Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 08-11-2012
Aflevering 7378
RubriekRedactioneel
TitelWil de echte volksvertegenwoordiger opstaan?
CiteertitelGst. 2012, 106
SamenvattingDe dualisering is inmiddels 10 jaar oud. Als we terugkijken naar de doelstellingen ervan, het herstel van de raad als belangrijkste politieke forum en als volksvertegenwoordigend orgaan en het vergroten van de herkenbaarheid van het lokaal bestuur, rijst de vraag wat daarvan terecht is gekomen.
Auteur(s)S. Munneke
Pagina543-543
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHuisjesmelkers, bestuursdwang en kostenverhaal. Over de noodzaak van herinvoering van de gemeentelijke preferente positie
CiteertitelGst. 2012, 107
SamenvattingLokale overheden stuiten bij het ten strijde trekken tegen woonfraude en overlast als gevolg van huisjesmelkerij op een onoverkomelijk probleem.
Auteur(s)L.H.A. van Olst , M. Vols
Pagina544-549
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 18-07-2012, 201108989/1/A3
CiteertitelGst. 2012, 108
SamenvattingSchriftelijke beslissing op een melding is besluit. Inhoud van het overgangsrecht in de gemeentelijke APV.
Samenvatting (Bron)BESLUIT. Schriftelijke beslissing op melding is besluit in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb.
AnnotatorC.W.M. van Alphen
Pagina550-554
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX1821
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 01-08-2012, 201201162/1/A2
CiteertitelGst. 2012, 109
SamenvattingTerugvordering verstrekt subsidievoorschot.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 december 2010 heeft het college de aan de Stichting verleende subsidie voor het coŲrdineren en uitvoeren van een coachingstraject lager vastgesteld op 3.333,33 en het aan haar verstrekte voorschot teruggevorderd tot een bedrag van 32.666,67.
AnnotatorE.T. de Jong
Pagina554-556
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX3306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 22-08-2012, 201109604/1/A3
CiteertitelGst. 2012, 110
SamenvattingWel wettelijke grondslag in de WOB om kosten in rekening te brengen bij het behandelen van WOB-verzoeken.
Samenvatting (Bron)Uit de geschiedenis van de totstandkoming van de Wob (Kamerstukken II 1986/87, 19 859, nrs. 1-2 (blz. 4), nr. 3 (blz. 39-40) en nr. 18) volgt dat aanvankelijk in het voorgestelde artikel 12 van deze wet was voorzien in de mogelijkheid voor alle bestuursorganen nadere regels omtrent vergoedingen voor het vervaardigen van afschriften, uittreksels en samenvattingen van documenten vast te stellen, maar dat op aandringen van de Tweede Kamer hierin verandering is gebracht en het aldus aan de decentrale overheden zelf is overgelaten hiervoor tarieven te bepalen. Dit heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bevestigd in het antwoord op vragen van het lid van de Tweede Kamer Peters over een advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten inzake de kosten voor een Wob-verzoek (Kamerstukken II 2009/10, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 2588). Dat in art. 229, lid 1, aanhef en onder b, van de Gemeentewet de bevoegdheid van gemeenten om rechten te heffen ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten is geregeld, toont het tegendeel niet aan, reeds omdat die bevoegdheid tot het heffen van leges veel ruimer is dan de bevoegdheid om kosten in rekening te brengen voor het ingevolge een verzoek om informatie op grond van de Wob vervaardigen van kopieŽn van documenten en uittreksels of samenvattingen van de inhoud daarvan. In de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer van 31 mei 2011 heeft deze meegedeeld dat op aandringen van de Tweede Kamer destijds is bepaald dat de regeling van art. 12 van de Wob alleen voor de centrale overheid geldt, vanuit het oogpunt van autonomie voor decentrale overheden, en dat door het ontbreken van een algemene kostenregeling voor decentrale overheden het regelmatig voorkomt dat gemeenten, naast het in rekening brengen van kopieerkosten, leges heffen voor bijvoorbeeld het opzoeken en verzamelen van de gevraagde informatie. Het berekenen van kosten anders dan kopieerkosten staat op gespannen voet met openbaarheid, aldus de minister. Mede om die reden wil hij een voorstel gaan doen voor een eenduidige regeling in de Wob, waarin voor alle bestuursorganen - centraal en decentraal - wordt vastgelegd dat alleen kosten voor reproductie en levering in rekening kunnen worden gebracht. Uit deze brief volgt niet dat decentrale overheden op grond van de Wob geen kosten als hier in geding in rekening mogen brengen. Dit volgt evenmin uit de door appellant overgelegde uitspraken van verschillende rechtbanken, het gerechtshof 's-Hertogenbosch en de Hoge Raad, nu daarin aan de orde was of uit hoofde van art. 229, lid 1, aanhef en onder b, van de Gemeentewet leges mochten worden geheven. In de Regeling tarieven openbaarheid van bestuur politie Flevoland is bij de vaststelling van de tarieven voor het verstrekken van informatie op grond van de Wob aangesloten bij de bedragen vermeld in het op basis van art. 12 van deze wet vastgestelde Besluit tarieven openbaarheid van bestuur. Het betoog van appellant dat de tariefstelling in deze regeling niet deugt, omdat ingevolge art. 12 van de Wob slechts de werkelijke kosten voor het maken van de kopieŽn in rekening kunnen worden gebracht, faalt. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van deze bepaling (Kamerstukken II 1986/87, 19 859, nr. 3, blz. 39-40) blijkt dat de wetgever uitdrukkelijk de tariefopbouw, zoals gehanteerd in het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur, in gedachten heeft gehad. De Rb. heeft terecht geen grond gezien om het standpunt van de korpsbeheerder dat de gelijkluidende tariefopbouw in de Regeling tarieven openbaarheid van bestuur politie Flevoland redelijk is en dat overeenkomstig deze tarieven de kopieerkosten aan appellant in rekening mochten worden gebracht, onjuist te achten.
AnnotatorC.N. van der Sluis
Pagina556-559
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX5240
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek bestuurlijk organisatierecht
CiteertitelGst. 2012, 111
SamenvattingDeze kroniek behandelt de ontwikkelingen op het terrein van het bestuurlijk organisatierecht voor zover dat voor decentrale overheden, in het bijzonder gemeenten, relevant is.
Auteur(s)S.A.J. Munneke
Pagina560-564
Artikel aanvragenVia Praktizijn