebied gelegen percelen die deel uitmaken van het bloembollenteeltbedrijf van appellant. Dit besluit is op 26 september 2003 ter inzage gelegd.
Pagina54-54
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2510
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-09-2004, 200400742/1
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingOverschrijding zonegrenswaarde is niet toegestaan; bij een reeds bestaande overschrijding van de zonegrenswaarde zal elke toevoeging, hoe gering ook, een extra inspanning vergen teneinde de geluidsbelasting terug te dringen tot de zonegrenswaarde van 50 dB(A). De verkeersbewegingen van en naar een gezoneerd industrieterrein hoeven aan de equivalente geluidsgrenswaarden noch de piekgeluidsgrenswaarden te worden getoetst.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2003, kenmerk DGWM/2003/16513, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellante sub 3 een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting bestemd voor onder meer het vervaardigen van asfalt en de op- en overslag van bitumen op het perceel [locatie 1] te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie [], nummer []. Dit besluit is op 5 januari 2004 ter inzage gelegd.
Pagina55-55
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2534
Artikel aanvragenVia Praktizijn