Vastgoedrecht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Vastgoedrecht
Datum 07-11-2012
Aflevering 5
TitelMatiging van contractuele boete bij aan- en verkoop van een woning tussen twee particulieren
CiteertitelVGR 2012, p. 111
SamenvattingDit artikel is geschreven naar aanleiding van het op 13 juli 2012 gewezen arrest van de Hoge Raad. In deze procedure is één middel voorgedragen. De strekking van het middel is dat de rechter minder terughoudend dient te zijn bij de beoordeling of een boete, op grond van artikel 6:94 lid 1 BW, moet worden gematigd wanneer het gaat om een boete in een overeenkomst van koop en verkoop van een woning tussen twee particulieren, zulks gezien de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van het inroepen van een dergelijke boete.
Auteur(s)I. van Ast
Pagina111-115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOntwerp Wet natuurbescherming aangepast na forse kritiek Raad van State
CiteertitelVGR 2012, p. 116
SamenvattingOp 20 augustus jl. zond het kabinet het al langer aangekondigde wetsvoorstel voor een nieuwe Wet natuurbescherming naar de Tweede Kamer. In dit artikel worden de onderdelen van de nieuwe wet die in verband met vastgoed het meest van belang zijn besproken.
Auteur(s)M. Baneke
Pagina116-122
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelContracteren door een gemeente onder voorbehoud van goedkeuring van B&W
CiteertitelVGR 2012, p. 123
SamenvattingAfgelopen juni heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gewezen over de gevolgen van ambtelijk onderhandelen.
Auteur(s)W. Klostermann
Pagina123-125
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelToerekening van betaling onder een bankgarantie bij faillissement van de huurder
CiteertitelVGR 2012, p. 126
SamenvattingUit recente jurisprudentie volgt dat een verhuurder bij het voortijdig eindigen van een huurovereenkomst niet (zonder meer) aanspraak kan maken op vergoeding voor huurderving. Wendt een verhuurder een bankgarantie aan ter voldoening van deze huurderving, dan kan de curator van de verhuurder (terug)betaling vorderen.
Auteur(s)A. Werner
Pagina126-131
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAanbestedingsrecht
TitelDuurzaamheid als gunningscriterium
CiteertitelVGR 2012, p. 132
SamenvattingDuurzaamheid lijkt steeds belangrijker te worden in aanbestedingsprocedures. Bij aanbestedingen wordt steeds meer aandacht besteed aan zaken als energieverbruik, waterverbruik, afval en CO2-uitstoot.
Auteur(s)L. van den Berg , L. Knoups
Pagina132-133
LinkVolledige tekst artikel (Severijn Hulshof advocaten)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelJurisprudentie. Lopende wet- en regelgeving
CiteertitelVGR 2012, p. 134
SamenvattingIn de afgelopen tijd zijn enkele aardige arresten verschenen over de vraag of een gekochte onroerende zaak ondanks bodemverontreiniging aan de overeenkomst voldoet. Het in deze kroniek al eerder besproken wetsvoorstel 33 150 [...], ligt nog bij de Tweede Kamer.
Auteur(s)G.A. van der Veen
Pagina134-135
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFiscaliteit
TitelBOFfen voor de vastgoedbelegger?
CiteertitelVGR 2012, p. 136
SamenvattingOp 13 juli 2012 oordeelde de Rechtbank Breda dat d bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet (sinds 1 januari 2010 schenk- en erfbelasting) in strijd is met het internationale discriminatieverbod en dat andere verkrijgers ook recht hebben op toepassing van de faciliteit.
Auteur(s)E. Deijkers , R. Kousen
Pagina136-137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGrondbeleid
TitelDe vervroegde plaatsopneming
CiteertitelVGR 2012, p. 137
SamenvattingIn deze aflevering van de rubriek Grondbeleid zal worden ingegaan op een ten onrechte beperkt gebruikte mogelijkheid tot versnelling van de onteigeningsprocedure: de vervroegde plaatsopneming.
Auteur(s)A. de Snoo
Pagina137-138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNotarieel recht
TitelHet sluiten van overeenkomsten met en door gemeenten
CiteertitelVGR 2012, p. 138
SamenvattingGemeenten sluiten geregeld overeenkomsten op het terrein van vastgoed. Bij het onderhandelen over en het sluiten van deze overeenkomsten, dient niet alleen rekening te worden gehouden met privaatrechtelijke aspecten, maar uiteraard ook met publiekrechtelijke aspecten.
Auteur(s)T. Lourens-Nicolaï
Pagina138-139
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSamenwerkingsvormen
TitelDe Flex-BV als civiel rechtelijk alternatief voor de CV/BV-structuur
CiteertitelVGR 2012, p. 139
SamenvattingDe Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht (hierna: de Flex-BV) is per 1 oktober 2012 in werking getreden. Het uitgangspunt van deze wetgeving is een grotere vrijheid bij de inrichting van een BV.
Auteur(s)O. Laan
Pagina139-142
Artikel aanvragenVia Praktizijn